5e zondag van de vasten A 2017

02 04 2017


Begroeting

Aan iedereen: van harte welkom.
Moge God hier in ons midden zijn
als +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De dood is een realiteit in ieder mensenleven.
Het evangelieverhaal van vandaag
vertelt ons dat Lazarus, een vriend van Jezus, gestorven is.
Er is rouw en groot verdriet om zijn heengaan,
vooral bij zijn zusters, Martha en Maria.
Het echte wonder in dit verhaal
is evenwel niet de tijdelijke terugkeer van Lazarus naar het leven,
maar het indrukwekkende geloof van Martha:
vast erop vertrouwen dat Jezus ons zal opwekken uit de dood.

De opdracht van Jezus aan de omstanders
om Lazarus uit zijn zwachtels los te maken
is ook aan ons gericht.
Het is maar de vraag of we dat wel doen:
mensen van hun zwachtels bevrijden,
hun nieuwe levenskansen geven.
Wellicht schieten we daarin geregeld tekort.
Daarom vragen we God om vergeving.

Openingswoord 2

De dagen volgen elkaar in snel tempo op.
We hebben vaak de indruk dat het leven aan ons voorbij holt.
En plots wordt er iemand ziek die we liefhebben.
De dood dreigt en doet ons schrikken.
Op zo’n moment komt dan de vraag naar boven:
‘Wat is het leven waard? Wat is de zin van ons bestaan?’
De liturgie van vandaag voert ons mee naar het graf van Lazarus.
Jezus wekt Lazarus, die al vier dagen dood was, ten leven.
Een fantastisch verhaal.
In werkelijkheid gebeurt zo iets niet, denken we.
Er is nog nooit een dode teruggekomen. Of toch?
Terugkomen uit het graf van een mislukte relatie,
van een ongelukkige jeugd,
van teleurstelling en wanhoop.
Jezus haalde Lazarus uit het graf.
Aan ons om, naar Jezus’ voorbeeld, elkaar uit het graf te helpen.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Als mensen in de put zitten,
kunnen of willen wij hen soms niet begrijpen
en durven we zelfs met hen lachen.
Zo helpen wij hen nog verder de dieperik in.
Wij zouden hen beter met alle mogelijke middelen opwekken
tot ze weer wat fut hebben en opnieuw kunnen lachen.
Omdat wij zo weinig opwekkend en hoopgevend zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij alles hebben wat we nodig hebben,
denken wij meestal niet aan mensen die bijna alles moeten ontberen.
Het komt op dat moment gewoon niet in ons hoofd op om solidair te zijn.
Omdat we geen aandacht aan hen besteden en onze ogen te weinig openhouden,
kunnen wij niet zien hoe wij licht en leven kunnen zijn voor anderen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, niettegenstaande wij niets tekortkomen,
zien wij het leven soms te zwart in:
we mopperen en zeuren,
en zijn ontevreden.
Wij hebben genoeg aan onszelf
en zijn dan als de dood voor wat anderen ons nog zouden kunnen vragen.
Omdat wij al het goede en het mooie  in ons leven te weinig appreciëren:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
vergeef ons ons tekortkomen
en geef ons een extra duwtje in de rug
om te leven in solidariteit. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als wij, christenen, meer de Geest van Jezus zouden uitstralen,
als wij betere getuigen zouden zijn
van het blije en hoopvolle van zijn Boodschap,
dan zou het leven van vele anderen er wellicht zinvoller door worden.
Om ons gebrek aan geestdrift:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
mensen die verdriet hebben of rouwen,
daar lopen wij zo vaak in een grote boog omheen,
gewoon omdat we vrezen
op dat moment geen geschikte woorden van troost te vinden.
Mochten wij die confrontatie iets minder uit de weg gaan,
dan zouden zij zich in hun leed wellicht meer door ons gedragen weten.
Om onze gemakzucht:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, er zijn zoveel mogelijkheden om iemand opnieuw levenskansen te geven:
een woord of een gebaar van vergeving of waardering.
Zo zou de ander weer volop kunnen genieten van het leven.
Om ons gebrek aan attentie:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
vergeef ons ons tekortkomen
en stimuleer ons extra
om te leven als overtuigde en geëngageerde christenen. Amen.

Openingsgebed 1

Net zoals Lazarus
wil Ik je doen opstaan – zegt God –
en je weer nieuwe hoop geven.
Ik zal de steen
die anderen voor je hart hebben gelegd,
helpen wegrollen.
Ik zal je naar buiten roepen
om opnieuw ‘nieuw’ te worden.
Zo kun je een beetje proeven
van wat het betekent
een ‘paasmens’ te zijn.
Nog twee weken – zegt God –
en dan hoop Ik
dat Ik in jou mag verrijzen
en dat je Mij zult ontmoeten
als Bron van ‘nieuw leven’.
Ik heb je lief – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God van leven,
Gij moet toch ook zien dat er zoveel dood om ons heen is.
Dood van mensen die niet liefhebben,
dood door mensen die anderen pijn doen en uitbuiten,
dood van mensen die leven zonder toekomst.
Geef ons de moed om te reageren tegen al wat die dood veroorzaakt
en leer ons de weg te gaan van uw Zoon,
een weg naar nieuw en ook eeuwig leven. Amen.
vrij naar Levensecht

Lezingen

De eerste lezing en het evangelie van vandaag
gaan over het ware leven.

In de eerste lezing kondigt de profeet Ezechiël aan
dat God nieuw leven schenkt aan zijn volk in ballingschap.

In het bekende evangelie over de opwekking van Lazarus
openbaart Jezus Zich als de Verrijzenis en het Leven.

Paulus heeft het over de kracht van Jezus’ Geest
die in ons woont
en die ons met Hem doet opstaan tot nieuw leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Ez. 37, 12-14)

Uit het boek Ezechiël

12         `Zo spreekt de Heer God:
Ik ga uw graven openen;
Ik wek u in grote aantallen uit de dood op
en breng u naar Israëls grond.
13         En als Ik uw graven open
en u in grote aantallen uit de dood opwek
dan zult u erkennen dat Ik de Heer ben.
14         Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft,
en laat u op uw eigen grond wonen.
Dan zult u erkennen dat Ik, de Heer, doe wat Ik zeg”
– godsspraak van de Heer.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 8, 8-11)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8
           Zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen.
9           Maar u leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
10         Als Christus in u is,
blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd,
maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid.
11         Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

3
           De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:
`Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.’
4           Toen Jezus dit hoorde, zei Hij:
`Deze ziekte loopt niet uit op de dood,
maar op de verheerlijking van God,
want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden.’
5           Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus.
6           Jezus hoorde dus van zijn ziekte;
toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was.
7           Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Kom, we gaan weer naar Judea.’
17         Bij de aankomst van Jezus
bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.
20         Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was,
was Hem tegemoet gegaan;
Maria was thuisgebleven.
21         Martha zei tegen Jezus:
`Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.
22         Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen
en dat Hij het U zal geven.’
23         `Je broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar.
24         `Dat weet ik,’ zei Martha,
`hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’
25         `Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus.
`Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven;
26         en iedereen die leeft en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Geloof je dat?’
27         `Ja Heer,’ antwoordde Martha,
`ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God,
degene die in de wereld komen zou.’
34 `Waar hebt u hem neergelegd?’ vroeg Hij.
`Komt u maar kijken, Heer’, zeiden ze.
35         Jezus begon te huilen,
36         zodat de Joden zeiden:
`Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’
37         Maar sommigen merkten op:
`Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging?
Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?’
38         Er ging een huivering door Jezus heen toen Hij bij het graf kwam.
Het was een grot, die met een steen was afgesloten.
39         `Neem die steen weg’, beval Hij.
Marta, de zuster van de gestorvene, zei:
`Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’
40         Jezus antwoordde:
`Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien
als je maar gelooft?’
41         Toen nam men de steen weg.
Jezus sloeg de ogen op en bad:
`Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt.
42         Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort,
maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier,
opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.’
43         Na dit gebed riep Hij met luide stem:
`Lazarus, kom naar buiten!’
44         En de dode kwam naar buiten,
zijn voeten en handen gebonden met zwachtels
en zijn gezicht in een doek gewikkeld.
`Maak hem los,’ beval Jezus, `en laat hem gaan.’
45         Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan
en gezien hadden wat Hij gedaan had,
gingen velen in Hem geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem
God-met-ons gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods Verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij Zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.

Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons Toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij heeft gedaan.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

God van levenden en niet van doden,
roep ons op om woor­den te spreken en handen te reiken
die mensen uit de duister­nis van het graf bevrijden.

Wij bidden tot God, die als geen ander
begaan is met het lot van mensen.
Hij is een God van leven.

-Bidden we voor mensen die in hun manier van leven
een weg ten dode gaan.
En voor mensen die vast vertrouwen
dat het leven sterker is dan de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die nieuwe wegen durven gaan
omdat hun hart zo groot is,
hun liefde zo diep.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor kansarmen
die omwille van levensomstandigheden
op een dood punt zijn aangekomen.
Voor zieken en gehandicapten
die door pijn en lijden heen,
op een nieuw bestaan blijven hopen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf die gemeenschap vormen rond Jezus Christus.
Dat ons geloof in de oorsprong en de toekomst van ons bestaan
mag blijven groeien.
Dat we zouden beseffen
dat, in Gods ogen,
ons kwetsbaar leven kostbaar is.
Laten wij bidden…

God, geef hoop en toekomst aan onze wereld.
Bewaar ons in geloof en vreugde.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Voorbeden 2

In deze voorbereidingstijd naar Pasen
willen wij bidden wij om nieuw leven voor de wereld.

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat deze veertig dagen
een goede voorbereiding vormen voor Pasen.
Dat alle christenen Pasen zouden beleven
als een nieuw begin van leven,
en dat zij allen de Verrezen Heer
als de Bron van nieuw leven zouden erkennen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de volkeren die lijden onder terreur, oorlog en dood.
Dat de hoop op een vredevol samenleven hen staande houdt.
Dat zij hulp ontvangen in hun strijd tegen het onrecht
en dat zij gesteund worden bij de opbouw van hun land.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen die bedroefd zijn
vanwege het verlies van iemand van wie ze hielden.
Dat zij troost ervaren
zoals Jezus Marta en Maria troostte.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en onze geloofsgemeenschap.
Dat wij in woord en daad steeds meer zouden lijken op Jezus,
die oog had voor elke mens die het moeilijk had
en hun een weg ten leven aanreikte.
Laten wij bidden…

Heer, Bron van alle leven,
hoor en verhoor onze gebeden.
Vergeet niet de mensen,
die wij over het hoofd zien of die we vergeten,
wees ieder nabij.
Door Christus, onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God, Gij die de Verrijzenis en het Leven zijt,
maak ons levengevend voor elkaar als gebroken brood
en verkwikkend als wijn,
opdat wij, in navolging van uw Zoon,
anderen uit hun graf kunnen bevrijden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle leven,
aanvaard dit brood en deze wijn,
die we met elkaar willen delen
in naam van Jezus die ons voorging.
Zend ons uw Geest
opdat wij zien met uw ogen
en ook zelf mild en goed zijn voor anderen,
zodat wij hen kwaliteit van leven geven.
Dat vragen we U,
voor vandaag en alle dagen van ons leven
tot in eeuwigheid. Amen.
naar federatie Kana

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader 1

Jezus leerde ons levenwekkende woorden waarmee wij mogen bidden
tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Onze Vader 2

Gij die aanwezig zijt in het leven van alle mensen
die de rechtvaardigheid nastreven,
omdat zij hun broeders liefhebben
en U dienen door hun inzet en hun strijd,

uw naam wordt geheiligd

door de armen en de nederigen
die nog geloven en hopen op U
en die samenwerken en vechten
om de waardigheid van hun leven.

Uw Rijk kome,

uw Rijk van vrijheid en liefde,
van broederlijkheid en rechtvaardigheid,
van recht en leven,
van waarheid, maar niet van leugen.

Uw wil geschiede, Heer,

die het juk breekt dat op mensen drukt,
uw wil dat de Blijde Boodschap
aan de armen wordt verkondigd,
verlichting brengt voor de vermoeiden,
vrijheid voor de gevangenen
en bevrijding en menswaardig leven voor hen
die lijden onder geweld.

Geef ons heden ons dagelijks brood

het brood van de vrijheid,
het brood vrij op straat te kunnen rondlopen
zonder opgepakt te worden,
het brood van gelijkheid en van vreugde.

En vergeef ons, Heer,

vergeef ons als wij de band met onze naaste breken,
vergeef ons ons gebrek aan geloof en de moed
dat ons belet uw wil te volbrengen
en ons ten dienste te stellen van onze naaste. Amen.

Want van U is het Koninkrijk….
naar J. Esquivel

Vredeswens 1

Vrede en alle goeds is je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij die Lazarus tot leven hebt geroepen,
die de arme brood hebt gegeven,
de lamme liet lopen en de blinde liet zien,
en zo vrede hebt gebracht in het hart van een mens in nood,
schenk ons de kracht en de moed
om mensen terug in het leven te roepen
en zo ook uw vrede uit te dragen
overal waar wij gaan in naam van U,
Jezus Christus, onze Heer.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven we in een hartelijk gebaar ook die vrede door.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

In dit brood breekt en deelt Jezus Zich voor ons.
Als christenen aan dezelfde tafel aanzitten,
moeten zij doen zoals Hij
en kunnen zij elkaar niet in de steek laten.
Zie dan dit gebroken en gedeelde brood.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Onze taal kent wonderlijke dubbelzinnigheden.
Volkomen tegengestelde dingen worden soms
door hetzelfde woord aangeduid.
Zo ’n dubbelzinnig woord is:
‘het leven geven’.
Dat kan allereerst betekenen:
aan een nieuw wezen het bestaan schenken.
Maar het kan ook betekenen: het eigen bestaan afgeven,
zijn leven geven, sterven.
Een grotere tegenstelling lijkt nauwelijks denkbaar.
Misschien is de dubbelzinnigheid van onze taal
toch niet zo vreemd
en onthult zij iets van de diepe menselijke werkelijkheid,
dat mensen pas leven schenken aan anderen,
als zij het eigen leven ervoor durven inzetten.
Of zoals Christus zei:
“Niemand heeft groter liefde dan hij
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
Misschien voor ons in deze vastentijd hét ultieme moment
om mensen in de Derde Wereld te laten opstaan?
vrij naar Kees Harte

Bezinning 2

God, we waren er graag bij geweest
toen de aarde zich vormde
door uw scheppende kracht.
We waren er graag bij geweest
om met eigen ogen te zien,
dat Gij erachter zit en dat Gij bestaat,
maar we moeten het doen met verhalen.

We waren er graag bij geweest
toen Jezus rondtrok
en liet zien wie Gij zijt
en wat Gij belangrijk vindt.
We hadden Hem willen spreken,
want we hebben zoveel vragen.
We hadden willen zien
dat Hij Lazarus deed opstaan uit de dood.

We waren er niet bij,
maar geef dat de verhalen van anderen
ons genoeg zeggen,
om U te ontdekken in de wereld van nu.
Greet Brokerhof-van der Waa

Slotgebed 1

Het verhaal van Lazarus
is een verrijzenisverhaal
waarin uw Zoon ons duidelijk maakt, God,
dat Gij ‘leven’ schenkt
wanneer mensen in hun hart gestorven zijn
aan ontgoocheling of intens verdriet.
Als ik het zelf niet meer zie zitten
of als een grote steen mijn hart afsluit,
wil dan vrienden op mijn weg zetten, God,
die mij in uw naam ‘leven’ aanreiken
en me weer hoop geven.
En help mij, Heer,
om zelf af en toe
zo’n vriend voor anderen te  zijn. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
als het licht ons ontvalt
en we verloren in het donker zitten
zodat we de toekomst niet meer zien,
ook dan blijven wij gedragen in U,
Ziel en Zetel van ons leven.
Wij danken U,
Gij die Liefde zijt
diep als de zee,
sterker dan de dood. Amen.

Zending en zegen

Jezus zei tot zijn leerlingen “Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven”.
Met die belofte zendt Hij ook ons op pad
om hoopvol te leven en ook andere mensen tot leven te laten komen,
in de naam van + de vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.