5e zondag door het jaar B 2021

07 02 2021

Begroeting

Wees welkom in Gods huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Lijden, pijn, verdriet…
het kan een mens tot wanhoop drijven…
hem doen uitschreeuwen: “Waarom toch? Waaraan heb ik het ver­diend?”
Noodkreten waarvoor onze samenleving vaak geen oren heeft.
Die wil dergelijke vragen liever toedekken, doodzwijgen,
uitbannen met zegebulletins over wetenschap
die alsmaar meer overwinningen boekt,
steeds meer ziekten geneest en voorkomt,
steeds beter de pijn weet te bestrijden.

De Bijbel ziet zulke diep menselijke drama’s wel onder ogen.
Job, in de eerste lezing, is het prototype van de mens
die lijdt en er niets van begrijpt.
Tegenover zoveel uitzichtloosheid presenteert Jezus zijn Boodschap.
Hij stapt naar zieke en lijdende mensen toe,
neemt ze bij de hand en doet hen opstaan.

Openingswoord 2

De evangelist Marcus vertelt ons
een dag en een nacht uit het leven van Jezus.
Zijn beschrijving is summier,
niet veel meer dan een opsomming.
Maar dat is genoeg.
Uit die passage is de enig mogelijke conclusie:
dag en nacht was Jezus ‘met mensen begaan’.

Gebed om ontferming 1

-Als wij onze levenstaak te zeer afstemmen op onszelf,
op onze eigen verlangens en behoeften
en de mensen in nood niet zien of in de kou laten staan,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij maar blijven jachten en jagen
en geen tijd maken om ons even te bezinnen,
om even te bidden,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij ons leven vaak zwaar en zonder toekomst ervaren,
als wij geen hoop meer vinden in uw Boodschap,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 2

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
met mijn woorden zo beledigde,
terwijl hij juist het tegendeel verdiende.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
door mijn gebaar met stomheid sloeg,
terwijl hij juist had willen spreken.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
door mijn ogen zo kleineerde
terwijl ik juist de uwe moest weerspiegelen.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik,
na al die verkeerd gedane dingen,
toch weer uw genade vind,
terwijl ook ik het tegendeel verdiende.      

Uit: Gebedskalender

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
crisismomenten maken ons bang en onzeker.
Maar crisistijd kan ook genadetijd zijn.
Open onze ogen voor de nieuwe kansen die daarin besloten liggen.
Spreek ons moed in
om ons leven weer te oriënteren
naar de eenvoudige waarden van het evangelie.
Dan mogen wij erop vertrouwen
dat Gij ons nabij zult zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, Gij die als een Vader ons nabij wilt zijn,
allen die zich zwak en kwetsbaar weten
vinden bij U troost en sterkte.
Kom naar ons toe als het lijden ons treft,
als de dagen traag aan ons voorbijgaan
en de toekomst zonder uitzicht is.
Genees de wonden die geslagen zijn,
wees de Rots van ons vertrouwen.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu hoe God ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Job, 7, 1-4, 6-7)

Uit het boek Job

1           Moet een mens niet zwoegen op aarde
en dagen maken van een dagloner?
2           Zoals een slaaf verlangt naar schaduw,
en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon,
3           zo ken ik vruchteloze maanden,
en nachten vol getob zijn mij toebedeeld.
4           Wanneer ik lig zeg ik: Zal ik opstaan?
Maar de avond duurt lang.
En tot de ochtend ben ik vol onrust.
6           Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, zonder hoop.
7           Bedenk, mijn leven is een zucht,
ik zal geen geluk meer zien.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 9, 16-19, 22-23)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
16         Dat ik het evangelie predik,
is voor mij niets om me op te beroemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!
17         Als ik het uit eigen beweging zou doen,
dan had ik recht op loon;
maar ik doe het niet uit eigen beweging,
het is een taak die mij is toevertrouwd.
18         Wat is dan mijn loon?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht
dat het evangelie mij geeft.
19         Hoewel ik van niemand afhankelijk ben,
heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen,
om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen.
22 Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Ik ben alles wat je maar wilt
om in elk geval een paar mensen te redden.
23 En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 29-39)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

29         Vanuit de synagoge ging Jezus regelrecht
naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30         De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed,
en meteen spraken ze met Hem over haar.
31         Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en liet haar opstaan.
De koorts verliet haar, en ze bediende hen.
32         ’s Avonds, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze allen bij Hem die ziek waren
en die van demonen te lijden hadden.
33         Heel de stad was samengestroomd voor de deur.
34         Hij genas vele zieken van allerlei kwalen,
en Hij dreef veel demonen uit;
Hij stond de demonen niet toe te spreken,
omdat ze wisten wie Hij was.
35         En in alle vroegte, het was nog nacht,
stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats
en bleef daar bidden.
36         Simon en zijn metgezellen gingen Hem achterna,
37         en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem:
`Iedereen zoekt U.’
38         Hij zei hun: `Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de buurt,
zodat Ik ook daar kan verkondigen.
Want met dat doel ben Ik weggegaan.’
39         En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen
en dreef de demonen uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In mensen, die lijdende medemensen nabij zijn,
kunnen we de trouw van onze God herkennen.
Laten we samen ons geloof in Hem uitspreken.

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die Mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij voor de mensen onder ons
die gebukt gaan onder pijn.
Dat er weer uitzicht mag komen in hun leven.
Ook voor hen
die zich slechts goed voelen als ze kunnen klagen.
Dat ze de kracht vinden
om niet hun leed, maar hun leven te koesteren.
Laten we bidden…

-Voor onze zieken bidden wij.
Dat zij, in de manier waarop zij hun ziek-zijn dragen,
veel voor anderen mogen betekenen.
Denken we biddend ook aan hen
die gebukt gaan onder leed dat niemand ziet of kent.
Dat hun pijn mag worden verlicht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij elkaar opbeuren en op de been houden.
Bidden wij voor onze jongeren.
Dat zij ons erop attent blijven maken
dat het leven ook een feest is.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die van harte ons leven deelt
en onze lasten meedraagt.

-Voor al wie zuchtend de grauwheid van de dagelijkse sleur ondergaan.
Als God door mensenoren naar hen kan luisteren,
kan er voor hen een licht opgaan
dat hun hoop en vreugde schenkt.
Laten wij bidden…

-Voor al wie lijden aan wereldse koortsen
van egoïsme, sensatiezucht of consumptiedrift.
Als Jezus hen bij de hand mag nemen
zullen ze opstaan en ook anderen genezen.
Laten wij bidden…

-Voor wie Gods Woord nog niet hebben gehoord
en zoeken naar de zin van het leven.
Als Jezus hen door een mensenmond mag toespreken
zullen ze ontdekken
dat er-zijn-voor-anderen levensvreugde schenkt.
Laten wij bidden…

God en Vader,
zovelen gingen naar Jezus toe,
hunkerend naar een wonder.
Leer ook ons naar Hem toe gaan,
niet op zoek naar een wonder,
maar om zijn Woord en zijn voorbeeld van dienstbaarheid.
Zo zullen we steeds meer op Hem gelijken. Amen.

Gebed over de gaven

Bevrijdende God,
aanvaard deze bescheiden gaven van brood en wijn uit onze handen.
Wil ze zien als een teken van dank
voor alles wat wij van U mogen ontvangen.
Kom ons met uw Woord tegemoet
en wees ons nabij in alles wat wij breken en delen met elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die Leven is, Gerechtigheid en Licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus stond op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats om er te bidden.
Laten wij samen met Hem meebidden met zijn woorden:
            Onze Vader,…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Onvermoeid en ongebroken
trok Jezus rond om allen wel te doen,
om mensen op te roepen tot een leven van eenheid en vrede.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus, laat uw aanwezigheid in ons midden,
op deze dag, in dit uur,
niet vruchteloos zijn.
Wees bij ons met uw vrede die alles te boven gaat
en maak ons tot een gemeenschap die leeft in verbondenheid.
En die vrede van de Heer zij altijd met U.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus nam de zieke schoonmoeder van Petrus bij de hand
en deed haar opstaan.
En zij bediende haar gasten.
Ook ons richt de Heer op
opdat wij, genezen en gesterkt,
anderen van dienst zouden kunnen zijn.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het is al eens gebeurd
dat de koude van de winter
moest wijken voor de lente en het nieuwe leven.
Het is al eens gebeurd
dat een dode boom
nieuwe scheuten kreeg
en onverwachts nog vruchtbaar werd.
Dat is al meer dan eens gebeurd.

Het is al eens gebeurd
dat Iemand uit de dood is opgestaan.
Niemand, zo zei Hij,
heeft grotere liefde dan hij
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Waarom zouden wij dan halsstarrig blijven beweren
dat wij machteloos zijn,
dat de dood het laatste woord heeft?

Waar twee of drie in zijn naam samenzijn,
is het leven niet meer tegen te houden.

Maar waar zijn ze te vinden,
die twee of drie?

Als jij nu eens zou beginnen
met nog iemand
en nog iemand
en nog iemand…

Bezinning 2

God is een verborgen God,
groot en niet te begrijpen.
God is een mysterie,
het grootste mysterie waarmee mensen geconfronteerd worden.

Mensen zoeken God.
Wie en waar zijt Gij, God?
Helpt Gij mij?

Mensen vertellen van hun God.
Ze hebben namen voor hun God.
Ze spreken met hun God.
Ze vereren Hem.
Sommigen maken afbeeldingen van Hem
en anderen niet.

Mensen vragen naar God.
Waar is Hij?
Er is één antwoord.
Waar je Hem binnenlaat, daar is God.
Waar geloof is, daar is God.
Waar liefde is, daar is God.
naar Levensecht

Bezinning 3

Heer, Jezus Christus,
in die dagen
hebt Gij de schoonmoeder van Simon genezen van de koorts
en in de avond, na zonsondergang,
nog vele andere zieken en bezetenen.
Dát was uw leven:
helen en helpen,
nabij zijn,
mensen bevrijden
en méér mens maken.

Zo hebt Gij gestalte gegeven
aan de droom van God
die het geluk wil
van alle mensen zonder onderscheid.

Gij zijt tegelijk een man van gebed geweest.
Daarin hebt Gij de kracht gevonden
om U in alles trouw te laten leiden
door de heilswil van God,
die U gezonden had.

Verdiep ons geloof in U,
het is zo zwak en wankel.
Wij lopen achter U aan,
méér om te krijgen voor onszelf
dan om te delen met anderen.
Maak echte christenen van ons:
mensen van gebed én van inzet
– beide samen –
hoopvol wachtend op en werkend aan
de komst van uw Koninkrijk.
Sylvester Lamberigts

Slotgebed 1

Heer Jezus,
Gij waart een man van gebed.
Daaruit hebt Gij de kracht geput om crisissen te boven te komen
en U te heroriënteren in dienst van Gods droom.
Verdiep ons zwak en wankel geloof in U.
Als wij U achterna gaan,
is het meer om te krijgen voor onszelf
dan om te delen met anderen.
Geef ons de kracht
opdat ook wij ons zouden heroriënteren tot echte christenen:
mensen van gebed én inzet
– beide samen –
hoopvol wachtend op en werkend aan
de komst van uw Koninkrijk. Amen.

Slotgebed 2

Barmhartige God,
als het ons goed gaat,
dan zijn we U één en al dankbaarheid.
Als het ons tegenzit
lijkt Gij zo ver weg.
Vergeef ons onze wispelturigheid.
Sterk ons vertrouwen
dat Gij, in voor- en tegenspoed,
ons bij de hand houdt,
ons trouw nabij zijt. Amen.

Zending en zegen

Elkaar de hand reiken,
elkaar doen opstaan,
doen verrijzen,
zodat iedereen weer kan hopen en dromen van een nieuwe toekomst.
Zo heeft God zijn Rijk op aarde bedoeld.
Tot die menselijke en christelijke opdracht
zendt en zegent Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.