5e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde zondag B (5/02/2012)

Begroeting

Wees welgekomen, hier bijeen in het huis van de Heer,
die wij mogen noemen + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Wil je iemand wat beter leren kennen,
dan moet je een dagje met hem optrekken,
meemaken wat hij of zij doet.

Vandaag worden wij daartoe uitgenodigd:
een hele dag op stap te zijn met Jezus,
Hem te volgen in de synagoge,
aan huis bij mensen,
op de straat
en dat tot diep in de nacht.
Zo mogen en kunnen wij zien wat Hij doet,
welke accenten Hij legt in zijn leven:
mensen bevrijden en genezen,
hen in hun gaafheid herstellen,
een biddende mens zijn.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

– Voor alle keren dat we ons achter slogans en taboes hebben verscholen
en hard en meedogenloos hebben geoordeeld,
Heer, ontferm U over ons.

– Voor elke keer dat we geen hand hebben uitgestoken naar een mens in nood
of een ander mens gekwetst hebben,
Christus, ontferm U over ons.

– Voor de vele keren dat we voor U geen tijd maakten, God,
dat we vergaten U dank te zeggen voor zoveel mooie en goede dingen,
dat we onachtzaam aan uw Boodschap voorbijliepen,
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht


Vergevingsmoment 2

– De apostelen maakten Jezus attent
op de zieke schoonmoeder van Petrus.
Maken wij tijd voor zieken?
Om ons tekort aan naastenliefde,
Heer, ontferm U over ons.

-Job, uit de eerste lezing, blijft het symbool van de mens
door lijden getekend.
Wellicht blijft ook ons leven niet gespaard van pijn en verdriet.
Hebben wij de moed om dat te aanvaarden
en een plaats te geven,
of voelen wij ons door God in de steek gelaten?
Om ons beperkt Godsvertrouwen,
Christus, ontferm U over ons.

– Er zijn veel soorten lijden.
Lijden dat van buitenaf op ons afkomt,
maar ook lijden en pijn veroorzaakt door mensen onderling.
Proberen wij erop te letten
anderen zo weinig mogelijk te kwetsen
door onze woorden of door ons gedrag?
Om ons tekort aan fijngevoeligheid,
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

Van U vervuld, God, is Jezus op weg gegaan
om in woord en werk mensen heilzaam nabij te zijn.
Maak ons vertrouwd met wat Hem dreef en bezig hield.
En wees omwille van Hem ons nabij
met de warmte van uw menslievendheid,
met de genade van uw vrede. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu hoe God ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(Job 7,1-4 6-7)

Uit het boek Job

1        Moet een mens niet zwoegen op aarde
en dagen maken van een dagloner?
2        Zoals een slaaf verlangt naar schaduw,
en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon,
3        zo ken ik vruchteloze maanden,
en nachten vol getob zijn mij toebedeeld.
4        Wanneer ik lig zeg ik: Zal ik opstaan?
Maar de avond duurt lang.
En tot de ochtend ben ik vol onrust.
6        Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel,
ze lopen af, zonder hoop.
7        Bedenk, mijn leven is een zucht,
ik zal geen geluk meer zien.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 9,16-19.22-23)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Korinte

Broeders en zusters,
16       Dat ik het evangelie predik,
is voor mij niets om me op te beroemen:
ik kan niet anders.
Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!
17       Als ik het uit eigen beweging zou doen,
dan had ik recht op loon;
maar ik doe het niet uit eigen beweging,
het is een taak die mij is toevertrouwd.
18       Wat is dan mijn loon?
Dat ik het evangelie kosteloos verkondig
en geen gebruik maak van het recht
dat het evangelie mij geeft.
19       Hoewel ik van niemand afhankelijk ben,
heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen,
om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen.
22 Met de zwakken ben ik zwak geworden
om de zwakken te winnen.
Ik ben alles wat je maar wilt
om in elk geval een paar mensen te redden.
23 En ik doe alles voor het evangelie
om er ook zelf deel aan te krijgen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 1,29-39)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

29       Vanuit de synagoge ging Jezus regelrecht
naar het huis van Simon en Andreas,
samen met Jakobus en Johannes.
30       De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed,
en meteen spraken ze met Hem over haar.
31       Hij ging naar haar toe,
pakte haar bij de hand en liet haar opstaan.
De koorts verliet haar, en ze bediende hen.
32       ’s Avonds, toen de zon was ondergegaan,
brachten ze allen bij Hem die ziek waren
en die van demonen te lijden hadden.
33       Heel de stad was samengestroomd voor de deur.
34       Hij genas vele zieken van allerlei kwalen,
en Hij dreef veel demonen uit;
Hij stond de demonen niet toe te spreken,
omdat ze wisten wie Hij was.
35       En in alle vroegte, het was nog nacht,
stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats
en bleef daar bidden.
36       Simon en zijn metgezellen gingen Hem achterna,
37       en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem:
`Iedereen zoekt U.’
38       Hij zei hun: `Laten we ergens anders heen gaan,
naar de dorpen in de buurt,
zodat Ik ook daar kan verkondigen.
Want met dat doel ben Ik weggegaan.’
39       En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen
en dreef de demonen uit.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de mensen onder ons
die gebukt gaan onder pijn.
Dat er weer uitzicht mag komen in hun leven.
Ook voor hen
die zich slechts goed voelen als ze kunnen klagen.
Dat ze de kracht vinden
om niet hun leed maar hun leven te koesteren.
Laten we bidden…

– Voor onze zieken bidden wij.
Dat zij, in de manier waarop zij hun ziek-zijn dragen,
veel voor anderen mogen betekenen.
Denken we biddend ook aan hen
die gebukt gaan onder leed dat niemand ziet of kent.
Dat hun pijn mag worden verlicht.
Laten we bidden…

– Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij elkaar opbeuren en op de been houden.
Bidden wij voor onze jongeren.
Dat zij er ons op attent blijven maken
dat het leven ook een feest is.
Laten we bidden…


Voorbeden 2

– Bidden wij voor mensen die de moed hebben laten zakken:
veel liefs verloren, steeds opnieuw mislukt,
gevangen in getob en zoekend naar zin.
Moge zij steun en kracht vinden in hun bede tot U, God,
en bij mensen die hen liefdevol nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen, in beslag genomen door het leven:
van vroeg tot laat in het getouw met duizend en één bezigheden
of rusteloos op zoek naar druk vertier.
Moge zij de waarde van de stilte leren kennen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die voor idealen willen leven:
toegewijd aan medemensen, delend in hun leed,
opstandig tegen onrecht en armoede.
Moge zij Jezus’ geestkracht ervaren om te blijven volhouden.
Laten wij bidden…

Eeuwige God, uit wie wij leven en bestaan,
behoed ons voor vertwijfeling en moedeloosheid
en leer ons U te vinden in stilte en gebed,
in navolging van Jezus, onze Broeder. Amen.
naar Borsbeke

Voor al deze intenties
en voor alles wat ons ter harte gaat,
bidden wij:


Gebed over de gaven 1

Bevrijdende God,
aanvaard deze bescheiden gaven van brood en wijn uit onze handen.
Wil ze zien als een teken van dank
voor alles wat wij van U mogen ontvangen.
Kom ons met uw Woord tegemoet
en wees ons nabij in alles wat wij breken en delen met elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.


Gebed over de gaven 2

Onze Vader,
bij dit brood en deze wijn vragen wij U:
leer ons denken aan de mensen die honger lijden of verdriet hebben,
die leven met onzekerheden, met tegenslagen en angst.
Neem hun en ons gebed op in uw barmhartigheid.
Leer ons blije mensen worden,
die graag iets afstaan van het onze,
ook als het eens wat moeite kost.
Pas dan zijn wij echte volgelingen van Jezus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig …

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.
Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hun ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.
Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
En dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Jezus stond op, ging naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats om er te bidden.
Laten wij samen met Hem meebidden met zijn woorden:
         Onze Vader,…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
         Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Laten wij geen valse vrede zoeken.
Laten wij niet zwijgen uit zelfbehoud
maar laten wij onze stem verheffen
voor verontrechten en misdeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal Gods vrede neerdalen over ons
en zal Hij ons één maken,
Hij die leeft in eeuwigheid. Amen.
En die vrede van de Heer zij altijd met U.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Jezus nam de zieke schoonmoeder van Petrus bij de hand
en deed haar opstaan.
En zij bediende haar gasten.
Ook ons richt de Heer op
opdat wij, genezen en gesterkt,
anderen van dienst zouden kunnen zijn.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het is al eens gebeurd
dat de koude van de winter
moest wijken voor de lente en het nieuwe leven.
Het is al eens gebeurd
dat een dode boom
nieuwe scheuten kreeg
en onverwachts nog vruchtbaar werd.
Dat is al meer dan eens gebeurd.

Het is al eens gebeurd
dat Iemand uit de dood is opgestaan.
Niemand, zo zei Hij,
heeft grotere liefde dan hij
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Waarom zouden wij dan halsstarrig blijven beweren
dat wij machteloos zijn,
dat de dood het laatste woord heeft?

Waar twee of drie in zijn naam samenzijn,
is het leven niet meer tegen te houden.

Maar waar zijn ze te vinden,
die twee of drie?

Als jij nu eens zou beginnen
met nog iemand
en nog iemand
en nog iemand…

Bezinning 2

Dienstbaarheid
is de hedendaagse vertaling
voor naastenliefde.
Dienstbaar zijn
vraagt grote eenvoud,
mildheid en genegenheid.
Het is een dwaasheid die te vergelijken is
met die van het kruis.
Het is iets doen voor een ander,
belangeloos,
honderd ten honderd beschikbaar zijn.
Het is tegenover elkaar staan
met het vooroordeel van de sympathie.
Je wil van de ander houden
en dus iets doen
voor de minsten van de zijnen
en dus christen zijn
– dit kruis opnemen
en Hem volgen
dwars doorheen het leven.
naar Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

’s Avonds, als de zon ook in jouw leven is ondergegaan
en angst en onzekerheid elke hoop de grond inboren
en elk perspectief onmogelijk maken,
kom dan maar naar Mij – zegt God –
en ervaar hoe mijn tederheid jou kan genezen
en nieuwe horizonten opent vol vreugde en geluk.
In mijn naam heeft Jezus dat duidelijk gemaakt aan vele zieken en armen.
En ook vandaag zijn er mensen
die aan mijn liefde handen en voeten willen geven.
Misschien ben jij zelf ook zo iemand.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
Gij nodigt ons uit om
in het voetspoor van uw Zoon,
weldoende rond te gaan.
Beziel ons met zijn Geest,
opdat ook wij ons door U geroepen en gedragen weten.
En waar wij metterdaad uw Rijk naderbij brengen,
stap voor stap,
wees daar aanwezig
met de genezende kracht van uw genade. Amen.

Zending en zegen

Elkaar de hand reiken,
elkaar doen opstaan,
doen verrijzen,
zodat iedereen weer kan hopen en dromen van een nieuwe toekomst.
Zo heeft God zijn Rijk op aarde bedoeld.
Tot die menselijke en christelijke opdracht
zendt en zegent Hij ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.