5e zondag door het jaar A 2020

09 02 2020

Begroeting

Welkom aan u allen die hier zijt samen gekomen
om stem te geven aan ons geloof,
om zout te zijn in deze wereld
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Ten Bos

Openingswoord 1

De bemoedigende opdracht die Jezus ons vandaag geeft,
doet echt wel deugd.
“Jij bent het zout der aarde,
jij, zoals je bent, gewoon en alledaags,
je hoort er bij, met je lach, met je verdriet.
Laat zien wat je te bieden hebt aan goedheid en levenskracht.

Openingswoord 2

Nu de kerstsfeer definitief is weggeëbd
en de voorbereidingstijd op Pasen nog veraf lijkt,
worden we opgeroepen om niet in te dommelen.
Pittig getuigen van Gods Boodschap, wordt de opdracht.
Geen lauwe christenen zijn,
maar christenen die durven uitkomen voor hun overtuiging
en zo het leven kruiden als het zout der aarde,
als het licht van de wereld.

Gebed om vergeving 1

-Omdat wij te weinig zout zijn geweest,
in staat om de alledaagsheid van het bestaan meer smaak te geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we te weinig licht zijn geweest
dat warmte geeft waar eenzaamheid is
en een leidraad is voor wie zoekt naar een uitkomst,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we te weinig als een stad op een berg zijn geweest
waarnaar het voor anderen goed optrekken is
om er hartelijkheid en vriendschap te vinden,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God, grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal ons liefdevol vergeven,
Hij zal ons begeleiden naar vernieuwd leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Jezus roept ons op
om naar zijn voorbeeld zout en licht te zijn voor anderen.
Omdat wij soms meer verduisteren dan licht brengen,
vragen wij God om vergeving.

-Als wij uw licht geen kans geven
en uit eigenbelang ons verschuilen in de schaduw,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij uw licht geen kans geven
en geen warmte brengen waar pijn is en verdriet,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij uw licht geen kans geven
en wij geen glans brengen in het leven van zwakke en eenzame mensen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer aan ieder van ons de kracht geven
om zijn licht te doen stralen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, schenk ons de moed
om, uur na uur en dag na dag,
meer te worden zoals Gij,
en volhardend te getuigen van U en uw liefde.
Help ons ons blijvend in te zetten
om uw droom tot werkelijkheid te maken:
een hemel op aarde,
hier en nu, voor iedereen in deze wereld. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wanneer wij tot U bidden met een oprecht hart,
zijt Gij er voor ons.
Geef dat wij ons met hart en ziel inzetten voor de Boodschap van uw Zoon
die als licht in deze wereld kwam
en nu met U en de H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
vrij naar Levensecht

Lezingen

Moge Gods Woord tot ons doordringen
wanneer we luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 58, 7-10)

Uit de Profeet Jesaja

7           Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?
8           Dan breekt uw licht als de dageraad door
en groeien uw wonden spoedig dicht;
dan gaat uw gerechtigheid voor u uit,
en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.
9           Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord,
en smeekt u om hulp, dan zal Hij zeggen:
`Hier ben ik!’
Als u het juk uit uw midden verwijdert,
geen vinger bedreigend meer uitsteekt
en geen valse aanklachten indient;
10 de onderdrukte met voedsel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
uw nacht als de heldere middag zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 2, 1-5)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
1
           Wat mijzelf betreft, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
2           Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen
dan Jezus Christus, die gekruisigde.
3           Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig.
4    Het woord dat ik u verkondigde,
overtuigde niet door geleerde woorden,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
5           uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 13-16)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
13         Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout krachteloos wordt,
waar moet je het dan mee zouten?
Het deugt alleen nog maar om weggegooid
en door de mensen vertrapt te worden.
14         Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
15         Je steekt een lamp niet aan
om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar,
en dan schijnt ze voor allen in huis.
16         Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op de tafel van de Heer.

-Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor hen die aan uw Woord geen boodschap hebben.
Laten wij bidden…

-Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor mensen die worden gekleineerd,
voor mensen zonder aanzien,
weerloos gemaakt door bruut geweld.
Laten wij bidden…

-Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor mensen die, door tegenslag achtervolgd,
de toekomst met bange ogen tegemoet zien.
Laten wij bidden…

-Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor wie gevangen zitten in hun schuldgevoelens,
voor mensen die hun verleden meesleuren als een loodzware last.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Gij, God van licht en vuur,
geef antwoord als wij tot U roepen
en maak dat wij luisteren naar uw Woord.

-Wij bidden U voor allen die tasten in het duister
en in onvrede leven met zichzelf en hun omgeving.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die licht en warmte voor hen zijn.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor jongeren
die hun weg zoeken in het leven en in onze maatschappij.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die licht der wereld,
die zout der aarde voor hen zijn.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor onszelf
geroepen om samen het leven te delen.
Dat wij blijven streven naar samenhorigheid.
Dat wij mogen zijn en blijven:
zout der aarde en licht voor elkander.

God, blijf licht en liefde uitzaaien in onze harten,
opdat wij elkaar en anderen
op een bemoedigende wijze tot zegen zouden zijn. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij bood ons toekomst van leven,
door dood en wanhoop heen.
Sterk ons met uw Geest,
vervul ons met zijn levenskracht.
Dan worden wij mensen zoals Hij,
zout en licht voor deze wereld,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn hebben we op deze tafel klaargezet
om de herinnering aan Jezus te bewaren en te koesteren.
Brood en wijn zijn immers zijn eigen symbolen
om zijn en uw liefde voor ons zichtbaar te maken.
Opdat de kracht van Jezus’ droom van liefde niet zou vergaan,
bidden wij U:
zegen deze gaven met uw aanwezigheid
en maak ons tot smaakmakers van uw droom
van gerechtigheid en vrede voor alle mensen. Amen.
vrij naar Ten Bos

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op avond van afscheid
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook een beker wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mede door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel.
Onze Vader…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden ons soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons tegelijkertijd geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Een nieuwe cultuur is er nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als christenen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Vredeswens 2

Vader, wij willen uw vrede bewaren
en doorgeven aan elkaar, van hand tot hand,
tot uw vrede ooit de hele wereld doordringt.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede dan aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Jezus wil ons niet alleen aanraken met zijn liefde.
Hij wil ook Voedsel zijn voor het leven.
Gelukkig daarom wij allen
die genodigd zijn tot de tafel van het Verbond.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan,
als mens niet,
als gezin niet,
als groep van mensen niet,
als Kerk niet.
Wij zijn het zout der aarde,
en dus bedoeld om smaak te geven aan het leven.
Wij zijn het licht van de wereld,
en dus bestemd
om alle duisternis uit het leven te weren.

Wij staan ten dienste van het geluk van allen.
De één met de pen, de ander met een schop,
de één met de computer, de ander aan de kassa,
de één op school, de ander in de fabriek,
de één in de politiek, de ander in een sociale organisatie,
de één op de preekstoel, de ander aan het ziekbed,
de één in de kleine kring van het gezin,
de ander op het internationale forum,
de één in de schijnwerper,
de ander in de stilte en de eenzaamheid.

Maar allen staan wij
ten dienste van het geluk van anderen.
Want als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Soms is een mensenleven zo gekwetst
dat brood niet meer verzadigt
en water niet meer laaft,
dat vuur niet meer verwarmt
en een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms alleen geheeld
als iemand het opbrengt
om voor een ander
brood en water, vuur en huis te zijn.

Er is veel vraag naar zo een mens
die voor een ander zo nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af wat ik ben:
die vraag of het antwoord?

Slotgebed 1

God en Vader,
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven
van geloof in en vertrouwen op U.
Zijn leven was een zinvol teken van een hoopvol bestaan
voor alle mensen in alle tijden.
Schenk ons de kracht Hem te volgen,
als levende getuigen van uw liefde.
Zo kan uw Rijk komen
op aarde zoals in de hemel. Amen.

Slotgebed 2

Vader, zend ons als hoopvolle mensen op weg.
Wij geloven dat Gij nabij zijt
als wij U met vuur ter sprake brengen
en U doen in concrete daden van liefde
overal waar Gij ons zendt,
vandaag en morgen
en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.

Zending en zegen

Laten we heengaan als ‘licht der wereld’
dat in onze omgeving het zicht een beetje verheldert.
Moge we ‘zout der aarde’ zijn
dat rondom ons het leven wat smaakvoller maakt.
Daartoe moge God ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.