5e zondag door het jaar A 2017

05 02 2017

Begroeting

Jij bent het zout der aarde, zegt Jezus.
Jij, zoals je bent, gewoon en alledaags,
je hoort er bij met je lach en je verdriet.
Laat zien wat je te bieden hebt aan goedheid en levenskracht.
Zo wil God jou, en ons allemaal, zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Jullie zijn het zout der aarde, het licht van de wereld.”
Bekende woorden waarvan we de draagwijdte amper beseffen.
Toch raken ze de kern van ons geloof:
dienstbaarheid aan de wereld.
Dat verwacht Jezus van ons,
niet meer, niet minder.

Omdat we nog zo vaak menen
dat deze woorden niet aan ons zijn besteed,
vragen we eerst om vergeving.

Openingswoord 2

Wij krijgen vandaag een nieuwe naam.
‘Jullie zijn het licht in de wereld’, zegt Jezus ons vandaag.
‘Laat het stralen, dat licht’.
Voor die naamgeving en die opdracht
mogen wij hier en nu
hoopvol ruimte scheppen.
‘Licht der wereld’:
een naam die verwachtingen wekt en ons uitdaagt.
naar J. Verhees, Hier gebeurt iets

Vergevingsmoment 1

-We kwamen niet uit voor onze overtuiging
maar kropen in onze schelp,
terwijl we bezieling hadden kunnen laten uitstralen naar anderen…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wie haat en verwarring zaaiden,
lieten wij aan het woord, zonder hen tegen te spreken,
alsof zij en niet wij enige uitstraling hadden…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Armen en vreemdelingen klopten aan onze deur
en wij hielden ons gedeisd,
alsof wij hun geen woord van troost,
geen steun, geen licht te bieden hadden…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God is een liefdevolle God, grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal ons liefdevol vergeven,
Hij zal ons begeleiden naar vernieuwd leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Licht is helder, verwarmend, hoopgevend
en toch is er rondom ons zoveel dat licht uitdooft,
dat wij uitdoven door ons gedrag.

-Telkens wij harde woorden spreken
omdat we onze zin niet krijgen,
verduisteren wij uw licht, Heer.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Telkens wij ons niet inzetten voor anderen in nood,
telkens we als christen
geen ‘echte naaste’ zijn voor onze medemens,
laten we de kans liggen
om het zout der aarde te zijn
en aan het leven de warme smaak van liefde te geven.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Telkens we op de anderen neerkijken,
hen gebruiken om onszelf groter voor te doen dan we zijn,
duwen we hen in het donker
en geven we geen handen en voeten aan uw Bevrijdende Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij geeft de mens elke keer weer kansen om opnieuw te beginnen.
Geef ons de kracht om,
waar we uw Boodschap niet in praktijk brachten,
op onze stappen terug te keren
en om daadwerkelijk uw gebod van liefde uit te dragen
en zo zout en licht te zijn voor deze wereld. Amen.
vrij naar Liturgische vieringen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde.

Zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.

Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van licht,
Gij blijft stralen, ook waar wij U niet kunnen zien.
Geef ons een teken van uw liefde.
Schenk ons de moed om voor uw zaak op te komen.
Verlicht ons leven
opdat wij uw licht zouden doorgeven
aan ieder die het nodig heeft. Amen

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
uw liefde hebben wij nodig.
Jezus kwam als levende getuige van die liefde.
Hij is een eeuwig brandend licht
voor onszelf en voor iedereen.
Help ons om zijn en dus ook uw licht brandend te houden in ons hart.
En moge wij dan dat licht doorgeven aan elkaar
vandaag en morgen en elke dag opnieuw. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Het thema ‘licht’ staat centraal in deze viering.
Zorg voor de zwakken,
dan zal uw licht stralen als de dageraad,
zegt Jesaja in de eerste lezing.

Gij zijt het licht der wereld.
Plaats uw lamp niet onder de korenmaat,
zo luidt de oproep van Jezus in het evangelie.

In de tweede lezing herinnert Paulus de Korintiërs eraan
hoe hij hun de christelijke Boodschap heeft gebracht:
niet met vertoon van welsprekendheid,
maar enkel steu­nend op de kracht van God.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 58, 7-10)

Uit de Profeet Jesaja

7      Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?
8      Dan breekt uw licht als de dageraad door
en groeien uw wonden spoedig dicht;
dan gaat uw gerechtigheid voor u uit,
en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.
9      Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord,
en smeekt u om hulp, dan zal Hij zeggen:
`Hier ben ik!’
Als u het juk uit uw midden verwijdert,
geen vinger bedreigend meer uitsteekt
en geen valse aanklachten indient;
10 de onderdrukte met voedsel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
uw nacht als de heldere middag zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 2, 1-5)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
1
      Wat mijzelf betreft, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
2      Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen
dan Jezus Christus, die gekruisigde.
3      Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig.
4    Het woord dat ik u verkondigde,
overtuigde niet door geleerde woorden,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
5      uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 13-16)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
13     Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout krachteloos wordt,
waar moet je het dan mee zouten?
Het deugt alleen nog maar om weggegooid
en door de mensen vertrapt te worden.
14     Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
15     Je steekt een lamp niet aan
om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar,
en dan schijnt ze voor allen in huis.
16     Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten we getuigen en beloven
dat we ons samen willen inzetten om Gods droom tot werkelijkheid te maken.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
de beden van ons hart op de tafel van de Heer.

-Dat de voorgangers in de Kerk – als zout en licht –
de nodige kracht en genade ontvangen
om hun taak met enthousiasme te vervullen.
Laten wij bidden…

-Dat alle christenen – als zout en licht –
zoekend nieuwe wegen gaan
en beseffen dat licht het uiteindelijk wint van duisternis.
Laten wij bidden…

-Dat alle mensen – als zout en licht –
oog hebben voor elkaar
en werken aan een wereld zonder onrecht en geweld.
Laten wij bidden…

-Dat deze geloofsgemeenschap – als zout en licht –
het geluk van het christen-zijn mag uitstralen
en verder dragen.
Laten wij bidden…

God van licht en liefde,
geef ons de kracht
om onze stem te laten horen als het nodig is.
Zorg dat we oog hebben voor elkaar
en dat we werken aan een rechtvaardige wereld.
Wees ons nabij, vandaag en alle dagen. Amen.

Voorbeden 2

-We willen vandaag speciaal bidden
voor alle mensen die in het verborgene iemand dragen:
een zieke of iemand die het moeilijk heeft,
een vriend, een familielid, iemand op het werk of op school.
Ondersteun hun draagkracht, God,
en help hen om het samen vol te houden.
Laten wij bidden…

-We willen ook bidden om moed en doorzettingsvermogen
voor alle mensen die elkaar blijven dragen
ondanks de bijna onmogelijke omstandigheden
van oorlog en natuurrampen, vervolgingen en ander zinloos geweld.
Dat ze niet zouden opgeven,
maar steun mogen vinden in het voorbeeld van Jezus,
die tot het bittere einde,
steeds weer voor Gods liefde koos.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle hulpverleners en vrijwilligers
die op heel veel verschillende manieren proberen
om mensen in onze samenleving niet kopje onder te laten gaan.
Dat hun geloof een extra stimulans mag blijven
om de lammen, de blinden en de tollenaars van onze tijd
nieuwe kansen te geven.
Laten wij bidden…

-Ook voor onszelf willen we bidden.
Dat we elkaar zouden dragen,
verdragen en verder dragen.
Dat we zo
het zout in de zee van deze wereld zouden zijn.
En dat ons geloof ons daarin mag steunen en bewaren.
Laten wij bidden…
4-ingen

Voorbeden 3

-Bidden wij voor de Kerk,
die bedoeld is om een teken te zijn van Gods liefde.
Dat ze niet terugplooit op zichzelf ,
maar spreekt en handelt vanuit Jezus’ oproep
om zout te zijn en Gods licht te laten schijnen voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die het evangelie verkondigen
en licht en hoop willen brengen bij medemensen.
Dat zij de moed niet verliezen,
wanneer ze onbegrip of weerstand ervaren
tegen de Boodschap van Gods liefde en zorg voor alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die een taak hebben opgenomen in dienst van de Kerk,
hetzij als gewijden, hetzij als vrijwilligers.
Dat ze vreugde vinden in hun opdracht
en door hun leven mensen op het spoor van God brengen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf  en voor alle christenen.
Dat wij in onze woorden en onze manier van leven,
God aan het licht laten komen, als Bron van ons leven.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer, wij bieden U brood en wijn aan.
Deze gaven drukken onze bereidheid uit om U te dienen met daden.
Geef ons een hart dat de wereld liefheeft,
dat de wereld wil helpen omvormen tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waarin eenieder tot zijn recht komt
en waarin uw liefde leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij bood ons toekomst van leven,
door dood en wanhoop heen.
Sterk ons met uw Geest,
vervul ons met zijn levenskracht.
Dan worden wij mensen zoals Hij,
zout en licht voor deze wereld,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op avond van afscheid
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook een beker wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mede door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel.
Onze Vader…

Op vele plaatsen in de wereld hangen donkere wolken.
Het licht is er gedoofd
en mensen hebben er de kracht van de vrede verloren.
Ontbrand in ons uw Licht, Heer.
Geef ons de kracht om mee te bouwen aan uw huis,
aan uw stad van vrede en gerechtigheid.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Zout maakt spijzen pittig, smakelijk, hartig.
Geef ook ons pit en hartelijkheid, Heer,
om het leven rondom ons smakelijker, leefbaar­der te maken.
Laat ons de glans van uw Licht uitstralen
zodat wat duister is
verhelderd wordt.
Zo kan uw vrede – stukje bij beetje – uitdeinen over de hele wereld.
Moge die vrede van Christus altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
maak uw vrede waar in deze wereld.
Breng volkeren en hun leiders tot elkaar
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking.
Maak ons tot zuurdesem waardoor vrede groeien kan,
maak ons tot het zout dat pit geeft aan de smaak van de liefde.
Wees onze inspiratiebron, wees onze kracht.
Moge Gods vrede in ons worden geboren.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer wil ons tot zijn zout der aarde maken,
Hij wil ons omvormen tot zijn licht voor anderen.
Daartoe schonk Hij ons zijn Zoon als Voorbeeld en als Voedsel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Jezus zag in zijn volgelingen ‘het zout der aarde’:
onopvallende mensen,
die niet uit zijn op sensatie, op veroveringen of succes,
maar gewone mensen die gewoon doen wat ze horen te doen,
samen met miljoenen en miljoenen anderen.

Zo werden alle beschavingen rechtgehouden
door het nederige werk van zovelen.
Zo wordt de Kerk overeind gehouden
door het geloof en de inzet van eenvoudige christenen
die, als zout in het water, niet opvallen
maar wel werkzaam zijn, zonder ophouden, en efficiënt.

Het is een oud gebruik bij de Bedoeïenen
om een gast die, vanuit de hitte van de woestijn,
de luwte van de tent binnentreedt,
zout aan te bieden.
Als teken van welkom.
Misschien wisten de Bedoeïenen niet dat door het felle zweten
het zoutgehalte in het bloed daalt.
Maar ze wisten wel dat zout nieuwe krachten geeft.

“Gij zijt het zout der aarde” zei Jezus.
Misschien dacht Hij daarbij aan onze wereld
waarin het gehalte aan menselijkheid daalt.
Christenen, échte christenen, geven – onopvallend –
de wereld nieuwe kracht, nieuwe menselijkheid.
Meer dan je denkt.

Bezinning 2

Negatieve berichten over mensen die anderen angst aanjagen,
anderen in elkaar slaan;
negatieve berichten over mensen die alsmaar roepen over verworven rechten
en hebberig profiteren van de gemeenschap,
over mensen die hun woord breken en daardoor anderen breken,
dergelijke berichten zijn er met hopen.
Ze werken verlammend, maken moedeloos.

Positieve berichten over mensen die eerlijk zijn en in vrede leven,
die hun rijkdom delen met de armen,
die trouw blijven aan een gegeven woord ook in pijnlijke momenten,
die hartelijk zijn en aanspreekbaar;
berichten over mensen die moedig zijn,
die berichten werken anders:
ze geven hoop. Het kan toch!

Dat deze mensen er zijn,
meer dan we vermoeden, zelfs in onze eigen omgeving,
– dat is van cruciaal belang.
We moeten meer oog voor hen krijgen en onthouden wat ze doen,
want in hen komt de Heer aan het licht.
vrij naar Levensecht

Bezinning 3

Ooit al eens gedacht:
vandaag haast ik me niet,
voor niets of voor niemand?
Vandaag wil ik de mens zien
en wil ik glimlachen,
ja… ook naar de kleine, dwaze dingen.
Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.
Maar mijn wil is niet genoeg…
ik moet er iets aan doen.
Jezus’ licht breekt door en daarvan wil ik getuige zijn.
Mijn dagelijkse bezigheden,
het haastig gaan van hier naar daar,
steeds meer en meer
en verder…
Neen,
mijn adem roept me een halt toe,
zo kan het niet verder.
Het licht breekt door en daarvan wil ik getuige zijn!
Hij geeft ons het licht.
En door even terug stil te staan,
af en toe eens neen te durven zeggen
tegen een dagelijkse routine,
kan ik terug zijn licht aan anderen doorgeven.
Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.
Maar als je even blijft stilstaan en zo het licht in je binnenlaat,
merk je dat ook dit kleine licht Gods warmte en liefde geeft.
En zo komen alle lichtstralen
van ieder van ons,
van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel.
Zijn Rijk!
naar Thomasvieringen

Slotgebed 1

Ik weet niet of ik uw uitdaging wel aankan, God.
Gelukkig zijn er momenten
waarop ik voel
dat mijn inzet voor het evangelie
smaak en licht geeft
aan mijn  samenleven met anderen.
Maar er zijn  ook momenten
dat mijn christen-zijn smakeloos en krachteloos lijkt
en dat ik me laat meesleuren
in de maalstroom van oppervlakkigheid.
Schud me dan wakker, God,
en laat me in het hart van medemensen
een vuurwerk van tederheid tevoorschijn toveren
in alle kleuren van de regenboog
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Vader,
als alle mensen licht zouden zijn voor elkaar
dan zou het nooit meer donker zijn.
Als alle mensen spontaan vriendelijk zouden zijn
dan zou deze wereld een gelukkige thuis zijn voor iedereen.
Maak ons tot lichtende voorbeelden in de wereld,
tot smaakvol zout in het dagelijks leven,
tot gist in het deeg van de liefde
waarmee wij bouwen op elkaar.
Maak ons sterk om te leven zoals Jezus Christus,
die voor ons licht in duisternis is. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

God,
Gij roept ons op
om zout der aarde en licht in de wereld te zijn.
Scherp onze smaak voor vrede en gerechtigheid aan,
maak ons tot een baken van hoop in deze verwarde tijd,
zoals Jezus dat was,
en zegen ons daarbij, Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.