5e zondag door het jaar A 2014

Begroeting 1

Welkom aan de tafel van
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Welkom aan u allen die hier zijt samen gekomen
om stem te geven aan ons geloof,
om zout te zijn in deze wereld
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Ten Bos

Openingswoord 1

“Gij zijt het zout der aarde, het licht van de wereld”
zei Jezus tot zijn leerlingen.
Zegt Jezus vandaag ook tot ons.

Wie van ons voelt zich ‘zout der aarde’?
Wie van ons vindt van zichzelf
dat hij/zij ‘het licht van de wereld’ is?

Op zo’n directe vraag ben je niet snel geneigd je vinger op te steken.
En toch…
Als het zout zijn kracht verliest,
dan heeft niemand er wat aan
en gaat het de vuilbak in.

Vinger omhoog, of de vuilbak in.
Zo eenvoudig, maar ook zo drastisch,
is de keuze waarvoor Jezus ons stelt.

Wellicht doen we er goed aan
eerst vergeving te vragen
vooraleer met Jezus aan tafel te gaan.
           
Openingswoord 2

Nu de kerstsfeer definitief is weggeëbd
en de voorbereidingstijd op Pasen nog veraf lijkt,
worden we opgeroepen om niet in te dommelen.
Pittig getuigen van Gods Boodschap, wordt de opdracht.
Geen lauwe christenen zijn,
maar christenen die durven uitkomen voor hun overtuiging
en zo het leven kruiden als het zout der aarde,
als het licht van de wereld.

Vergevingsmoment 1

Jezus roept ons op
om naar zijn voorbeeld zout en licht te zijn voor anderen.
Omdat wij soms meer verduisteren dan licht brengen,
vragen wij God om vergeving.

-Als wij uw licht geen kans geven
en uit eigenbelang ons verschuilen in de schaduw,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij uw licht geen kans geven
en geen warmte brengen waar pijn is en verdriet,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij uw licht geen kans geven
en wij geen glans brengen in het leven van zwakke en eenzame mensen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer aan ieder van ons de kracht geven
om zijn licht te doen stralen. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, soms kleineren we anderen
om onszelf wat gewichtiger te voelen.
Zo geven wij uw licht geen kans.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
soms zijn we grof en kwetsend tegenover anderen
om ons stoer en machtig voor te doen.
Zo geven wij uw licht geen kans.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zeggen wel dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
maar vaak zoeken wij andere wegen op
die uw Boodschap helemaal niet onderschrijven.
Zo geven wij uw licht geen kans.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, geef ons de moed en de kracht om ware christenen te zijn,
zodat wij uw licht uitstralen naar alle mensen. Amen.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 3

-Omdat we te weinig als zout zijn geweest,
smaakmakers van een leven in dienst van de medemens
en van de zwaksten het meest,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we te weinig als licht zijn geweest
dat de weg wees voor mensen die dolen in het donker,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we te weinig waren als een stad op een berg
en wij onze geloofsovertuiging vaak wegmoffelden
uit schrik om toch maar niet als naïef te worden bestempeld,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde.

Zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.

Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader, Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven
van geloof en vertrouwen op U.
Zijn leven werd een zinvol teken
van een hoopvol bestaan
voor alle mensen van alle tijden.
Schenk ons de kracht Hem te volgen
als levende getuigen van de liefde
waarmee Gij elke toekomstverwachting van mensen waarborgt. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, Gij laat ons geloven in niemand minder dan Uzelf.
Wij zijn daar trots op en dankbaar.
Maar adel verplicht.
Schenk ons de moed en de kracht
om uur na uur en dag na dag,
meer onszelf te worden
en vastberaden en volhardend te getuigen van U
in en voor de wereld
die de onze is
en nog meer de uwe moet worden. Amen.              
naar Herman-Emiel Mertens

Openingsgebed 3

God, onze Vader,
geef dat wij in deze viering
steeds meer doordrongen worden
van uw Geest van licht en leven.
Sterk ons met uw kracht en uw inspiratie,
zodat wij smaakmakers worden voor onze omgeving,
aanstekelijke getuigen van uw liefde.
En geef ons vooral veel doorzettingsvermogen
om uw droom van vrede waar te maken
vandaag, en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos

Lezingen

Moge Gods Woord tot ons doordringen
wanneer we luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 58, 7-10)

Uit de Profeet Jesaja

7           Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?
8           Dan breekt uw licht als de dageraad door
en groeien uw wonden spoedig dicht;
dan gaat uw gerechtigheid voor u uit,
en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.
9           Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord,
en smeekt u om hulp, dan zal Hij zeggen:
`Hier ben ik!’
Als u het juk uit uw midden verwijdert,
geen vinger bedreigend meer uitsteekt
en geen valse aanklachten indient;
10 de onderdrukte met voedsel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
uw nacht als de heldere middag zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 2, 1-5)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
1
           Wat mijzelf betreft, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
2           Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen
dan Jezus Christus, die gekruisigde.
3           Het woord dat ik u verkondigde,
overtuigde niet door geleerde woorden,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
5           uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 13-16)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
13         Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout krachteloos wordt,
waar moet je het dan mee zouten?
Het deugt alleen nog maar om weggegooid
en door de mensen vertrapt te worden.
14         Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
15         Je steekt een lamp niet aan
om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar,
en dan schijnt ze voor allen in huis.
16         Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Goede God,
Gij verlangt van ons dat we anderen helpen,
dat we het zout der aarde zijn, licht in de duisternis.
Luister naar wat er in ons hart leeft.

-Bidden wij voor de mensen
die niet voor zichzelf durven opkomen,
omdat ze bang zijn afgewezen te worden.
Dat zij de innerlijke kracht mogen vinden
om zichzelf te laten zien zoals ze zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de armsten in onze wereld,
mensen die weinig reden tot hoop en vreugde hebben.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die met hen begaan zijn
en hun uitzicht geven op een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die opkomen voor vrede en gerechtigheid,
die liefde en licht verspreiden overal waar ze komen.
Dat ze mogen standhouden in ons midden.
Dat het onze samenleving nooit mag ontbreken
aan mensen die ons voorgaan in hoop.
Laten wij bidden…

Barmhartige God,
wees aanwezig onder uw mensen
als een licht dat troost en aanvuurt.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Voorbeden 2

Keren we ons hart tot God
en bidden we.

-Bidden we voor allen die binnen de Kerken
onvermoeibaar op zoek zijn naar eenheid.
Voor hen die zich niet terugtrekken op eigen stellingen,
maar vrank en vrij naar de anderen gaan.
Dat hun durf mag worden beloond
en dat zij zijn en blijven mogen: licht voor de wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in deze wereld
– te midden van alle tweedracht –
mensen en volkeren met elkaar trachten te verbinden.
Voor hen die geen genoegen nemen
met de politiek van ‘verdeel en heers’,
maar streven naar wereldwijde broederschap.
Dat hun visioen mag worden bewaarheid
en dat zij zijn en blijven mogen: licht voor de wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf,
geroepen om met elkaar het leven te delen.
Dat wij conflicten niet uit de weg gaan,
maar ze onder ogen zien en uitpraten.
Dat wij onvermoeibaar blijven streven
naar samenhorigheid en zorg voor elkaar.
Zo mogen wij onze naam waardig zijn:
Kerk van Jezus Christus.
Zo mogen wij zijn en blijven: licht voor deze wereld.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij wilt ons tot eenheid brengen.
Moge uw wil geschieden op aarde. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

Gij, God van licht en vuur,
geef antwoord als wij tot U roepen
en maak dat wij luisteren naar uw Woord.

-Wij bidden U voor allen die tasten in het duister
en in onvrede leven met zichzelf en hun omgeving.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die licht en warmte voor hen zijn.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor jongeren
die hun weg zoeken in het leven en in onze maatschappij.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die licht der wereld,
die zout der aarde voor hen zijn.
Laten wij bidden…

-Wij bidden U voor onszelf
geroepen om samen het leven te delen.
Dat wij blijven streven naar samenhorigheid.
Dat wij mogen zijn en blijven:
zout der aarde en licht voor elkander.

God, blijf licht en liefde uitzaaien in onze harten,
opdat wij elkaar en anderen
op een bemoedigende wijze tot zegen zouden zijn. Amen.

Voorbeden 4

-Goede God,
Gij die de wereld toevertrouwt aan mensen,
wij bidden U voor allen die zich inzetten
voor een goed beheer van de aarde.
Dat zij niet moe worden ons te confronteren met onze fouten.
Dat zij de moed zullen hebben om door te gaan.
Dat zij als zout en licht mogen zijn.
Laten we bidden…

-Wij bidden U voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in regeringen en multinationals.
Dat niet alleen financiële belangen tellen,
maar dat zij zullen begrijpen
dat ook zij zout en licht moeten zijn
opdat hun beslissingen ten goede zouden komen aan mensen.
Laten we bidden…

-Wij bidden U voor onszelf.
Dat wij niet moe worden
van alle misbruik dat er van uw schepping wordt gemaakt.
Dat we niet murw worden van alle ellende om ons heen,
maar dat wij de oproep verstaan
zout en licht te zijn daar waar wij leven.
Laten wij bidden…
                                                           Tiny Augustus-Vijgen
 
Gebed over de gaven 1

God van licht en liefde,
als beeld van U hebt Gij ons geschapen.
Help ons om krachtig en stralend aanwezig te zijn.
Doordring ons van het besef dat wij uw handen en voeten zijn.
Geef ons daartoe de kracht, vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
brood en wijn hebben we op deze tafel klaargezet
om de herinnering aan Jezus te bewaren en te koesteren.
Brood en wijn zijn immers zijn eigen symbolen
om zijn en uw liefde voor ons zichtbaar te maken.
Opdat de kracht van Jezus’ droom van liefde niet zou vergaan,
bidden wij U:
zegen deze gaven met uw aanwezigheid
en maak ons tot smaakmakers van uw droom
van gerechtigheid en vrede voor alle mensen. Amen.
vrij naar Ten Bos

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op avond van afscheid
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook een beker wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander.
Moge die boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mede door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel.
            Onze Vader…

Op vele plaatsen in de wereld hangen donkere wolken.
Het licht is er gedoofd
en mensen hebben er de kracht van de vrede verloren.
Ontbrand in ons uw Licht, Heer.
Geef ons de kracht om mee te bouwen aan uw huis,
aan uw stad van vrede en gerechtigheid.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van u is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Een nieuwe cultuur is er nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als christenen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
            Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede toe.

Vredeswens 2

Vader, wij willen uw vrede bewaren
en doorgeven aan elkaar, van hand tot hand,
tot uw vrede ooit de hele wereld doordringt.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede dan aan elkaar door.


Lam Gods

Communie

God van licht en liefde,
in het brood dat Gij ons schenkt,
schenkt Gij Uzelf als kracht
om als verantwoordelijke mensen met elkaar om te gaan
en het zout en het licht der aarde te worden.
            Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Een zending op je nemen
doe je in gemeenschap, niet alleen.
Alleen kan je het niet!
Om op tocht te gaan,
om het zout van de aarde te kunnen zijn
en licht in de wereld te kunnen brengen,
heb je anderen nodig:
de steun van hun arm,
de helderheid van hun woord,
de degelijkheid van hun vertrouwen,
hun optimisme bij tegenslag,
hun nabijheid op eenzame dagen,
de uiting van hun voorbeeld.

En dan ga je samen,
niet om de warmte van de nabijheid,
niet om de koestering in elkaar,
maar om God gestalte te geven
in je gezamenlijke opdracht.
Om je handen teken van verbondenheid te laten zijn,
om je woord uiting van eenheid te laten worden,
om je spreken te beleven in harmonie,
om je voeten in dezelfde richting te laten stappen,
om je oren te luisteren te leggen,
om je hart te laten kloppen op hetzelfde ritme,
om het zout der aarde te zijn,
het licht van de wereld.

Bezinning 2

Een stad op de berg mogen we zijn,
maar dat geeft ons nog niet het recht
hoog van de toren te blazen.

Zout der aarde mogen we zijn,
maar laten we wel letten op de dosering,
anders zullen mensen vergaan van de dorst.

Licht op de kandelaar mogen we zijn,
maar laten we uitkijken waar we die plaatsen
dat we geen ogen verblinden.
Dat dient nergens toe.
Kees Pannekoek

Bezinning 3

Klein kan veel

We hoeven niet ‘groots en meeslepend’
te leven om Jezus te kunnen volgen.
Het onmogelijke wordt niet gevraagd.
Wel mogen we smaakmakers zijn,
mensen die net dat ietsje méér geven.
Zoals zout bederf tegen gaat,
zo mogen wij instaan voor mens en wereld.
We worden geroepen om het leven te bewaren,
om te werken aan een goede toekomst.
We hoeven de barricaden niet op.
We kunnen hier en nu echt mens zijn:
zorgzaam, licht en warmte gevend.

Jullie zijn het licht voor de wereld.
Jullie zijn het zout!
Jezus vertrouwt het ons toe.
Hij ziet iets in ons.
We hoeven het niet alleen op te knappen.
We mogen het samen doen.
Hij vertrouwt erop
dat we samen sterk staan.
Klein kan heel veel,
als we samen hand-in-hand gaan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1
 

Heer Jezus,
Gij hebt uw leerlingen geroepen en gezonden
om getuigen te zijn van uw Goede Boodschap,
van Gods liefde voor alle mensen.
Ook vandaag roept en zendt Gij mensen.
‘Gij zijt het zout van de aarde’
drukt Gij ons op het hart.
Geef dat wij ons meer en meer
bewust worden van deze zending
en ze met enthousiasme beantwoorden. Amen.

Slotgebed 2

Meer dan ooit heeft het samenleven tussen mensen
‘smaakmakers’ nodig – zegt God –
die te midden van eenzaamheid en verlammende angst
opnieuw een bron van vreugde doen ontdekken
en een vuurwerk van tederheid te voorschijn toveren,
in alle kleuren van de regenboog,
telkens nieuw, altijd verrassend,
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde.
Ook jij kunt op je eigen manier
zout zijn in het deeg van de wereld – zegt God.
Als je het aandurft.               
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als jullie nu naar huis gaan,
strooi dan je lach en je enthousiasme rond
bij de mensen die je ontmoet.
Strooi kwistig met je hoop, je geloof en je liefde
en steek je talenten, je licht,
niet angstvallig weg.
Moge God je daartoe zegenen en helpen
Hij die voor ons is:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar 4-ingen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.