5e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde zondag A (6/02/2011)

Begroeting

Jij bent het zout der aarde, zegt Jezus.
Jij, zoals je bent, gewoon en alledaags,
je hoort er bij met je lach en je verdriet.
Laat zien wat je te bieden hebt aan goedheid en levenskracht.
Zo wil God jou, en ons allemaal, zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Jullie zijn het zout der aarde, het licht van de wereld.”
Bekende woorden waarvan we de draagwijdte amper beseffen.
Toch raken ze de kern van ons geloof:
dienstbaarheid aan de wereld.
Dat verwacht Jezus van ons,
niet meer, niet minder.

Omdat we nog zo vaak menen
dat deze woorden niet aan ons zijn besteed,
vragen we eerst om vergeving.

Openingswoord 2

Je geloof sluit je niet op in je binnenkamer.
Het moet stralen,
uitstralen naar buiten,
de wereld in.
Geloven heeft maatschappelijke relevantie.
Dat wil Jezus ons zeggen
wanneer hij zijn volgelingen
‘zout der aarde’ noemt,
‘licht van de wereld’.

Omdat wij dat lang niet altijd aandurven
bidden we om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Voor die momenten in ons leven
waarop we onvoldoende laten zien waarvan ons hart werkelijk vol is,
vragen we om vergeving.

– Wie zorgt voor behoeftigen,
is een licht in de duisternis, zegt de Heer.
Vergeef ons, wanneer we ons verschuilen achter woorden
en onze verantwoordelijkheid ontlopen.
Heer, ontferm U over ons.

– Keer je niet af van je medemensen.
Dan zal je licht stralen als de dageraad, zegt de Heer.
Vergeef ons, wanneer wij te weinig tijd nemen om te luisteren
naar de naaste die een beroep op ons doet.
Christus, ontferm U over ons.

– Wees rechtvaardig,
laat onderdrukking niet toe in uw midden, zegt de Heer.
Vergeef ons, wanneer we onzichtbaar blijven
op momenten waarop onze getuigenis wordt verwacht.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer onze tekortkomingen vergeven.
Moge Hij ons sterken
opdat wij meer zichtbaarheid geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn voor deze wereld. Amen.

Vergevingsmoment 2

-We kwamen niet uit voor onze overtuiging
maar kropen in onze schulp,
terwijl we onze bezieling hadden kunnen laten uitstralen naar anderen…
Heer, ontferm U over ons.

– Wie haat en verwarring zaaiden,
lieten wij aan het woord, zonder hen tegen te spreken,
alsof zij en niet wij enige uitstraling hadden…
Christus, ontferm U over ons.

– Armen en vreemdelingen klopten aan onze deur
en wij hielden ons gedeisd,
alsof wij hun geen woord van troost,
geen steun, geen licht te bieden hadden…
Heer, ontferm U over ons.
God is een liefdevolle God, grenzeloos in zijn barmhartigheid en trouw.
Op Hem mogen wij rekenen.
Hij zal ons liefdevol vergeven,
Hij zal ons begeleiden naar vernieuwd leven. Amen.

Vergevingsmoment 3

– Omdat we te weinig als zout zijn geweest,
smaakmakers van een leven in dienst van de medemens
en van de zwaksten het meest.
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat we te weinig als licht zijn geweest
dat de weg wees voor mensen die dolen in het donker,
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat we te weinig waren als een stad op een berg
en wij onze geloofsovertuiging vaak wegmoffelden
uit schrik om toch maar niet als naïef te worden bestempeld.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde.

Zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.

Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, schenk ons de moed
om, uur na uur en dag na dag,
meer onszelf te worden,
meer te worden zoals Gij,
zodat wij volhardend kunnen getuigen van U, van uw liefde.
Zodat wij ons kunnen blijven inzetten
om uw droom tot werkelijkheid te maken:
een hemel op aarde,
hier en nu, voor iedereen in deze wereld. Amen.

Openingsgebed 2

God van licht,
Gij blijft stralen, ook waar wij U niet kunnen zien.
Geef ons een teken van uw liefde.
Schenk ons de moed om voor uw zaak op te komen.
Verlicht ons leven
opdat wij uw licht zouden doorgeven
aan ieder die het nodig heeft. Amen

Lezingen

Moge Gods Woord tot ons doordringen
wanneer we luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 58,7-10)

Uit de Profeet Jesaja

7        Is vasten niet dit:
uw brood delen met wie honger heeft;
arme zwervers opnemen in uw huis;
een naakte kleden die u ziet
en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?
8        Dan breekt uw licht als de dageraad door
en groeien uw wonden spoedig dicht;
dan gaat uw gerechtigheid voor u uit,
en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.
9        Als u dan roept, geeft de Heer u antwoord,
en smeekt u om hulp, dan zal Hij zeggen:
`Hier ben ik!’
Als u het juk uit uw midden verwijdert,
geen vinger bedreigend meer uitsteekt
en geen valse aanklachten indient;
10 de onderdrukte met voedsel verzadigt,
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,
uw nacht als de heldere middag zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Korintiërs 2,1-5)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
1
        Wat mijzelf betreft, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen,
deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid.
2        Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen
dan Jezus Christus, die gekruisigde.
3        Het woord dat ik u verkondigde,
overtuigde niet door geleerde woorden,
maar het getuigde van de kracht van de Geest:
5        uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid,
maar op de kracht van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 5,13-16)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
13       Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout krachteloos wordt,
waar moet je het dan mee zouten?
Het deugt alleen nog maar om weggegooid
en door de mensen vertrapt te worden.
14       Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.
15       Je steekt een lamp niet aan
om haar onder de korenmaat te zetten,
maar je zet haar op de kandelaar,
en dan schijnt ze voor allen in huis.
16       Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.

Geloofsbelijdenis

Laten we getuigen en beloven
dat we ons samen willen inzetten om Gods droom tot werkelijkheid te maken.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
de hunkeringen van ons hart op de tafel van de Heer.

– Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor hen die aan uw woord geen boodschap hebben.
Laten wij bidden…

– Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor mensen die worden gekleineerd,
voor mensen zonder aanzien,
weerloos gemaakt door bruut geweld.
Laten wij bidden…

– Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor mensen die, door tegenslag achtervolgd,
de toekomst met bange ogen tegemoet zien.
Laten wij bidden…

– Laat ons uw licht zijn, Heer,
voor wie gevangen zitten in hun schuldgevoelens,
voor mensen die hun verleden meesleuren als een loodzware last.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Dat de voorgangers in de Kerk – als zout en licht –
de nodige kracht en genade ontvangen
om hun taak met enthousiasme te vervullen.
Laten wij bidden…

– Dat alle christenen – als zout en licht –
zoekend nieuwe wegen gaan
en beseffen dat licht het uiteindelijk wint van duisternis.
Laten wij bidden…

– Dat alle mensen – als zout en licht –
oog hebben voor elkaar
en werken aan een wereld zonder onrecht en geweld.
Laten wij bidden…

– Dat deze geloofsgemeenschap – als zout en licht –
het geluk van christen-zijn mag uitstralen
en verder dragen.
Laten wij bidden…

God van licht en liefde,
geef ons de kracht
om onze stem te laten horen als het nodig is.
Zorg dat we oog hebben voor elkaar
en dat we werken aan een rechtvaardige wereld.
Wees ons nabij, vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, wij bieden U brood en wijn aan.
Deze gaven drukken onze bereidheid uit om U te dienen met daden.
Geef ons een hart dat de wereld liefheeft,
dat de wereld wil helpen omvormen tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waarin eenieder tot zijn recht komt
en waarin uw liefde leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij bood ons toekomst van leven,
door dood en wanhoop heen.
Sterk ons met uw Geest,
vervul ons met zijn levenskracht.
Dan worden wij mensen zoals Hij,
licht voor deze wereld,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed
God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft:

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:
Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op avond van afscheid
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Zo nam Hij ook een beker wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.
Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de ander.
Moge die boodschap in ons verder groeien.
Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn koninkrijk mede door onze handen geboren mag worden,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel.
Onze Vader…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden ons soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons tegelijkertijd geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens 1

Zout maakt spijzen pittig, smakelijk, hartig.
Geef ook ons pit en hartelijkheid, Heer,
om het leven rondom ons smakelijker, leefbaar­der te maken.
Laat ons de glans van uw Licht uitstralen
zodat wat duister is
verhelderd wordt.
Zo kan uw vrede – stukje bij beetje – uitdeinen over de hele wereld.
Moge die vrede van Christus altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.


Vredewens 2

Heer, Jezus Christus,
maak uw vrede waar in deze wereld.
Breng volkeren en hun leiders tot elkaar
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking.
Maak ons tot zuurdesem waardoor vrede groeien kan,
maak ons tot het zout dat pit geeft aan de smaak van de liefde.
Wees onze inspiratiebron, wees onze kracht.
Moge Gods vrede in ons geboren worden.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer wil ons tot zijn zout der aarde maken,
ons omvormen tot zijn licht voor anderen.
Daartoe schonk Hij ons zijn Zoon als voorbeeld en als voedsel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Jezus zag in zijn volgelingen ‘het zout der aarde’:
onopvallende mensen,
die niet uit zijn op sensatie, op veroveringen of succes,
maar gewone mensen, die gewoon doen wat ze horen te doen,
samen met miljoenen en miljoenen anderen.

Zo werden alle beschavingen rechtgehouden,
door het nederige werk van zovelen.
Zo wordt de Kerk overeind gehouden,
door het geloof en de inzet van eenvoudige christenen
die, als zout in het water, niet opvallen
maar wel werkzaam zijn, zonder ophouden, en efficiënt.

Het is een oud gebruik bij de Bedoeïenen
om een gast die, vanuit de hitte van de woestijn,
de luwte van de tent binnentreedt,
zout aan te bieden.
Als teken van welkom.
Misschien wisten de Bedoeïenen niet dat door het felle zweten
het zoutgehalte in het bloed daalt.
Maar ze wisten wel dat zout nieuwe krachten geeft.

“Gij zijt het zout der aarde” zei Jezus.
Misschien dacht Hij daarbij aan onze wereld
waarin het gehalte aan menselijkheid daalt.
Christenen, échte christenen, geven – onopvallend –
de wereld nieuwe kracht, nieuwe menselijkheid.
Meer dan je denkt.


Bezinning 2

Als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan,
als mens niet,
als gezin niet,
als groep van mensen niet,
als Kerk niet.
Wij zijn het zout der aarde,
en dus bedoeld om smaak te geven aan het leven.
Wij zijn het licht van de wereld,
en dus bestemd
om alle duisternis uit het leven te weren.

Wij staan ten dienste van het geluk van allen.
De één met de pen, de ander met een schop,
de één met de computer, de ander aan de kassa,
de één op school, de ander in de fabriek,
de één in de politiek, de ander in een sociale organisatie,
de één op de preekstoel, de ander aan het ziekbed,
de één in de kleine kring van het gezin,
de ander op het internationale forum,
de één in de schijnwerper,
de ander in de stilte en de eenzaamheid.

Maar allen staan wij
ten dienste van het geluk van anderen.
Want als de wereld er niet beter van wordt,
hebben wij geen reden van bestaan.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

God en Vader,
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven
van geloof in en vertrouwen op U.
Zijn leven was een zinvol teken van een hoopvol bestaan
voor alle mensen in alle tijden.
Schenk ons de kracht Hem te volgen,
als levende getuigenis van uw liefde.
Zo kan uw Rijk komen
op aarde zoals in de hemel. Amen.


Slotgebed 2

Ik weet niet of ik uw uitdaging wel aankan, God.
Gelukkig zijn er momenten
waarop ik voel
dat mijn inzet voor het evangelie
smaak en licht geeft
aan mijn  samenleven met anderen.
Maar er zijn  ook momenten
dat mijn christen-zijn smakeloos en krachteloos lijkt
en dat ik me laat meesleuren
in de maalstroom van oppervlakkigheid.
Schud me dan wakker, God,
en laat me in het hart van medemensen
een vuurwerk van tederheid tevoorschijn toveren
in alle kleuren van de regenboog
als een wonderlijk samenspel van licht en liefde. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

“Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien
en jullie Vader in de hemel verheerlijken.”
Daartoe zegene ons de liefdevolle God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Laten we heengaan als ‘licht der wereld’
dat in onze omgeving het zicht een beetje verheldert.
Mogen we ‘zout der aarde’ zijn
dat rondom ons het leven wat smaakvoller maakt.
Daartoe moge God ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.