5e paaszondag C 2022

15 05 2022

Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De Heer herinnert ons vandaag aan zijn nieuw gebod:
‘Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.’
Aan onze liefde voor elkaar
zullen de mensen zien dat we zijn leerlingen zijn.

Maar we kunnen een ander pas beminnen
als we zelf ervaren wat het betekent
bemind te worden.
God houdt van mij, van elke mens.
Als we dit tot ons laten doordringen, kunnen wij, zijn leerlingen,
ook liefhebben,
God en elkaar.
naar Levensecht

Openingswoord 2

‘Heb elkaar lief’ zegt Jezus tegen zijn leerlingen
en Hij noemt dat ‘een nieuw gebod’.
In feite is dat gebod van de wederzijdse liefde oeroud,
maar het is wel door Jezus
op een nieuwe, radicale wijze voorgeleefd.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij richt allen op die gevallen zijn.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw Liefde strekt zich uit tot alle mensen.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.                                          
Kees Pannekoek

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw Stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

Goede God, omdat wij vaak wél grenzen stellen
aan onze vriendschap en liefde,
vragen we eerst om vergeving.

-“Ik geef jullie een nieuw gebod ” zei Jezus.
”Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen
moeten jullie ook elkaar liefhebben.”
Voor al die keren dat we daaraan niet toekomen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-“Als jullie van elkaar houden” zei Jezus,
”zullen je medemensen zien dat je leeft in de Geest
waarin Ik met jullie heb samengeleefd.”
Voor al die keren dat we daarin tekortschieten:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-”Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
Dan zul je Me zoeken” zei Jezus.
Als we houden van elkaar, vinden we de Heer.
Voor al die keren dat we U niet zien in onze medemens:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de wonden in ons hart
verzorgen met barmhartigheid.
En moge Hij ons eens voorgaan
op de weg naar het eeuwig leven. Amen.

ofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Open ons hart, God,
voor de wijsheid van Jezus’ Woorden,
voor zijn hoop en verwachting
dat liefde onder ons zal wonen.
Open ons hart
voor wat leeft in mensen om ons heen,
opdat wij, daaraan tegemoetkomend,
zouden doen wat Hij deed,
in woord en werk,
zoals het zijn volgelingen betaamt. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God van Liefde,
gedreven door menslievendheid
vraagt Jezus ons
zijn levensweg te volgen.
Wij bidden U:
help ons voor elkaar een bestaan op te bouwen
dat gegrondvest is op onderlinge liefde,
alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
André Janssen

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 14, 21-27)

Uit de Handelingen van de apostelen

21       In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22       waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23       In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24       Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25       predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26       Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27       Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 1-5a)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

1        Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
2        Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
3        Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
4              Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 13, 31-33a. 34-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
                `Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
33       Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
34       Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen,
moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,
Zin en Grond van  mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,
Mens-geworden God van Liefde,
de “Mens voor anderen”,
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus,
voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in christelijk leven
als weg naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

-Elke dag spuwen media onheilsberichten over ons heen,
genoeg om weg te zinken in onmacht en moedeloosheid.
Maar her en der staan mensen op
die zeggen: ’Een andere, betere wereld is mogelijk!’
Bidden wij dat er nu en dan iemand ontwaakt
en begint te geloven in eigen mogelijkheden.
En dan nog één en dan nog één.
Laten wij bidden…

-Elk van ons, hoezeer ook van goede wil,
voert zijn eigen eenzame strijd tegen de ‘ik’-verlokkingen:
‘Als ik maar aan mijn trekken kom…’
‘Als ik mijn toekomst maar veilig stel…’
‘Als ik maar…’
Bidden wij dat wij dit pantser van egoïsme doorbreken
en ons laten raken
door mensen
die geconfronteerd worden met mislukkingen of tegenslagen,
mensen die moeten opboksen tegen structureel onrecht.
Laten wij bidden…

-De talrijke projecten van Broederlijk Delen en van andere organisaties,
De petities, protesten, steunbetuigingen…
het zijn telkens weer pogingen en engagementen
van mensen aan de basis en van moedige beleidsmensen.
Bidden wij om durf en volgehouden, concrete liefde.
Laten wij bidden…

Heer, wees voor ons een ruggensteun,
dan zal ook in onze geloofsgemeenschap
de bereidheid groeien
om metterdaad hoop te brengen in de wereld. Amen.

Voorbeden 2

God, Bron van liefde,
door uw Zoon weten wij
hoeveel Gij houdt van ons en van alle mensen.
Daarom bidden wij:

-Voor uw Kerk in al haar verscheidenheid.
Dat zij bij haar zoeken naar de waarheid steeds voor ogen houdt
dat de onderlinge liefde het ware fundament is.
Dat zij op basis daarvan in gesprek gaat met andere christelijke Kerken,
wetend dat wij allemaal aan Gods Liefde moeten gestalte geven
in begrip en respect voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Voor alle christenen.
Dat zij zich in hun leven en werken laten richten door de liefde,
zoals Christus ons die heeft voorgeleefd
en ons als een nieuw gebod heeft gegeven.
Laten wij bidden…

-Voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij voor elkaar herkenbaar zijn
als kinderen uit één groot gezin, waar liefde heerst.
Laten wij bidden…

God, Bron van liefde,
veel ligt op ons hart, veel neemt ons leven in beslag.
Wij leggen dat alles voor U neer,
wij dragen allen die ons ter harte gaan aan U op.
Geef ons uw liefdevolle aandacht
door Christus, onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven

God met ons,
zo mogen wij U noemen,
want Gij hebt ons gemaakt tot uw volk
en wilt in ons midden wonen.
Met brood en wijn in onze handen
bidden wij U:
begin met ons, hier verzameld rond uw tafel,
uw nieuwe hemel, uw nieuwe aarde,
ons toegezegd door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wilt worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:
Onze Vader…

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhoudt:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’,
dan zal de wereld over ons zeggen:
zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn Woord.
Zij maken de aarde nieuw.
Ze maken er een beetje hemel op aarde van.
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij hebt uw leerlingen een nieuw gebod gegeven:
‘Heb elkaar lief’.
Leg dit gebod ook in ons hart
en maak uw visioen van vrede tot werkelijkheid in ons,
Gij die leeft in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook elkaar een teken van vrede.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Met de dood voor ogen
vertrouwt Jezus zijn vrienden toe aan elkaar,
en belooft Hij hun blijvend in hun midden te zijn
als zij, in gedachtenis aan Hem, samen het Brood breken.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ontmoeten,
elkaar leren kennen,
niet moeten,
je mag zijn wie je bent.

Ontmoeten,
samen praten, luisteren, lachen,
bemoedigen en uitdagen.

Ontmoeten,
over de grenzen van ons eigen wereldje kijken:
er is nog zoveel te ontdekken en te leren.

Ontmoeten,
en zo God op het spoor komen,
Hem ontmoeten in bidden en vieren,
ontdekken dat Hij tot jou zegt:
“Ik hou van jou zoals je bent.”
Dat geeft kracht, nieuw leven.

Bezinning 2

Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
het geduld en de tederheid
van ouders voor hun kinderen,
de warme zorg die mensen besteden
aan zieken en bejaarden,
het gebaar van de hand over het hart,
het vergeven en vergeten.

Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wél geloven in de toekomst van onze aarde,
wél blijven zeggen en zingen
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in  het mosterdzaadje,
de druppel op de hete plaat.
Het is: beginnen daar waar je leeft,
breken en delen met wie vandaag je naaste is.
Kees Pannekoek

Slotgebed 1

Ik vraag van jou geen onmogelijke dingen, zegt God,
enkel dat je liefhebt met geheel je hart.
Want alleen daaraan zal iedereen kunnen zien
dat jij mijn kind bent, en dat Ik jouw God mag zijn.
Wees een oase van tederheid voor alle mensen om je heen.
Heb lief met grote warmhartigheid en intense eenvoud
en durf je leven te breken als brood en te delen als wijn,
zoals mijn Zoon je dat ooit heeft voorgedaan. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Wij hebben vernomen, God,
wat Jezus na aan het hart lag,
waarvan Hij vol was,
toen Hij, met de dood voor ogen,
zijn volgelingen als vrienden aan elkaar toevertrouwde.
Houd zijn Woorden onder ons levendig,
opdat zijn verwachtingen van toen
gerealiseerd mogen worden
door zijn volgelingen van vandaag en morgen. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen

Laten wij nu heengaan
en elkaar bemoedigen met woorden en daden van liefde.
Zo kan iedereen zien dat wij Jezus’ voorbeeld willen volgen.
Wij mogen daarbij rekenen op de zegen van God,
Hij die is + Vader en Zoon en H. Geest. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.