5e paaszondag C 2019

19 05 2019


Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De Heer herinnert ons vandaag aan zijn nieuw gebod:
‘Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.’
Aan onze liefde voor elkaar
zullen de mensen zien dat we zijn leerlingen zijn.

Maar we kunnen een ander pas beminnen
als we zelf ervaren wat het betekent
bemind te worden.
God houdt van mij, van elke mens.
Als we dit tot ons laten doordringen, kunnen wij, zijn leerlingen,
ook liefhebben,
God en elkaar.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Voor het laatst aan tafel met zijn vrienden
gaf Jezus hun een nieuw gebod:
“Hou van elkaar
zoals Ik van jullie heb gehouden.”
Dat gebod, Gods wens,
wordt vandaag aan ons toevertrouwd,
aan ons persoonlijk
en aan ons als gemeenschap.
We mogen ons ervoor openstellen,
samen erop ingaan:
‘van elkaar houden zoals Hij van ons gehouden heeft’.
vrij naar Jacques Verhees

Blijkbaar heeft Jezus hoge verwachtingen van ons.
Zelf leggen wij gemakshalve onze liefdeslat wat lager,
te laag vaak.
Vragen we daarom om ontferming.

Gebed om ontferming 1

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw Kracht, uw Licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw Stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

Goede God, omdat wij vaak wél grenzen stellen
aan onze vriendschap en liefde,
vragen we eerst om vergeving.

-“Ik geef jullie een nieuw gebod ” zei Jezus.
”Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen
moeten jullie ook elkaar liefhebben.”
Voor al die keren dat we daaraan niet toekomen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-“Als jullie van elkaar houden” zei Jezus,
”zullen je medemensen zien dat je leeft in de Geest
waarin Ik met jullie heb samengeleefd.”
Voor al die keren dat we daarin tekortschieten:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-”Nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
Dan zul je Me zoeken” zei Jezus.
Als we houden van elkaar, vinden we de Heer.
Voor al die keren dat we U niet zien in onze medemens:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God de wonden in ons hart
verzorgen met barmhartigheid.
En moge Hij ons eens voorgaan
op de weg naar het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van mensen,
wek in ons de zachte krachten van liefde, vrede en geduld,
van trouw en vriendelijkheid.
Laat ze rijpen in ons hart
zodat mensen kunnen geloven in de komst van uw Rijk.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam
– Hij die ons vroeg te doen
zoals Hij ons heeft voorgedaan. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
wij zijn hier bijeengekomen
om naar uw Woord te luisteren
en samen het Brood te breken.
Help ons om uw belofte
– een nieuwe hemel en een nieuwe aarde –
waar te maken voor alle mensen.
Wij vragen het U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

De eerste lezing verhaalt de terugkeer van Paulus en Barnabas
van hun eerste missiereis.
In de tweede lezing ontvouwt Johannes zijn slotvisioen
van een nieuwe schepping
en een nieuwe samenleving in Gods naam.
In het evangelie horen we
hoe dit visioen werkelijkheid kan worden:
als wij het ‘nieuw gebod’ van Jezus ter harte nemen
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand. 14, 21-27)

Uit de Handelingen van de apostelen

21         In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22         waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23         In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24         Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25         predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26         Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27         Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 1-5a)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

1           Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
2           Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
3           Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
4              Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 13, 31-33a. 34-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
                `Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
33         Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
34         Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen,
moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die ons wil omvormen tot een gemeenschap,
solidair met elkaar over alle verschillen heen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan,
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap.
Dat het ons gegeven mag zijn
elkaar een warm hart toe te dragen om, in het vieren en doen van Jezus’ Woord, elkaar tot steun te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die verdriet hebben
om het heengaan van een dierbare,
om het verlies van werk,
om het onbegrip dat zij ervaren.
Dat zij van iemand mogen horen: “Ik ben er voor jou”.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de politiek bereid is te luisteren naar wie
weinig of geen stem heeft om voor zijn of haar rechten op te komen.
Bidden wij dat wij samen een leefmilieu creëren
waar gelijkberechtiging en gastvrijheid
gewaardeerde maatschappelijke deugden zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-God, wij kennen het nieuwe gebod van Jezus
om elkaar lief te hebben, wel.
Hij deed het ons voor.
Maar het klinkt ons zo bekend in de oren
dat we het nieuwe ervan niet meer aanvoelen.
Wij bidden U:
openbaar ons opnieuw de betekenis, de kracht en de waarde ervan
voor ons eigen leven.
Laten wij bidden…

-God,
via de Schriften maakt Gij ons duidelijk
welke weg wij zouden moeten gaan,
hoe moeilijk die soms ook is.
Wij bidden U:
geef ons de wijsheid om uw Woorden zo te verstaan
dat ze voor ons steeds een bron van inspiratie en bezieling mogen zijn.
Laten wij bidden…

-God,
geef dat we het voorbeeld van Jezus van Nazareth
consequent volgen.
Laat Hem voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven zijn.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

Gebed over de gaven 1

God van mensen,
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
Gij zegt ons toe:
Ik woon bij jullie, jullie zijn mijn volk.
Met brood en wijn in onze handen
vragen wij U:
zegen ons met uw Liefde.
Dan zullen wij sterk staan en volhouden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, die wij ‘Vader’ en ‘Moeder’ mogen noemen,
kom in ons midden
en laat Jezus opnieuw
Brood met ons breken
en Wijn met ons delen
als onze Gids door het leven,
tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw Licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:
Onze Vader…

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhoudt:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’,
dan zal de wereld over ons zeggen:
zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn Woord.
Zij maken de aarde nieuw.
Ze maken er een beetje hemel op aarde van.
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Als wij aan Jezus’ Liefde voor ons
vlees en bloed geven in onze omgang met elkaar,
zullen we uitgroeien tot een gemeenschap
waarin wij elkaar tot vrede zijn.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Met de dood voor ogen
vertrouwt Jezus zijn vrienden toe aan elkaar,
en belooft Hij hun blijvend in hun midden te zijn
als zij, in gedachtenis aan Hem, samen het Brood breken.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Indien voor ieder mens
een ander mens een beetje zorg droeg,

indien wie niemand heeft
niet vruchteloos om iemands liefde vroeg,

indien wie koude lijdt
zich koesteren mocht bij ’t haardvuur ergens thuis,

indien voor ieder kind
er speelgoed was in een gezellig huis,

en voor wie huilt van pijn
een hand die streelt en open wonden dicht,

misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn:
een God met een gezicht als dat van u en mij,
een God die leeft, zo heimweevol als wij.
naar Marcel Weemaes

Bezinning 2

Wie zich geliefd weet
door God

kan loslaten
omdat hij zich veilig voelt

kan weggeven
omdat hij overvloed kent

kan zich iets ontzeggen
omdat hij geniet

kan onvoorwaardelijk liefhebben
omdat hij zich geliefd weet

kan borg staan
omdat Iemand voor hem borg staat

kan delen
omdat hij geschenken krijgt

kan stelling nemen
omdat hij niveau heeft

kan zwijgen en luisteren
omdat hij de Stem gelooft

kan dansen
omdat hij de melodie hoort

kan optreden
omdat hij God kan laten voorgaan

kan er zijn voor de mensen
omdat hij er is voor zichzelf

kan er zijn voor zichzelf
omdat God er is voor hem.

Bezinning 3

Het gebod van de liefde
is niet alledaags, niet gewoon.
Het is een voortdurende uitdaging
tot radicaal leven.
Een woord, een gebaar:
ze kunnen wonderen doen.
We weten het.
Maar toch zwijgen we soms.
Het valt ons moeilijk
om daadwerkelijk te geloven.
Het is niet gemakkelijk
om uit ons eigen centrum te komen.
Een ander in het centrum
van onze aandacht en goedheid plaatsen:
het lijkt zo moeilijk.
En toch weten we ook,
dat de waarde van ons leven
wordt bepaald door ons geven en delen.
Niet wat we hebben is belangrijk,
maar wel wie we voor een ander zijn.
Jezus houdt ons een nieuw gebod voor.
Het nieuwe is misschien wel:
telkens met nieuwe ogen kijken
naar mensen en naar onze wereld;
telkens weer nieuwe creativiteit
ontwikkelen om goed te doen.
Liefde is nooit aftands, nooit uit de tijd.
Ze is altijd nieuw,
omdat ze altijd opnieuw gedaan moet worden.
Een nieuw gebod, een nieuwe uitdaging
om echt mens te worden.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God met ons,
waar vriendschap heerst en liefde,
daar laat Gij U vinden.
Dat mochten we horen,
dat mochten wij ervaren in dit samenzijn.
Ga met ons mee
op weg naar morgen.
Geef ons een hart voor elkaar
en vooral voor hen
die door sommigen harteloos worden weggewuifd. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
zoals de jonge Kerk onstuimig en baanbrekend de wereld binnentrad,
zo willen ook wij doen:
kwaad en defaitisme bestrijden door consequent het goede te doen.
Dan zal de Liefde van uw Zoon Jezus,
als een vuur om zich heen grijpen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Bij wijze van testament
sprak Jezus de hoop en de verwachting uit
dat wij, zijn vrienden,
daadwerkelijk solidair zouden zijn.
Op weg om die verwachting in te lossen
wil God ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.