5e paaszondag C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
5e paaszondag C (28 04 2013)


Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

De Heer herinnert ons vandaag aan zijn nieuw gebod:
‘Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.’
Aan onze liefde voor elkaar
zullen de mensen zien dat we zijn leerlingen zijn.

Maar we kunnen een ander pas beminnen
als we zelf ervaren hebben wat het betekent
bemind te worden.
God houdt van mij, van elke mens.
Als we dit tot ons laten doordringen, kunnen wij, zijn leerlingen,
ook liefhebben,
God en elkaar.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Heer, Gij richt allen op die gevallen zijn.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw liefde strekt zich uit tot alle mensen.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen.
Zie op ons neer en ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.                                                             
Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 2

-God, uw Zoon Jezus nodigt ons uit
om elkaar lief te hebben,
zoals Hij van mensen hield.
Vergeef ons al die keren
dat we niet daarin slaagden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als wij een hartelijke gemeenschap vormen,
waar mensen van elkaar houden,
getuigen we bij onze medemensen
dat wij uw leerlingen zijn.
Vergeef ons al die keren dat we daarin tekortschoten:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, in uw Zoon Jezus
hebt Gij laten zien
hoeveel Gij van ons houdt.
Er ging een kracht van Hem uit
die iedereen beter maakte.
Vergeef ons voor al die keren
dat we U niet herkenden in onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
onze inzet is niet vrij
van inzinkingen en momenten van ontmoediging.
Inspireer ons,
geef ons bondgenoten
die ons helpen en stimuleren
om de goede dingen van het leven
voor elke mens,
voor elk kind waar ook ter wereld
te betrachten en ons ervoor in te zetten.
Geef ons meer geloof, hoop en liefde
en bereidheid om te luisteren naar uw profeten. Amen.


Openingsgebed 2

Barmhartige God,
Gij vertrouwt mensen aan elkaar toe
opdat zij elkaar zouden aanvaarden
en onvoorwaardelijk voor mekaar zouden opkomen.
In dergelijke ontmoetingen
kunnen wij uw scheppende aanwezigheid ervaren.
Wees ons nabij en stimuleer ons om te leven
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 3

Goede God,
wij zijn hier bijeengekomen
om naar uw Woord te luisteren
en samen het Brood te breken.
Help ons om uw belofte
– een nieuwe hemel en een nieuwe aarde –
waar te maken voor alle mensen.
Wij vragen het U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 14, 21-27)

Uit de Handelingen van de apostelen

21         In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22         waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23         In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24         Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25         predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26         Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27         Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 1-5a)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

1           Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
2           Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
3           Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
4              Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.’
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Joh., 13, 31-33a. 34-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
                `Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
33         Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
34         Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen,
moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,
Zin en Grond van  mijn bestaan,
hoop en uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God van liefde,
de “mens voor anderen”,
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus,
voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in christelijk leven
als weg naar de Liefde die volkomen is. Amen.


Voorbeden 1

God wil in zijn grote liefde
ons en alle mensen nabij zijn en blijven.
Tot Hem mogen wij bidden.

-Voor eenzame mensen in onze omgeving
die buiten ons blikveld blijven.
Dat wij, ook al hebben wij het druk,
onze ogen open houden voor al wie hulp nodig hebben.
Laten wij bidden…

-Voor moedeloze mensen
en mensen die alle vertrouwen in het leven hebben verloren.
Dat zij begripvolle medemensen mogen ontmoeten
die hen weer moed en vertrouwen kunnen inspreken.
Dat ook wij zulke mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Voor onze jongeren.
Dat zij zich omringd mogen weten door liefdevolle mensen
– ouders, opvoeders, begeleiders –
die hun de échte levenswaarden voorleven.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich met een warm hart inzetten voor hun medemensen.
Dat ze waardering mogen ervaren.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we dat wij elkaar mogen bevestigen in het goede dat we doen.
Dat we het goede in elkaar durven zien en benoemen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wij als geloofsgemeenschap,
trouw zijn aan de opdracht die ons gegeven is,
en – op onze eigen wijze –
Gods licht laten stralen
en voor alles zijn vrede bewaren.
Laten we bidden…


Gebed over de gaven 1

God van mensen,
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
Gij zegt ons toe:
Ik woon bij jullie, jullie zijn mijn volk.
Met brood en wijn in onze handen
vragen wij U:
zegen ons met uw liefde.
Dan zullen wij sterk staan en volhouden. Amen.


Gebed over de gaven 2

God van liefde,
in de handen van uw Zoon
is breken en delen
voor ons een teken van herkenning.
Geef dat wij zijn nieuw gebod van liefde
tastbaar maken,
alle dagen van ons leven. Amen.
André Janssen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.


Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:
Onze Vader…

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhoudt:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’,
Dan zal de wereld over ons zeggen:
zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn Woord.
Zij maken de aarde nieuw.
Ze maken er een beetje hemel op aarde van.
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als wij aan Jezus’ liefde voor ons
vlees en bloed geven in onze omgang met elkaar,
zullen we uitgroeien tot een gemeenschap
waarin wij elkaar tot vrede zijn.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Met de dood voor ogen
vertrouwt Jezus zijn vrienden toe aan elkaar,
en belooft Hij hun blijvend in hun midden te zijn
als zij, in gedachtenis aan Hem, samen het brood breken.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ontmoeten,
elkaar leren kennen,
niet moeten,
je mag zijn wie je bent.

Ontmoeten,
samen praten, luisteren, lachen,
bemoedigen en uitdagen.

Ontmoeten,
over de grenzen van ons eigen wereldje kijken:
er is nog zoveel te ontdekken en te leren.

Ontmoeten,
en zo God op het spoor komen,
Hem ontmoeten in bidden en vieren,
ontdekken dat Hij tot jou zegt:
“Ik hou van jou zoals je bent.”
Dat geeft kracht, nieuw leven.

Bezinning 2

Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
het geduld en de tederheid
van ouders voor hun kinderen,
de warme zorg die mensen besteden
aan zieken en bejaarden,
het gebaar van de hand over het hart,
het vergeven en vergeten.

Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos,
wél geloven in de toekomst van onze aarde,
wél blijven zeggen en zingen
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld.

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin,
geloven in  het mosterdzaadje,
de druppel op de hete plaat.
Het is: beginnen daar waar je leeft,
breken en delen met wie vandaag je naaste is.
Kees Pannekoek


Bezinning 3

Wie zich geliefd weet
door God

kan loslaten
omdat hij zich veilig voelt

kan weggeven
omdat hij overvloed kent

kan zich iets ontzeggen
omdat hij geniet

kan onvoorwaardelijk liefhebben
omdat hij zich geliefd weet

kan borg staan
omdat Iemand voor hem borg staat

kan delen
omdat hij geschenken krijgt

kan stelling nemen
omdat hij niveau heeft

kan zwijgen en luisteren
omdat hij de Stem gelooft

kan dansen
omdat hij de melodie hoort

kan optreden
omdat hij God kan laten voorgaan

kan er zijn voor de mensen
omdat hij er is voor zichzelf

kan er zijn voor zichzelf
omdat God er is voor hem.

Slotgebed

Wij hebben vernomen, God,
wat Jezus na aan het hart lag,
waarvan Hij vol was,
toen Hij, met de dood voor ogen,
zijn volgelingen als vrienden aan elkaar toevertrouwde.
Houd zijn woorden onder ons levendig,
opdat zijn verwachtingen van toen
gerealiseerd mogen worden
door zijn volgelingen van vandaag en morgen. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen

Bij wijze van testament
sprak Jezus de hoop en de verwachting uit
dat wij, zijn vrienden,
daadwerkelijk solidair zouden zijn.
Op weg om die verwachting in te lossen
wil God ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.