5e paaszondag C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
vijfde paaszondag C-jaar (06 05 2007)


Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn:
+ Vader, Zoon en Geest. Amen.

Openingswoord

Voor het laatst aan tafel met zijn vrienden
gaf Jezus hun een nieuw gebod:
“Houd van elkaar
zoals Ik van jullie heb gehouden.”
Dat gebod, Gods wens,
wordt vandaag aan ons toevertrouwd,
aan ons persoonlijk
en aan ons als gemeenschap.
We mogen er ons voor openstellen,
er samen op ingaan:
‘van elkaar houden zoals Hij van ons gehouden heeft’.

Blijkbaar stelt Jezus in ons hoge verwachtingen. Zelf leggen wij gemakshalve onze liefdeslat wat lager,
te laag vaak.

Vergevingsmoment

Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen, maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw zoon en onze Heer.

Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer.
Amen.

Openingsgebed 1

Open ons hart, God,
voor de wijsheid van Jezus’ woorden,
voor zijn hoop en verwachting dat
liefde onder ons zal wonen.
Open ons hart
voor wat leeft in mensen om ons heen,
opdat wij, daaraan tegemoetkomend,
doen wat Hij deed,
in woord en werk,
zoals het zijn volgelingen betaamt. Amen.

Openingsgebed 2

God van mensen,
wek in ons de zachte krachten van liefde, vrede en geduld,
van trouw en vriendelijkheid.
Laat ze rijpen in ons hart
zodat mensen kunnen geloven in de komst van uw Rijk.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam
– Hij die ons vroeg te doen
zoals Hij ons heeft voorgedaan. Amen.

Lezingen

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 14, 21-27)

Uit de Handelingen van de apostelen.

21          In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug
naar Lystra, naar Ikonium en naar Antiochië,
22          waar ze de leerlingen bemoedigden.
Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven,
en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
23          In iedere gemeente wezen ze oudsten aan,
en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer,
op wie ze vertrouwden.
24          Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamfylië,
25          predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust.
26          Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië,
waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd
voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden.
27          Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen
en deden verslag van wat God met hen gedaan had,
en dat Hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 1-5a)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

1           Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen
en de zee bestond niet meer.
2           Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
vanuit God uit de hemel neerdalen,
gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.
3           Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep:
`Dit is de tent van God bij de mensen!
Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volk zijn,
en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.
4              Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan;
geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn,
want al het oude is voorbij.’
En Hij die op de troon zetelt, zei: `Zie, Ik maak alles nieuw.’
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Joh., 13, 31-33a. 34-35)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
                `Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt,
en in Hem wordt God verheerlijkt.
En als God wordt verheerlijkt in Hem,
verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf;
ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken.
33          Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
34          Ik geef jullie een nieuw gebod:
dat je elkaar liefhebt.
Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen,
moeten jullie ook elkaar liefhebben.
Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn:
als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in God
die ons wil omvormen tot een gemeenschap,
solidair met elkaar over alle verschillen heen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze persoonlijke gebedsintenties
op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Voor deze geloofsgemeenschap,
dat het ons gegeven is
elkaar een warm hart toe te dragen om in het vieren en doen van Jezus’ woord elkaar tot steun te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat zij die verdriet hebben om het heengaan van een dierbare,
om het verliezen van werk,
omwille van onbegrip,
van iemand mogen horen: “Ik ben er voor jou”.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de politiek bereid is te luisteren naar hen
die nauwelijks of geen stem hebben om voor hun rechten op te komen;
bidden wij dat wij met elkaar een leefklimaat creëren
waar gelijkberechtiging en gastvrijheid
gewaardeerde maatschappelijke deugden zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen
die ons vertrouwen in het leven voeding geven:
voor kinderen, open en ontvankelijk,
voor jongeren, vrolijk en levenslustig,
voor volwassenen, energiek en plooibaar,
voor ouderen, wijs en door het leven gerijpt:
dat zij levende getuigen mogen zijn
van Gods jawoord aan deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die het leven wantrouwen,
voor allen die, verbitterd en cynisch,
geen hoop en toekomst meer zien;
voor hen die, teleurgesteld in anderen,
zich eenzaam voelen en verlaten;
voor allen die niemand hebben om op terug te vallen:
dat zij medemensen mogen ontmoeten
die levende getuigen zijn
van Gods liefdesboodschap aan de mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
en voor onze geloofsgemeenschap hier:
dat wij alle achterdocht en vooroordelen laten varen
en onder mekaar vriendschap en liefde bewaren
zodat wij voor elkaar getuigen mogen zijn
van Gods oneindig vertrouwen in de mens.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God met ons,
zo mogen wij U noemen
want Gij hebt ons gemaakt tot uw volk
en wilt in ons midden wonen.
Met brood en wijn in onze handen
bidden wij U:
begin met ons, hier verzameld rond uw tafel,
uw nieuwe hemel, uw nieuwe aarde,
ons toegezegd door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.


Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.


Onze Vader

Geroepen tot zuster- en broederschap,
geboren als kinderen van dezelfde Vader,
mogen wij met Jezus bidden:
Onze Vader…

Als wij gehoor geven aan wat Jezus ons vandaag voorhield:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’
zal de wereld over ons zeggen:
“Zij maken het waar,
zij zijn niet enkel hoorders maar ook doeners van zijn woord.
Zij maken de aarde nieuw; ze maken er een beetje hemel op aarde van.”
Als de wereld dát van ons kan zeggen
kunnen we vol vertrouwen uitzien naar Hem die wederkomt,
Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als wij aan Jezus’ liefde voor ons
vlees en bloed geven in onze omgang met elkaar
zullen we uitgroeien tot een gemeenschap
waarin wij elkaar tot vrede zijn.
Mogen die vrede van de Heer met u zijn.
En wensen wij van harte elkaar die Godsvrede toe.

Lam Gods

Communie

Met de dood voor ogen
vertrouwde Jezus zijn vrienden toe aan elkaar,
en beloofde blijvend in hun midden te zijn
als zij, in gedachtenis aan Hem, samen het brood breken.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

God is zoiets
als je diepste zelf.
In Hem geloven
is in zekere zin
een vorm van zelfvertrouwen.

Al zou ik nooit hebben gehoord
van religie,
ik geloof dat ik
uit mijn eigen hulpeloosheid
en uit mijn eigen verdriet
zou moeten kunnen afleiden
dat er een God bestaat.

Ik ken mensen
die niet nadenken over God,
maar voortdurend
door Hem worden bezield.
Ze spreken nauwelijks gebeden,
maar zijn
in hun hele doen en laten,
zélf gebed geworden.
Toon Hermans

Slotgebed 1

God met ons,
waar vriendschap heerst en liefde,
daar laat Gij U vinden.
Dat mochten we horen,
dat mochten wij ervaren in dit samenzijn.
Ga met ons mee
op weg naar morgen;
Geef ons een hart voor elkaar,
vooral voor hen
die door sommigen harteloos worden weggewuifd. Amen.

Slotgebed 2

Ik vraag van jou geen onmogelijke dingen, zegt God,
enkel dat je liefhebt met geheel je hart.
Want alleen daaraan zal iedereen kunnen zien
dat jij mijn kind bent, en dat Ik jouw God mag zijn.
Wees een oase van tederheid voor alle mensen om je heen.
Heb lief met grote warmhartigheid en intense eenvoud;
en durf je leven breken als brood en delen als wijn,
op dezelfde manier
zoals mijn Zoon je dat ooit heeft voorgedaan. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Bij wijze van testament
sprak Jezus de hoop en verwachting uit
dat wij, zijn vrienden,
daadwerkelijk solidair zouden zijn.
Op weg om die verwachting in te lossen
wil God ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.