5e Paaszondag B 2021

02 05 2021

Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag worden wij aangesproken
als ranken van de ware Wijnstok, Jezus.
Hij drukt ons op het hart:
“Blijf in Mij, dan blijf Ik in u”.
Wat dat ‘blijven in’ betekent,
maakt de eerste lezing (1 Joh.) ons duidelijk:
“Van harte geloven én elkaar liefhebben.”

Openingswoord 2

Een Wijnstok noemt Jezus zichzelf.
En tevens spreekt Hij de hoop uit
dat ons leven, geënt op het zijne, vruchtbaar zal zijn,
dat wij, met Hem verbonden,
zullen bijdragen aan vriendschap en vrede om ons heen.
Moge wij, hier bijeen,
die Godsverwachting ten volle tot ons laten doordringen.
naar Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

Een rank die geen vrucht draagt,
wordt door de wijnbouwer weggesnoeid.
Vragen wij de Heer dat Hij wegsnoeit
wat in ons leven geen vruchten draagt.

-Heer, soms gaan wij onze eigen wegen.
Help ons om, net als de wijnrank aan de wijnstok, verbonden te blijven met U.
Genees onze kwetsbaarheid en onze onzekerheid
en laat ons vruchten dragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, we doen wel eens ‘alsof’.
Help ons onze liefde en vriendschap uit te zuiveren,
vrij van eigenbelang.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we gaan wel eens andere wegen dan Gij ons zijt voorgegaan.
Help ons naar anderen toe te gaan,
hen te helpen waar het nodig is
om samen op weg te kunnen gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer in ons groeien
zodat ons leven vruchten voortbrengt
die blijvend zijn en getuigen van zijn Liefde. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
als ik tekortschiet
in mijn relatie tot mijn medemens en tot U,
breng mij dan tot inkeer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als mijn woorden en daden
scheiding veroorzaken
in plaats van verbondenheid,
breng mij dan tot inkeer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als ik tekortschiet in trouw aan U
en mijn eigen weg ga,
breng mij dan tot inkeer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Heer van de wijngaard,
de akker van ons leven
ligt bezaaid met stenen.
De grond van ons hart
is verzuurd en onvruchtbaar.
Kom ons te hulp
nu wij komaf willen maken
met de stenen
die onze groei beletten.
Doe ons oprecht verlangen naar een nieuw begin.
Laat het wonder geschieden
dat wij liefdevol met elkaar leren omgaan
en mensen worden naar uw hart. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader, Gij hebt ons Jezus gezonden als Voorbeeld.
Zijn leven nodigt ons uit
om ons in te zetten voor de zwakkeren,
om onszelf ten dienste te stellen van anderen,
ook als ons dat moeilijk valt.
Geef ons de kracht om te volharden
want we glijden zo gemakkelijk af
van leerling-in-woord-en-daad
naar leerling-bij-naam.
Schenk ons uw Geest die ons doet inzien
wat Gij op onze dagen van een christen verwacht. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 9, 26-31)

Uit de Handelingen der Apostelen

26         In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27         Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28         Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29         en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30         Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Joh., 3, 18-24)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
18         Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.
19         Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,
20         ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21         Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
22         wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.
23         En dit is zijn gebod:
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.
24         Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.
En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
1           Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
2           Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
3           Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
4           Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.
5           Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
6           Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.
7           Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
8              Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle Woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

Bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1  (naar psalm 80)

-God, onze Vader,
zie neer op deze wijnstok
die Gij eigenhandig geplant hebt.
Wij bidden U
dat wij als ranken verbonden blijven
met de ware Wijnstok.
Laten wij bidden…

-Trek uw handen niet af
van deze wijnstok, van uw Kerk hier op aarde.
Wij bidden U
dat de liefde tussen ons mag groeien,
en niemand door onze schuld verloren loopt.
Laten wij bidden…

-Laat uw wijnstok hier op aarde vrucht dragen.
Wij bidden U
dat wij voortgaan
op de weg van vrede en gerechtigheid
en niet moe worden te werken
aan een wereld waar het goed is om wonen.
Laten wij bidden…

-Zoek ons weer op, God,
wanneer we eigen wegen gaan
en onszelf van de wijnstok afsnijden.
Houd ons bijeen opdat wij,
wanneer de tijd daarvoor gekomen is,
rijke vruchten dragen.
Laten wij bidden…
Laetitia Aarnink

Voorbeden 2

Goede God, Gij Heer van de wijngaard,
die zorg draagt voor de wijnstok en de ranken,
wij bidden U:

-Voor mannen en vrouwen
die in hun leven zoeken naar verbondenheid met uw Zoon,
die zich daarbij niet verliezen in mooie woorden of leuzen,
maar zich belangeloos inzetten
voor de kwetsbaren en weerlozen in hun omgeving.
Dat eensgezindheid en verbondenheid met U hun kracht mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Voor onze zieken,
voor allen die het moeilijk hebben,
voor mensen in onze gemeenschap
voor wie wij tot hiertoe te weinig aandacht hadden.
Dat wij hen nabij komen.
Laten wij bidden…

-Voor mensen die zich niet willen binden aan wie of wat dan ook,
die moeite hebben met het onderhouden van goede relaties,
die eerder geneigd zijn om verdeeldheid te zaaien
dan eenheid te scheppen.
Dat ze niettemin mogen leren wat eensgezindheid betekent.
Laten wij bidden…

-Voor gelovigen uit andere Kerken,
voor allen die op een andere manier vorm geven aan hun geloof,
maar niettemin oprecht zoeken naar verbondenheid met God.
Dat we elkaar mogen vinden in bewogenheid en daadkracht.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf
die vaak met vallen en opstaan
uw Zoon proberen te volgen
en onze verbondenheid met Hem willen uitdrukken
in daden van recht en liefde.
Dat we daarbij kracht mogen blijven putten uit de Levensbron die Gij zijt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

In het licht van Pasen
keren wij ons tot God
en bidden wij:

-Voor allen die zich christen noemen.
Dat zij die naam met ere dragen.
Dat hun geloof vruchtbaar mag zijn
en zichtbaar mag worden in liefde, metterdaad.
Dat zij – in alle vrijmoedigheid –
blijven opkomen voor recht en vrede overal op aarde.
God, verstevig de band die ons bindt met U,
met Jezus en met elkaar.
Laten wij bidden…

-Voor alle christelijke Kerken in Oost en West.
Dat zij lijken op de Heer naar wie zij genoemd zijn.
Dat alle enggeestigheid hun vreemd mag zijn.
Dat zij nieuw en bevrijdend te voorschijn durven treden.
God, maak uw Kerk aantrekkelijk voor jong en oud,
maak ze vruchtbaar voor deze wereld.
Laten wij bidden…

-Voor alle mensen, gelovig of niet.
Dat zij groeien in medemenselijkheid,
zodat er ruimte is voor elke mens
en gezamenlijke zorg voor al wat kwetsbaar is.
Dat mensen elkaar vinden in verantwoordelijkheid voor de schepping.
God, zegen uw mensen
met vindingrijkheid en kracht.
Laten wij bidden…

Houd ons verbonden, God,
met Jezus, de ware Wijnstok,
en vernieuw ons leven – van dag tot dag – naar zijn Geest. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij brengt ons bijeen,
zet ons aan tot breken en delen.
Wij bidden U
dat de samenhorigheid die wij aan uw tafel vieren,
zich mag doorzetten in ons leven van iedere dag
zodat wij met U en elkaar
op weg blijven gaan,
vandaag en alle komende dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God, geef recht aan de verdrukten
brood en drank aan wie hongerig en dorstig zijn.
Aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Zegen ons en deze gaven
opdat wij mensen worden die begaan zijn
met het lot van anderen
en tot breken en delen bereid zijn.
Dit vragen wij U door Jezus Christus,
die ons dit heeft voorgedaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze Beker en drink hier allen uit
want dit is de Beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn Bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader,
en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader,
één gemeenschap. Niemand uitgesloten.
Laten wij daarvoor God dankend bidden:
Onze Vader,…

Opdat uw wil zou kunnen geschieden op aarde zoals in de hemel, God,
zijn wij medeverantwoordelijk.
Maak ons vrij uit de beknelling van ons individualisme.
Breek de scheidsmuren af die wij hebben opgetrokken.
Doe ons beseffen dat wij uw mensenvolk één moeten maken,
waarbij al het geschapene rechtvaardig wordt verdeeld
naar ieders behoefte.
In zo’n wereld zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

De apostel Johannes spoorde ons aan
elkaar lief te hebben en te geloven in Jezus.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, moge onze verbondenheid met U vruchtbaar zijn
en leiden tot vrede en geluk voor alle mensen.
Dat vragen wij U,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

God, ontferm U over onze wereld.
Toon ons uw weg,
uw weg van vrede
die het conflict niet ontloopt
maar het aanpakt,
geweldloos
met de kracht van hoop, geloof en liefde.
De vrede van de Heer zij dan altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Blijf in Mij, dan blijf ik in U, zegt de Heer.
Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Wie in Mij blijft…

Soms is Hij voor mij
een vreemde wonderdoener.
De staaltjes van zijn kunnen tonen zijn almacht.
Hij moet wel de Zoon van God zijn.
In hoge nood ga ik tot Hem
en bid dat Hij mij goedgunstig is,
dat Hij mij helpt.
Niet altijd wordt dat bidden verhoord.
Waar blijft Hij met zijn almacht?

Soms is Hij voor mij
een Gids op de weg.
Zoals Hij leefde, zo zou ik ook willen leven.
Ik wil geloven in zijn visioen:
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.
En staande voor de vraag: ‘Wat nu?’
probeer ik een antwoord te vinden in het evangelie.
Zo blijf ik op zoek.

Soms is Hij voor mij
Voedsel voor onderweg.
Brood en Wijn om mij te sterken.
Hij is in mij, werkt in mij.
Het is in zijn kracht dat ik de wegen ga die Hij toont,
zijn Geest leidt mij.

Dit alles is mijn geloof.
Maar dat Hij zelf in mij is,
dat is het belangrijkste.
Hij zegt immers:
“Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,
die draagt veel vrucht.”
uit: Dit uur op de berg

Bezinning 2

De wijnstok en de ranken.
Het is een mooi beeld
van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk.
Het vermeerdert je draagkracht
en maakt je weerbaarheid groter.
Afgesneden zijn,
aan de kant gezet worden,
doet pijn.
Het verdort het leven.
Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.
De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware Wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij,
als levende ranken, vrucht dragen.

Vrucht dragen is echter geen synoniem
van succes, prestatie of efficiëntie.
Die woorden vinden we niet in het evangelie.
De vruchten waaraan Jezus denkt
kunnen enkel vruchten zijn
van liefde, dienstbaarheid en eenheid.
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader,
in liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Slotgebed 1

God, die groter zijt dan ons hart,
wij danken U voor de Wijnstok, Jezus, uw Zoon.
Geef dat wij met Hem verbonden blijven
en vruchten voortbrengen van gerechtigheid en liefde.
Dan zal onze aarde mooier worden,
leefbaarder,
mensvriendelijker,
kindvriendelijker.
Dan zal uw Rijk komen
op aarde zoals in de hemel. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij gunt ons alle goeds en leven in overvloed.
Neem alle kleinmenselijke zorgen van ons weg
en neem ons op in uw bevrijdende liefde.
Maak ons vrijmoedig en vervuld van vreugde.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Laten we van hier heengaan
om rijpe vruchten voort te brengen
van liefde en hartelijkheid
door daden van goedheid.
Zo’n leven wil God graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.