5e Paaszondag B 2018

29 04 2018

Begroeting

Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op deze vijfde zondag van Pasen
ontmoeten wij Jezus als de ware Wijnstok,
door God zelf aangeplant en gekweekt.
Willen wij vrucht dragen,
dan zullen wij – koste wat kost –
met die Wijnstok verbonden moeten blijven.
‘Los van Mij’, zo zegt Jezus ons vandaag: ‘kunt gij niets!’
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

“Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik”
“Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht…”.
Met Hem verbonden blijven, zegt Jezus,
zoals de ranken met de wijnstok,
en zijn Woorden in ons laten blijven.
Zijn Boodschap dus niet zomaar eens per week aanhoren
en oppervlakkig beamen,
maar ze laten doordringen,
ze meedragen in ons hart
zodat ze daar kan wortelen, groeien en vruchten kan opleveren.
Dan pas mogen we ons zijn leerlingen noemen
en kunnen we ervaren
waartoe echt evangelisch leven kan leiden.
Maar voor we zover zijn
botsen we vaak op de grenzen van onze gemakzucht en ons egocentrisme.
Laten we daarom bij het begin van deze viering om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn,
de sterke Wijnstok waarmee we verbonden zijn.
Op die manier geeft Gij ons uw liefde door
en vraagt ons om ook zelf die door te geven aan onze medemensen.
Vaak laten we die opdracht te weinig grondig doordringen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, tijdens uw leven hebt Gij dagelijks getoond in woord en daad
hoezeer Gij U hebt verbonden met alle mensen,
hoe Gij de pijn en de miserie van mensen
die door de maatschappij aan de kant werden geschoven,
U hebt aangetrokken.
Voor U waren het geen uitgestotenen,
voor U waren het mensen die erbij hoorden, zoals elke mens.
Dikwijls voelen we geen verbondenheid met mensen
die niet tot onze kring horen,
laat staan met mensen die ook christen zijn,
maar maatschappelijk niet tot onze leefwereld horen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, meestal in moeilijke periodes,
als andere zekerheden ons ontglippen,
dan pas realiseren we ons dat Gij er nog zijt,
dat Gij ons – in tegenstelling tot sommige mensen –
nooit los laat,
dat Gij uw hand op onze schouder legt,
dat wij met U verbonden blijven zoals een wijnrank met zijn wijnstok.
Omdat, van onze kant, onze verbondenheid met U te vaak op een laag pitje staat,
Vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze lauwheid vergeven
en ons stimuleren om te groeien in geloof in Hem. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, vanuit zijn verbondenheid met U,
leefde Jezus ons voor,
hoeveel Gij van mensen houdt.
Vergeef ons als we ons niet altijd laten leiden door Jezus’ voorbeeld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
de kracht om mensen graag te zien
komt van U.
Vergeef ons als we onze eigen weg willen gaan,
los van U,
fier op eigen kunnen en om de waardering van anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw goedheid voor mensen en uw vergeving zijn grenzeloos.
Vergeef ons als we te weinig vertrouwen op uw kracht
en anderen niet van harte graag zien
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God, groter dan ons hart,
het is uw Liefde die ons nu samen brengt.
Het zijn uw Woorden die ons verwarmen
en ons doen beseffen hoezeer wij U ter harte gaan.
Stem ons af op U,
laat ons hier verbondenheid vinden met U
en met Hem die Gij hebt gezonden,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij zijt altijd meer dan wij van U weten of vermoeden.
Wij kunnen U niet vatten met onze woorden.
Maar in Jezus zijt Gij naar ons toe gekomen
en zijn spoor is onuitwisbaar.
Leer ons steeds uw aanwezigheid herkennen
in Hem die uw Evenbeeld is,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing legt Johannes uit hoe wij als kinderen van God moeten leven.
Daarna horen wij dat Jezus zijn relatie met zijn leerlingen toelicht
met het beeld van de wijnstok en de ranken.
Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (Hand., 9, 26-31)

Uit de Handelingen der Apostelen

26         In Jeruzalem aangekomen
zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen,
maar ze waren allemaal bang voor hem,
omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was.
27         Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen
en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien
en dat die tot hem gesproken had,
en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden
in de naam van Jezus.
28         Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om.
Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer,
29         en sprak en disputeerde met de hellenisten;
maar die probeerden hem ter dood te brengen.
30         Toen de broeders dit te weten kwamen,
brachten ze hem naar Caesarea
en stuurden hem vandaar naar Tarsus.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 18-24)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
18         Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen,
maar met daden die waarachtig zijn.
19         Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn
en dat wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart,
20         ook als het ons veroordeelt,
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21         Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan;
22         wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,
omdat we ons houden aan zijn geboden
en doen wat Hem welgevallig is.
23         En dit is zijn gebod:
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.
24         Wie zich houdt aan zijn geboden,
blijft met God verbonden en God met Hem.
En dat Hij met ons verbonden blijft,
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 15,1-8)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
1           Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
2           Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
3           Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
4           Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen
als je niet met Mij verbonden blijft.
5           Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
6           Wie niet met Mij verbonden blijft,
wordt weggegooid als een wijnrank:
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,
waar ze verbranden.
7           Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
8              Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen
en jullie je mijn leerlingen betonen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God die in ons midden is als Vader, Zoon en Geest.

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de Verrezen Christus.
Naar zijn Voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij betekent meer voor ons
dan we beseffen.

-Gij zijt de Grond waarin we geworteld zijn.
Gij zijt de Aarde die ons vasthoudt
als de stormen van het leven over ons heen trekken
en ons omver proberen te blazen.
Laat ons beseffen dat Gij ons niet loslaat.
Laten wij bidden…

-Gij zijt de Strohalm waaraan we ons vastklampen
als andere zekerheden ons ontglippen,
als mensen met wie we ons verbonden voelden
de band verbreken en ons aan ons lot overlaten.
Laat ons beseffen dat Gij ons niet loslaat.
Laten wij bidden…

Uw liefde houdt ons vast
en uw hand draagt ons,
ons leven door tot in eeuwigheid. Amen.
naar Greet Brokerhof-van der Waa

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerk.
Dat zij, in vertrouwen op Gods Geest,
de mensen die hen zijn toevertrouwd
liefdevol begeleiden,
vanuit een sterke verbondenheid met Jezus Christus.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij steeds verbonden blijft met Jezus, de ware Wijnstok,
en zo zijn vreugde en vrede uitstraalt in een wereld
die nood heeft aan een hoopvolle toekomst.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle jongeren die tussen Pasen en Pinksteren
het sacrament van het vormsel ontvangen.
Dat zij Jezus mogen ontdekken als een Bondgenoot
die met hen meegaat op hun tocht door het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle kinderen die vandaag
of in de komende weken voor het eerst
Jezus ontvangen in de communie.
Dat ze Jezus mogen ontmoeten als een Vriend
die hen altijd nabij is en hen gelukkig wil maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij tijd nemen om te luisteren
naar wat God ons te zeggen heeft,
in gebed, in het luisteren naar zijn Woord,
in de sacramenten en in de mensen die we ontmoeten,
opdat ons leven vrucht zou dragen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 3

Jezus heeft gezegd:
“Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn Woorden in jullie blijven,
vraag dan wat je wilt
en het valt je ten deel”.
Daarom durven wij bidden.

-Heer God,
vaak zijn wij zo weloverwogen en zo voorzichtig in onze contacten met anderen,
zo koud en afstandelijk.
Leer ons anderen nabij te zijn met ons hart,
zoals Gij ons hartelijk en liefdevol tegemoet treedt.
Laten wij bidden…

-Heer God,
maak ons ruimhartig en ruimdenkend.
Doe ons beseffen dat wij uw handen en voeten zijn
die in uw naam
anderen levenskansen en toe­komstmogelijkhe­den moeten bieden.
Laten wij bidden…

-Heer God,
moge Jezus ons de kracht en de inspiratie geven
bij de vervulling van onze levenstaak
en moge wij door onze verbondenheid met Hem
teleurstellingen en ontmoediging overwinnen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, die groter zijt dan ons hart,
in deze gaven belijden wij
dat Gij ons wilt voeden met liefde die leven doet.
Geef dat wij uw gaven
met open handen aanvaarden.
Dan zal uw Liefde ook ons doorstromen,
zoals de wijnstok de ranken doorstroomt
en zullen wij onszelf kunnen geven aan anderen,
als rijpe liefdesvruchten
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van leven,
Gij hebt op aarde een Wijnstok geplant:
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Wij willen als ranken met Hem verbonden blijven.
Steun ons daarin,
want los van Hem betekenen wij niets.
Laat zijn levenskracht in ons overvloeien
opdat ons leven vruchtbaar mag zijn. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw Koninkrijk,
zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U
omdat wij,
naar zijn Voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen:
zo was Jezus ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en het uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en van wie wij hopen dat zij leven bij U.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw Liefde voor alle mensen.

Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw Dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Bidden wij zoals Jezus ons leerde,
en richten wij ons, met Hem,
tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Wanneer wij ronddwalen in de woestijn van het leven,
herinner ons dan aan uw Woord, Heer.
Blijf het steeds opnieuw herhalen
dat een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar zich steeds door de wijnstok moet laten doorstromen.
Dan zullen wij vruchten van vrede voortbrengen,
en samen één zijn, in uw naam,
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen we elkaar die vrede toe.

Vredeswens 2

Wij bidden om vrede
opdat mensen en volken naar elkaar toe zouden stappen
en elkaar de hand reiken.
Wij willen blijven geloven in Gods visioen van vrede
en zijn vrede waarmaken
reeds hier en nu.
De vrede van Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Met dit Brood wil Jezus onze verbondenheid met Hem versterken.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn om aan zijn tafel aan te zitten.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Opgevoed in grote eerbied
voor de almachtige God,
hoogverheven in de hemel,
ver boven ons, nietige mensen,
zo hebben wij tot God gebeden, menigmaal,
en ons telkens weer
klein en hulpeloos gevoeld.
Als God zo ver boven het leven staat,
komt Hij vlug buiten het leven te staan,
te groot,
te ver en ongenaakbaar.

Gelukkig mochten wij
op onze levensweg
Jezus in het evangelie ontmoeten…

Hij wees ons de wijnstok aan…
Zie, zo sprak Hij,
zo dicht zijn wij bij elkaar,
als ranken met de stam verbonden.
Zo ben ik in de Vader
en zijt gij in Mij.
God kan niet zonder mensen.
Hij leeft zich uit in hen
zolang zij zich niet van Hem losmaken.

Gelovig zijn
is zich niet klein voelen voor God.
Integendeel.
Geloven is groeien en groter worden
omdat wij Hem in ons laten werken,
omdat wij ons door Hem laten snoeien.
De vruchten van onze inzet
dragen zijn waarmerk.

Bezinning 2

“Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus.
Hij stond onder de bloeiende wingerd
aan de voorgevel van een huis.
De groene ranken slingerden zich
rond deur en vensters,
wierpen zich op het dak
als om het hele huis te omhelzen.
Een uitbarsting van groen
en dat alles kwam voort uit een stugge stam.

“Ik ben de Wijnstok”, zei Jezus,
en Hij dacht aan de mensen
die Hem gevolgd waren.
Als zij Mij vasthouden
zullen zij vruchten dragen.
Hij zou hen het sap geven
van zijn Woord en zijn liefde.
En zij zouden zich rond de mensen slingeren
met de kracht van een omhelzing.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Ik laat je vrij om al dan niet in Mij te geloven – zegt God –
en om zelf de keuze te maken
of je in de voetsporen van Jezus wilt gaan.
Maar als je aan Mij je ‘ja-woord’ geeft
dan kun je niet anders dan dat ‘ja-woord’
ook aan je medemensen en aan de wereld geven!
Als je met Mij verbonden wilt leven,
zoals een rank met de wijnstok,
dan zal Ik je laten groeien in tedere liefde,
en je leven zal vruchten dragen van geloof en hoop.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Graag wil ik met Jezus verbonden blijven, God,
en door Hem met U.
Gij zijt de oorsprong van mijn leven.
Bij U vind ik mijn wortels.
Jezus vormt de Wijnstok, gegroeid uit uw liefde.
En ik wil een rank zijn,
verbonden met die Wijnstok
en delend in dezelfde bron van Levend Water.
Laat het aan mij ook te zien zijn dat ik in U geloof
en bij U mijn vreugde vind.
Maak van mij een ‘goede’ mens
die de wereld inkleurt met liefde en hoop,
tederheid en vriendschap.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Heer, laat ons meer en meer beseffen dat wij,
zoals ranken aan een wijnstok, met U verbonden zijn
en laat ons daarvan getuigen in deze wereld,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.