4e zondag van de vasten B 2021

24 03 2021

Begroeting

Genade en zegen, troost en toekomst,
gaven Gods voor ons en voor de wereld,
gaven van + de Vader, de Zoon, en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd
om even halt te houden,
om het dwingend ritme van leven en geleefd worden
te doorbreken,
om vraagtekens te plaatsen bij ‘de normale gang van zaken’.
Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar de zin en de betekenis van ons bezig zijn,
om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste, dragende grond
die ons gaan en staan stevigheid verschaft.
Om weer energie te putten uit Gods visioen:
een goede schepping,
een wereld van vrede,
mensen die op elkaar kunnen rekenen
omdat ze respect hebben voor al wie mens is.
De uitgelezen tijd om echt te leven,
misschien wel te her-leven, naar Pasen toe.
En ook daarna.
De uitgelezen tijd
om te beseffen dat wij, in onze jachtige oppervlakkigheid,
zoveel wat waarde heeft
ongezien zijn voorbij gelopen.
De uitgelezen tijd
om ons op de borst te kloppen
en God berouwvol om ontferming te bidden.

Openingswoord 2

De waarheid spreken is een zeer goede eigenschap.
De samenleving zou erdoor beslist prettiger worden
als iedereen de waarheid zou spreken.
Jezus die zeer bedreven was om
aan bekende uitspraken een verrassende draai te geven,
heeft het vandaag echter over:
de waarheid doen.
‘Wie de waarheid doet, gaat naar het Licht.’
Moge we dit uur door Hem verlicht worden.
Kees Pannekoek

Gebed om ontferming 1

-Omdat ik geen warmte in mijn handen droeg,
geen vriendelijk licht in mijn ogen,
omdat ik een woord van bemoediging oversloeg,
niet mild, niet geduldig was
of zonder mededogen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat ik vreugde van mensen heb gedoofd
en een schaduw legde over hun vrede,
omdat ik soms niet in uw mensen heb geloofd
en niet tot U in deemoed heb gebeden:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm  over ons.

-Omdat ik de schoonheid van uw schepping heb ontkend,
omdat ik mensen toch heb pijn gedaan
en voor hun nood mijn ogen heb afgewend:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Genees ons, Heer, met uw heilig vuur,
en leer ons leven als uw Zoon
Wees ons niet alleen in dit uur nabij,
maar ga met ons mee, nu en altijd, in eeuwigheid. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Vader, vergeef ons.
Profeten wordt het zwijgen opgelegd,
hun waarschuwingen slaan we in de wind.
Ons eigen comfort en profijt op korte termijn blijven topprioriteiten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons.
Met profeten wordt de spot gedreven,
er wordt gelachen met wie gelooft in een betere wereld.
Cynisch blijven we zeggen:
er is geen alternatief, het is ieder voor zich in deze wereld.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vader, vergeef ons.
We zijn meer gesteld op de duisternis dan op het licht.
We hebben schrik voor de confrontatie met U,
met de minderbedeelden, met onszelf.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
naar Berchem

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
beziel ons met uw geest van dienstbaarheid en respect
voor al wat goed is op deze aarde,
voor alle mensen in deze wereld.
Maak ons daarom nederig en vindingrijk
in het doen van uw liefde.
Geef ons vertrouwen in de mens,
in de Geest die waait waar Hij wil,
in de toekomst die onze opdracht is.
Gij, die een God van mensen zijt,
Gij, die de God van onze toekomst zijt. Amen.

Openingsgebed 2

God van licht en leven,
spreek uw Woord van bevrijding,
neem ons bij de hand,
leid ons weg uit de dagelijkse sleur,
en zet ons op weg
naar het Land van belofte.
Verbind ons zo met elkaar
en tot één kleurrijke gemeenschap.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die Gij onder ons hebt gezonden
als uw stralend Licht voor tijd en eeuwigheid. Amen.
vrij naar BD

Lezingen

De eerste lezing brengt ons vandaag het verhaal van Israëls ballingschap
en de aankondiging van de terugkeer uit die ballingschap.
Ook in de diepste duisternis van de geschiedenis van Gods volk
heeft het licht uiteindelijk overwonnen.
In het evangelie zegt de evangelist Johannes dat God zijn eniggeboren Zoon
uit liefde gegeven heeft om de wereld te redden.
vrij naar Kerk in Herent

Eerste lezing (2 Kron., 36, 14-16. 19-23)

Uit het tweede boek Kronieken

14            In die dagen vielen de voornaamste priesters
en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen
en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
15         De Heer, de God van hun vaderen,
werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats.
16         Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad,
sloegen hun waarschuwingen in de wind,
en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.
19         Zij staken het huis van God in brand,
braken de muur van Jeruzalem af,
en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan,
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
20         Iedereen die aan het zwaard ontkomen was,
liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen,
totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
21         Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling:
`Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’
Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit,
zeventig volle jaren lang.
22         In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan.
Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in,
om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief,
een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden:
23         `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië:
De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 2, 4-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese.

4           Door zijn grote liefde voor ons heeft God,
die rijk is aan barmhartigheid,
5           ons die dood waren door onze overtredingen,
met Christus ten leven gewekt.
Aan zijn genade dankt u uw redding.
6           Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan
en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus,
7           om in de toekomstige eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen,
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
8           Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof;
en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;
9           u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.
10         Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 3, 14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
14         Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,
zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
15         zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.
16         Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18         Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19         En dit oordeel bestaat hierin:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht,
omdat hun daden slecht waren.
20         Wie kwaad doet, haat het licht:
hij komt niet naar het licht toe,
want dan worden zijn daden openbaar gemaakt;
21         maar wie de waarheid doet,
komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Vader,
Schepper van hemel en aarde,
Bron van mijn leven,
Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus, mensgeworden Zoon van God,
geboren uit Maria en de  H. Geest.
Vol liefde voor alle mensen,

groot en klein,
sterk en zwak,

gekend en miskend.
Daarom werd Hij gekruisigd en is Hij gestorven
om Leven te zijn voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest, die levend maakt en kracht geeft,
die wegen opent en toekomst biedt.
Hij werkt in mens en tijd
en maakt de liefde waar.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is van donker naar Licht,
van nacht naar dag,

van gebondenheid naar bevrijding,
van einde naar eeuwigheid.
Ik geloof in dit Leven, begin zonder einde

dankzij Jezus, de Christus, de Heer. Amen.
naar Berchem

Voorbeden 1

Geraakt door het optreden en de Woorden van Jezus
mogen wij onze zorgen aan God toevertrouwen.
We leggen ze op het altaar om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen die moeilijk de overstap kunnen maken
van ‘geloofswe­ten’ naar ‘geloofsleven’,
van ‘geloofswaarheden’ naar ‘Gods waarheid doen’.
Moge zij nieuwe inspiratie vinden
in de Bron van ons geloof:
het evangelische getuigenis over Jezus
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die, ronddolend,
een uitweg zoeken in de duisternis van het leven.
Moge zij zich hoopvol wenden naar het Licht,
ons verschenen in Jezus
die zich aan ons aanbiedt als Weg, Waarheid en Leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat God onze gevoeligheid en ons respect
in onze omgang met anderen, aanscherpt.
Moge wij zichtbaarheid geven aan Gods bezorgdheid
om de kwaliteit van leven van al zijn mensen.
Laten wij bidden…

-Moge wij in deze moeilijke coronatijden
de moed opbrengen om gewetensvol de maatregelen op te volgen
die proberen het virus in te dijken,
ook al valt het ons zwaar.
Moge wij daarbij ook aandacht hebben voor onze medemensen
die het ermee misschien nog moeilijker hebben.
Laten wij hen via een telefoontje of een briefje laten weten
dat we aan hen denken,
dat ze niet alleen voor staan.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen
die de moed hebben
om op te komen voor recht en gerechtigheid,
voor de waarde van iedere mens.
Bidden we voor mensen die de angst
voor eigen lijf en leden daarbij overwinnen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen
die man, vrouw of kind moeten missen
omdat die slachtoffer werd van zijn opkomen voor anderen.
Bidden we voor mannen en vrouwen
die voor het aangedane onrecht
geen vergelding eisen, maar vergeving schenken.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we de grootheid en echtheid van mensen
naar waarde leren schatten en durven navolgen.
Dat we onze daden in het Licht
van God durven stellen
en naar zijn Weg durven zoeken.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God, Gastheer van alle mensen,
overal aanwezig waar gastvrijheid is,
leer ons dat het goed is
dat allen genieten van de door U geschapen overvloed
die wij met elkaar te delen hebben,
zoals Gij U in dit brood en deze beker
wilt delen aan ieder van ons.
Laat ons, in al wat wij geven en ontvangen,
uw vrijgevigheid herkennen
vandaag en al onze dagen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Geeft Gij hun maar te eten”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Mijn Geest zal u tot kracht zijn”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1
 
Heer, Jezus Christus,
door God gezonden als teken van zijn Liefde,
schenk ons uw vrede
opdat wij uit het duister zouden opstaan.
Laat ons leven in uw Licht
en vrede brengen in onze dagen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Vredeswens 2

In en door onze daden
kan Gods liefde zichtbaar en ervaarbaar worden:
in het samen delen van Brood en Wijn,
maar ook in een simpel gebaar van een toegestoken hand, een zoen.
Moge de vrede van Christus met ons allen zijn.
Geven wij elkaar van harte een hand of een zoen.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Ingaan op uw uitnodiging om deel te nemen aan uw liefdesmaal
betekent voor ons ook, Heer,
dat wij bereid zijn om, uw voorbeeld volgend,
het brood en de beker van het leven te delen
met allen die eraan behoefte hebben.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1
           
De woestijn intrekken
was in die tijd de enige manier
om zich terug te trekken
uit de familie en uit de dorpsclan.
De ruwe rotsmassa’s opzoeken
waar geen mens je achterna komt
en onderduiken
in een overlevingsavontuur,
maar overweldigd worden
door de stilte
en de betovering proeven
van de oneindigheid.

De woestijn intrekken
is zichzelf ontdekken
in de adem op en neer,
in ruisende gedachten
van nergens en overal,
in het intens luisteren
naar Gods Woorden
die voedzamer zijn dan brood.
En zo te weten komen:
ik ben zijn evenbeeld,
zijn zoon, zijn dochter,
zijn teergeliefde.
‘Ja’ zeggen tegen God
met een ‘ja’ dat als een donder
de hele woestijn vult
en uitdeint naar alle steden en dorpen
van zijn land.
“Bekeert u, want de tijd is rijp,
God is nabij.”

Bezinning 2
           
Hier ben Ik.
Zie me staan,
noem mijn naam,
beroer mijn bestaan,
ook al ben Ik arm
en leef Ik ver van jou.

Hier ben Ik
en Ik ben er voor jou.
Op Mij kan je rekenen.
Zo is mijn naam,
een naam om te doen,
zegt de Heer.

En ik weet: Hij is te doen.
Zijn naam is een vraag
die blijft klinken tot ik zeg:
hier ben ik.

40 dagen die ongekende Andere,
de Heer en ik samen
voor een andere wereld,
voor meer en beter leven.
Kathleen Boedt

Slotgebed 1

Goede Vader,
‘houden van’ is het belangrijkste op aarde.
Jezus gaf het goede voorbeeld,
maar toch volgen velen zijn voorbeeld niet.
In deze vasten willen wij wel zijn voorbeeld volgen
en ons bekeren tot zijn Geest.
Help ons elke dag aan uw liefde te denken.
Maak ons moedig om alle dagen ervoor open te staan.
Dan zullen ook wij veranderen
en doen zoals Jezus deed:
lichtgevend voorbeeld zijn van Gods liefde voor mensen, altijd opnieuw. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
aan eenieder die in uw Zoon gelooft
zegt Gij eeuwig leven toe.
Vervul die belofte ook aan ons.
Richt heel ons doen en laten
op wat echt en duurzaam is
en doe ons leven zoals Hij,
die alles wat Hij deed, heeft gedaan uit liefde voor U,
Hij, Jezus de Messias, ons Voorbeeld, voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Moge de wereld van morgen
herbergzamer zijn dan de wereld van vandaag,
meer van vrede vervuld dan gisteren,
meer opgestaan uit armoede en onrecht.
Moge Hij ons daartoe zegenen
die wij Vader van alle volkeren noemen,
die in Jezus zijn verwachtingen jegens ons uitsprak,
en die door zijn bezielende Geest
ons in licht en liefde doet leven.
In de naam van + de Vader, zijn Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Broederlijk Delen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.