4e zondag van de vasten B 2018

11 03  2018

Begroeting

In deze veertigdagentijd, de voorbereidingstijd naar het hoogfeest van Pasen,
de triomf van het leven op de dood,
heet God ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de wat moeilijke evangelielezing van vandaag zegt Jezus
dat je alleen maar echt in mensen kunt geloven
als je hen het goede ziet doen.
Zij zijn als licht in de wereld.
Zij stralen Gods licht, Gods liefde uit.
Jezus was zo iemand.
Hij bracht het licht van vrede,
het licht van de blijdschap,
het licht dat mensen gelukkig maakt,
kortom het licht van de liefde.
Wie zoals Jezus liefde geeft,
zal stralen als licht
en wie zich niet inzet voor die liefde
zal donker zijn als de duisternis.
Jezus gaf zelf het liefdesvoorbeeld
en Hij schonk ons daarom de tekens van brood en wijn.
Ook wij zetten brood en wijn op tafel
omdat wij, zijn voorbeeld navolgend, liefdevol willen zijn.

Openingswoord 2

In de eerste lezing horen we het verhaal van het verval van Israël,
hoe alle waarschuwingen van profeten in de wind werden geslagen
met de ballingschap als gevolg.
Maar we horen ook over de terugkeer uit de ballingschap,
over het nieuwe begin.
In het evangelie klinkt iets gelijkaardigs:
het Licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis,
hun manier van leven deugde niet.
Ook in onze huidige wereld heersen corruptie, aanslagen, oorlog.
Negatieviteit alom.
Er is toch niets aan te doen, zeggen de mensen.
Tegenover al het negatieve kunnen we met Broederlijk Delen zeggen:
een andere wereld is wel mogelijk.
En we willen kleine stappen zetten naar het licht:
als christenen kunnen we het verschil maken.
Meer rechtvaardigheid door te delen.
naar Berchem

Openingswoord 3

De vastentijd is al meer dan halfweg
en daarom kreeg deze zondag de naam van ‘laetare-zondag’, ‘verheugt u-zondag’.
Verheugt u omdat God, niettegenstaande de fouten die mensen begaan,
hun toch laat voelen dat Hij hen niet in de steek laat.
Integendeel.
Aan de Israëlieten in ballingschap laat Hij weten dat eraan een einde komt
en er voor Hem een tempel zal gebouwd worden in Jeruzalem.
Maar God gaat nog verder:
uit liefde voor de mensen zal Hij zijn eigen Zoon zenden als Licht voor de wereld.
En aan dat Licht kunnen wij zelf deel hebben,
als we voor Hem en zijn levenswijze kiezen.

Gebed om ontferming 1

-God, Gij hebt de wereld geschapen met licht en duisternis.
Maar Gij nodigt ons uit om te leven als kinderen van het licht.
Gij laat de keuze aan onszelf.
En vaak kiezen we dan niet voor het licht, voor uw Licht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt Mens geworden, als Zoon van God,
als het Licht voor de wereld, als de Bevrijder  uit alles wat het Leven dood maakt.
Wij weten dit wel,
maar onze dagdagelijkse daden staan dikwijls mijlenver af van dat besef.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, deze vastentijd maakt ons extra attent op het feit
dat – ook nu nog -, heel wat mensen leven in duisternis:
in mensonterende toestanden door mensenhandel,
ondervoeding, tekort aan medische zorgen en scholing…
Wij horen erover in pers en media,
maar wij sluiten al te gemakkelijk onze ogen en oren ervoor,
want het verstoort ons eigen comfortabele wereldje.
Als wij, als christenen, kinderen van het Licht willen zijn,
hebben we de plicht
licht in het leven van die anderen te brengen.
Dat kunnen we enkel doen door in actie te schieten.
Omdat onze reactie vaak te lauw en te flauw is,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
moge uw bevrijdende Boodschap van solidariteit
ons zodanig raken
dat ons handelen een nieuwe wereld doet ontstaan
van vrede en rechtvaardigheid voor elke mens. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, ontferm U over alle mensen
die, zoals Nikodemus, nieuwsgierig maar ook bang,
uitzien naar elke ontmoeting
die hun leven fundamenteel kan veranderen.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, ontferm U over alle mensen
die zo angstig zijn
dat ze, letterlijk en figuurlijk, hun deur voor iedereen gesloten houden.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ontferm U over alle mensen
die zich afsluiten
voor vreemden, kleurlingen of armen
die hun levenspad kruisen.
Heer, ontferm U over ons.

Liefdevolle God,
kom hen en ons tegemoet
met uw Geest van bevrijding en bemoediging. Amen.

Openingsgebed 1

God van vergeving,
waar menselijke zwakheid overheerst
blijkt Gij een milde Vader.
Waar tegen U gezondigd wordt
schenkt Gij een nieuwe kans:
zo zijt Gij onze God.
Wij bidden U:
geef dat het Licht van uw Zoon
het duister in ons overwint en voorgoed verdrijft.
Dit vragen we U door Jezus, die ons verlost. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
dag en nacht wisselen elkaar af.
Zo gaat het ook met licht en duisternis in het leven van iedere mens.
Geef dan God,
dat er, in onze duistere momenten,
mensen om ons heen zijn
die ons troosten en weer blij maken,
die ons lichtpuntjes laten zien.
Geef dat wij het licht dat in ons brandt,
met anderen delen.
Want zo hebt Gij het toch bedoeld:
een wereld waar mensen omzien naar elkaar
en zo meebouwen aan uw Rijk dat komen zal. Amen.
Levensecht

Lezingen

Laten we samen luisteren naar de Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (2 Kron., 36, 14-16. 19-23)

Uit het tweede boek Kronieken

14            In die dagen vielen de voornaamste priesters
en het volk zelf in groten getale af;
ze bedreven alle gruweldaden van de heidenen
en ontwijdden het huis van de Heer,
dat Hij geheiligd had in Jeruzalem.
15         De Heer, de God van hun vaderen,
werd niet moe hun telkens weer gezanten te sturen,
want Hij had medelijden met zijn volk en zijn woonplaats.
16         Maar ze overlaadden de gezanten van God met smaad,
sloegen hun waarschuwingen in de wind,
en spotten met de profeten,
zodat de toorn van de Heer wel onverbiddelijk moest neerkomen op zijn volk.
19
         Zij staken het huis van God in brand,
braken de muur van Jeruzalem af,
en alle grote gebouwen van de stad lieten zij in vlammen opgaan,
zodat alle kostbaarheden verloren gingen.
20         Iedereen die aan het zwaard ontkomen was,
liet hij naar Babel in ballingschap wegvoeren;
ze moesten hem en zijn zonen als slaven dienen,
totdat het Perzische rijk aan de macht kwam.
21         Zo ging het woord dat de Heer door Jeremia gesproken had in vervulling:
`Het land zal zijn sabbatjaren vergoed krijgen!’
Het land bleef al die tijd braak liggen en rustte uit,
zeventig volle jaren lang.
22         In het eerste regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië,
liet de Heer de voorspelling die Hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan.
Hij gaf Kores, de koning van Perzië, in,
om in heel zijn koninkrijk, mondeling en per brief,
een boodschap te doen uitgaan, met de volgende woorden:
23         `Zo spreekt Kores, de koning van Perzië:
De Heer, de God van de hemel,
heeft mij alle koninkrijken van de aarde geschonken.
Hij heeft mij opgedragen
om voor Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren,
onder de hoede van de Heer hun God, terugkeren.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 2, 4-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

4           Door zijn grote liefde voor ons heeft God,
die rijk is aan barmhartigheid,
5           ons die dood waren door onze overtredingen,
met Christus ten leven gewekt.
Aan zijn genade dankt u uw redding.
6           Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan
en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus,
7           om in de toekomstige eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen,
door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
8           Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof;
en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het;
9           u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn.
10         Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus,
om in ons leven de goede werken te doen
die God voor ons heeft bereid,
opdat wij daarin zouden leven.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 3, 14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
14         Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft,
zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven,
15         zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit.
16         Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17 Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18         Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19         En dit oordeel bestaat hierin:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht,
omdat hun daden slecht waren.
20         Wie kwaad doet, haat het licht:
hij komt niet naar het licht toe,
want dan worden zijn daden openbaar gemaakt;
21         maar wie de waarheid doet,
komt wel naar het licht toe,
want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die ons geschapen heeft
en van ons houdt,
meer dan we kunnen dromen.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die, in woord en daad, ons voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de H. Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

Geraakt door het optreden en de Woorden van Jezus
mogen wij onze zorgen aan God toevertrouwen.
We leggen ze op het altaar om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor de vele vluchtelingen overal ter wereld
die tegen hun wil hun huis moesten verlaten,
gevlucht vanwege oorlog, armoede, verkrachting.
Dat ze niet verdrinken in hopeloosheid,
maar mensen mogen ontmoeten die hen hartelijk ontvangen
en weer kansen geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele mensen die de weg in hun leven zijn kwijtgeraakt:
daklozen, werklozen, zieken, eenzamen…
Dat zij via barmhartige mensen een uitweg vinden
en mogen bouwen aan een nieuwe, hoopvolle toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we in deze vastentijd voor de velen in de Derde Wereldlanden.
Dat hun leiders en de hulporganisaties ter plaatse,
de handen in elkaar slaan om kansen te creëren voor vooruitgang
inzake scholing, voeding, gezondheid, tewerkstelling en behuizing.
Dat zij in de eerste plaats zich inzetten voor de zwaksten en de armsten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vele vrijwilligers en medewerkers van Broederlijk Delen.
Dat hun inzet anderen aanspoort om ook een steentje bij te dragen
aan een meer rechtvaardige wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we oog en oor zouden hebben voor elke mens in nood,
maar dat we vooral zouden beseffen
dat wijzelf troeven genoeg in handen hebben
om licht te zijn voor een ander
en dat we – elk op onze manier –
daar daadwerkelijk iets mee doen.
Laten wij bidden…

God, wij willen graag uw kinderen zijn,
kinderen van het licht,
zoals Gij ons hebt gedroomd. Amen.

Voorbeden 2

Het is God niet te doen om veroordeling,
maar om onze redding.
Hij wil het iedere keer opnieuw met ons proberen,
zelfs zijn eigen Zoon offerde Hij ons op.
Wij mogen vertrouwen op zijn goedheid
en daarom bidden:

-Heer, laat uw licht schijnen over allen
die ons voorgaan in Kerk en maatschappij.
Dat zij het zicht op U niet verduisteren,
maar een lichtend voorbeeld zijn in hun dienen en luisteren.
Laten wij bidden…

-Heer, laat uw licht schijnen over allen
die de klappen opvangen van onze maatschappij
zo vol wetten en regeltjes.
Dat zij een plek vinden onder uw zon
en geaccepteerd worden door de mensen om hen heen.
Laten wij bidden…

-Heer, laat uw licht schijnen over allen
die in hun persoonlijke relaties in het duister verkeren.
Dat zij oog hebben voor het goede in de ander
en gehoor vinden in hun verdriet en radeloosheid.
Laten wij bidden…

-Heer, laat uw licht schijnen over allen
die hun houvast dreigen te verliezen
in onze snel veranderende maatschappij.
Dat zij ondanks alles wat gebeurt, toch lichtpuntjes ontdekken
en vol verwachting uitzien naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

Heer,
verhoor onze beden en wees ons nabij.
Dat vragen wij U op voorspraak van uw Zoon,
Jezus Messias, het Licht der wereld. Amen.
Kerk in Herent

Voorbeden 3

Keren wij ons hart tot God,
zijn mededogen kent geen grenzen.

-Bidden we om licht
voor allen wier bestaan verduisterd is.
Dat zij die een dierbare missen,
troost mogen ontvangen;
dat zij die – om welke reden dan ook –
aan de kant kwamen te staan,
hun zelfrespect behouden;
dat zij die in anderen zijn teleurgesteld,
niet voor eens en voor altijd
het geloof in hun medemensen verliezen…
Laten wij bidden…

-Bidden we om ogen voor het licht
voor hen die slechts de schaduwkanten van het leven zien.
Dat geloof en vertrouwen hun doemdenken ontmaskeren.
Dat stille hoop hun wanhoop overwint
en de warme gloed van de liefde
de kilheid van hun hart verdrijft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor allen die zich christen noemen.
Dat wij leven vanuit het licht van ons geloof
en dat Gods Woord onze richting bepaalt
en dat wij eindelijk de waarheid doen.
Bidden we dat onze daden het daglicht kunnen verdragen.
Laten wij bidden…

Algoede God,
met vele woorden bidden wij om slechts dit ene:
doe ons groeien in de waarheid
en leven in uw licht: Jezus Messias,
onze weg ten leven, ons behoud
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven

Zie ons hier rond deze tafel, God.
Als mensen van goede wil
willen wij uw weg gaan, willen wij leven in uw Licht.
Aanvaard ons, met onze gaven en onze fouten.
Kom ons tegemoet in dit brood en deze beker,
door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven
uw naam geheiligd worden.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw Wil gebeuren
als een teken en een oproep
voor mensen op aarde.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving en vrede,
zoals Gij dat voor ons zijt.

Maak ons vrij van angst
en van alles wat ons denken en doen verlamt.

En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid,
maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven,
vandaag en in eeuwigheid. Amen.


Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij hebt licht gebracht waar duisternis heerste,
Gij hebt U ingezet voor vrede onder de mensen.
Geef ons de kracht om U na te volgen,
om diezelfde weg te gaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar ook een hartelijk teken van vrede.
Berchem

Vredeswens 2

Heer Jezus,
echte vrede is onmogelijk zonder rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.
Daarom geloven wij in Gods droom van vrede
op het moment dat wij echt als broers en zussen van dezelfde Vader
zullen samenleven.
Een vrede die wij nu al willen doorgeven, aan elkaar,
en van hieruit aan de hele wereld.
Die vrede van de Heer zij altijd met jullie.
En geven wij dan ook die vrede aan elkaar door.
Ten Bos

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot Voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Als je in Jezus gelooft,
heb je vertrouwen in Hem.
Je luistert naar Hem,
want je weet
dat zijn woorden ons alleen maar willen verlichten en bemoedigen.
Je kijkt naar Hem op,
want je weet
dat zijn daden geen ander doel hebben
dan mensen uit hun mislukkingen en hun angsten te bevrijden.
Je volgt Hem, je gaat met Hem mee,
want je weet dat Hij geen ander verlangen heeft
dan ons naar een eindeloze vreugde te leiden.
Als je in Jezus gelooft,
geef je Hem je totale vertrouwen,
want je weet dat Hij bereid is zijn leven te geven
uit liefde voor alle mensen.
André Thoonen

Bezinning 2

God,
waardoor zijn we
het meest gegrepen?

Is het uw stem die anders is
dan de stemmen om ons heen
omdat hij ons geen
goedkoop geluk voorspiegelt?

Is het misschien uw licht
dat net iets meer opvalt,
omdat het juist daar schijnt
waar het het meest donker is?

Of is het misschien uw liefde
die iets onwerkelijks heeft,
omdat ze alles opoffert
om mensen te doen leven?

God, wij zijn door U gegrepen.
Geef dat we ons aan U spiegelen
bij alles wat we doen.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 3

Zij bestaan,
de mensen die in hun leven de littekens dragen van oorlog en geweld,
opgegroeid van kindsbeen af in de leefwereld van doodslag en moord.
Mensen, als prooi van mensen misbruikt,
stom van verdriet,
levend met gemis van wie hen dierbaar is.
Geliefden aan elkaar ontnomen en uiteengerukt,
platgedrukt door de overmacht van wapens,
groot geworden met angst
en met de enige zekerheid dat niemand te vertrouwen is.

Zij bestaan, die mensen.
Zij krijgen nog elke dag hun kruis opgelegd.
Telkens weer zal het lijden van de wereld,
het kruis dat mensen dragen
een oproep zijn,
een vraag om stil te staan,
om niet voorbij te gaan,
om je te laten raken door de pijn van een ander.
Om in die ander weer Jezus’ vraag te horen:
“Wie zegt gij dat Ik ben?”
En om antwoord te geven,
vaak onhandig, onbeholpen,
zwijgend,
omdat je de woorden niet vindt.
Het kruis waaraan je niet voorbijgaat
kan ommekeer bewerken.
Je gaat dan verder als nieuwe mens.

Slotgebed 1

Soms heb ik er moeite mee, God:
hoe kan iemand die aan een kruis sterft,
onze wereld redden?
En toch…
Het kruis van Jezus is geen fiasco,
maar een nieuw begin.
Want nooit eerder heeft iemand zoveel van mensen gehouden
als toen.
En echte liefde sterft nooit!
Leer me dat met heel mijn hart geloven, Heer.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ik heb je mijn Zoon geschonken – zegt God –
omdat Ik van je hou
en omdat Ik je vrij wil maken
van het oppervlakkige van alledag.
Ik heb je nodig om aan de wereld
de kleuren van mijn Verbond te geven
opdat het Licht van Jezus
mag stralen over alle mensen, zonder onderscheid.
Ik hoop dat je opkomt voor waarheid en recht,
voor vrede en eenheid,
en dat je, in je manier van leven,
mijn droom zichtbaar en voelbaar maakt
voor de wereld en voor haar bewoners.
Daartoe heb Ik je geroepen – zegt God –
en Ik wil je daartoe graag mijn zegen geven.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Gij die Licht zijt voor de mensen,
verlicht in de duisternis van deze wereld,
de wegen die wij gaan.
Help ons de waarheid te doen
en te leven als op klaarlichte dag.
Dat vragen wij U
door Jezus die ons voorging
in het doen van de waarheid. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

Als wij bereid zijn mee te werken,
wil God ons de ogen openen
zodat wij inzien
hoe wij, in ons leven en werken van elke dag,
Gods Waarheid gestalte kunnen geven.
Moge wij zijn zegen uitdragen in de week die voor ons ligt,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.