4e zondag van de vasten A 2020

22 03 2020


Begroeting

Welkom op deze vierde zondag van de vasten.
We kunnen van deze veertigdagentijd iets waardevols maken
door ons samen te herbronnen en samen te bidden:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Ons herbronnen, onszelf kritisch bekijken…
daarbij kan het verhaal over de genezing van een blindgeborene
ons van dienst zijn.
In dat verhaal voert de evangelist verschillende personages ten tonele.
Aan ons de vraag: in wie herkennen wij ons het best?
In de blindgeborene?
In de buren en de omstaanders
voor wie dat wonder een dankbaar onderwerp is
voor oppervlakkig onderling geklets?
Of in de Farizeeën
die van zichzelf vinden dat ze alles afweten van geloof en m­o­raal
en ve­r­ke­tte­ren wat niet in hun straatje past?

Als we in die spiegel eerlijk en gewetensvol naar onszelf kijken,
en onszelf zien staan in het verkeerde gezelschap,
doen we er goed aan
dit biddend samenzijn te beginnen
met de Heer en elkaar om vergeving te vragen.

Openingswoord 2

God heeft zo zijn eigen kijk op mensen,
kiest onverwacht en blijkt werkzaam
in wie wij het niet vermoeden.
Een herdersjongen,
nog wel de jongste van het hele stel,
wordt koning van Israël
en uitgerekend een blinde
blijkt het best van allen te kunnen kijken
en ziet in Jezus het Licht der wereld.
Kerk in Herent

Vergevingsmoment 1

-Met één enkel woord, gebaar of blik een ander kraken of kleineren,
is zo gebeurd.
Voor zoveel kleinmenselijkheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Plastiek, sigarettenpeuken, afval van een picknick
achterlaten in het bos of op het strand,
is zo gebeurd.
Voor zo weinig respect voor uw natuur,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het wonder van een nieuwe lente,
de pracht van een bloem, overvloedig water uit de kraan,
het is zo vanzelfsprekend.
Voor zoveel achteloosheid,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
wij weten dat Gij niemand uit uw liefde uitsluit.
Vermeerder ons geloof,
zodat wij U blijven vinden in onze geloofsgemeenschap,
ook al vertoont zij vele gebreken.
De Geest die Gij beloofd hebt,
blijft haar leiden,
ook al merken wij dat niet altijd zo duidelijk.
Zo wordt Gij voor ons de bemoedigende Zekerheid
die ons doet leven vanuit uw beloften. Amen.

Openingsgebed 2

Wij bidden U, God,
open onze ogen en geef ons licht
om méér te zien dan alleen maar het oppervlakkige,
om dieper te zien dan alleen maar de buitenkant,
om in te zien, waar het in feite om gaat in ons leven.
Wij vragen het U, in naam van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
Levensecht Koninksem en Schiplaken

Lezingen

In de eerste lezing horen wij
het verhaal van Davids uitverkiezing.
Om in deze herdersjongen
de toekomstige koning naar Gods hart te zien,
moet Samuël leren kijken met Gods ogen.

Zien met gelovige ogen:
daarover gaat ook de evangelielezing.
De blindgeborene ziet Jezus en gelooft in Hem;
de Farizeeën daarentegen blijven ziende blind.
Kerk in Herent

Eerste lezing (1 Sam. 16, 1b. 6-7, 10-13a)

Uit het eerste boek Samuël

1           De Heer sprak tot Samuël:
Vul een hoorn met olie:
Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet,
want een van zijn zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.’
6           Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab en hij dacht:
`Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!’
7           Maar de Heer zei tegen Samuël:
`Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet.
Want God ziet niet zoals een mens ziet;
een mens kijkt naar het uiterlijk,
maar de Heer kijkt naar het hart.’
10         Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,
maar Samuël zei tegen Isaï:
`Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.’
11         Daarop vroeg hij aan Isaï: `Zijn dat al uw jongens?’
Hij antwoordde:
`Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.’
Toen zei Samuël tegen Isaï:
`Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.’
12         Isaï liet hem dus halen.
De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen.
Nu zei de Heer: `Hem moet u zalven: hij is het.’
13         Samuël nam dus de hoorn met olie
en zalfde hem te midden van zijn broers.
Vanaf die dag was de geest van de Heer over David.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef. 5, 8-14)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
8
           Eens was u duisternis,
maar nu bent u licht door uw verbondenheid met de Heer.
Leef als kinderen van het licht,
9           want de vrucht van het licht kan alleen maar zijn:
goedheid, gerechtigheid, waarheid.
10         Probeer te ontdekken wat de Heer welgevallig is.
11         Neem geen deel aan de onvruchtbare praktijken van de duisternis,
stel ze liever aan de kaak.
12         Want wat deze mensen in het geheim uitvoeren,
is zo schandelijk dat men er maar beter niet over kan spreken.
13         Alles wat door het licht aan de kaak wordt gesteld, wordt openbaar.
14         En alles wat openbaar wordt, is licht.
Daarom wordt gezegd:
Ontwaak, slaper, sta op uit de doden,
en Christus zal over u stralen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 9, 1. 6-9, 13-17, 34-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1
           In die tijd zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was.
6           Hij spuwde op de grond,
maakte wat slijk van zand en speeksel
en streek dat op de ogen van de blinde.
7           Daarna zei Hij tegen hem:
`Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.’ (Siloam wil zeggen: gezondene.)
De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug.
8           Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien
hij was namelijk een bedelaar – zeiden:
`Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’
9           `Inderdaad’, zeiden sommigen.
`Welnee,’ zeiden anderen, `maar hij lijkt er wel op.’
Maar hijzelf zei: `Toch wel, ik ben het.’
13         Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën.
14         Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend,
een sabbat.
15         Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag
hoe het kwam dat hij nu kon zien.
Hij antwoordde:
`Hij deed wat slijk op mijn ogen,
ik heb me gewassen en nu zie ik.’
16         `Zo iemand komt niet van God,’ oordeelden sommige farizeeën,
`want Hij houdt de sabbat niet.’
Anderen merkten op:
`Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?’
Kortom, er was verdeeldheid onder hen.
17                     Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde:
`Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend!’
`Dat Hij een profeet is’, antwoordde hij.
34         Toen voeren ze tegen hem uit:
`Wat? Jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?’
En ze gooiden hem eruit.
35         Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden,
en toen Hij hem teruggevonden had, zei Hij:
`Gelooft u in de Mensenzoon?’
36         Hij antwoordde:
`Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.’
37         Toen zei Jezus:
`U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.’
38         `Heer, ik geloof’, zei hij,
en hij wierp zich voor Hem neer.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet,
maar omdat hij ze voelt.

Ik geloof in Jezus, niet alleen omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat Hij doorheen lijden en dood
de Weg, de Waarheid en het Leven is.

Ik geloof in de H. Geest.
Geest van toekomst en hoop voor elke mens
die zijn weg gaat en met een hoopvol perspectief durft leven.

Ik geloof in de verrijzenis zoals ik geloof in de lente
wanneer ik de bloesems zie.

Tenslotte geloof ik dat echt mens worden mogelijk is,
als wij een gemeenschap van liefde vormen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor de Kerken van Christus.
Dat zij vóór alles eraan zouden denken licht te zijn voor de wereld.
Dat ze zouden openstaan voor de werking van de Geest
en nooit mensen zouden opofferen aan wetten en voorschriften.
Dat ze dus meer van de blindgeborene zouden hebben
dan van de Farizeeën die zomaar blind oordelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die leven
in de duisternis van oorlog en onderdrukking.
Voor hen die leven in de duisternis van honger en uitbuiting.
Dat ze een hart onder de riem mogen krijgen,
omdat andere mensen, organisaties en regeringen opkomen
voor gerechtigheid, vrede en broederlijk delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor blinden en slechtzienden,
die de kleuren, het licht en de schoonheid van de schepping niet zien.
Bidden wij ook voor hen die voor slechtzienden zorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen,
die de richting in hun leven zijn kwijtgeraakt
en tastend op zoek zijn naar God.
Dat Hij hen, via medemensen,
op de schouder mag tikken en liefdevol aanraken.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht Brussel

Voorbeden 2

-Bidden wij voor regeringsleiders.
Dat zij mogen zien en inzien
wat deze wereld werkelijk ten goede komt
en dat het welzijn van alle mensen hen ter harte mag gaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerken.
Dat zij het nodige respect aan de dag leggen voor de eigenheid van eenieder
en dat ze mensen mogen bemoedigen en stimuleren in de groei van hun geloof.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij elkaar niet uit het oog verliezen,
maar oog en oor zouden hebben
voor de diepste noden van onze medemensen.
Dat wij niet zouden vergeten dat God ons blijft tegemoet komen
in eenvoudige mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tenslotte voor onszelf.
Dat we zouden blijven openstaan voor God in ons leven
en dat we bereid zouden zijn onze medemensen te zien met de ogen van Gods hart.
Laten wij bidden…
naar Jean Paul Pinxten

Gebed over de gaven 1

God, Gastheer van alle mensen
en overal aanwezig waar gastvrijheid is,
leer ons dat het goed is
dat allen genieten van de overvloed die Gij hebt geschapen.
Leer ons ook dat wij die met elkaar moeten delen,
zoals Gij U in deze beker en in dit brood wilt delen aan ieder van ons.
Laat ons, in al wat wij geven en ontvangen,
uw vrijgevigheid herkennen
vandaag en al onze dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
aanvaard in deze gaven al wat wij zijn
en schenk ons de kracht
om te leven in het voetspoor van Hem,
die ons Licht is, Jezus Messias,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Moge wij,
telkens als we ons biddend richten tot God, onze Vader,
ons herbronnen aan het voorbeeld van zijn Zoon.
Laten wij daarom samen bidden:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Jezus, Gij die van God komt,
Gij laat blinden zien, doven horen, doden leven.
Maak uw visioen van vrede waar,
uw belofte van een wereld,
nieuw en vol van licht en leven.
Moge die gedroomde vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Vijf broden, twee vissen,
Hij brak ze
en deelde,
deelde tot allen verzadigd waren.
Wie dorst heeft, hij kome tot Mij
en Ik zal hem te drinken geven.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd die de Heer heeft bereid.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Goed nieuws
moet je niet alleen horen,
je moet het ook aan den lijve ondervinden.
Goed nieuws
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven.

De ervaring ‘er te mogen zijn’
en op elk moment toekomst te hebben.
De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.

De ervaring ‘mee te tellen’.
De ervaring dat leven mogelijk is
zonder dat er slachtoffers vallen,
zonder zondebokken
zonder zwarte schapen.

Goed nieuws
is een goddelijke ervaring
die alleen gebeurt
als mensen ze geven aan elkaar.

Bezinning 2

Een nieuw perspectief

In het land der blinden is éénoog koning.
We zijn soms ziende blind,
vastgepind door ons eigen verleden
of door anderen ons aangepraat.
We plaatsen elkaar in hokjes
en bouwen levenshoge muren op.
Eenmaal een dief, altijd een dief.
Onze oogkleppen verhinderen ons
om met aandacht naar anderen te kijken.
We leven met verwijten,
rancuneus, met een dodende blik bijna.
Of we voelen ons leven ingeklemd door anderen,
verstikkend, zonder toekomst.

De man van Nazareth geeft nieuw perspectief.
Hij plaatst mensen in een nieuw daglicht.
Hij geeft ruimte, leven, toekomst.
Waar mensen dreigen te worden vermorzeld
door onbegrip en door onwil,
daar biedt Hij leven aan.
Hij stijgt uit boven de grenzen
van wetten en verdachtmakingen.
Hij geeft mensen nieuw zicht op leven,
Hij geeft doorzicht en geloof in toekomst.
Licht is Hij voor mensen,
die tastend als blinden door het leven gaan.
Hij bevrijdt hen tot leven voor mens en wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
Gij houdt van alle mensen, groot of klein, arm of rijk,
zwart of blank, waar ook ter wereld.
In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons laten zien
hoe wij, mensen, in zorg en liefde met elkaar kunnen omgaan.
Wij bidden U:
open onze ogen voor de Geest die waait waar Hij wil.
Open onze ogen voor alle goeds dat in mensen schuilgaat.
Open onze ogen voor het leed dat anderen wordt aangedaan.
Open onze handen,
niet alleen om te delen, maar ook om te ontvangen.
Open ons hart om de andere
warmte, steun en liefde te kunnen geven.
Laat ons zo groeien in liefde voor U en elkaar
in het spoor van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

God van Licht en Leven,
richt onze ogen en ons hart steeds meer naar U en naar elkaar
Zegen ons met uw liefde en mededogen,
zodat wij, op onze beurt,
een licht mogen zijn voor anderen,
zoals Jezus Messias, Uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Broederlijk Delen

Zending en zegen

Moge God die ons nabij is,
ons zegenen om licht te zijn voor elkaar
en ons begeleiden op nieuwe wegen
naar vrede en een menswaardige toekomst voor iedereen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.