4e zondag van de advent C 2018

23 12 2018


Aansteken adventskaars 1

We steken onze vierde adventskaars aan
waarmee we aangeven
dat we de laatste etappe ingaan
op weg naar Kerstmis.
Ik nodig u allen uit
om in deze zondagsviering
mee te branden
van hoop en verwachting.
                        kaars aansteken

Aansteken adventskaars 2

Vandaag, op deze vierde zondag van de Advent,
zag de profeet Micha
aan een betrokken hemel het Licht al dagen:
‘Niet langer wordt ge aan uw lot overgelaten.
In Bethlehem wordt geboren Hij die u leiden zal.
Een Mens van vrede zal Hij zijn’.
In het vertrouwen dat aan ons, zoals aan Maria,
Gods belofte zal worden vervuld,
ontsteken wij nu de vierde kaars.
                        kaars aansteken
Kerk in Herent

Begroeting

+ De Vrede van God, onze Vader,
de Liefde van Jezus Christus, zijn Zoon
en het Licht van de H. Geest
moge over ons neerdalen als dauw uit den hoge. Amen.

Openingswoord 1

Alle vier de kaarsen van onze adventskrans branden,
dus is het weldra Kerstmis.
Het feest van de geboorte.

Het verhaal van het bezoek van Maria aan Elisabeth
brengt ons in de juiste stemming:
een ontmoeting tussen twee vrouwen, allebei in verwachting.
Dat drukt perfect uit wat Advent is: wachten op wat komt,
uitzien naar de komst van het Kind,
uitzien naar de toekomst.

Op het einde van haar bezoek barst Maria uit in een lofzang,
het bekende Magnificat.
Daaruit blijkt dat die ontmoeting haar heeft deugd gedaan.
Door Elisabeth’s woorden en aandacht
is zij open gebloeid,
is zij een ander mens geworden.

Misschien kunnen we ons afvragen
hoe vaak het voorkomt
dat degenen die ons ontmoeten
– af en toe, of misschien dagelijks –
door onze woorden echt zijn open gebloeid.

Openingswoord 2

Zo kort voor Kerstmis
zijn het bijzonder drukke dagen.
Daarom is het goed om hier een uurtje samen te zijn,
alle drukte en beslommeringen los te laten
en even wat tijd te maken voor onze binnenkant, voor ons hart.
Want het is vooral dáár dat Kerstmis zal moeten gebeuren.
Als dáár iets van Christus’ vrede en liefde mag worden geboren,
kan dat heel wat veranderen in ons leven en in onze relaties.
Maar dat kan alleen maar als wij daarvoor openstaan,
en, zoals Maria, volmondig ‘ja’ zeggen.
Moge haar voorbeeld ons hier vandaag, en in de komende dagen,
op sleeptouw nemen.

Vergevingsmoment 1

Ons geloof is zo klein,
omdat wij te zeer met onszelf begaan zijn.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Jezus’ geboorte komt met rasse schreden dichterbij.
Wie een kind verwacht
weet dat het huis
anders wordt:
dat je moet herschikken,
plaats moet vrijmaken,
je thuis moet delen.
Dat dit ook het geval is voor uw geboorte, God,
daar staan wij dikwijls niet bij stil.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet ook
dat de tijd
anders wordt:
dat je moet rekening houden met,
afstand doen van
en tijd maken voor.
Als het om U gaat, God,
schieten wij daarin vaak tekort.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wie een kind verwacht weet
dat het leven
anders wordt:
dat je niet meer leeft voor jezelf alleen.
Leven voor U en uw Boodschap, Heer,
wij vergeten het zo dikwijls.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
Bron van alle leven,
reken het ons niet aan
als wij slechts blijven steken
in goede bedoelingen.
Uw liefde is groter dan ons hart.
Ontferm U over ons
en wees ons blijvend nabij
als God-met-ons. Amen.
 naar Antoon Vandeputte

Vergevingsmoment 2

-God,
zo groot is uw liefde
dat Gij Mens onder de mensen zijt geworden.
Vergeef ons
als we uw zorg voor mensen en voor onze wereld
niet delen in ons spreken en onze aandacht voor anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij, mensgeworden Godsliefde,
van U ging een kracht uit
die iedereen beter maakte.
Vergeef ons
als wij ons over anderen negatief uitlaten
en geen vreugde uitstralen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
Gij wilt dat aan elke mens recht wordt gedaan.
Vergeef ons als wij niet wakker liggen
van het onrecht en het lijden
waaronder medemensen gebukt gaan.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           naar federatie Kana

Openingsgebed 1

God, Vader van Jezus en van alle mensen,
met Maria willen wij ontvankelijk zijn
voor uw wondere kracht
die altijd opnieuw in mensen werkt.
Van Maria willen we leren
om vol vertrouwen ‘ja’ te zeggen op wat Gij van ons vraagt.
Moge zo Jezus’ liefde opnieuw geboren worden in ons midden
zodat veel mensen zich eraan kunnen warmen. Amen.

Openingsgebed 2

God,
in het licht van de vier adventskaarsen
geven wij ons ja-woord
op uw verlangen om in ons geboren te worden.
Moge uw naam – Ik zal er zijn voor u –
zichtbaar worden in het werk van onze handen
en hoorbaar in de woorden die wij spreken.
Moge wij U zo blijven beleven
en moge Gij in ons blijven leven
dag na dag, ons leven lang. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord,
dat ons toespreekt door de verhalen uit de Schrift.

Eerste lezing (Mi., 5, 1-4a)

Uit de profeet Micha.

1           Op het eind van de dagen zal het gebeuren,
dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan
als de eerste van de bergen, verheven boven de heuvels.
En de volken stromen naar hem toe,
2           de vele natiën gaan op weg en zeggen:
`Kom, laat ons naar de berg van de Heer gaan,
naar het huis van Jakobs God:
dan zal Hij ons zijn wegen wijzen
en wij zullen zijn paden bewandelen.
Want in Sion ontspringt de Wet,
en in Jeruzalem het woord van de Heer.’
3           Hij zal rechtspreken tussen de vele volken
en machtige natiën tuchtigen,
al wonen zij nog zo ver.
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen
en hun speerpunten tot snoeimessen;
geen volk heft het zwaard meer tegen een ander
en de oorlog leren zij niet meer.
4           Iedereen zal onder zijn wingerd zitten
of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 10, 5-10)

Uit de  brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,

5           Christus zegt als Hij in de wereld komt:
Slachtoffers en gaven hebt U niet gewild,
maar U hebt voor Mij een lichaam bereid.
6           Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen.
7           Toen zei Ik:
Hier ben Ik,
Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen,
zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat.
8           Eerst zegt Hij:
Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers
hebt U niet gewild,
die konden U niet behagen –
hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.
9           En dan zegt Hij:
Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen.
Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden.
10 Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed,
door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995Evangelie
(Lc., 1, 39-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39 Enkele dagen na de aankondiging van de geboorte van Jezus
vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda.
40 Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.
41 Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.
42 Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43 Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44 Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45 Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet
en nooit zegt: ’t is genoeg.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn Liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord,
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Erop vertrouwend
dat God ons en allen nabij wil zijn,
bidden wij.

-Voor landen en volken die uitzien naar nieuw leven,
die verlangen naar vrede en herstel van recht en orde.
We denken onder meer aan de mensen
in Afrika, Afghanistan, Palestina en Israël, Syrië, Libië
en op zoveel andere plaatsen op aarde.
Dat zij de moed niet opgeven,
maar blijven werken aan een nieuw bestaan.
Laten wij bidden…

-Voor vrouwen in verwachting van nieuw leven.
Dat zij toekomst zien voor hun kinderen.
Dat er voor elk nieuw mensenkind
liefde en vriendschap moge zijn
waarin het geborgenheid en vrede vindt.
Laten wij bidden…

-Voor mensen in armoede,
mensen zonder werk,
mensen zonder uitzicht,
moedeloze mensen.
Dat zij niet wanhopen maar, dankzij medemensen,
blijven vertrouwen op de toekomst.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf
en voor alle mensen die uitzien naar Kerstmis.
Dat deze komende dagen ons dichter bij God
en dichter bij elkaar brengen.
Laten wij bidden…

God, naar wie wij uitzien,
op U vertrouwen wij,
op U hopen wij.
Kom toch in ons midden en verhoor ons bidden,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 2

Met Maria en Elisabeth als hoofdpersonen in het evangelie van vandaag,
willen we in het bijzonder bidden voor alle vrouwen.

-Bidden we voor vrouwen
die de kunst van het luisteren verstaan,
vrouwen die horen, zien en kunnen zwijgen,
vrouwen die attent zijn op het welzijn van hun medemensen
en een ander helpen vanzelfsprekend vinden.
Dat het onze wereld nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen
die zich, ondanks gebrek aan erkenning, blijven inzetten
voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Voor vrouwen die inspringen waar gaten vallen,
vrouwen die zich het lot van kinderen aantrekken
en daarmee de toekomst dienen.
Dat het onze Kerk nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor vrouwen die in hun omgaan met mensen
een geheel eigen inbreng hebben.
Voor vrouwen die hun hart
nooit tot zwijgen laten brengen
en stem geven aan de stemlozen,
vrouwen die de zachte krachten doen overwinnen.
Dat het onze samenleving nooit
aan zulke vrouwen mag ontbreken.
Laten wij bidden…

God, Herder van mensen,
zie neer op al uw mensen, mannen en vrouwen,
en kom ons nabij. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God, onze Heer,
met dit brood en deze wijn willen wij onze bereidheid uitspreken
om met U mee te doen.
Laat uw vrede waar worden in ons leven.
Laat uw wil aan ons gebeuren,
zodat dit samenkomen als geloofsgemeenschap
van ons dragers maakt van uw Goede Boodschap,
en wij op die manier
onze wereld een beetje leefbaarder helpen maken.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van ver en van dichtbij,
ons verlangen gaat uit naar Hem
die vreugde brengt
en Bron van vrede is.
Maak ons tot deelgenoten
van zijn levensweg.
Dit vragen we U door Jezus
die onder ons wil wonen voor altijd. Amen.

Tafelgebed

Laten wij de Heer danken
nu we hier zijn samengekomen om te gedenken
wat Hij voor ons betekent
en wat Hij voor ons gedaan heeft.

Wij danken God,
die ons tegemoet komt in Jezus Christus,
die geleefd heeft te midden van de mensen
en na zijn verrijzenis
onder ons blijft verder leven.

Wij danken Jezus voor zijn voorbeeld
van nederige dienstbaarheid,
voor zijn onvermoeibaar geduld
met zwakke mensen en met zondaars,
voor zijn attentie tegenover zieken en behoeftigen.

Voor zijn trouw en gehoorzaamheid
aan zijn hemelse Vader,
voor zijn voorbeeld van gebed en toewijding,
voor zijn liefdevolle en totale inzet
tot de dood op het kruis.

Laten wij dan dit dankgebed besluiten
door aan God hulde te brengen in het loflied,
voortdurend herhaald door engelen en heiligen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

 Ja, Vader, heilig en goed zijt Gij.
Wij danken U voor uw Zoon, Jezus Christus,
die Gij ons gegeven hebt
om alle mensen te helpen gelukkig te zijn.

Hij heeft gezegd en wij geloven
dat Hij niet gekomen is om gediend te worden
maar om te dienen.

Niet om te veroordelen is Hij gekomen
maar om uit te nodigen.
Hij is gekomen om één te zijn met de mensen,
ook in lijden en sterven.

In uw dienende liefde, Heer,
hebt Gij U totaal gegeven.
Moge de wereld U ontmoeten in
onze dienstbaarheid tegenover onze medemensen.

Op de avond vóór zijn dood,
tijdens het Laatste Avondmaal,
heeft Hij zijn apostelen samengeroepen
om hun een teken na te laten
van zijn liefde tot het uiterste.
Hij nam wat brood,
sprak een dankgebed en zei:
“Neem en eet hiervan allen,
want dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken,
aan u toevertrouwd.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
dankte U opnieuw en zei:
“Neem en drink hiervan allen.
Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen
vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Wij gedenken zijn leven vol liefde voor de kleinen,
zijn goedheid voor arme en zwakke mensen,
voor zieken en zondaars.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.

Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Help ons trouw zijn
aan het voorbeeld van uw vergevende liefde.

Nu wij de dood herdenken van Jezus, uw Zoon,
vragen wij ook
onze dierbare overledenen te gedenken…
Wij bidden ook voor onszelf, Heer,
en voor alle mensen die U nog niet kennen
of niet meer in U geloven.

Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid,
van vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
wij geloven dat Gij ons nooit verlaat.

Door Christus, met Christus en in Christus,
bieden wij U dit dankoffer aan
in de liefdesgemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus aan zijn apostelen leerde:
Onze Vader,…

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden kunnen maken,
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangloos leren leven
en anderen niet langer genadeloos veroordelen,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Verlos ons, Heer,
van het kwaad dat drukt op onze wereld.
Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van alle mensen.
Zo kan er vrede komen in heel de wereld.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn.
Geven wij elkaar op de een of andere manier een teken van vrede en verzoening.

Vredeswens 2

Goede God,
onze handen kunnen een instrument van vrede zijn.
Daarmee kunnen we onze naasten omhelzen,
troosten, helpen en nog veel meer.
Zo creëren we vrede in de ander en in onszelf.
Ook Maria heeft ons laten zien
dat je aan de wereld vrede kan schenken
door je hart open te stellen
voor U en voor de mensen om je heen.
Moge, zoals in Maria’s hart, Gods vrede altijd met u zijn.
Geven wij elkaar een teken van vrede en liefde.

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn,
daarom liet Hij in ons midden zijn Zoon geboren worden
die Zichzelf brak en uitdeelde
tot Voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Zij was een kind
en kon nog dromen van geluk
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.

Kind van mensen uit de straat
werd zij door God bestemd
werd zij beleefd gevraagd
of zij,
die teer en zuiver was
als morgenlicht,
de Zoon van alle mensen
zou willen dragen,
voeden en verwarmen…

Zij voelde leven
en bewegen in haar schoot,
maar kon niet weten
dat haar Kind
de hele mensheid
zou bewegen,
dat Hij de wereld
een hart,
een ander aangezicht
zou geven.

Zij was een kind
en nauwelijks van school
kon zij niet vermoeden
dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen
zou plezieren
met haar droom van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.
Manu Verhulst.

Bezinning 2

Nu we de donkerste dagen van het jaar beleven,
kunnen we,
luisterend zittend bij elkaar,
onze verwachtingen verhalend ter sprake brengen.
En misschien kan het gebeuren
dat wij ons plots iets herinneren
van een oud versteend verhaal
over een Kind,
van wie de naam Jezus op vele lippen bestorven ligt.
Ergens,
nergens,
geboren in een open veld,
groot geworden in de open ruimte van een land
op zoek naar vrede,
ontdekte Hij de ware zin van de dingen
die door de dichter Lucebert werd samengevat in één zin:
‘wat waarde heeft is weerloos’.
Die gedachte tot jou laten doordringen
is adventsbeleving van eerste orde
en al de rest is bijzaak.
Die gedachte uitzingen van vreugde
is Kerstmis vieren.
Veel van de rest is ballast.
naar Paul De Witte

Slotgebed 1

Heer, onze God en Vader,
Gij schudt ons wakker.
Uw Woord geeft de goede richting
aan ons verlangen.
Schenk ons uw energie
om in de laatste dagen
vóór de komst van uw Zoon
onze harten en onze huizen gastvrij klaar te maken.
Geef ons oog
voor hen die vergeten worden.
Vervul ons met uw vreugde,
want Gij wilt zijn:
God-met-ons. Amen.

Slotgebed 2

Graag wil ik aan Maria
een bijzondere plaats
in mijn leven geven, Heer.
Haar groot geloof en haar dienstbaarheid
zijn voor mij een voorbeeld om na te volgen.
En haar vreugde toont mij de weg
hoe ik in deze tijd
en met de mensen met wie ik dagelijks samenleef,
christen kan zijn.
Laat het aan mij dan ook te zien zijn, God,
dat ik bij U mijn vreugde vind. Amen.

Zending en zegen

Dankzij Gods zegen
worden zij die klein zijn in de ogen van de wereld
groot in Gods ogen.
In de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.