4e zondag van de advent B 2020

20 12 2020

Begroeting

In deze periode beleven we de kortste dagen van het jaar.
Het lijkt wel of de duisternis het wint van het licht.
Maar hier binnen brandt het licht volop:
vier adventskaarsen, want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij.
Welkom, gij allen
die uitkijkt naar de komst van het Licht van de wereld:
Jezus Christus, het Kerstekind.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken adventskaars 1

Moge in ons hart
de verwachting groeien
naar het Licht van de wereld.
Moge dat Licht geboren worden
in onze geloofsgemeenschap,
in onze straat, bij elk van ons thuis, in ons hart.
God komt ons tegemoet in zijn Zoon
die elk jaar opnieuw onder ons wil wonen.

Aansteken adventskaars 2

Ruimte maken voor God in je leven
is de geloofshouding die van ons gevraagd wordt
en waarin Maria ons is voorgegaan:
‘Mij geschiede naar uw Woord!’
Opdat het Woord van God
ook ons zou doen branden van nieuwe hoop en goede moed,
ontsteken wij de vierde kaars.
naar Welzijnszorg

Openingswoord 1

Als we straks Kerstmis vieren
willen we ons herinneren
dat God meer dan 20 eeuwen geleden
in Jezus werd geboren.
Een doodgewoon kind in een stal,
een plek voor herders en schapen.
En als Jezus in de lezingen van vandaag ‘koning’ wordt genoemd,
dan weten we:
Hij was een koning zonder paleis.
Maar het paleis van zijn hart stond voor iedereen open.
Vooral armen, uitgestotenen, tollenaars en zondaars kregen er de beste plekjes.
Met kleinen zat Hij aan tafel
en kinderen plaatste Hij op de hoogste troon.
Want Hij leerde dat zelfs de onmondigen, de rechtelozen, de onaanzienlijken
toch door God worden gezien.
Zoals Maria,
het eenvoudige meisje van het platteland,
dat Jezus’ moeder mocht worden.
Ook in ons leven kan God slechts geboren worden
als wij het wonder van het leven in elke mens – hoe klein ook –
blijven respecteren.

Openingswoord 2

Over enkele dagen vieren we in de liturgie het hoogtepunt van verwachting,
de vervulling, in de geboorte van Jezus,
Zoon van God, Zoon onder de mensen.
Lezingen, gebeden en liederen belijden een geloofsgeheim
dat ook voor ons nog vlees en bloed kan worden.
Want deze Kerstboodschap vraagt oren en ogen van geloof,
net zoals Maria en Jozef
eerst in geloof het Woord van belofte hebben ontvangen.
In geloof ontvangen houdt geen zekerheid in.
Als je in geloof ontvangt ga je de dagelijkse strijd niet uit de weg,
maar je ontvangt wat op je weg komt en je maakt een keuze,
bepaalt zelf je houding.
Geloof is geen vlucht voor een geheime en onvoorspelbare toekomst,
maar de realiteit met open handen aannemen en gelovig ermee omgaan.
Maria heeft gelovig gereageerd op het woord van de boodschapper.
Jozef heeft de boodschapper van zijn droom verstaan.
Wij weten vandaag dat onze droom zal uitkomen
als we Hem helemaal verwachten
en Hem ook helemaal ontvangen in ons midden: God-met-ons.
naar Liturgische vieringen

Gebed om ontferming 1

-Heer, leef in ons,
word Mens in ons.
Onze dromen en verlangens om intens met U te leven
zijn soms van korte duur.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, leef in ons,
word Mens in ons.
Bevrijd ons van twijfel en ongeloof.
Maak ons hart open voor uw nakende komst.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, leef in ons,
word Mens in ons.
Bevrijd ons als wij in het kwaad berusten.
Doe ons dan opstaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Gij die God-met-ons wil heten,
wij keren ons tot U.
Wees ons genadig.

-Heer, Gij wilt onder ons wonen
als Mens onder de mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, van Godswege
wilt Gij ons leven delen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij Kind van mensen
en Zoon van God,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge wij hier en nu
gezegend worden met ontferming van Hem
die wij God-met-ons mogen noemen. Amen.

Openingsgebed 1

Verborgen God,
Gij kent ons.
Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid,
hoe ver wij nog van U verwijderd staan.
Onthul ons uw aanwezigheid.
Breek ons open
en breng ons tot het nederige doe-geloof van Maria,
de moeder van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, wij horen in de lezingen getuigenissen
over de nakende komst van Jezus, uw Zoon.
Geef ook ons een teken,
een signaal,
dat Gij van ons blijft houden,
wat wij ook ervan terecht brengen.
Doe ons blijvend ervaren dat Gij de God-met-ons wilt zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Liturgische vieringen

Lezingen

In het evangelie horen we
de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria.
In de eerste lezing is de profeet Natan een soort verre voorloper
van de engel Gabriël.
naar Welzijnszorg

Eerste lezing (2 Sam., 7, 1-5, 8b-11, 16)
Uit het tweede boek Samuël

1                            Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis,
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden,
in heel de omtrek, hem met rust lieten,
2                                                  zei hij tegen de profeet Natan:
`Nu moet u eens zien!
Ik woon in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!’
3                                                     Natan zei tegen de koning:
`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’
4                    Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
5                                                                 `Zeg tegen mijn dienaar David:
`Zo spreekt de Heer:
U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
8b                                                         `Zo spreekt de Heer van de machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
9                                            Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde.
10                                      Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen,
zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden
door boosdoeners, zoals vroeger,
11                               in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan
dat de Heer een huis voor u zal oprichten.
16                Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd;
uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom., 16, 25-27)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25                                    Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken
-volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
26                                                         maar nu is onthuld,
en dat aan de hand van profetische geschriften
krachtens de opdracht van de eeuwige God
is meegedeeld aan alle heidenvolken,
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof –
27                                              aan Hem, de enige, alwijze God,
zij de heerlijkheid,
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 26-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26                       In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
27                       naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
28                                            De engel trad bij haar binnen en zei:
`Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
29                                   Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
30                                                          Maar de engel zei:
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
31                                       U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
32                                                   Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
33                                Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34                                `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
`Ik heb geen omgang met een man.’
35                                                   De engel antwoordde haar:
`Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
36                                         Bovendien, ook Elisabet, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
37                                            Want voor God is niets onmogelijk.’
38                                                            Toen zei Maria:
`Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel van haar weg.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Goede God,
uit uw aanwezigheid onder ons
putten we kracht
om mee te werken aan uw levensideaal.
We durven het dan ook aan
onze gebeden en vragen tot U te richten.

-Bidden we om verstandhouding tussen mensen van alle rassen en standen,
zodat uw Kerstboodschap,
eindelijk ook tot hen kan doordringen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de armen, de zieken en de zwakken,
voor hen voor wie, ondanks de overvloed in onze wereld,
het nooit een echt Kerstfeest is.
Spoor ons aan dat wij daarin verandering brengen.
Laten we bidden…

-Bidden we om inzicht, begrip en verdraagzaamheid onder alle mensen
zodat er vanuit de basis
mensenliefde en vrede mag groeien,
zodat oorlogen en geschillen
vreedzaam kunnen worden beëindigd.
Laten we bidden…

-Zeggen we dank voor de mooie momenten waarvan we het afgelopen jaar mochten genieten,
zowel in ons privéleven als binnen onze geloofsgemeenschap
en bidden we ook voor een hoopvolle toekomst.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor wie aan de top van de maatschappij staan:
de leiders van Kerk en wereld.
Dat zij eigendunk, overmoed en zelfoverschatting weren
en met warmte voor hun medemensen zorgen
vooral voor wie klein is en steun behoeft.
Laten we bidden…

-Bidden we voor wie leven aan de rand van onze maatschappij:
zij die het minst bedeeld zijn, het laagst betaald
en doorgaans over het hoofd worden gezien.
Dat zij hun zelfrespect niet verliezen
en dat er mensen mogen opstaan die voor hen opkomen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf en voor onze dierbaren.
Dat we niets van wat een ander voor ons doet
doodgewoon en vanzelfsprekend zouden vinden,
maar dat we nog verwondering zouden kennen
die ons de andere steeds met nieuwe ogen doet zien.
Laten we bidden…

God,
leer ons ook U te zien met steeds nieuwe ogen,
Gij bij wie niets onmogelijk is. Amen.
vrij naar Gooi&Sticht

Gebed over de gaven 1

God,
hier aan tafel nemen wij brood en wijn in onze handen,
tekens van uw Verbond met ons.
Wij bidden U
dat wij, brekend en delend,
steeds meer thuis raken bij U
en elkaar tot zegen zijn.
Dat vragen wij U door Hem
die Gij ons hebt gezonden als Brood uit de hemel,
Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Gooi&Sticht

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
neem de gaven aan die wij U aanbieden.
Laat dit brood en deze wijn
een teken zijn van onze overgave aan
en van onze ontvankelijkheid voor uw Boodschap,
ons gebracht door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit Woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Zoals ouders hun kinderen leren bidden,
zo leerde Jezus zijn leerlingen en ons bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader..

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

In een wereld waar conflicten mensen scheiden en levens zinloos verloren gaan, blijven wij onze ogen gericht houden op de geboorte van het Kind
en blijven wij bidden:
Heer, Jezus Christus,
Gij hebt een leven geleid van vrede en gerechtigheid.
Moge dit onze harten vervullen,
moge over de hele wereld een deken van vrede liggen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.
Liturgische  vieringen

Vredeswens 2

Heer, geef ons vrede in een wereld die bol staat van spanning en geweld,
waarin mensen verblind zijn door afgunst, wraak of vooroordelen.
Geef ons vrede thuis, in onze families en onze relaties,
waarin mensen soms weinig liefde en geduld kennen.
Laat ons opkomen voor wat goed is
en voor iedereen die in het nauw zit.
Moge wij ons meer inzetten voor een wereld
waarin mensen elkaar respecteren en waarderen.
Dan zal uw droom van vrede op aarde werkelijkheid worden.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede toe.
Greet Brokerhof-van der Waa

Lam Gods

Communie

Over heel de wereld verwachten mensen een nieuw begin,
een teken van nieuw leven dat de wereld een trapje hoger tilt.
Moge dit brood dat wij breken en delen,
ons aanzetten om een nieuwe start te maken in ons leven.
Dit is het Lam Gods…
Liturgische vieringen

Bezinning  1

Hij komt, Vrucht van God,
door de schoot van een vrouw.
Hij zal hemel en aarde verbinden
in een eeuwige verstrengeling.
Hij wordt geboren in de wieg van de mensheid.
Hij zal een weg banen voor de gerechtigheid.
Hij komt allen troosten die huilen.
De in rouw gedompelde gezichten komt Hij keren.
Hij wordt mens
om God te zijn tussen de mensen.
Hij komt zijn levende lichaam ronddelen
en zijn liefdesbloed vergieten.
Hij komt het Onzichtbare zichtbaar maken
en ons Gods gelaat tonen.
Hij komt de kwetsuren van de mensheid genezen
en deze gekwelde aarde helen.
Hij zal de armen van God ontplooien
en de tederheid van de Vader aanbieden.
Hij zal op een kruis sterven
en te ruste gelegd worden in een mensengraf.
Hij komt de dood dwarsen
en de macht van het leven in het licht stellen.
Hij komt de Geest bezielen.
Houdt gij dit voor mogelijk?
Niets is onmogelijk voor God!

Bezinning 2

Zij was een kind
en kon nog dromen van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.

Kind van mensen uit de straat
werd zij door God bestemd,
werd zij beleefd gevraagd
of zij,
die teer en zuiver was
als morgenlicht,
de Zoon van alle mensen
zou willen dragen,
voeden en verwarmen.

Zij voelde leven
en bewegen in haar schoot,
maar kon niet weten
dat haar Kind
de hele mensheid
zou bewegen,
dat Hij de hele wereld
een hart,
een aangezicht
zou geven.

Zij was een kind
en, nauwelijks van school,
kon zij niet vermoeden
dat zij, de eeuwen door,
zoveel mensen
zou plezieren
met haar droom van geluk,
zo teer en zuiver
als het morgenlicht.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Advent is leven,
een kans,
om wat ons is gegeven te delen
en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is recht te trekken,
om wie inslaapt wakker te schudden,
om wie hopeloos of radeloos is
weer wat houvast te geven.
Advent is het Licht zien in de duisternis.

Goede Vader,
zend ons uw licht
door het vuur van de vreugde,
door het vuur van de vriendschap,
door het vuur van de hoop,
door het vuur van het geloof,
door het vuur van het geduld,
door het vuur van de liefde.
Laat ons het beste van onszelf geven.
naar Welzijnszorg

Slotgebed 1

Mijn kracht zal je overschaduwen – zegt God –
en je tot moeder of vader van mijn Zoon maken,
tenminste als je je hart voor Mij openstelt,
zodat Ik in jou kan komen wonen.
Ik wil met jou zijn en je mijn liefde geven,
waardoor je kunt openbloeien
in tederheid en vriendschap,
in solidariteit en rechtvaardigheid.
Jij bent mijn gezegende.
Ik zie je graag gelukkig worden
en anderen gelukkig maken,
vrede vinden en vrede uitdragen,
overal, voor altijd. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
Gij zijt gaan staan aan de kant van uitgesloten, rechteloze mensen.
Gij zijt afgedaald in hun wereld,
hebt hun pijn en ellende gezien en hen genoemd: mijn volk.
Gij hebt hun uw naam geopenbaard, uw diepste wezen:
‘Ik ben er voor u’.
Gij zijt met hen meegetrokken,
doorheen de dorheid van hun bestaan,
doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn.
En telkens wisten ze van U:
Hij laat ons niet vallen. Hij niet!
Daarom willen wij in U geloven
door uw weg te gaan,
door uw leven te leven.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
naar Welzijnszorg

Slotgebed 3

Liefdevolle God,
stuur af en toe een engel naar ons
die ons influistert
dat we niet bang moeten zijn om
ons hart voor U open te stellen.
Maak ruimte in ons bestaan,
laat ons “ja” zeggen
en voluit mens worden
naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer,
en dat al onze dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

God schenkt de wereld toekomst,
vreugdevol nieuws voor mensen onderweg.
Moge God ook ons tegemoetkomen,
en moge ook aan ons, zoals aan Maria,
geschieden naar zijn Woord.
Ga dan, met die zegen van de algoede en mensnabije God,
die voor ons is +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.