4e zondag van de advent B 2008

(21 12 2008 )

Begroeting

Door ons samenzijn hier
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
belijden we dat onze God vandaag mens wordt in elke mens die Gods licht wordt voor zijn medemensen.
Want in elk van ons wil Hij iedereen tot licht zijn.
Daarom mogen we zeggen: God gebeurt in ons vandaag.


Aansteken adventskaars

God,
we bidden U,
trek met ons mee.
Nu nog in barensweeën,
maar weldra zal het langverwachte Kind geboren zijn.
Nieuw leven, nieuwe hoop
zodat de dood niet het laatste woord heeft.
Daarom willen we hier het licht ontsteken.
We zijn op weg
en iedereen die wil mag zich bij ons aansluiten.

Openingswoord

Wachten en verwachten worden beloond
met steeds iets meer licht.
Alle kaarsjes van de adventskrans zijn ontstoken.
En dus is de komst van het grote Licht heel nabij.

In de evangelielezing wordt die komst aangekondigd.
Heel groots,
want er wordt zelfs een engel op uitgestuurd.
En tegelijk heel nederig:
de boodschap aan een doorsnee volksvrouw,
die luistert,
even de wenkbrauwen fronst
“hoe zal dit geschieden?”
en vervolgens het hoofd buigt:
“mij geschiede naar uw woord”.

Maria, toonbeeld van eenvoudig geloven.
Geen vrouw van woorden en waarheden
maar van het eenvoudige doe-geloof.

Als wij ons aan haar spiegelen,
dan kunnen we slechts het hoofd buigen
en schuld bekennen
over onze lauwheid en ons klein geloof.


Vergevingsmoment

Bidden wij nu om vergeving voor onze zwakheid en fouten.

– Heer, vaak waren ons hart en ons verstand verduisterd
en ons geloof in uw licht en vreugde
verder weg dan ooit.
Open tijdens deze Advent onze ogen en onze oren
zodat we onze bijdrage kunnen leveren aan uw werk in deze wereld.
Vergeef ons deze zwakheden en geef ons sterkte.
Heer, ontferm U over ons.

– We roepen om ‘Vrede in de wereld’
maar voegen eraan toe
dat we zelf niets kunnen doen om die vrede te bereiken.
Vaak vergeten we echter
dat een beetje minder “ik” en wat meer “wij samen”
ook binnen onze eigen leefwereld,
als een mostaardzaadje zou kunnen werken
om uw vredesideaal te verwezenlijken.
Geef ons de kracht en de sterkte om,
op onze bescheiden manier, daaraan bij te dragen.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij kent ons tot in ons diepste binnenste
en Gij begrijpt ons,
ook als wij de verkeerde toer opgaan.
Met onze beperkte menselijke liefde
oordelen wij al te gemakkelijk over onze broeders en zusters.
Geef ons uw liefde om hen te benaderen zoals Gij ons benadert.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de algoede God zich over ons ontfermen,
onze fouten en tekorten vergeven
en ons begeleiden naar zijn Rijk van vrede en eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed

Verborgen God,
Gij kent ons.
Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid,
hoe ver wij nog verwijderd van U staan.
Onthul ons uw aanwezigheid.
Breek ons open
en breng ons tot het nederige doe-geloof van Maria,
de moeder van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.


Eerste lezing (2 Samuël 7,1-5.8b-11.16)
Uit het tweede boek Samuël

1               Toen koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis,
en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden,
in heel de omtrek, hem met rust lieten,
2               zei hij tegen de profeet Natan:
`Nu moet u eens zien!
Ik woon in een paleis van cederhout
en de ark van God staat onder tentdoek!’
3               Natan zei tegen de koning:
`Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’
4               Diezelfde nacht nog werd het woord van de Heer gericht tot Natan:
5                    `Zeg tegen mijn dienaar David:
`Zo spreekt de Heer:
U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?
8b                   `Zo spreekt de Heer van de machten:
Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan,
om vorst te zijn over mijn volk Israël.
9               Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan,
al uw vijanden heb Ik vernietigd,
uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde.
10              Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven
en het daar geplant om er te wonen,
zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden
door boosdoeners, zoals vroeger,
11                   in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld.
Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten.
De Heer kondigt u aan
dat de Heer een huis voor u zal oprichten.
16              Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd;
uw troon staat voor eeuwig vast.” ‘
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 16,25-27)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

25              Aan Hem die de macht heeft u sterk te maken
-volgens het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig,
volgens de openbaring van het geheim
dat eeuwenlang verzwegen bleef
26              maar nu is onthuld,
en dat aan de hand van profetische geschriften
krachtens de opdracht van de eeuwige God
is meegedeeld aan alle heidenvolken,
om hen te brengen tot gehoorzaamheid aan het geloof –
27              aan Hem, de enige, alwijze God,
zij de heerlijkheid,
door Jezus Christus tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 1,26-38)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

26              In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden
naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
27              naar een maagd die verloofd was met een man genaamd Jozef,
die uit het huis van David stamde;
haar naam was Maria.
28              De engel trad bij haar binnen en zei:
`Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’
29              Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei
en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had.
30              Maar de engel zei:
`Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.
31              U zult zwanger worden en een zoon baren,
die u de naam Jezus moet geven.
32              Hij zal een groot man zijn,
en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
33              Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’
34              `Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
`Ik heb geen omgang met een man.’
35              De engel antwoordde haar:
`Heilige Geest zal op u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken.
Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.
36              Bovendien, ook Elisabet, uw verwante,
is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd,
maar zij is al in haar zesde maand.
37              Want voor God is niets onmogelijk.’
38              Toen zei Maria:
`Ik ben de dienares van de Heer;
laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Toen ging de engel van haar weg.
KBS Willibrord 1995


Geloofbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,

zin en grond van  mijn bestaan,
hoop en uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,

mensgeworden God van liefde,
de “mens  voor anderen”,
gekruisigd,
maar levend voor goed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus,
eten en drinken voor mensen van alle tijden.

Ik geloof in zijn Geest,

die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft,
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.


Voorbeden 1

– Heer onze God,
wij bidden voor alle verkondigers,
voor allen die de christelijke boodschap willen doorge­ven,
dat zij de juiste,
maar ook de hartverwarmende woorden en daden zullen vinden
die mensen op weg helpen naar U toe.
Laten we bidden…

– Heer onze God,
maak van ons volwassen gelovigen
die met eerbied en vrijmoedigheid,
met hart, maar ook met verstand,
hun geloofsovertuiging durven bezien,
alles onderzoekend om het goede te behouden
en alles te verwijderen wat ons van U vervreemdt.
Laten we bidden…

– Heer onze God,
wij bidden voor onszelf en al onze medegelovigen.
Sterk ons om te doen wat wij zeggen te geloven,
opdat wij, zoals Maria,
christusdragers mogen zijn,
bij wie de kracht van Gods Geest
voelbaar is voor allen die wij ontmoeten.
Laten we bidden…
Kees Brakkee o.p.

Voorbeden 2

Goede God,
uit uw aanwezigheid onder ons
putten we kracht
om mee te werken aan uw levensideaal.
We durven het dan ook aan
onze gebeden en vragen tot U te richten en wij bidden:

– Voor verstandhouding tussen mensen van alle rassen en standen,
zodat uw Kerstboodschap,
eindelijk ook tot hen kan doordringen.
Laten we bidden…

– Voor de armen, de zieken en de zwakken,
voor hen voor wie, ondanks de overvloed in onze wereld,
er nooit een echt kerstfeest is.
Spoor ons aan dat wij daarin verandering brengen.
Laten we bidden…
– Voor inzicht, begrip en verdraagzaamheid onder en tussen alle mensen
zodat er vanuit de basis
mensenliefde en vrede mag groeien
zodat oorlogen en geschillen
vreedzaam kunnen worden beëindigd en bijgelegd.
Laten we bidden…

– Voor de mooie momenten die U ons het afgelopen jaar gaf,
zowel in ons privéleven als binnen onze geloofsgemeenschap
en ook voor een hoopvolle toekomst.
Laten we bidden…

– Bidden we voor meer energie.
De energie om een levende Kerk te zijn,
een levende gemeenschap die ten dienste staat
van al wie uit de boot valt en wordt uitgesloten.
Geef ons de moed om naar hen toe te gaan
en hun een boodschap van vrede, vreugde,
van warmte en licht te brengen.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

God onze Vader,
Gij zijt de bron van alle leven.
In uw licht wordt alles licht.

– Bidden we om nieuw leven voor onze wereld:
overal waar vergissingen en misverstanden niet worden opgeruimd
maar uitgroeien tot verharding en geweld,
waar onschuldigen en zwakken onderdrukt en monddood gemaakt worden,
waar gebouwen als prestige-objecten opgetrokken worden
terwijl mensen gedwongen worden in krotten te leven.
Laten we bidden…

– Bidden we dat wij in deze dagen voor Kerstmis
ons hart openen
voor de velen die hun bestaan als zinloos en leeg ervaren
en hun heil daarom zoeken in goedkoop amusement.
Voor hen die geen vrede hebben
omdat hun geweten hen aanklaagt.
Voor de zieken en bejaarden die zich afgeschreven voelen
en voor allen naar wie niemand omkijkt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor jongeren met weinig toekomstperspectieven
die zonder houvast leven in een geestelijke woestijn.
Dat de volwassenen zich de moeite getroosten
om hen te begrijpen en nabij te blijven
in de hoop dat zij mogen uitgroeien
tot mensen die het leven aankunnen
en verantwoordelijkheid opnemen voor anderen.
Laten wij bidden…
Hans Kelderman o.p.


Gebed over de gaven 1

God,
in dit brood bieden wij ons leven aan.
Neem ons.
Maak ons tot brood,
tot gegeven en gedeelde mensen.
Maak ons leven tot het uwe.

In deze beker bieden wij ons leven aan.
Neem ons.
Maak ons tot een beker van verbondenheid en vertrouwen.
Dan zal ons leven, in breken en delen,
de sporen dragen van uw aanwezigheid. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, brandoffers en zoenoffers kunnen U niet behagen.
Maar wij komen naar U toe
met onze hoop en onze zorgen,
met onze liefde en onze vreugde
en met symbolen van uw aanwezigheid.
Heilig ons
en richt ons hart op het volbrengen van uw wil.
Wij vragen het U, in Jezus’ Naam. Amen.
naar Gooi&Sticht

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In liefde met elkaar verbonden,
als kinderen van dezelfde Vader,
bidden wij samen vol vertrouwen:

Onze Vader die leeft in de mensen
moge uw Naam geheiligd worden in ons leven.
Moge uw Rijk zichtbaar worden in ons samenzijn.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil geschieden
als een teken en een oproep voor alle mensen op aarde.
Maak ons voor elkaar tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen.
Maak ons, over onze fouten en tekorten heen,
tot mensen van vergeving.
En laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid,
maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven. Amen.
naar viering Koninksem
Vredewens 1

Met Kerstmis wordt ons vrede verkondigd:
Gods vrede naar ons toe,
goede verhoudingen onder elkaar.
Daarom bidden wij:
levende God,
uw vrede is eeuwig
en duurt van geslacht tot geslacht.
Schenk ons uw vrede
ons aangezegd voorgoed
tot in de eeuwen der eeuwen.
Die vrede des Heren zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

Heer, laat uw vrede waar worden in ons leven.
Laat uw wil aan ons gebeuren,
dat ons samenkomen in geloofsgemeenschappen
onze wereld beter maakt,
zodat wij voor deze tijd een blijde boodschap zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook mekaar toe.

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel voor ons allen.


Bezinning 1

Beloften wekken steeds dromen en nieuwe kracht.
Valse beloften vernietigen de toekomst
en breken het vertrouwen.
Wanneer ze elkaar hun liefde beloofd hebben
worden man en vrouw bekwaam
elkaar dan ook alles te geven en dat steeds weer opnieuw.
Wanneer mensen elkaar de vrede beloven,
verbouwen ze de scheidingsmuren van haat
tot muren voor huizen.
Wanneer vrijheid wordt beloofd,
verliezen tanks, raketten en tirannen hun vaalgrauwe macht.
God belooft te komen en onder ons te wonen.
Hij houdt zijn belofte.
Daar wil Hij de hoogste prijs voor betalen.
Waarom kan de mensheid
– vanuit de holte van haar zwakheid –
zich niet lanceren naar de grootsheid en schoonheid
waarvan ze zo droomt?


Bezinning 2

Zoals Maria
wil ik mij laten bewegen
door de liefde van God.
Ik open gewoon mijn handen.
Het zijn handen
van eenvoud en beschikbaarheid.
Ik strek mijn handen uit.
Het zijn handen
van verwondering en vertrouwen.
Ik leg mijn handen op mijn hart.
Het zijn handen
van ontvankelijkheid en stilte.
Ik reik mijn handen naar de hemel.
Het zijn handen
van lof en bewondering.
Kijk, mijn handen!
Het zijn handen
van dienstbaarheid
en behulpzaamheid.
Maria, ik hou van je naam
en ik luister naar je leven.
Maria, ik kijk naar je hart.


Slotgebed

Laat ons geloven dat in Bethlehem
de wieg staat van een nieuwe wereld, God,
waarin uw droom zichtbaar wordt
en waarin voor elke mens
evenveel plaats is.
Geef ons de durf
te leven en te delen met anderen.
En laat ons af en toe
ook opkijken naar Maria
en in ons hart de overtuiging koesteren
dat Gij oneindig veel van ons houdt,
door Christus onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Wil ook mij uw heilige Geest schenken, God,
net zoals Ge toen bij Maria deed.
Laat uw liefde mij overschaduwen
en in mijn hart
een bron van vreugde doen ontspringen.
Maak van mij een enthousiaste
en warmhartige christen.
Geef mij de durf
heel mijn leven door U te laten bepalen
en met alles wat ik heb en wie ik ben
“ja” te zeggen op uw uitnodiging
om Jezus in mij te laten geboren worden. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 3

Heer onze God,
Gij stond aan de kant van uitgesloten, rechteloze mensen.
Gij daalde af in hun wereld.
Gij hebt hun pijn en hun ellende gezien en noemde hen: mijn volk.
Gij openbaarde hun uw naam, uw diepste wezen:
‘Ik ben er voor u’.
Gij zijt met hen meegetrokken,
doorheen de dorheid van hun bestaan,
doorheen de uitzichtloosheid van de woestijn.
En telkens wisten ze van U:
Hij laat ons niet vallen. Hij niet!
Daarom willen wij in U geloven
door uw weg te gaan,
door uw leven te leven.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.


Zending en zegen

God schenkt de wereld toekomst,
vreugdevol nieuws voor mensen onderweg.
Moge God ook ons tegemoetkomen,
en moge ook aan ons, zoals aan Maria,
geschieden naar zijn Woord.
Ga dan, met die zegen van de algoede en mensnabije God,
die voor ons is +Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.