4e zondag van de advent A 2016

18 12 2016

Begroeting

Op weg naar Kerstmis, het feest van Gods menswording,
kijken wij uit naar Hem die genoemd wordt
Immanuël, dat is God-met-ons.
Hij moge met ons zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken van de vierde adventskaars

Wij willen Gods naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar maken in de woorden die wij spreken
en in de daden die wij stellen,
nog het meest voor hen die uit de boot vallen:
mensen in armoede, mensen zonder werk, zonder papieren.
We steken onze vierde adventskaars aan.
Bij dit licht leggen wij ons ja-antwoord op Gods vraag
of Hij in ons geboren mag worden.
kaars aansteken

Openingswoord 1

Op deze vierde zondag van de advent
worden wij opgeroepen om ons
– naar het voorbeeld van Jozef –
open te stellen voor het teken
dat God ons geven wil.
Laten wij het, in deze weken van drukte, lichtjes en muziek,
even stil maken in ons hart
om ruimte scheppen
om Gods ultieme teken van liefde te laten geboren worden,
ook in deze wereld van vandaag.

Openingswoord 2

Er branden vier kaarsen op onze Adventskrans:
Kerstmis staat vlak voor de deur,
het feest van de geboorte,
het feest van Gods intrede in de mensengeschiedenis.

‘God die binnentreedt in de mensengeschiedenis…’
Woorden waarvan de betekenis en de draagwijdte nauwelijks te vatten zijn.
Het gaat over zo iets groots, zo ongrijpbaar – onbegrijpbaar –
dat het ons geloof op de proef stelt.

Ook Jozef wist aanvankelijk geen blijf met dat mysterie
en overwoog zich van Maria te laten scheiden.
Maar de engel trok hem over de streep:
hij aanvaardde Maria alsnog als vrouw
en nam Gods Zoon aan als zijn eigen zoon.

Vergevingsmoment 1

God,
vooral in de kerstperiode dromen wij van vrede en geluk voor iedereen.
Maar vaak schieten we tekort om dat echt te verwezenlijken.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij soms zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde voor ons is zo groot
dat Gij uw Zoon liet mens worden om ons bestaan te delen.
Elk jaar kijken wij met een warm hart en vol goede bedoelingen
uit naar Kerstmis,
maar achteraf komt daar in de praktijk vaak weinig van terecht.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze God zijn mantel van liefde spreiden
over onze wereld.
Moge Hij ons sterken,
opdat wij meer gevende mensen zouden worden,
opdat we meer zichtbaarheid zouden geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn voor onze wereld. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Soms zijn wij verward of verdwaald.
Laat uw licht dan schijnen, Heer,
kom ons tegemoet met uw vergeving.
Neem alles van ons weg wat vrede en welzijn verhindert,
al wat haaks staat op uw en onze droom met mensen.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, bedek alle duisternis met uw liefde.
Geef ons de moed en de kracht om ons te bekeren,
opdat wij zouden herleven in U.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, keer U naar ons
en kom ons ter hulp.
Zoveel mensen die dolen in het duister,
zie hun goede wil, hun wanhoop, hun onmacht en hun tekortschieten.
Zie uw mensen in deze kerk.
Wees met ons begaan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Verborgen God,
Gij kent ons.
Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid,
hoe ver wij nog van U verwijderd leven.
Onthul ons uw aanwezigheid.
Breek ons open,
en breng ons tot het nederige geloof van Maria en Jozef
die zich beschikbaar stelden
als moeder en vader van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God, wij zijn mensen van verlangen.
Bij duisternis zien wij uit naar licht,
bij kou naar warmte,
bij honger naar een gedekte tafel.
Evenzeer verlangen wij naar samenzijn,
naar vriendschap en verzoening,
naar weerzien na afwezigheid.
Wij danken U voor die altijd aanwezige vlam van uw liefde
die blij maakt
en die naar U reikt, vandaag en alle dagen. Amen.

Lezingen

In de schriftlezingen van de vierde adventszondag
treft ons het contrast tussen Achaz en Jozef.
Beiden krijgen van een goddelijke boodschapper te horen
dat God reddend nabij is.
Beiden reageren daar heel verschillend op:
Achaz wijst het teken af, Jozef gaat er gelovig op in.
Wij worden opgeroepen om ons – naar het voorbeeld van Jozef – open te stellen voor het teken dat God ons geven wil:
Jezus, de Mens naar zijn hart.
Welzijnszorg

Eerste lezing (Jes. 7, 10-14)

Uit de Profeet Jesaja

10         Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
11         ‘Vraag de Heer uw God om een teken,
uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’
12         Maar Achaz antwoordde:
‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’
13         Daarop zei de profeet:
‘Luister, huis van David!
Is het niet genoeg om mensen te tergen,
dat u ook nog mijn God moet tergen?
14         Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u:
Zie, de jonge vrouw is zwanger,
en zal een zoon ter wereld brengen,
en u zult hem de naam Immanuël geven.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 1, 1-7)

Begin van de brief van de heilige Paulus aan de Christenen van Rome

1              Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus,
door God geroepen tot apostel
en bestemd voor de dienst van het evangelie,
2           dat God eertijds door zijn profeten
in de heilige geschriften heeft aangekondigd.
3              Dat evangelie spreekt over zijn Zoon,
die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David,
4           en die naar de heilige Geest is aangewezen
als Zoon van God in kracht,
door zijn opstanding uit de doden,
Jezus Christus onze Heer.
5           Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen,
om ter wille van zijn naam
onder alle volken
mensen tot de gehoorzaamheid van het geloof te brengen.
6           Ook u hoort bij hen,
geroepenen van Jezus Christus!
7           Aan u allen in Rome die God liefheeft
en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen:
Genade en vrede zij u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt 1, 18-24)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

18         De herkomst van Jezus Christus was deze.
Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef,
en voordat ze bij elkaar gingen wonen,
bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest.
19         Jozef, haar man, was een rechtvaardige.
Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen,
kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden.
20         Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer,
die zei: `Jozef, zoon van David,
wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen,
want wat bij haar tot leven is gewekt,
is van de heilige Geest.
21         Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven,
want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’
22         Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden
wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is:
23         Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
24            Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd,
deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.
Hij nam zijn vrouw bij zich.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1 (Welzijnszorg)

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gaven en beden op het altaar van de Heer.

Bidden wij voor de Kerk
die zich moeder noemt
en is uitgegroeid tot een machtig instituut.
Dat ze waarachtig moeder mag worden
naar het voorbeeld van Maria:
vol ontvankelijkheid
voor de Geest van God.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze eigen geloofsgemeenschap
en voor alle groepen die,
vaak onaanzienlijk en verspreid,
steeds weer bijeenkomen in Jezus’ naam.
Dat ze zich openstellen voor God
en als Maria vruchtbaar worden
door de Geest.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen van goede wil,
voor allen die oprecht streven
naar gerechtigheid in de wereld,
voor de mensen die opkomen voor de zwakken
in onze samenleving en al diegenen
die de campagne van Welzijnszorg handen en voeten geven.
Dat ze volharden in hun werk,
dat ze als Maria enthousiast blijven bouwen
aan Gods woning onder de mensen.
Laten wij bidden…

God, wij bidden vandaag tot U
op voorspraak van Maria:
maak ons vol overgave aan uw wil,
dan zal Hij onder ons wonen
die is uw Zoon, onze Heer. Amen.
Welzijnszorg

Voorbeden 2

Als ons verzekerd wordt dat God met de mensen wil zijn,
mag dat ons vertrouwen geven
dat Hij ook wil luisteren naar onze beden.

-Bidden wij voor de mensen die zich eenzaam en miskend voelen;
voor hen die machteloos moeten toezien dat hun leven afbreekt;
voor hen die in armoede en honger geen toekomst hebben.
Dat ze licht vinden en vrede en een nieuw begin…
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen die het slachtoffer zijn
van oorlogsgeweld en rassenhaat;
voor hen die huis en haard en familie verloren hebben;
voor hen die nergens onderdak kunnen vinden.
Dat zij licht vinden en vrede en een nieuw begin…
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor moeders die een kind verwachten;
voor ouders die een kind verloren hebben;
voor hen die aan kinderen geen toekomst kunnen bieden.
Dat ze licht vinden en vrede en een nieuw begin…
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij wilt onder de mensen wonen.
Zie dan naar onze zorgen en noden
en geef dat wij ervaren dat Gij er zijt voor ons,
alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Kerk in Herent


Gebed over de gaven 1

Brood op tafel
is de verwachting uitspreken,
de honger voelen naar vrede en gerechtigheid
en de bereidheid uitspreken
om het samen waar te maken
dat mensen met elkaar iets van de kerstvrede kunnen voelen.

Wijn op tafel
is de verwachting uitspreken,
de nood voelen aan geborgenheid en verbondenheid
en die gebaren stellen
om samen te mogen voelen
dat mensen met elkaar iets van de kerstvrede kunnen beleven.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij die onze Toekomst zijt,
maak van dit brood en deze wijn
tastbare en feestelijke tekens van uw droom voor de mensen.
Maak van dit brood voedsel
voor onze verbondenheid met onze medemensen.
Geef aan deze wijn de kracht
om de kleinen en zwakken hun plaats te geven.
Zend uw Geest over dit samenzijn,
zodat onze deelname kan uitgroeien
tot een volmondig ‘ja’ op uw uitnodiging. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer, onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook onder ons
opnieuw geboren wil worden
mogen wij bidden met de woorden die zijn Zoon ons geleerd heeft:
Onze Vader…

God,
geef ons tekenen van hoop
wanneer wij moedeloos worden bij al het geweld in deze wereld.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet laten zien
dat Gij om ons bekommerd zijt
en dat wij, als wij van goede wil zijn,
voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn.
Dan kunnen wij hoopvol uitkijken naar de komst van uw Zoon, de Messias.
            Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen en oren opent voor de schepping,
voor de kleine dingen, voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede, vandaag morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een hartelijke teken van vrede.

Vredeswens 2

Dat vrede en verzoening,
gastvrijheid en openhartigheid,
liefde en solidariteit,
verbondenheid en vreugde,
kortom: dat Gods Geest mag spreken
als wij elkaar vrede toewensen.
Moge zijn vrede van hand tot hand worden doorgegeven.
En geven we elkaar ook een teken van vrede.

Communie

In kleine tekens wordt Gods komst op aarde zichtbaar onder ons.
Dit Brood is het symbool van vrede,
van gerechtigheid door alle tijden heen.
Dit Brood is het ware leven, teken van Jezus Christus,
Kind van mensen, Gods liefde op aarde.
Wees welkom aan de tafel van onze Heer
en leef naar zijn voorbeeld in liefde met elkaar.
Heer, ik ben….

Bezinning 1

Gij komt bij ons binnen
met niets anders dan uw eigen naam:
Ik-ben-er-voor-jou,
en met de vraag
om met die naam
ons leven te tekenen.

Wij nemen uw naam over
en zetten hem om
in een wijze van leven,
in een economie,
in een politiek
die mensen bij elkaar thuisbrengt.

Of is dat te simpel,
en is Kerstmis
toch niet voor eenvoudigen van hart?
Uit ‘Steen voor steen’ (adventscampagne 2004)

Bezinning 2

Advent is uitkijken naar Jezus
en net als Jozef en Maria de dagen aftellen
en samen op zijn geboorte wachten.

Het is al de verhalen en de dromen
die de komst van dit Kind oproepen
aan elkaar vertellen.
Je huis en je hart klaarmaken
zodat elkeen die nu reeds binnenkomt,
voelt dat het Kind welkom is.

Het is met verlangen de naam uitspreken
die straks op de dag van zijn geboorte
met vreugde zal klinken:
Jezus, God redt.

Advent is volop dromen van de dag
dat God opnieuw mens wordt onder ons
en weten dat zijn komst
je leven zo kan veranderen
dat Hij in je goedheid en je inzet
voor mensen gaat leven.

Bezinning 3

Advent, is in alle drukte,
af en toe tijd maken
om te zien
hoe God ook nu kan geboren worden
in het leven van gewone mensen.
Zoals het gebeurde in het leven van
Maria en Jozef,
eenvoudige mensen uit Nazareth,
die ja zegden op Gods liefde
zodat zijn Zoon mens kon worden.

Advent is tijd en ruimte maken
om God te laten geboren worden
in ons eigen leven.
Dan wordt het echt Kerstmis!
Federatie Kana

Slotgebed 1

Wees niet bevreesd.
Ze zijn er
– zegt God –
‘weg – wijzers’.
Sta erbij stil.
Engelen van mensen soms
die ruimte vragen,
die ons weg van onszelf wijzen,
die ons naar God verwijzen.
Die licht werpen op wat duister is.
Engelen van mensen soms
die ‘van Godswege’
een licht werpen op zijn genade
in onze levenssituatie.

Slotgebed 2

God, naar U gaat ons diepste verlangen.
Kom ons tegemoet nu het jaar ten einde loopt
en wij uitzien naar het geboortefeest van Jezus.
Hij is de Levende,
de ware Weg die ons wil leiden,
vandaag en morgen, naar eeuwig bij U. Amen.

Zending en zegen

Op onze weg naar Kerstmis
staken wij onze vierde kaars aan,
de kaars die ons hart wil openen
om het Kind te ontvangen
en Het een thuis te bezorgen.
Zegenend steekt God zijn helpende hand naar ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.