4e zondag door het jaar C 2016

31 01 2016


Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Laten wij ons hart openen voor God
die voor ons wil zijn + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Gods Woord is vaak weerbarstig,
strijkt tegen de haren in
en stuit daarom nogal eens op tegenspraak.
Ook Jezus ondervindt dit aan den lijve.
De vurigheid van zijn verkondiging
wekt wederwoord en felle tegenstand op.
Toen al.
Toen al bracht Hij mensen in beweging:
voor- en tegenstanders.
Er is geen middenweg als het gaat om liefde:
je kiest voor of tegen Hem.
Ook vandaag is de keuze aan ons.

Openingswoord 2

Profeten zijn lastige mensen
want ze leggen de vinger op de zwakke plek van onze geloofsbeleving.
Dat klinkt niet altijd even prettig.
Dat roept dikwijls weerstand op,
want mensen die zweren bij rust en orde,
die ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid in pacht hebben,
verdragen dat niet goed.
En zo gebeurt het dat profeten de mond worden gesnoerd.

Maar God laat zich niet zo gemakkelijk de mond snoeren.
En dus zendt Hij, ondanks onze weigerachtigheid,
steeds nieuwe profeten
die ons andere, hoopvolle wegen wijzen,
die ons verstard geloof weer in beweging willen krijgen,
het soepel en creatief willen maken.

Dat was zo in het Oude Testament met de profeet Jeremia,
dat is ook zo op de dag van vandaag.
Ook in de tijd van Jezus was het niet anders.
Zijn Boodschap maakte allen woedend in de synagoge van Nazareth.
Ze dreven Hem de stad uit om Hem in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Bidden wij, dat de profeten van vroeger en nu
ons de ogen openen voor het onheil
dat in onze dagen geschiedt
en waarvoor ook wij misschien medeverantwoordelijk zijn.

Gebed om ontferming 1

-God,
Gij hebt uw Zoon naar de wereld gezonden
om ons te leren dat liefde en gerechtigheid
uw Boodschap is.
Wij willen Hem daarin wel volgen,
maar vaak schieten we in concrete omstandigheden,
in ons dagdagelijkse leven, daarin tekort.
Daarom vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
uw aandacht ging vooral uit naar de zwakke en gekwetste mens.
Wij willen U daarin wel volgen,
maar vaak is onze solidariteit beperkt tot geldelijke steun
en is de échte, persoonlijke aandacht voor die andere er niet.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, na uw verrijzenis was uw eerste woord ‘vrede’.
Die willen we ook, maar vaak is die ver te zoeken
als een ander onze mening niet deelt.
Communicatie en overleg,
daarover zijn we het allemaal roerend eens,
maar in de praktijk draait het vaak uit op conflicten,
omdat eigenbelang op de eerste plaats komt.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
help ons steeds meer te groeien naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Vergevingsmoment 2

Er is een stem die roept,
een medemens die op ons een beroep doet…

-We horen die roep wel,
maar hebben vaak onze excuses klaar
om hem te negeren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We horen die roep wel,
maar dikwijls durven we onze nek niet uitsteken,
bang om de sympathie van vrienden en relaties kwijt te spelen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We horen die roep wel,
maar willen hem niet horen
omdat dat appél niet past in onze vastgeroeste visie omtrent mens en maatschappij.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God,
maak ons bereid te luisteren
naar de grootste aller profeten,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Moge zijn Woorden
gezag over ons hebben
en ons op weg zetten naar het eeuwig leven bij U. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

Jezus’ mateloze Liefde
heeft Hem niet alleen
veel vrienden opgeleverd, God,
maar ze heeft Hem uiteindelijk
ook zijn leven gekost.
Toch zijn wij hier bijeen
in zijn naam,
omdat wij geloven
dat zijn Liefde sterker is dan de dood
en dat Hij nu leeft bij U,
voor alle eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Zowel Jeremia in de eerste lezing als Jezus in het evangelie ervaren
dat een profeet, die Gods Woord spreekt,
tegenstand ondervindt.
Uit liefde en door Gods genade houden zij stand.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Jer., 1, 4-5. 17-19)

Uit de profeet Jeremia

4     Het woord van de Heer kwam tot mij:
5     `Voordat Ik u in de moederschoot vormde,
koos Ik u uit;
voordat u geboren werd,
bestemde Ik u voor Mij;
als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.’
17 Omgord uw lendenen,
sta op en zeg hun alles wat Ik u opdraag.
Laat u door hen geen angst aanjagen;
anders jaag Ik u angst aan voor hen.
18 Ik maak vandaag een versterkte stad van u,
een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land:
de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers.
19 Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen.
Want Ik ben bij u om u te redden
– godsspraak van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor., 12, 31-13, 13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

31 Streef naar de hoogste gaven!
Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg.
1     Al spreek ik de taal van mensen en engelen
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
2     Al heb ik de gave van de profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten
– als ik de liefde niet heb, ben ik niets
Al deel ik al mijn bezit uit,
al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen
– als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.
4     De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet,
zij verbeeldt zich niets.
5     Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk,
zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
6     Zij verheugt zich niet over onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid.
7     Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles verduurt zij.
8     De liefde vergaat nooit.
De gave van de profetie, ze zal verdwijnen;
het spreken in talen, het zal verstommen;
de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.
9     Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.
10 Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind, dacht ik als een kind;
nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.
12 Nu kijken wij nog in een spiegel,
we zien raadselachtige dingen,
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik nog slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.
13 Deze drie dingen blijven altijd bestaan:
geloof, hoop en liefde;
maar de liefde is het voornaamste.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 4, 21-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

21    In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:
`Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
22    Ze betuigden Hem allemaal hun bijval
en verbaasden zich over de woorden van genade
die uit zijn mond vloeiden en zeiden:
`Dat is toch de zoon van Jozef?’
23    Hij zei tegen hen:
`U zult Mij ongetwijfeld het spreekwoord voorhouden:
Dokter, genees jezelf!
Doe ook hier in je vaderstad wat,
naar wij hoorden, met Kafarnaüm is gebeurd.’
24    Hij vervolgde:
`Ik verzeker u, geen profeet is zijn vaderstad welgevallig.
25    Om u de waarheid te zeggen,
er waren veel weduwen in Israël ten dage van Elia,
toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef,
zodat er een zware hongersnood kwam over het hele land.
26    Toch werd Elia naar niemand van die vrouwen gestuurd,
maar wel naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.
27 En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa;
toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
28    Toen ze dit hoorden werd de hele synagoge ziedend van woede;
29    ze sprongen op, sleurden Hem de stad uit
en dreven Hem tot aan de rand van de berg
waarop hun stad was gebouwd,
om Hem in de afgrond te duwen.
30    Maar midden tussen hen door ging Hij door en vertrok.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in allen
die arm voor God staan
en zich niet sterk wanen zonder Hem.

Wij geloven in allen
die de zachte moed opbrengen
om zich aan een nieuwe orde toe te vertrouwen.

Wij geloven in allen
die voor gerechtigheid opkomen,
niet voor zichzelf maar voor anderen.

Wij geloven in allen
die vergiffenis schenken
en de mens beminnen,
zijn gebreken ten spijt.

Wij geloven in allen
die hun bedoelingen zuiver houden
en in hun inzet voor anderen niet zichzelf zoeken.

Wij geloven in allen
die trachten vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Wij geloven in allen
die om Christus vervolgd,
uitgelachen en belasterd worden.

Wij geloven dat zij allen geworteld staan
in Hem die wij noemen:
Bron van levend water,
dat zij gesteund en gestuwd worden door zijn Geest
en geborgenheid mogen vinden
in de Liefde van de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor de Kerk,
die Gods Woord verstaanbaar moet maken
dwars tegen alle politieke en economische belangen in,
niet gebonden aan welke macht dan ook,
maar gericht op bevrijding en verlossing van alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de Kerk leiden,
die de gelovigen ruimhartig dienen voor te gaan.
Dat zij respect tonen voor elke mens en ieders mening,
voor ieders geaardheid en afkomst,
getuigend van Gods Liefde voor alle mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die de samenleving leiden,
die op posities geplaatst zijn
waarin zij onze wereld vooruit kunnen helpen.
Dat zij niet eng en nationalistisch denken,
maar gericht op het welzijn van allen.
Dat zij in het bijzonder opkomen voor hen
die geen stem hebben, bij wie er geen eer is te behalen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we ons niet terugplooien op de gemeenschap
waarnaar wij door de jaren heen zijn gegroeid,
maar dat wij blijven openstaan voor andere visies,
dat we naar hen willen luisteren
en zelfs andere wegen willen proberen,
steeds indachtig de Boodschap van Jezus.
Laten wij bidden…

God,
Gij kent onze zorgen en onze verlangens.
Wees ons nabij in Jezus, onze Heer. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

-Voor onze wereld
waar zo vaak de grote mond regeert,
het geweld wordt verheerlijkt
en de kleine, weerloze mens de dupe is.
Dat we leren echt medemens te zijn
en haat met liefde leren verdrijven.
Laten wij bidden…

-Voor onze Kerken,
waar angst om zelfbehoud het denken en doen zo vaak bepaalt,
waar men zweert bij het oude,
omdat men de nieuwe vragen van deze tijd
niet durft toelaten.
Dat ze leren te vertrouwen
op de werkzame nabijheid van de Geest.
Dat ze warmte en nabijheid bieden
en in beweging komen.
Laten wij bidden…

-Voor onze samenleving,
waar zo vaak het eigen gelijk wordt verkondigd
en enkel het eigen geluk wordt nagestreefd.
Dat we mogen leren ontvankelijk te zijn
voor elkaars
en vooral voor Gods Woord
dat Teken van liefde is.
Laten wij bidden…

-Voor alle mensen,
aan elkaars zorgen toevertrouwd,
aan elkaars falen overgeleverd.
Dat we mogen leren ruimte te geven aan ieders eigenheid
en geduld te hebben in onze omgang met elkaar.
Laten wij bidden…

Gij, God, die Liefde zijt,
diep als de zee,
flitsend als weerlicht,
sterker dan de dood,
laat geen mensenkind verloren gaan.
Omarm uw mensen.
Dan weten wij ons bij U geborgen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Voor het brood brood wordt, moet het graan gemalen worden.
Vooraleer wijn te worden moeten de druiven geperst worden.
Zonder moeite of pijn wordt niets nieuws geboren.
Wij vragen U, God, maak ons hart liefdevol genoeg
om te delen met anderen,
zodat uiteindelijk iedereen genoeg heeft
en we allen aan eenzelfde tafel kunnen zitten als broers en zussen. Amen.
vrij naar Malfet-Potters

Gebed over de gaven 2

Heer,
wij bieden U deze gaven aan.
Moge wij in dit brood en deze wijn
het symbool herkennen waarin Jezus Zichzelf aan ons heeft geschonken
als  teken van uw oneindige Liefde voor ons.
Zegen ze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minsten van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Mensen stonden verbaasd dat Woorden,
zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Laten wij de Woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken.
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,….

Vredeswens 1

God,
Gij roept ieder van ons op om,
op onze eigen plaats,
profeet te zijn
en het zicht op uw visioen van vrede te vrijwaren.
Help ons dan als wij daarmee een bescheiden begin maken en U vragen:
wijs ons de weg, stap voor stap.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Vredeswens 2

Geen profeet wordt in zijn vaderstad aanvaard”, zegt Jezus.
Toch ging Hij door
met daden van liefde, van geloof, van hoop en trouw.
Zo bracht Hij vrede.
Heer Jezus,
leg uw vrede in ons hart.
Geef dat wij in uw spoor vrede doortrekken,
ondanks onbegrip en ontkenning,
Gij die leeft in eeuwigheid.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook door aan elkaar.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

In de gaven van Brood en Wijn schenkt God ons de kracht
ons telkens opnieuw te bekeren
en steeds meer te denken en te leven in de Geest van Jezus Christus.
Gelukkig allen die deelnemen aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods…
Malfet-Potters

Bezinning 1

Als zoon van een gewone timmerman
redde Jezus het niet in Nazareth.
Hij kon niet voldoen
aan de verzoeknummers van zijn eigen mensen.
Hij leefde voor een andere droom.
Hij ging voor bevrijding en recht,
voor het visioen van Gods Koninkrijk.
En daarom moest Hij wel tegen de haren
van de zelfgenoegzaamheid in strijken.
Aan het begin van zijn profetenbestaan
gooiden ze Hem al buiten de stad.
Vanaf het begin hoorde Hij
bij de verstotenen, bij de ‘outcasts’.
Hij was solidair, een van hen,
omdat zij schreeuwden om bevrijding,
om leven en gezondheid.

Ook vandaag worden zulke mensen gevraagd.
Profetische mensen, barricademensen,
die stáán voor recht en vrijheid.
Zij die radicaal in de lijn van Jezus gaan leven,
zullen de pijn ervan moeten dragen.
Het zal hen niet in dank worden afgenomen.
En toch: onze wereld heeft zulke mensen nodig.
Mensen die het onrecht aanklagen
en die wegen naar de toekomst wijzen.
Je hoeft daarvoor niet van stand te zijn;
zoon van een timmerman is al voldoende.
Je moet wel bestand zijn
tegen kwade wil en verzet.
De droom van volop toekomst en leven,
van een hemel op aarde,
zal eens waar worden.
Dat staat vast.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Geen profeet in eigen land.

Hoe dikwijls heb ik mij,
in mijn ongeloof,
afgewend van een vriend
die mij de waarheid spiegelde?
Hoe dikwijls heb ik mensen
opgesloten
in hun etiket van afkomst, beroep, maatschappelijke status
om hun boodschap niet te moeten aanhoren?
Hoe dikwijls heb ik mij
geërgerd aan mensen die
dwars tegen de stroom van de goegemeente in durven gaan
om recht recht te doen
en waarheid zijn plaats te geven?

Leer me nederig worden, Heer.
Leer me echt luisteren
en helder zien waar het echt op aankomt.
Geef me moed,
maak me moedig
om de rechtmatige
en rechtschapen weg te gaan,
desnoods dwars tegen de stroom in.
naar Ida Guetens

Bezinning 3

Zijn wonderen geschieden elders,
zijn visioenen vinden aandacht
bij de heidenen.

Zijn eigen volk
schenkt geen geloof
aan wat Hij zegt en doet.

Zij degraderen Hem
tot het formaat
dat bij hen geldig is.

Hij mag hun oude wereldje
een beetje repareren.
Zij dulden niet
dat Hij de schone schijn ontmaskert
en voor een nieuwe wereld pleit.

Timmerman mag hij zijn,
geen profeet.
Peer Verhoeven

Slotgebed 1

Gij, God,
die ons telkens weer uitdaagt, ons op weg zet,
bemoedigt en ondersteunt,
wij bidden U:
trek uw handen nooit van ons af.
Laat uw Woord zijn werk doen in ons leven
en houd ons op de weg van Jezus,
de Vervulling van uw Belofte
voor tijd en eeuwigheid.
Kerk in Herent

Slotgebed 2

God, Vader van alle mensen,
Gij hebt ons bijeengebracht
om te bidden en te vieren.
Beweeg ons tot woorden en daden
van liefde en gerechtigheid.
Laat ons met U verbonden blijven.
Blijf ons nabij met uw kracht
om ons echt in te zetten voor uw komende Rijk,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Malfet-Potter

Zending en zegen

Wie je ook bent,
laag geschoold of hoog opgeleid,
Europeaan, Afrikaan, Aziaat of Amerikaan,
vandaag ben je geroepen om zo goed als God te zijn,
ook als die keuze tegenspraak mocht oproepen.
Je wordt uitgenodigd Jezus te volgen,
daarbij gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.