4e zondag door het jaar B 2021

31 01 2021

Begroeting

Welkom in dit huis,
waarin we biddend komen luisteren naar het Woord van de Heer
die zichzelf aan ons aanbiedt als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen wij dat Jezus naar de synagoge gaat,
zoals zovelen in zijn tijd.
Hij neemt er het woord en onderricht er.
De mensen luisteren geboeid naar Hem.
Ook wij zijn naar hier gekomen
om naar Jezus’ Woord te luisteren      .
Zodoende groeien wij naar elkaar toe
en worden we meer gemeenschap
met God en met elkaar.

Openingswoord 2

De Schrift stelt ons vandaag Jezus voor als de nieuwe Mozes.
Dat nieuwe van Jezus, waardoor Hij mensen aanspreekt,
ligt niet zozeer in zijn woorden als wel in de manier,
waarop Hij zijn eigen woorden in daden omzet.
Dat doet Hem spreken met gezag.
Zijn onze woorden en daden in overeenstemming met de naam ‘christenen’
die wij dragen?
naar Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

-Heer, onze God, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat wij soms aan de demonische trekjes in onszelf vrij spel geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat wij af en toe het kwade in elkaar stimuleren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, onze God, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
omdat het wel eens gebeurt dat wij mooi praten over goed zijn,
maar zelf niet goed doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Maken we het even stil in onszelf
en denken we na over wat er fout loopt in ons leven.

-Omdat we soms bezeten zijn door ons werk of onze hobby
en te weinig tijd maken voor anderen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat, wij ons bij tegenslagen bedreigd voelen
en ons vertrouwen in U verliezen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we materiële belangen soms te belangrijk vinden
en ons gebed tot U verwaarlozen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij vragen U dat de Geest van Jezus
ons leven mag doordringen.
Dat we zijn Woorden omzetten in daden
en meer aandacht schenken aan onze naaste. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

God,
hier in stilte verzameld
bidden wij U,
dat wij uw Stem van ver en van dichtbij mogen horen en verstaan.
Geef dat uw bevrijdend Woord
ons hart raakt
en heel ons doen en laten richting en inhoud geeft.
Doe ons opstaan en herleven
uit de kracht van Jezus,
uw mensgeworden en krachtdadig Woord
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Openen wij ons hart
voor de rijkdom van Gods Woord in de Schriften.

Eerste lezing (Deut. 18, 15-20)

Uit het boek Deuteronomium

15         Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God
een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren.
16            U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van samenkomst,
aan de Heer uw God gevraagd.
Toen hebt u gezegd:
`Laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen,
en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik.”
17         De Heer heeft mij toen gezegd: `Zij hebben gelijk.
18         Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u.
Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen
en hij zal hun alles zeggen wat Ik hem opdraag.
19 En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal Ik rekenschap vragen.
20 Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken
zonder dat Ik hem opdracht heb gegeven,
of die spreekt in de naam van andere goden,
dan moet hij sterven, die profeet.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 7, 32-35)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
32         Ik zou willen dat u zonder zorgen was.
Wie niet getrouwd is, heeft zorg voor de zaak van de Heer
en wil de Heer behagen.
33         Maar de getrouwde heeft zorg voor aardse zaken
en wil zijn vrouw behagen;
34         zijn aandacht is verdeeld.
Een ongetrouwde vrouw en een ongetrouwd meisje
dragen zorg voor de zaak van de Heer;
zij willen heilig zijn naar lichaam en geest.
De getrouwde vrouw wijdt haar zorgen aan aardse dingen
en wil haar man behagen.
35         Dit alles zeg ik voor uw eigen bestwil,
niet om uw vrijheid aan banden te leggen;
het gaat mij alleen om de eerbaarheid
en een onverdeelde toewijding aan de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

21         In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge
en gaf er onderricht.
22         De mensen waren geestdriftig over zijn leer,
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,
en niet als de schriftgeleerden.
23         En meteen begon er in hun synagoge iemand
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:
24         `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?
Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!’
25         Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.’
26         En de onreine geest schudde hem door elkaar
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.
27         Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,
en ze luisteren naar Hem.’
28         Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn Woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als Tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods Verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we dat God ons bevrijdt
van de manier waarop wij – vaak zonder nadenken – voorschriften vervullen,
van onze gewoonte om het bijkomstige te verwarren met het wezenlijke.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat God ons bevrijdt
van de drang om onoverbrugbare grenzen te trekken tussen onszelf en de anderen.
Dat wij bereid worden ons creatief te verzetten
tegen elke vorm van discriminatie.
Laten wij bidden…

Bidden we dat God ons toerust met de Geest van Jezus
die ons maakt tot mensen van gezag
die zijn evangelie zo uitleggen
dat het echt goed nieuws wordt in onze wereld.
Dat wij mensen  mogen ontmoeten
die het gezag uitstralen dat ons richt op God
en op zijn oproep de ander lief te hebben.
Laten wij bidden…
naar André Lascaris o.p.

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de kerk.
Dat zij door hun verkondiging van het evangelie en hun handelen
andere mensen bemoedigen
en hen zoals Jezus,
nieuwe hoop en kansen tot leven geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die,
vaak ongezien,
zieke en gekwetste mensen opzoeken
en hen nieuwe levensmoed geven.
Dat zij kracht vinden in het evangelie
en hun voorbeeld aanstekelijk werkt voor anderen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat we luisteren naar de bevrijdende Boodschap van het evangelie
en ons in onze kleine en grote keuzes laten leiden
door Jezus’ goedheid en mildheid voor elke mens die Hij ontmoette.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer,
wij bieden wij U deze gaven aan.
Wij vragen U
dat wij in dit brood en deze wijn
uw Zoon herkennen
die ons in uw liefde bewaart,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

God, Gij die naar de mensen omziet,
aanvaard onze gaven
als tekenen van ons geloof
in Jezus, uw Zoon.
Laat zijn Geest ons vervullen
om brood te worden voor het leven van anderen,
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.
Kerk in Herent

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Meer dan wij het kunnen zeggen, God,
zijt Gij voor ons een Vader.
En dus spreken wij U toe
met de woorden van uw geliefde Zoon:
Onze Vader,…

Goede Vader, in Jezus hebt Gij U geopenbaard
als bron van goedheid en barmhartigheid.
Maak ons geschikt en bereid
om iets van uw goedheid en barmhartigheid te belichamen.
Dan zullen wij met vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus, de verheerlijkte Messias, uw welbeminde Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

God van alle mensen,
we trekken cirkels rond onszelf
en zeggen:
‘dit ben ik’; ‘dit is van mij’.
En onze handen zijn tot slaan gereed
als wordt geraakt aan wat wij ons hebben toegeëigend.
Vergeef ons, kleine geweldenaars,
maak ons vredelievend en mild.
Dan worden wij één en onverdeeld.
Die door God geschonken vrede zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Brood en wijn, voedsel en vrede,
recht op leven en menselijkheid.
Waar wij zo diep naar hunkeren
en wat we zo moeizaam kunnen zijn,
dat leggen wij in uw handen.
Heer, leer ons doen wat Gij ons hebt voorgedaan:
leer ons ons leven te breken als brood,
het elkaar aan te reiken als wijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht
op zondagmorgen.

Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht
en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea,
onzichtbaar is zijn spoor.
Het staat getekend in het zonlicht.

Hij is voor ons de Weg,
Hij loopt door ons geweten
naar het huis van liefde en vergeving.

Hij is de Waarheid,
helder als een klok in lentelucht
die vrij haar boodschap luidt.

Hij is het Leven,
sterker dan het graf.
Hij ademt onze vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld
zonder schaduw, zonder duister in de ogen.

Hij is nog steeds bij ons
en vraagt ons Hem te volgen naar het land van Galilea.
Daar zullen we Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver,
in elke zonderling.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder
zitten te wachten,
een wonder waardoor Ik, God,
de wereld zal redden.

Maar hoe zal Ik redden
zonder jullie handen?

Hoe zal Ik kunnen rechtspreken,
zonder jullie stem?

Hoe zal Ik liefhebben
zonder jullie hart?

Vanaf de zevende dag
heb Ik alles uit mijn handen gegeven,
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht.

Niet jullie,
maar Ik wacht nu op het wonder.
Luc Gorrebeek

Slotgebed

Je christen-zijn
moet je altijd waar maken in woord én daad – zegt God –
zoals Jezus deed.
Op bepaalde momenten zal van je gevraagd worden
dat je over Mij vertelt en dat je van je geloof in Mij getuigenis aflegt.
Op andere momenten zal men van je verwachten
dat je geloof concreet wordt
in trouwe dienstbaarheid en in een blijvende zorg voor rechtvaardigheid.
Zeggen en doen wat je zegt,
zal voor anderen én voor jezelf
een bron van vreugde zijn. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Zoals Jezus
had men in de synagoge van Kafarnaüm
nog nooit iemand horen spreken.
In Hem mochten zij iets van God ervaren.
Misschien hebben we in deze viering ook zo iets mogen beleven
en zal dat te merken zijn
aan ons ‘zeggen’ en ‘doen’ in de dagen die komen.
Op Gods zegen en nabijheid kunnen we alvast rekenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.