4e paaszondag C 2022

08  05 2022

Begroeting

Laten we deze viering beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.
Ik wens jullie de liefde van God, onze Vader,
de vriendschap van Jezus
en de vreugde van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“Mijn schapen luisteren naar mijn Stem.
Ik ken ze en ze volgen Mij”.
Jezus’ herderschap
is leiderschap met vertrouwen in
en respect voor ieders eigenheid.
Hij is Herder voor allen die Hem willen volgen,
die in Hem geloven
– ook al legt de ene in zijn geloof net iets andere accenten
dan de ander.
God overstijgt immers de verschillen tussen mensen.
Tot dat inzicht komen Paulus en Barnabas in de eerste lezing:
Jood of heiden, niets kan een mens scheiden van Gods Liefde.

Vol vertrouwen mogen wij ons dus openstellen
voor de zorg en de ontferming van die Goede Herder.

Openingswoord 2 (roepingenzondag)

Dit weekend viert de Kerk “roepingenzondag”.
De liturgie vertelt het evangelie van de Goede Herder Jezus,
die van mensen houdt en naar wie mensen luisteren.
Het geheim van elke roeping ligt bij die Goede Herder
die ons bemint en op vele wijzen spreekt tot ons hart.
Wij geloven dat Hij ook vandaag in onze cultuur
tot het hart van jongeren en volwassenen spreekt
en dat zijn Woord:
“Vraag daarom de Heer van de oogst arbeiders in te zetten voor zijn oogst”,
nog steeds actueel is
en ons oproept tot een onbaatzuchtige inzet voor medemensen.
Laten wij de handen in elkaar slaan
en samen zoeken
hoe wij Jezus kenbaar kunnen maken en de Liefde van God voelbaar
voor jongeren en volwassenen in en buiten onze gemeenschap.
Schiplaken

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij roept ons op om handen en voeten te geven
aan uw Goede Boodschap,
maar de stemmen van genot en plezier klinken vaak luider in onze oren.
Voor onze doofheid voor uw oproep vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij wilt uw kudde bijeenhouden,
maar dikwijls lopen we van U weg,
denkend dat de andere oever groener is.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, op momenten dat het ons voor de wind gaat
zijn wij er inderdaad van overtuigd
dat Gij als een Goede Herder voor ons zorgt,
maar bij de minste tegenslag beginnen we daaraan  alweer te twijfelen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Hoe kan ik van U getuigen, God,
uw naam noemen bij de mensen
zolang Gij niet méér en wezenlijk
in mijn geest aanwezig zijt?
Gij zijt er wel, mijn God,
Gij zijt er altijd,
maar ik geef nog te weinig aandacht aan U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Hoe kan ik weten wie Gij zijt, God,
als ik die hunker naar U in mij niet levend houd,
geen stilte voor U vind,
geen innerlijke rust?
Als ik altijd weer bezig ben
en niet genoeg bij U kan blijven stilstaan,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Roep mij, God, zodat ik zie,
dat ik weet, te allen tijde,
dat Gij zijt,
dat ik leef
met uw Aanwezigheid voor immer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, hou ons bij de hand,
zodat we meer aandacht schenken aan U
en uw Boodschap van liefde uitstralen naar alle mensen om ons heen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Herder,
laat ons uw Stem horen,
breng ons bij elkaar als uw volk.
Overtuig ons van het goede in elke mens die,
hoe onvolmaakt ook,
zich voelt aangesproken door uw Stem,
door uw Woorden,
uw Woorden van zorg en geborgenheid,
uw Woorden van liefde
voor wat teer is en klein. Amen.

Openingsgebed 2

Hemelse Vader,
in elke mens wekt Gij het verlangen
gekend te worden en bemind.
Wij bidden U:
help ons uw Zoon te aanvaarden
als onze Wegbereider naar menswaardig leven.
Dit vragen wij U door Jezus,
Herder van al wat bestaat. Amen.
André Janssen

Lezingen

De drie Schriftlezingen van deze dag gaan
over voorbestemming tot eeuwig leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand. 13, 14. 43-52)

Uit de Handelingen van de apostelen

14         In die dagen reisden Paulus en Barnabas
van Perge naar Antiochië in Pisidië.
Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
43
         Na afloop van de samenkomst
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan
trouw te blijven aan Gods genade.
44         De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar
om te luisteren naar het woord van de Heer.
45         Maar bij het zien van zo’n massa volk
werden de Joden vervuld met jaloezie
en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen
tegen de toespraak van Paulus.
46         In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:
`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,
maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom keren wij ons tot de heidenen.
47         Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:
Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,
om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’
48         De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden
en verheerlijkten het woord van de Heer,
en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven
namen het geloof aan.
49         Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.
50         Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen
en de notabelen uit de stad op,
ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,
en ze verjoegen hen uit hun gebied.
51         Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;
52         maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 7, 9-14b-17)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9           Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
14         Toen zei een van de oudsten:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
15         Daarom staan zij voor de troon van God,
en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.
16         Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
17         want het lam midden voor de troon zal hen weiden
en voeren naar de waterbronnen van het leven,
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 10, 27-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27         Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
28         Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
29         Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn één.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die God die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
Drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Ik geloof dat God van mij houdt
zoals ik ben en worden zal,
omdat ik het ben, uniek en enig,
eeuwig geborgen in zijn Liefde.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
te leven naar Gods Woord,
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we dat we ons voortdurend zouden laten inspireren
door de Woorden en levenswijze van Jezus,
in wie de goedheid en de menslievendheid van God
tastbaar zijn geworden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we oog en oor zouden hebben
voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij hun door onze zorg en nabijheid
Gods warme liefde laten voelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christenen.
Dat zij nooit zouden discrimineren
en vooral aandacht zouden blijven hebben
voor mensen in moeilijkheden en mensen aan de kant.
Laten wij bidden…

Goede God,
verhoor onze gebeden
en doe ons steeds meer gelijken op uw Zoon, Jezus,
die een hart had voor elke mens. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die verweesd achterblijven als schapen zonder herder,
mensen die niemand meer vertrouwen
omdat zij door hun medemensen en de Kerk zijn teleurgesteld.
Bidden we voor mensen die wanhopig op zoek zijn naar iemand
om hun zorgen te delen.
Dat ze door onze houding en ons begrip de Heer mogen herkennen die zegt:
‘Ik ken je, Ik zie je graag’.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die herder en behoeder zijn voor elkaar:
de man voor zijn vrouw,
de vrouw voor haar man,
beiden voor hun kinderen.
Dat het aan hun houding mag te zien zijn
dat ze elkaar kennen en liefhebben.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in openbare diensten
en in de administratie bezig zijn met genummerde dossiers.
Dat ze achter ieder dossiernummer
een mens willen zien die een helpende hand best kan gebruiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die in de Kerk
een pastorale taak op zich genomen hebben
en voor allen die zich daarop voorbereiden.
Dat wij hun van harte een kans geven,
hen niet alleen laten wroeten,
hen niet ontmoedigen door ons gebrek aan inzet
of niet kraken door onze meedogenloze kritiek.
Dat wij hen mogen dragen.
Laten wij bidden…
naar Rijmenam

Voorbeden 3

-Bidden we om vrouwen en mannen
die zich laten raken door Gods grenzeloze liefde
en herderlijke zorg voor mensen
en die ingaan op Jezus’ vraag om,
op een radicale manier,
in zijn naam herders te zijn voor zijn mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerkgemeenschap
en een taak op zich hebben genomen.
Dat Gods Geest hun kracht zou geven,
dat ze zich gedragen weten
door ons gebed en onze steun
in hun inzet voor de Kerk en medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die instaan voor de opleiding van jonge mensen
in vormingshuizen en seminaries.
Dat zij hen vormen in die Geest van liefde
en dienstbaarheid van Jezus, de Goede Herder,
die wil dat alle mensen kunnen leven.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Geen mens, God, die ons zo bevestigt
in wie we ten diepste mogen zijn:
uw beeld en gelijkenis,
zonen en dochters van U.
Geen mens, God, die ons zo beaamt,
zo bemoedigt in het goede,
in onze ware identiteit.
Maar Hij, Jezus, is dan ook Iemand
die met ons zijn Brood deelt,
uw Zoon, die zo onze Broeder is geworden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader, als wij iets voor U doen,
dan zijn wij veilig in uw handen.
Als wij werken voor ons dagelijks brood,
dan zorgt Gij voor ons als een Goede Herder.
Help ons om alle dagen mensen gelukkig te maken.
Help ons om ons hele leven lang ten dienste te staan van Jezus.
Hij leefde zelf ook helemaal voor zijn vrienden en voor ons.
Hij deelde zijn leven
omdat Hij luisterde naar de roep van U, God, zijn Vader. Amen.
4-ingen

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de Dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Heb een beetje vreugde
als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Een chinees wijsheidsgedicht vraagt:
‘Wat is het beste:
iemand onderricht geven,
iemand een verhaal vertellen,
of iemand groeten?’
‘Groeten’ zo luidt het antwoord,
want zonder groet
is er geen aanzet tot een verhaal,
zonder groet is er geen bereidheid tot onderricht.
Zonder groet is er ook geen vrede!
Wensen wij elkaar daarom nu vrede toe,
als teken van toenadering en ontmoeting.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Samen op weg gaan,
samen aan iets werken
is niet altijd gemakkelijk.
We zijn allemaal anders,
hebben elk ons eigen karakter,
eigen mogelijkheden
en eigen onhebbelijkheden.

En toch is samen op weg gaan
de enige manier om toekomst op te bouwen.
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn,
waar plaats is om samen te zijn,
ongedwongen,
met vertrouwen en geloof in elkaar.

Tot samen op weg gaan,
worden wij geroepen,
ieder bij zijn eigen naam,
elk vanuit het eigen omgaan met geloof,
maar allen geroepen door die Ene,
wiens Geest in ons werkt.
Door zijn Kracht,
door zijn Vuur en Geestdrift,
komen wij tot enthousiaste inzet
en tot ons eigenste zelf.
Zo brengen wij tot stand
wat nu niet is.
            naar M. Gesquière

Bezinning 2

Met stok en staf gaat Hij hen voor,
de herder die de kudde leidt.
De heuvels over, de dalen door,
op zoek naar land waar gras gedijt.

Naar water dat men drinken kan,
naar een oase waar men rust
en vrede en koelte vindt, zich van
geen strijd of onheil meer bewust.

’t Gebeurt wel dat een lam verdwaalt.
Dat komt in elke kudde voor.
De herder zoekt het op en haalt
het ijlings terug en zorgt ervoor.

Hij heeft het op zijn rug getild
en het gedragen als een kind.
Zo zie je maar: wat je ook wilt,
er is een God die je bemint.

Hij haalt je uit het kwade terug
en richt een feestmaal voor je aan.
Wees dus niet langer wild of stug.
Wat God doet, het is goed gedaan.
Piet Thomas

Bezinning 3

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt gezegd:
“De oogst is groot…”
en op dat Woord
zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs
om U te volgen.

Wij bidden U,
zend ook in deze tijd
uw Geest die stuwkracht is.
Zie met liefde neer op onze gezinnen,
op onze gemeenschap, op onze parochies.

Roep jonge mensen tot uw dienst,
opdat zij in uw spoor
de weg van zelf-vergeten liefde gaan.
Geef aan hen een trouw hart
dat uw Roepstem blijft horen
en geef hen de eenvoud in denken en doen
om U geheel toe te behoren.
Federatie Kana

Slotgebed 1

Steeds in U blijven geloven, God,
is soms heel moeilijk.
Diep in mijn hart wil ik dat wel,
maar het onbegrip van mensen om me heen
doet me wel eens twijfelen.
Daarom wil ik U vragen, God,
maak mijn geloof een beetje sterker
en geef me de kracht om altijd en overal
op U te blijven vertrouwen.
Reik me uw Hand.
Laat me één worden met U.
En blijf me warme woorden toefluisteren,
vol van liefde en tederheid. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, Gij zijt mijn Herder
opdat ik herder zou zijn voor mijn broeder en zuster.
Ik word door U behoed,
opdat ik behoedzaam moge worden voor elke vorm van leven.
Gij leidt mij naar uw weide, uw overvloed van leven,
opdat ik, zelf gevoed, allen zou voeden die op mijn levenspad verschijnen.
Gij geeft mij Levend Water
opdat ik de geluksdorst van mensen zou kunnen lessen.
Gij zijt mij in alles wat ik beleef, nabij,
opdat ik nabij zou kunnen zijn aan mijn even-naasten.
naar Jos Van de Schoor

Slotgebed 3

We zijn er ons soms
veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons
zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een Goede Herder
in jouw naam
voor ons zorg draagt.
Geef ons de durf
ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die Weg van Jezus
ook onze weg is:
als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Als wij willen luisteren naar Gods Stem
zullen wij niet verloren lopen.
Wij mogen ons in het leven van elke dag
gedragen en gezegend weten door de goede God,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.