3e paaszondag C 2019

05 05 2019

Begroeting

Wij mogen ons gedragen weten door God,
Behoeder van alle leven,
die geen mens laat verloren gaan.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We horen in het evangelie van vandaag het verhaal van de goede Herder.
Hoe Jezus wordt voorgesteld als Goede Herder,
een Herder die zijn leven zelfs wil geven voor zijn schapen.
Hij is niet zoals de huurling
die zijn schapen in de steek laat als er een wolf in het spel komt.
Neen, Jezus is de Herder die het welzijn van zijn schapen voor ogen heeft.
In het beeld van de Goede Herder herkennen we als gelovigen
niet alleen het beeld van onze God.
Ook priesters en religieuzen proberen dit beeld te beleven in hun roeping.
Een goede herder zijn voor de mensen
die hen worden toevertrouwd,
kiezen voor de armen,
voor jongeren die verloren lopen.
4-ingen

Openingswoord 2 (roepingenzondag)

Hoe zal de Kerk er morgen uitzien,
Wie zal haar dragen?
Wachten wij op priesters, gewijde ambtsdragers,
of is het tot ons doorgedrongen (meer dan een halve eeuw na het Tweede Vaticaans Concilie),
dat gans het gelovige Godsvolk ‘geroepen’ is?
Gelovigen zijn de aanwezige Kerk ter plaatse.
‘Geroepenen’ zijn christenen met een brandend hart,
die iets te melden hebben.
Gelovig-zijn is een voltijdse opdracht.
naar Diest en Buizingen

Gebed om ontferming 1

God, vaak spitsen wij onze aandacht enkel toe op onze eigen zorgen.

-Als jongeren hongeren naar bevestiging
of volwassenen gebukt gaan onder de prestatiedrang van onze maatschappij,
zien we vaak alleen onze eigen bekommernissen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.

-Als mensen die eenzaam zijn
reikhalzend uitzien naar een woord of een gebaar van belangstelling,
of hopen op een gesprek,
dan hebben we dikwijls alleen maar tijd voor eigen genoegens en bezigheden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als mensen gebroken zijn door verdriet of lijden,
lopen wij soms in een grote boog om hen heen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Goede Herder,
maak ons tot nieuwe mensen,
steeds attent en bereikbaar
en help ons goed en zorgzaam te zijn
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naarValeer Deschacht.

Gebed om ontferming 2

God, Gij houdt van ons als een Goede Herder.
Vergeef ons als we enkel op onszelf vertrouwen,
op onze eigen inspanningen en onze talenten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, zoals een Goede Herder
hebt Gij aandacht en een groot hart voor elke mens.
Vergeef ons als we enkel aan onszelf denken
en geen oog hebben voor andere mensen
die vragen om onze hulp of onze aandacht.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij roept en zendt mensen
om in de Kerk met heel hun leven te getuigen
van uw Liefde en uw zorg voor mensen.
Vergeef ons als we niet openstaan
voor hun woorden of inzet in uw Naam.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God en Herder,
Gij houdt niet op mensen te roepen en op weg te zetten.
Gijzelf trekt met hen mee.
Wij bidden U
dat ook wij
uw Roepstem horen,
bezieling vinden en nieuwe hoop,
zodat wij ons aan U gewonnen geven.
Dat vragen wij U door Hem die uw Stem heeft gehoord,
die uw Weg is gegaan, ten einde toe,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God van hemel en aarde,
we zijn hier bijeen
om na te denken over wat Kerk-zijn voor ons kan betekenen.
Open ons hart voor de rijkdom van uw Boodschap.
Wees ons nabij met uw Geest van liefde en wijsheid.
Dat vragen we U voor vandaag en voor alle dagen van ons leven. Amen.
naar Diest

Lezingen

Luisteren we nu naar God die tot ons spreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 13, 14. 43-52)

Uit de Handelingen van de apostelen

14         In die dagen reisden Paulus en Barnabas
van Perge naar Antiochië in Pisidië.
Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
43
         Na afloop van de samenkomst
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan
trouw te blijven aan Gods genade.
44         De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar
om te luisteren naar het woord van de Heer.
45         Maar bij het zien van zo’n massa volk
werden de Joden vervuld met jaloezie
en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen
tegen de toespraak van Paulus.
46         In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:
`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,
maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom keren wij ons tot de heidenen.
47         Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:
Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,
om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’
48         De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden
en verheerlijkten het woord van de Heer,
en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven
namen het geloof aan.
49         Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.
50         Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen
en de notabelen uit de stad op,
ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,
en ze verjoegen hen uit hun gebied.
51         Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;
52         maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 7, 9-14b-17)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9           Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
14         Toen zei een van de oudsten:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
15         Daarom staan zij voor de troon van God,
en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.
16         Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
17         want het lam midden voor de troon zal hen weiden
en voeren naar de waterbronnen van het leven,
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 10, 27-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27         Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
28         Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
29         Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn één.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God die ons kent van nabij
en ons wil samenbrengen tot zijn volk van gelovigen, hopenden en liefhebbers,
in Hem willen wij ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor de herders in de Kerk.
Dat zij mogen herderen met visie, in dienstbaarheid, met geloof en liefde.
Dat zij vertrouwen durven stellen in
en veel begrip opbrengen voor hen
die zij mogen hoeden en behoeden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij op deze roepingenzondag
voor priesters, diakens, pastoraal werkenden, voor gebedsleiders en gebedsleidsters, lekenpredikanten en allen die zich als goede herders ten dienste stellen van de verkondiging van Gods Woord.
Moge hun voorbeeld anderen aanmoedigen
om mogelijke beschikbaarheid voor de dienst aan de Kerk van Christus
in overweging te nemen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die, onder welke vorm dan ook,
belangeloos tijd en energie stoppen in de pastoraal ter plaatse.
Dat zij mogen rekenen op waarde­ring.
Dat hun inzet zo uitnodigend mag zijn
dat ook nog anderen zich geroepen voelen om zich te engage­ren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die steeds klaar staan voor anderen,
voor allen die als goede buur of verre vriend
begaan zijn met het lot van mensen om hen heen.
Dat zij vreugde blijven vinden in wat zij voor anderen doen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om de geest van oecumene,
die ons dankbaar maakt omdat zovelen, over verschillen heen,
zich laten aanspreken en inspireren door de Stem van dezelfde Goede Herder.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Gij die ons hebt geroepen
om herders voor elkaar te zijn,
bewaak ons hart.
Dat het standvastig is
in het volbrengen
van alles wat geluk verschaft.
Dat het geborgenheid biedt
en kou doet overgaan.
Laten we bidden…

-Maak goede herders van wie moeder en vader zijn.
Dat zij hun kinderen dragen met liefdevol geduld
en voeden met tedere aanwezigheid.
Dat zij behoedzaam waken over het breekbaar geluk
waarvan hun kinderen dromen.
Laten we bidden…

-Laten wij een berghut bouwen
voor wie doodgelopen zijn
in het steile gebergte van hun verwachtingen.
Help ons de vermoeiden te dragen
zoals een herder doet met een verloren schaap.
Laten wij vriendelijk elkaar behoeden
en kleine herders zijn van U, Grote Herder,
eeuwige God.
Laten we bidden…                 
Marcel Weemaes


Gebed over de gaven 1

Goede Herder,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
en vult onze beker tot aan de rand.
Wij bidden U:
doe ons in dit samenzijn
de overvloed van uw trouw ervaren.
Bevestig ons in wie wij ten diepste mogen zijn:
uw beeld en gelijkenis,
zonen en dochters van U.
Neem ons bij de hand
en leid ons op de weg van Jezus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Gij die uw huis voor ons opent
en ons het Brood en de Wijn
van uw Wijsheid bereidt,
geef ons de smaak voor al wat edel is en goed.
Wat is de prijs van het Brood?
Wie zijn leven deelt, zal het weten.
Wat zegt de graankorrel?
Leven is sterven zodat nieuw leven kan opbloeien.
Waarvan zingt de wijnstok?
Vruchtbaarheid, overvloed.
Heer, zegen deze gaven tot die tekens. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus, de Heer, is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw Stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Heb een beetje vreugde
als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
richt ons op uw Woord,
stem ons af op uw Stem,
en maak ons tot dragers van uw vrede,
tot verkondigers van uw Boodschap.
Zo zal onze mensengemeenschap worden herboren
tot de vrede en de vreugde
die Gij in het vooruitzicht hebt gesteld.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Laat herders in zachtmoedigheid
over uw mensen waken,
ze leiden naar koele wateren van rust,
met trage stap de berghellingen verkennen
waar Gij uw wonderen zaait
en bloesem geeft op onverwachte tijden
aan schijnbaar doodgevroren twijgen.

Laat er valleien zijn van zacht verpozen,
heuvels van gemoedelijk samenzijn,
waar liefde feestelijk wordt gevierd
met brood en melk
en alle overvloed die Gij hebt beloofd
aan wie zich toevertrouwen aan U,
Herder van Israël.

En dat wij leren van het leven, elke dag,
en wijs worden aan de liefde en de pijn,
en moedig weten dat wij,
om anderen te dienen en beeld van U te zijn,
als mensen zijn geboren.
Wij zullen vriendelijk elkaar behoeden
en kleine herders zijn van U,
Grote Herder, eeuwige God.
M. Weemaes

Bezinning 2

Wie medemensen wil begelei­den
– zieken en gezonden –
op hun weg ten leven
moet van ze houden:

moet leren luisteren
naar al wat leeft in hun hart
aan verlangen en pijn

en zal zacht nabij komen
bij hun verdriet,
hun vragen en vertwijfeling

en stil worden
in zwijgende aandacht
en diepe eerbied
voor de mens
én het levensgrote mysterie
van het bestaan

zal diep in zichzelf
tekenen en taal van liefde
laten geboren worden
om dan schroomvol
te proberen,
in eenvoud en oprechtheid,
het broze woord te spreken
– zo uit Gods hart genomen –
een teken van woord en be­grip,
geborgenheid en vergeving,
van eindeloos vertrouwen
en hoop op leven…

zal zichzelf zijn
en zo de waarden voorleven
waaraan een mens zich kan rech­ttrekken

en zal ook
– in pijn om eigen onmacht –
niet moedeloos worden
maar in sterk geloof
de hand vasthouden
van Hem die altijd groter is
in Liefde en in Trouw.

Wie medemensen wil begelei­den
zal zelf ook gewoon maar mens zijn

die echt oprecht probeert
te leven.                                 
Ward Bruyninckx

Slotgebed 1

Goede Herder,
Gij hebt onze namen geschreven in de palm van uw hand.
Wij bidden U:
maak ons, in de geest van Jezus,
tot herders en hoeders voor elkaar.
Maak ons tot een gemeenschap
die zich terecht tooit met de naam van Jezus, de Christus,
Herder en Hoeder van mensen.
Doe ons herleven,
doe ons leven geven. Amen.

Slotgebed 2

Als je in Mij gelooft en probeert te leven
zoals Jezus het je voorleefde,
zul je nooit verloren gaan – zegt God.
Zelfs als het uur van sterven er is,
zul je leven vinden, eeuwig leven,
omdat jij en Ik één zijn geworden
en van elkaar zijn gaan houden.
Liefde sterft immers niet
maar maakt je mooi,
nu reeds, vandaag,
én morgen wanneer wij elkaar zullen zien
van aangezicht tot aangezicht
en mijn Leven jouw leven is geworden:
bron van tederheid en vrede. Amen.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.