4e paaszondag C 2016

17 04 2016

Begroeting

Laten wij hier bijeen zijn,
luisterend naar de stem van de Goede Herder,
op wie wij mogen vertrouwen
en die ons hoedend en behoedend nabij wil zijn als
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag, vierde zondag van Pasen,
is het zondag van de Goede Herder.
Hij is de Herder die opkomt voor zijn schapen,
de weg voor hen uitstippelt en Zelf hen voorgaat.
En allen die Hem volgen,
belooft Hij leven in overvloed,
voor eeuwig.
naar Kerk in Herent

Openingswoord 2

Als Jezus ons vandaag in de parabel van de Goede Herder zegt:
‘Ik ken mijn schapen’,
betekent dat veel meer dan alleen maar
‘Ik weet alles over mijn schapen’.
Dan betekent dat: Ik ben betrokken partij,
Ik heb mijn leven helemaal met hun leven verbonden.
Voor Jezus zijn we geen ‘nummer’.
Hij draagt zorg voor ieder van ons
en roept ons op hetzelfde te doen voor onze medemens.
Wie Jezus’ voorbeeld volgt
en dienstbaar is voor een ander,
krijgt Gods belofte van leven in overvloed,
leven in eeuwigheid.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Heer,
Gij roept ons op om handen en voeten te geven
aan uw Goede Boodschap,
maar de stemmen van genot en plezier klinken vaak luider in onze oren.
Voor onze doofheid voor uw oproep vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij wilt uw kudde bijeenhouden,
maar dikwijls lopen we van U weg,
denkend dat de andere oever groener is.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, op momenten dat het ons voor de wind gaat
zijn wij er inderdaad van overtuigd
dat Gij als een Goede Herder voor ons zorgt,
maar bij de minste tegenslag beginnen we daaraan  alweer te twijfelen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Als ik geen goede herder ben geweest,
niet uitermate zorgzaam,
niet lief en niet geduldig
voor wie mij als toeverlaat zocht,
bid ik:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als ik niet op mijn stappen terugkeerde
om wie vermoeid was op te halen,
om te troosten wie verstrikt geraakte in doornen van groot lijden
en als ik niet om vergiffenis vroeg
aan wie ik heb pijn gedaan,
vraag ik:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als ik mij veel te weinig aan de liefde heb gewaagd,
het herderschap van wie mij liefhadden niet vertrouwde,
en ik mijn vrienden niet om bijstand heb gevraagd,
bid ik:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Marcel Weemaes

Onze God is een liefdevolle God,
grenzeloos in zijn Barmhartigheid en Trouw.
Op Hem mogen we rekenen.
Hij zal onze zonden liefdevol vergeven.
Hij zal ons voeren naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
Gij roept én begeleidt mensen,
zet hen op weg,
maar trekt ook met hen mee als een Goede Herder.
Wij bidden U:
beziel ons dit uur en bevestig ons in alles,
waartoe wij ons door U geroepen weten
en beziel ons steeds met een nieuw elan.
Dat vragen wij U door Hem,
die uw Stem heeft gehoord,
uw Weg is gegaan ten einde toe,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2

Goede God,
in uw Zoon, Jezus Christus,
toont Gij U aan de mensen
als een Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Gij zijt een nabije God
en wij vragen U:
wees dan ook in dit uur bij ons aanwezig
nu wij naar uw Woord gaan luisteren
het Brood gaan breken en delen.
Nu en in eeuwigheid. Amen.
4-ingen

Lezingen

Luisteren we nu naar God die tot ons spreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 13, 14. 43-52)

Uit de Handelingen van de apostelen

14        In die dagen reisden Paulus en Barnabas
van Perge naar Antiochië in Pisidië.
Op de sabbat gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.
43
        Na afloop van de samenkomst
liepen vele Joden en godvrezende proselieten
met Paulus en Barnabas mee;
dezen spraken tot hen en drongen er bij hen op aan
trouw te blijven aan Gods genade.
44        De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar
om te luisteren naar het woord van de Heer.
45        Maar bij het zien van zo’n massa volk
werden de Joden vervuld met jaloezie
en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen
tegen de toespraak van Paulus.
46        In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas:
`Tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken,
maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig keurt,
daarom keren wij ons tot de heidenen.
47        Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons:
Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen,
om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde.’
48        De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden
en verheerlijkten het woord van de Heer,
en allen die bestemd waren voor het eeuwige leven
namen het geloof aan.
49        Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek.
50        Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen
en de notabelen uit de stad op,
ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas,
en ze verjoegen hen uit hun gebied.
51        Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Ikonium;
52        maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige Geest.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 7, 9-14b-17)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9         Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
14        Toen zei een van de oudsten:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
15        Daarom staan zij voor de troon van God,
en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel,
en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.
16        Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden,
geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen,
17        want het lam midden voor de troon zal hen weiden
en voeren naar de waterbronnen van het leven,
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 10, 27-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
27        Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
28        Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
29        Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn één.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen,
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven, en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor alle mensen
die zich toevertrouwen
aan de weg van het evangelie.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die Gods Stem beluisteren
in het dagelijks gebeuren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die als herders in onze tijd
zoekers zijn naar menswaardig leven voor elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
die de Verrezen Heer aanvaarden
als Goede Herder.
Laten wij bidden…

Hemelse Vader,
zozeer gaan mensen U ter harte
dat Gij ons uw Zoon als Goede Herder toevertrouwt.
Geef dat wij, luisterend naar zijn Stem,
de richting blijven gaan van blijvend leven.
Dit vragen wij U door Jezus,
Herder van al wat bestaat. Amen.
André Janssen

Voorbeden 2

Bidden wij vandaag tot onze Goede Herder.

-Bidden we voor de Kerk wereldwijd, om onbevangenheid en durf.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar de vragen van deze tijd tracht te verstaan.
Dat zij zich solidair toont
met alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk in ons land,
om een goede verstandhouding tussen top en basis
en om onderling vertrouwen.
Dat niet prestige en eigen gelijk
de wet voorschrijven,
maar dat welgemeende zorg en begrip
de enige drijfveer moge zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor deze geloofsgemeenschap,
om belangstelling en respect voor elkaar,
wie de andere ook is.
Dat wij elkaar niet ontmoedigen, maar bemoedigen.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
zend ons uw Geest
die ons in herinnering brengt
wat Jezus ons heeft gezegd. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer,
in deze gaven van brood en wijn gedenken wij uw Zoon, de Goede Herder,
die voor ons zijn leven heeft gegeven.
Laat Hij ons voorgaan in deze viering
en ons voeren naar de Bronnen van het eeuwig Leven.
Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
hier in deze gaven van brood en wijn bieden wij U
ons werk, onze zorg en onze liefde aan,
al onze vreugdevolle en verdrietige ervaringen,
onze dromen en idealen.
Neem ons leven dat wij met zoveel andere mensen delen.
Zegen het en koester het in uw zorgzame vaderhanden
en geef aan al het menselijke een goddelijke glans, vandaag en alle dagen. Amen.
Schiplaken

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus, de Heer, is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw Stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Heb een beetje vreugde
als wij proberen iets te maken van uw opdracht,
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor alles wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij hebt ons uw vrede aangeboden.
Geef dat wij uw aanbod verstaan en ontvangen,
dat wij leven in vrede,
zoals Gij ze hebt bedoeld.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die vrede toe.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Gelukkig wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Heer,
geef ons vandaag een nieuw hart
dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen.

Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat geschiedt.

Geef ons vandaag een nieuw geloof
dat elk goed begin van U verwacht.

Geef ons nieuwe hoop vandaag
die uitziet naar die onmogelijke vrede.

Geef ons vandaag een nieuwe liefde
die sterk is als de dood.

Zegen ons vandaag dat we troost en vreugde mogen zijn
voor allen die twijfelen.

Geef ons de moed
om altijd opnieuw te beginnen met U.
F. Cromphout

Bezinning 2

Stilte vinden en rust
in onze rumoerige wereld,
dat is een kunst.
Open en ontvankelijk luisteren
naar wat er leeft in de ander,
dat geeft ons de kans
om voor elkaar een herder te zijn.
In stille aandacht
kan de ander tot leven komen.
Weten dat je wordt gehoord,
dat je mag zijn zoals je bent,
dat schept nieuwe levenskansen.
Luisteren naar de Stem
van de Goede Herder:
dat geeft onvermoede perspectieven.
Hij zegt, dat je zijn mens bent,
door Hem gekend en bemind.
Luisteren naar zijn Stem
boort in ons diepe bronnen aan.
Het doet ons voelen,
dat we een plaats hebben
in Gods geschiedenis met de mensen.
Hij roept ons bij onze naam
om volop mens te zijn voor de ander
en ook voor zijn Rijk onder ons.
Luisteren naar zijn Stem
is niet vrijblijvend.
Het zet ons in beweging
om zijn Belofte van liefde
waar te maken,
vandaag en morgen,
altijd.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God en Herder,
Gij laat ons niet over aan vreemde handen,
Gijzelf ziet naar ons om.
Wij bidden U:
doe ons zorg hebben voor anderen,
zoals Gij zorg draagt voor ons.
Dan zullen wij steeds meer gelijken op Hem die is:
de Goede Herder,
Beeld en Gestalte van uw menslievendheid,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Slotgebed 2

Heer, onze God,
voor U zijn mensen geen nummers.
Gij kent ieder van ons bij onze naam.
Wij bidden U vandaag om mensen
die, zonder een vleugje jaloersheid, ons het allerbeste gunnen,
die naast ons blijven staan
als de schaduwen in ons leven het zonlicht verduisteren.
Leer ons zulke herders te zijn voor al onze medemensen.
Dan brengen wij uw Rijk wat dichterbij. Amen.
naar Rijmenam

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.