4e Paaszondag B 2021

25 04 2021
Roepingenzondag

Begroeting

Laten wij hier samen zijn in de naam van God die liefde is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Wim Collin

Openingswoord 1

Hartelijk welkom op deze vierde zondag na Pasen.
Vandaag verzekert Jezus ons:
“Ik ben de Goede Herder en Ik ken mijn schapen”.

De draagwijdte van dit woord dringt pas ten volle tot ons door
als wij het concreet op onszelf toepassen:
Jezus kent mij! Ik ben Hem vertrouwd!
Hij kent mijn goede en minder goede kanten,
mijn eigenheden en mijn eigenaardigheden
en Hij aanvaardt mij zoals ik ben.

Als wij Hem vergeving vragen over ons veelvuldig tekortschie­ten,
vertellen wij Hem dus niets nieuws.
Hij kent ons immers van binnen en van buiten.
Het betekent wel dat wij ons voor Hem willen openstellen,
bewust van onze beperktheden,
wetend dat zijn liefde voor ons niet onze verdienste is.

Openingswoord 2

Vandaag gedenken wij Jezus als de Goede Herder.
Daarom is het ook Roepingenzondag,
want een gelovige gemeenschap kan niet zonder mensen
die als herders zorgen voor hun volk.
Vaak bedoelen wij met ‘herders’
zij die leiding geven aan de geloofsgemeenschap
en zij die voorgaan,
maar ook wij allemaal zijn geroepen
om voor mekaar zorg te dragen.
Wij moeten elkaars herders zijn
door elkaar in het geloof te ondersteunen en te bemoedigen.
Lummen

Openingswoord 3

Jezus vat vandaag in het evangelie zijn hele leven samen
met enkele eenvoudige woorden:
“Ik geef mijn leven voor mijn schapen.”
Hij geeft zijn leven uit vrije wil,
uit pure, radicale liefde.

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij houdt van ons,
zoals een Goede Herder houdt van zijn schapen.
Als christenen, als leerlingen van U, zouden wij uw voorbeeld moeten volgen
en liefdevol zorg dragen voor onze medemensen,
maar vaak gaat onze interesse vooral – en soms uitsluitend – naar onszelf
en steken we onze handen slechts uit naar onze naaste
als we eerst goed voor onszelf hebben gezorgd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij kent uw schapen en zij kennen U.
Soms kennen wij zelfs onze buren niet,
gewoon omdat we geen aandacht aan elkaar besteden.
Hoe kunnen we dan, naar uw voorbeeld, goede herders voor elkaar zijn?
Om ons tekort aan naastenliefde:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in uw Kerk roept Gij mensen op
om verantwoordelijkheden op te nemen om die Kerk te leiden.
Dit is vaak een zware taak
en het zijn ook maar mensen, met hun eigen zwakheden.
Daar leggen we te vaak de nadruk op,
terwijl wij te weinig krediet geven aan hun inzet en hun goede bedoelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Goede Herder van alle mensen,
leer ons meer liefdevol denken en handelen,
dan zullen we meer echt uw leerlingen worden. Amen.

Gebed om ontferming 2

Wij schieten dikwijls tekort tegenover elkaar.
Het is goed dat te erkennen en ons voor te nemen daaraan iets te doen.
Alleen zo kunnen wij van God vergeving verwachten.

-Als wij eerder in dienst staan van onszelf
dan in dienst van de anderen…
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij het leven eerder proberen te winnen
dan het, om het evangelie, te verliezen …
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij eerder kritisch en eisend staan tegenover medemensen
dan begrijpend en mild…
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze oren openen,
ons hart bekeren en ons zo geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God van mensen,
zozeer gaan wij U ter harte
dat Gij uw Zoon aan ons hebt toevertrouwd.
Als een Goede Herder
draagt Hij zorg voor alle mensen.
Geef dat ook wij het beste van onszelf durven loslaten
voor het welzijn van elkaar.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, de Verrezen Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
wij zijn hier samen omdat wij geloven in U.
Daarom vragen wij:
help ons in te gaan op uw uitnodiging
om van ons leven  iets zinvols te maken.
Maak ons bereid tot liefdevolle inzet,
om zo de droom te vervullen van Jezus
die met ons op weg blijft gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar Gods Woord,
ons toegesproken doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 4, 8-12)

Uit de Handelingen der Apostelen

8           Petrus werd vervuld van de heilige Geest
en zei tegen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden:
`Leiders van het volk en oudsten!
9           Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke
ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding,
10         dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten:
door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër,
die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden,
staat hij hier gezond voor u.
11         Hij is de steen die door u, de bouwlieden,
werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden.
12         Door niemand anders komt de redding,
want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven
waardoor wij ons kunnen laten redden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-2)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 10, 11-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
11         Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
12         Maar een huurling, geen echte herder dus,
als die een wolf ziet komen,
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor
– het zijn zijn eigen schapen niet! –
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.
13         Hij is immers een huurling
en bekommert zich niet om de schapen.
14         Ik ben de goede herder:
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
15         zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.
16         Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:
ze zullen luisteren naar mijn stem.
Zo wordt het: één kudde met één herder.
17         Daarom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef,
om het daarna weer terug te nemen.
18         Niemand neemt het Mij af,
Ik geef het uit eigen vrije wil.
Daartoe immers heb Ik de macht,
zowel om het te geven als om het terug te nemen.
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

In God die ons kent van nabij,
die ons wil omvormen tot zijn volk van gelovigen,
in Hem willen wij ons geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Goede Herder.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij”.
Daarom mogen wij met vertrouwen tot Hem bidden.

– Bidden wij voor alle bisschoppen, priesters, diakens en pastorale werkers.
Dat hun boodschap levensnabij mag zijn en dat hun leven,
ondanks kleinmenselijke kanten,
een teken mag zijn van Gods aanwezigheid in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor gehuwden en alleenstaanden.
Dat hun inzet voor Gods Rijk door dagelijkse daden van oprechte liefde aanstekelijk mag zijn voor hun gezin en hun omgeving.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze jongeren.
Dat zij bij hun levenskeuze rekening houden met de christelijke waarden.
Dat zij het de moeite waard vinden
hun leven in dienst te stellen van het evangelie.
Laten wij bidden…

God, wij danken U voor uw nabijheid en uw grenzeloze Liefde.
Geef dat wij daaraan beantwoorden met heel ons hart
naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

Op deze Roepingenzondag klinkt nog altijd Gods stem.

-De roep klinkt om mannen en vrouwen
die zich, met heel hun persoonlijkheid, willen inzetten voor Gods Rijk.
Laten we daarom bidden…

-De roep klinkt om werkers van gerechtigheid
die mensonterende structuren aanklagen
en die zich inzetten voor het welzijn van iedereen,
de zwaksten eerst.
Laten we daarom bidden…

-De roep klinkt om goede herders in de Kerk
die een bevrijdende boodschap uitdragen
en Gods zorg en liefde voor de mensen gestalte geven
door hun levenswijze.
Laten we daarom bidden…

-De roep klinkt binnen onze geloofsgemeenschap om mensen
die aan die gemeenschap willen bouwen
en zo een bakermat vormen voor eigentijds geloofsleven.
Laten we daarom bidden…
vrij naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

Goede God,
omdat wij in het gebroken brood Jezus herkennen
bieden wij U dit brood aan
als teken van onze bereidheid om met anderen te delen.
Wij bieden U ook deze wijn aan
als teken van vreugde en dankbaarheid
om Jezus die, als een Goede Herder, voor ons in de wereld kwam. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede Herder,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
en vult onze beker tot aan de rand.
Wij bidden U:
doe ons in dit samenzijn
de overvloed van uw trouw ervaren.
Neem ons bij de hand
en leid ons op de weg van Jezus,
Herder en Hoeder van mensen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met Brood en Beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn Bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Laat ons vreugde erin vinden
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

In de maatschappij en tussen de Kerken
zijn er nog vele tegenstellingen.
Jezus’ grote wens was
dat alle mensen één zouden worden,
als één kudde onder één herder.
Moge die innige vredeswens van Jezus altijd met u zijn.
En laat ons die vrede van harte aan elkaar doorgeven.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor de schapen.”
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

De roeping van een christen
ligt samengevat in die ene zin:
‘Ik ben de Goede Herder’.
Dit woord moet je zeggen
en moet je doen.
Herder zijn
is houden van allen die ons zijn toevertrouwd
en dag in dag uit je leven voor hen geven.
Tot een Kerk van herders zijn wij geroepen.

Schaap zijn is onze bestemming niet,
want schapen hoeven niets te doen,
alleen te wachten
tot een ander voor hen zal zorgen.
Ze hoeven niet te denken,
alleen maar over te nemen
wat een ander hen heeft voorgedacht.
Tot schapenkerk zijn we niet geroepen.

Huurling zijn
is onze bestemming niet.
Want huurlingen willen wel iets voor een ander doen,
zolang het niet te lastig wordt,
zolang het hun eigen belang niet schaadt
of ze hun leven niet hoeven te veranderen.
Tot huurlingenkerk zijn we niet geroepen.

Een Kerk van herders horen wij te zijn,
vanuit die Ene die onze Herder is,
en die ons zendt om zijn herderswerk voort te zetten
en onvermoeibaar de zorg om mensen
in beide handen te nemen.

Bezinning 2

Het beeld van de herder is uit onze samenleving verdwenen…
Kudde en herder…
Ze horen niet meer thuis in een landschap met industrie,
autowegen…

Toch zijn er ook vandaag mensen die elkaar kennen,
bij elkaar horen,
op elkaar zijn aangewezen,
afgestemd zijn op elkanders stem,
net zoals herder en kudde op elkaar zijn afgestemd.
Toch zijn er ook vandaag nog mensen die herders en hoeders zijn voor elkaar…

Maar ook de huurling is blijven leven,
tot heel diep in mezelf.
Die levenshouding van de huurling
die koel zijn profijt berekent,
zijn uren klopt en zijn uren telt.
De huurling-in-mij zegt:
“Het zijn mijn zaken niet,
ik was mijn handen liever in onschuld dan ze vuil te maken.”
De huurling die zich inzet tot op het ogenblik dat het gevaarlijk wordt
of tot er niets meer te verdienen valt.
De huurling die vlucht…

Ook díe huurling is blijven leven,
tot op vandaag…
Levensecht

Slotgebed 1

Ik ken je, zegt Jezus.
Ik weet wat er in je hart leeft
en wat je pijn en je vreugde is.
Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten
en jouw Gids en Herder zijn.
Maar Ik wil je ook vragen
om zélf een herder te zijn voor anderen.
Je moet daar geen held voor worden,
geen superman of supervrouw.
Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent.
Durf in mijn voetsporen te treden
en je leven breken en delen als brood en wijn.
Het zal je gelukkig maken,
en je vrede en vreugde schenken.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede Vader,
van harte bidden wij U
dat uw evangelie vele mensen op een bijzondere manier zou boeien.
Spreek tot hun hart en laat hen ervaren
hoe de vriendschap tussen U en de mensen
en de vriendschap tussen mensen onderling,
het de moeite waard maken
om zich in te zetten voor uw Blijde Boodschap,
ook en vooral in deze tijd.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.