4e Paaszondag B 2015

20 04 2015

Begroeting

Van harte welkom op ons wekelijks samenzijn.
Een samenzijn rond Jezus van Nazareth, de Goede Herder.
In zijn nabijheid
weten wij God in ons midden aanwezig
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het evangelie van vandaag stelt Jezus voor als de Goede Herder.
Daarom vieren wij vandaag ook Roepingenzondag.
Wij zijn immers allemaal geroepen om elkaars hoeder te zijn.
Daarom willen we in ’t bijzonder bidden
om enthousiaste mensen die geloven in de toekomst van de Kerk van Jezus,
kartrekkers in woord en daad.
vrij naar Broechem

Openingswoord 2

Vanouds staat deze vierde zondag van Pasen
in het teken van Jezus als Goede Herder.
Die Goede Herder  is geen huurling,
maar iemand die een hart heeft voor zijn schapen,
die bij al wat Hij doet of onderneemt,
slechts hun welzijn op het oog heeft.
Vandaag, Roepingenzondag, wordt die Herder
aan alle herders en hoeders van mensen tot voorbeeld gesteld.

Openingswoord 3

In het Johannes-evangelie stelt Jezus zichzelf voor als de goede herder
die een hart heeft voor zijn schapen.
Zijn schapen kennen Hem.
Jezus tekent daarmee
hoe het er in zijn Kerk aan toe dient te gaan.
Hij spreekt daarbij ook over een schaapstal.
Waarom een schaapstal, en niet een tempel,
als het gaat over de organisatie van zijn Kerk?
Een doordenkertje.
naarKees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

-Heer,
Gij roept ons op uw leerlingen te zijn,
om te doen wat Gij hebt gedaan.
Maar vaak schieten we daarin tekort.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
elk van ons heeft eigen talenten.
Gij vraagt ons om ze maximaal te laten renderen
ten dienste van de anderen
en van de zwaksten het eerst.
Maar heel vaak gebruiken we onze talenten enkel voor onszelf.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij vraagt ons om zorgzame en enthousiaste christenen te zijn
in een Kerk die uw Boodschap van hoop en liefde levenskrachtig uitdraagt
naar alle mensen.
Maar te dikwijls zijn we slechts lauwe christenen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons Heer
en kom ons tegemoet met uw barmhartigheid. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laten we voor we aan deze viering beginnen
het even stil maken en kijken in ons eigen hart.
Vaak vinden we bij onszelf kleine, scherpe kanten.
Daarom willen we nu om vergeving vragen.

-Voor al die keren dat wij
mensen in nood zagen en geen helpende hand uitstaken,
dat we eigenbelang kozen
boven naastenliefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Voor al die keren dat wij moedwillig afdwaalden,
dat we eigen wegen gingen zonder rekening te houden met anderen
en alleen dachten aan ons eigen ik.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Voor al die keren
dat wij niet geloofden dat Gij God, onvoorwaardelijk,
onze Goede Herder wilt zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
als een Herder zorgt Gij voor ons.
Wil dan ook nu weer in uw eindeloze erbarming
al wat klein en gebroken is van ons weg nemen
opdat wij opnieuw vrij mogen leven,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.
Wim Collin

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
wij zijn hier samen omdat wij geloven in U.
Daarom vragen wij:
help ons in te gaan op uw uitnodiging
om van ons leven  iets zinvols te maken.
Maak ons bereid tot liefdevolle inzet,
om zo de droom te vervullen van Jezus
die met ons op weg blijft gaan,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer Jezus, Goede Herder,
de komst van uw Rijk hebt Gij aan mensen toevertrouwd.
Wij danken U voor dat groot vertrouwen,
maar laat ons niet alleen.
Weest Gij onze kracht
om mensen naar uw hart te zijn,
mensen die edelmoedig het geloof, de hoop en de liefde voorleven.
Zo kunnen mensen vol vreugde ontdekken
dat Gij onze Verlosser zijt voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Liturgische vieringen

Lezingen

In de eerste lezing legt Petrus verantwoording af
over zijn woorden en daden voor de joodse Hoge Raad.
In de tweede lezing drukt Johannes zijn verwondering en vreugde uit
over de liefde die God ons in Jezus heeft betoond.
In het evangelie noemt Jezus zichzelf de Goede Herder
die zijn leven geeft voor zijn schapen.

Eerste lezing (Hand., 4, 8-12)

Uit de Handelingen der Apostelen

8           Petrus werd vervuld van de heilige Geest
en zei tegen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden:
`Leiders van het volk en oudsten!
9           Als wij vandaag naar aanleiding van een weldaad aan een zieke
ondervraagd worden over de oorzaak van zijn redding,
10         dan moet u allen en heel het volk Israël goed weten:
door de naam van Jezus Christus de Nazoreeër,
die u hebt gekruisigd, maar die God heeft opgewekt uit de doden,
staat hij hier gezond voor u.
11         Hij is de steen die door u, de bouwlieden,
werd verworpen, maar de hoeksteen is geworden.
12         Door niemand anders komt de redding,
want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven
waardoor wij ons kunnen laten redden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-2)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen; maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 10, 11-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sprak tot zijn leerlingen:
11         Ik ben de goede herder.
Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
12         Maar een huurling, geen echte herder dus,
als die een wolf ziet komen,
laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor
– het zijn zijn eigen schapen niet! –
en de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen.
13         Hij is immers een huurling
en bekommert zich niet om de schapen.
14         Ik ben de goede herder:
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
15         zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;
Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen.
16         Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof.
Ook voor hen moet Ik een herder zijn:
ze zullen luisteren naar mijn stem.
Zo wordt het: één kudde met één herder.
17         Daarom heeft de Vader Mij lief,
omdat Ik mijn leven geef,
om het daarna weer terug te nemen.
18         Niemand neemt het Mij af,
Ik geef het uit eigen vrije wil.
Daartoe immers heb Ik de macht,
zowel om het te geven als om het terug te nemen.
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor alle mensen die,
in onze wereld en in onze geloofsgemeenschap,
voor elkaar goede herders willen zijn.
Dat hun zorgzaamheid het mag winnen
van de mentaliteit van ‘elk voor zich’.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die
hard en liefdeloos omspringen met hun medemensen.
Dat zij tot het inzicht mogen komen
dat wij er zijn voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die met ons meegaan op de weg van Jezus.
Dat wij ons allemaal zouden gedragen als kinderen van God
en zo de naam ‘christenen’ waardig zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich geroepen weten in de Kerk van God.
Dat zij, samen met hun zorg voor het geloof aan de basis,
het grote geheel van één kudde, één Herder, niet uit het oog verliezen.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht

Voorbeden 2

Laten wij bidden tot God die ons nabij is gekomen in Jezus.

-Geef kracht aan uw Kerk die wij zijn,
in onze dienst voor gerechtigheid, vrede en zorg voor het milieu.
Geef ons de moed ons in te zetten voor een betere wereld.
Laten wij bidden…

-Vandaag wordt over de hele wereld gebeden om roepingen.
Om uw Geest bidden wij,
om openheid om de weg van uw Geest te kunnen ontdekken.
Om vurigheid om op die weg te volharden.
Om een herbergzaam hart voor ieder die we op die weg ontmoeten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die weten dat ze elkaar zijn toevertrouwd
door huwelijk, door vriendschap voor het leven,
door toewijding aan een gemeenschap.
Dat zij die roeping koesteren en voor elkaar trouwe herders mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mannen en vrouwen
die een bijzondere opdracht in uw Kerk kregen toegewezen.
Dat zij hun spiritualiteit steeds opnieuw funderen op Jezus, de Goede Herder.
Laten wij bidden…

Goede God,
ga mee met uw mensen op al hun wegen.
Maak ons in de Geest van Jezus
tot herders en hoeders van elkaar. Amen.

Voorbeden 3

Op deze Roepingenzondag bidden we met vertrouwen:

-Voor hen die geroepen zijn tot een ambt in de Kerk.
Dat zij luisteren naar de stem van Jezus Christus
en naar datgene wat er leeft in de gemeenschap.
Laten wij bidden…

-Voor hen die zich als vrijwilliger geroepen voelen
om samen op te trekken en een gezicht te geven aan Gods Rijk.
Dat zij daartoe steeds geïnspireerd blijven.
Laten wij bidden…

-Voor alle christenen.
Dat zij groeien in de liefde tot God
en zijn liefde uitstralen in de wereld.
Laten wij bidden…

-Voor niet-christenen.
Dat zij geraakt en gegrepen worden
door de Goede en Blijde boodschap van Jezus.
Laten wij bidden…
naar Heeswijk

Voorbeden 4

-Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen
in Kerk en maatschappij.
Dat zij de vrijheid mogen vinden
geheel en onbaatzuchtig open te staan
voor de wensen en de noden
van wie aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die niet in zichzelf durven geloven
omdat zij, op welke wijze dan ook,
geknecht zijn, of in zichzelf gevangen zitten.
Dat zij de kracht en de wijsheid mogen ontvangen
om zichzelf te kunnen zien in het Licht van Jezus,
de Goede Herder die bevrijdt, geneest en leidt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf.
Dat in ons
Jezus’ geest van nederigheid en onbaatzuchtigheid mag gewekt worden.
Dat wij de innerlijke vrijheid ontvangen
om telkens weer met heel ons hart te kunnen zeggen:
‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.
Laten wij bidden…

Bevrijd ons, Heer,
van alle eigenwaan en zelfgenoegzaamheid.
geef ons de kracht
om uw leven als mens onder de mensen,
na te volgen.
naar Paul van Geest

Gebed over de gaven 1

God, Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd
en zo wilt Gij uw trouw en uw zorg zichtbaar maken.
Aan de tekenen van samenhorigheid,
aan een eenvoudig teken van dienstbaarheid,
kan men U herkennen.
Wij danken U erom
en vragen uw zegen over deze tafel. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
in deze gaven gedenken wij uw Zoon,
de Goede Herder, die zijn leven voor ons gaf.
Moge Hij ons voorgaan aan deze tafel
en ons de weg tonen naar eeuwig leven. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘houden van’,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.


Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus,
dankzij wie wij mogen bidden:
Onze Vader,…

Vader, Moeder van alle schepselen, onze Herder en Behoeder,
wij danken U dat wij uw schepselen mogen zijn.
Laat ons vreugde erin vinden
als wij proberen te leven voor U,
voor elkaar,
voor al wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Dan zullen wij mogen uitzien naar de definitieve wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij zijt het fundament waarop uw Kerk is gebouwd.
Gij houdt ons als levende stenen bijeen.
Wij vragen U:
geef ons kracht om daden te stellen
die vrede nabij brengen.
Fluister ons woorden in
die eenheid en harmonie oproepen.
Moge de vrede van Christus altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

“Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer.
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
Ik geef mijn leven voor de schapen.”
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Laat herders in zachtmoedigheid over uw mensen waken,
ze leiden naar koele wateren van rust.
Met trage stap de berghellingen verkennen
waar Gij uw wonderen zaait en bloesem geeft
op onverwachte tijden aan schijnbaar doodgevroren twijgen.

Maak goede herders van wie moeder zijn,
dat zij hun kinderen dragen met liefdevol geduld
en voeden met tedere aanwezigheid.

Maak goede herders van wie vader zijn,
dat zij behoedzaam waken over het breekbaar geluk
waarvan hun kinderen dromen.

Laat er gemeenschap zijn en broederlijkheid tussen de miljoenen mensen
die bergen beklimmen van gedroomd geluk
en duizelen bij de diepte van hun vragen.

Laat er valleien zijn van zacht verpozen,
heuvels van gemoedelijk samenzijn
waar liefde feestelijk wordt gevierd met brood en wijn
en alle overvloed die Gij beloofd hebt
aan wie zich toevertrouwen aan U, Herder van Israël.
Marcel Weemaes

Bezinning 2

God,
in mijn leven zijn er veel goede herders.

Er zijn goede herders
die voor mij zorgen
als ik ziek ben, of verdrietig.

Er zijn goede herders
naar wie ik opkijk,
omdat ze een voorbeeld zijn
van hoe ik graag zou willen leven.

Er zijn goede herders
die me helpen bij het kiezen,
me goede raad geven
als ik het moeilijk heb.

Er zijn goede herders
die me veel warmte en liefde geven,
zelfs op momenten dat ik het niet verdien.
Van hen krijg ik warme knuffels,
tederheid en aandacht.

En Gij, mijn God,
Gij zijt al deze goede herders bij elkaar
en nog veel meer.
Zij geven me immers een beetje
van wat Gij me oneindig geven kunt.

Bezinning 3

Herder zijn is geen sinecure,
niet iets van ‘zomaar even doen’.
Het vraagt om trouwe nabijheid,
om zorgzame vastberadenheid.
Een herder ziet de ander aan
met ogen van respect en behoud.
Hij gunt alle goeds
en schept daarvoor voorwaarden.
Hij stuurt naar grazige weiden,
naar leven in overvloed,
naar recht en vrede zonder einde.
Een herder laat niemand vallen.
Hij is er als een stut en steun
in goede en in kwade dagen.
Hij geeft van zijn leven,
van zijn liefde en solidariteit.
Hij is een mens uit één stuk,
begaan met mens en wereld,
in Gods naam.

Wij worden allen geroepen
om elkaars herder en hoeder te worden,
om van ons leven te geven
voor andermans geluk en toekomst.
De enige Goede Herder
is daartoe ons Voorbeeld,
onze Bron van inspiratie.
Hij nodigt ons uit te leven
in trouw aan de mensen
en aan God, ons leven lang.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Jezus, de Christus,
als een Herder trekt Gij voor ons uit.
Gij kent ieder van ons bij naam.
Bemoedigend helpt Gij ons uw weg te volgen
en geeft ons te eten van uw Leven.
Maak ons tot een hechte Christengemeenschap
die terecht uw naam draagt. Amen.

Slotgebed 2

God van mensen,
zoals Gij Jezus kent,
zo kent Hij U.
Onafscheidelijk zijt Gij met uw Zoon verbonden.
Wij bidden U:
geef dat al de zijnen mogen delen
in deze hechte band van liefde en genegenheid.
Dit vragen wij U
in naam van Jezus, de Verrezen Heer. Amen.
André Janssen

Slotgebed 3

We zijn er ons soms
veel te weinig van bewust, Heer,
dat Jezus ook voor ons
zijn leven heeft gegeven,
en dat Hij als een Goede Herder
in jouw naam
zorg voor ons draagt.
Geef ons de durf
ons door Hem te laten leiden
en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan
dat die weg van Jezus
ook onze weg is:
als goede herder
zorg dragen voor anderen
zonder aan onszelf te denken.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

God heeft ons in het leven geroepen
als zijn beeld en gelijkenis.
Wees betrouwbaar in de woorden die ge spreekt.
Wees herkenbaar in alles wat ge onderneemt.
Bewaar boven alles de liefde voor elkaar.
Vertrouw op Hem die onze Toekomst is en ons Leven:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

God onze Vader,
Gij roept alle mensen op om de weg van uw Zoon te volgen.
Het is voor ons niet altijd gemakkelijk
om de juiste beslissingen in ons leven te nemen.
Maak van ons soepele mensen,
die altijd bereid zijn om, als het nodig is,
een andere weg te kiezen dan wij gewoon zijn.
Zegen ons daartoe God
als +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Wim Collin

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.