3e zondag vasten B 2018

04 03 2018

Begroeting

Halverwege op onze tocht naar Pasen
mogen wij hier samenzijn in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De veertigdagentijd herinnert ons
aan de veertig jaar woestijnervaring van Israël.
Doorheen verlatenheid, twijfel en opstandigheid
– zo horen we in de eerste lezing –
komt God zijn volk naderbij.
Hij maakt de spelregels duidelijk
van een goede relatie tussen Hem en de mens:
onderhoud mijn geboden.

Waar het in onze relatie met God niet om gaat
leert ons het einde van onze evangelielezing:
“Heel wat mensen kwamen tot geloof
bij het zien van de tekenen die Jezus verrichtte.
Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal door had:
niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.”  (Jo. 2,23-25).

Omdat wij dikwijls ‘geloven’ in de hoop dat God wonderen voor ons doet,
in plaats van te geloven door te doen wat Hij van ons verwacht,
bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

Bij deze derde halte op weg naar Pasen,
horen wij de ‘Tien Woorden’ van God
als bakens op onze levensweg.
‘Tien Woorden’ om van te leven,
maar soms wij hebben er verpletterende verboden van gemaakt.
Het zijn Woorden die bevrijden,
wegwijzers naar een rechtvaardiger samenleving.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Jezus heeft gezegd:
“Breek deze tempel af
en Ik zal hem doen herrijzen.”
Omdat ons geloof in een betere toekomst voor alle mensen
niet groot genoeg is om die toekomst mogelijk te maken:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus heeft gezegd:
“Maak van het huis van mijn Vader geen markthal.”
Omdat wij in de wereld die God schiep en die dus ook zijn huis is,
lijdzaam toezien dat miljoenen mensen worden verhandeld voor geld:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God zei tot Mozes:
“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.”
Omdat wij in ons dagelijks leven zoveel aandacht en energie besteden
aan die andere goden die ons door onze maatschappij worden aangeprezen
en zo weinig aandacht en energie besteden aan U, God,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

-Onze God heeft ons lief
en gaf ons zijn richtlijnen die leiden naar een leven in liefde en vrede.
Wij beluisteren ze niet altijd als richtingwijzers voor een goed samenleven,
maar verengen ze vaak tot geboden en verboden,
tot harde wetten en strakke regeltjes.
Daarmee doen we U onrecht, God.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij horen wel het Woord:
‘Gij zult niet doden’,
maar laten dat aan ons voorbijgaan.
Wij zijn immers geen moordenaars.
Maar we doen nog te weinig moeite om het leven te redden
van mensen die honger lijden,
van mensen die verdrukt worden.
Wij doen hen onrecht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We horen dat Jezus de tafels van de geldwisselaars omvergooit
en dat Hij met een zweep de kooplui verjaagt.
Wij zijn niet altijd bereid onszelf, onze levenswijze, te laten omvergooien
om radicaal de Boodschap van het evangelie te volgen.
Zo doen wij U en elkaar onrecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Openingsgebed 1

Barmhartige en getrouwe God,
opdat wij niet eigenzinnig onze wegen zouden gaan
hebt Gij uw Wet gegeven,
uw Woord dat ten leven leidt.
Ga met ons op uittocht uit elk slavenland
en leer ons te werken aan de uitbouw van uw Land van belofte.
Beziel ons met uw Geest
om in te zien dat waarachtig leven geweven wordt
door verbondenheid tussen mensen en volkeren,
door te kiezen voor gerechtigheid en vrede in het spoor van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt ons uw Wet gegeven als een lamp voor onze voeten,
als een licht
waarmee we de weg kunnen vinden naar U.
Maak dat ons leven niet verstikt,
want louter leven naar de letter van de wet kan dodelijk zijn.
Leer ons te voldoen aan uw Wet
als aan een opgave die Gij ons toevertrouwt,
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar  Levensecht

Lezingen

De eerste lezing belicht vandaag het Sinai-verbond
met de ‘Tien Woorden’ van dit Verbond.

In de tweede lezing spreekt Paulus
over de paradox van Jezus’ kruis.

En ook het evangelie nodigt uit tot bezinning
over de betekenis van Jezus’ kruisdood en verrijzenis:
Jezus spreekt er over de tempel die moet worden afgebroken
en die Hij in drie dagen zal doen herrijzen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Ex, 20, 1-17)

Uit het boek Exodus

1           Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
2           `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
3           U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
4           U zult geen beelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
5           Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
6           Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
7           U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
8           Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
9           Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
10         Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet,
evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
11         Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
12         Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
13         U zult niet doden.
14         U zult geen echtbreuk plegen.
15         U zult niet stelen.
16         U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
17         U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 1, 22-25)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.

Broeders en zusters,
22         Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.
23         Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
24         maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
Gods kracht en Gods wijsheid.
25         De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 2, 13-25)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13         Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14         en zag daar hoe men in de tempel
runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
15         Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16         En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17         Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18         De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20         Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21         Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22         Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
23
        Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
24         Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal kende:
25            niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een Mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

In deze veertigdagentijd willen we ons extra bezinnen
over de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd
als de weg die leidt naar echte toekomst, naar het Rijk Gods.

-Laten wij bidden dat de woorden en daden van Jezus,
voor ons dé inspiratiebron mogen zijn
om mee te bouwen aan zijn Rijk van liefde en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat wij in de voorbereidingstijd naar Pasen toe
ook ons leven echt willen breken en delen met onze medemensen,
vooral met de mensen die het minder goed hebben dan wij,
door welke omstandigheden ook.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden dat we, niet alleen in deze vastentijd, maar ook daarna,
leren kijken dat we voor een deel onze welvaart te danken hebben
aan de landen in het Zuiden.
Niet dat dit onze schuld is:
de generaties vóór ons en misschien wijzelf,
hebben er vaak hard voor gewerkt,
maar wij hebben hier in het Noorden
het meest profijt getrokken uit de bodemschatten van het Zuiden,
ten koste van de plaatselijke bevolking.
Moge wij de handen uitsteken naar de mensen in het Zuiden
om hen recht te doen.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we deze bezinningstijd goed gebruiken
om elkaar te steunen en te bemoedigen in onze poging
om als vernieuwde mensen met Pasen te verrijzen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij, dankzij zijn Zoon Jezus, erin mogen slagen
van zijn schepping een tempel van de Allerhoogste te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij, dankzij zijn Zoon Jezus, erin mogen slagen
in deze veertigdagentijd het kwade in onszelf te laten sterven
om met Pasen als nieuwe mensen
uit de dood te mogen opstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot God, onze Vader,
die onder de mensen wil wonen.
Dat wij, dankzij zijn Zoon Jezus, erin mogen slagen
niet langer de wijsheid van de wereld na te jagen,
maar ons te laten leiden door de dwaasheid van het kruis.
Laten wij bidden…
naar J. Snijders

God,
Gij alleen weet,
hoe wij uitzien naar een wereld
als een thuis voor alle mensen,
waar plaats is voor velen
en ruimte voor verscheidenheid.
Zegen ons met kracht. Amen.

Voorbeden 3

Jezus zelf is de levende Tempel waarin God onder ons woont.
Bidden wij met vertrouwen tot Hem.

-Heer, bevrijd uw Kerk van louter uiterlijk vertoon
en breek voor haar de tempel af
van wat bedrieglijk en schijnheilig is.
Laten wij bidden…

-Heer, bevrijd de leiders van de volkeren
van de zucht naar eigen voordeel
en breek voor hen de tempel af
van hebzucht, eerzucht en heerszucht.
Laten wij bidden…

-Heer, bevrijd uw gelovig volk
van dubbelzinnigheid
en breek de tempel af
waar godsdienst en leven elkaar tegenspreken.
Laten wij bidden…

-Heer, breek in ons de tempel af
van valse vroomheid en zelfbedrog,
zodat wij eerlijk zijn tegenover onze medemensen.
Laten wij bidden…

God, Gij laat U vinden waar wij U zoeken.
Zet ons op het goede spoor,
op de weg die Jezus, uw Zoon, ons is voorgegaan. Amen.
naar André Thoonen

Gebed over de gaven 1

Vader,
dit brood bieden wij U aan omdat wij ons willen inspannen
voor een beter leven voor elke mens.
Wij willen het delen zoals Jezus zijn liefde deelde.
Deze wijn bieden wij U aan omdat wij vreugde willen brengen
in het leven van onze medemens.
Uw liefde maakt deze geschenken
tot symbolen van Jezus’ leven,
tot symbolen van een eeuwig levende liefde voor elkaar.
Zegen daarom deze gaven en zegen ook ons in Jezus’ naam. Amen.

Gebed over de gaven 2

Door Jezus liet Gij ons weten
dat we niet tevergeefs moeten hopen,
dat Gij een God zijt die naar mensen omkijkt.
Ga dan met ons mee, God,
tegen de stroom in,
naar een betere wereld.
Het brood en de wijn op deze tafel
zijn simpele symbolen van onze bereidheid
om met U mee op stap te gaan
naar die nieuwe toekomst. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis,
toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor het spoor dat Hij getrokken heeft.
Wij mogen voor U zijn:
mensen onderweg,
die, in het licht van uw evangelie,
veertig dagen lang op weg gaan naar Pasen.
Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan
naar uw Paasfeest dat geen einde kent.
Met hen, en met alle heiligen en engelen
danken wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend is Hij die gekomen is
in de naam van de Heer,
om ons de weg te tonen naar Pasen.
Trouw aan zijn opdracht
heeft Hij blinden de ogen geopend
en aan armen de Blijde Boodschap verkondigd.

Hij roept ons op
om ook zijn weg te gaan,
om zijn testament uit te voeren
in ons leven van elke dag.

Toen zijn weg ten einde liep,
in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens de maaltijd nam Hij ook een beker,
sprak de dankzegging uit en gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
vergoten voor u en voor alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij niet te vergeten.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Zo gedenken wij dankbaar onze Heer en Verlosser,
die ons is voorgegaan naar Pasen.

Zend daarom Heer,
uw Geest hier in ons midden.
Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil
met U en met elkaar verbonden te zijn in uw Koninkrijk.
Door Hem en met Hem en in Hem
zij U, God en Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
alle eer en glorie
van nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij doen wat Jezus heeft gedaan,
laten wij bidden
tot zijn en onze Vader:

God, onze Vader,
die op de aarde zijt,
bekommerd om onze zorgen,
uw naam smaakt naar rechtvaardigheid, hoop en vrede.
Onze Vader,
Gij zijt geen God die in uw hemel blijft.
Gij bezielt wie zich inzet voor rechtvaardigheid.
Gij staat bij wie opkomt voor het brood van zijn naaste.
Onze Vader
die op de aarde zijt,
geheiligd zij uw naam
in álle harten. Amen.

Vader van alle mensen,
Gij neemt geen vrede met deze wereld
zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat het anders wordt,
beter, rechtvaardiger, eerlijker.
Als wij ons met z’n allen daarvoor inzetten,
zullen we vol verwachting mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn.
Laat uw stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat uw Licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en zal er vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Vredeswens 2

Solidariteit is altijd ten bate van de minsten
die dagelijks uit de boot vallen,
of gewoon vergeten worden.

Solidariteit is zich ervan bewust zijn
dat echt geluk slechts mogelijk is
als wij met z’n allen gelukkig zijn.
Zolang nog één mens tekort heeft aan wat dan ook,
mogen wij niet stilzitten.

Rechtvaardigheid en liefde
zijn wegen die leiden naar echte vrede,
naar die ene grote vrede die God ons eens heeft toegezegd.
Moge zijn vrede altijd met u zijn
en wensen wij ook elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

De Woorden van de Heer zijn betrouwbaar.
Zij zijn waarachtig en rechtvaardig.
Zij zijn een licht en een baken voor mensen.
De daden van de Heer zijn glashelder en blijven in eeuwigheid waar.
Zij zijn: breken en delen.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Van harte leven

Leven is meer dan een aantal plichtplegingen,
meer dan vastgeroeste gewoontes en riten.
Het vraagt om bezieling, om een doorleefde werkelijkheid.
Waar de Geest verdwenen is,
daar verdort het leven tot dode wetten en gebruiken.
Feitelijk zijn de Tien Geboden zo uitgegroeid
tot een strak keurslijf, waarin mensen bekneld leefden.
Ze werden als een gevreesde weegschaal
waarop het leven van mensen gewogen moest worden.
En conclusie was meestal: “Te licht bevonden”.
De Geboden waren een stok achter de deur,
een graadmeter voor goed of slecht leven.

“Ik ben de God, die u hebt weggeleid uit Egypte, dat slavenhuis”.
Hij is een bevrijdende God, een God die opkomt voor mensen.
Hij geeft aan mensen een aantal wenken om te leven,
minimumeisen om van het leven iets te maken.
Maar telkens staat voorop, dat er ruimte is
om te leven in verbondenheid met God en met de mensen.
‘Niet doden’ wordt dan ‘leven geven’,
‘niet stelen’ wordt werken aan gerechtigheid
en ‘geen echtbreuk plegen’ wordt ‘van trouwe liefde
een halszaak maken’.
Zo worden de Tien Geboden richtingwijzers,
Woorden van waaruit we mogen leven,
van harte, enthousiast en bezield.
Zo mogen we mensen zijn van het Verbond.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

God, als het in deze wereld zou draaien
om wat Gij belangrijk vindt,
dan zag de aarde er anders uit.

Dan was er geen oorlog en geen ruzie meer.
Dan zouden de mensen veel meer met elkaar delen.
Dan zouden mensen met geld en macht
een stapje achteruit zetten
en zou iedereen beter tot zijn recht kunnen komen.

God, geef dat we beseffen dat het niet om geld gaat,
maar om liefde.
Dat het gaat om aandacht voor U en voor elkaar.
Help ons om ons leven te bouwen
op wat echt belangrijk is.
naar Greet Brokerhof-van der Waa


Bezinning 3

Als je niet van je broer houdt die je ziet,
moet je niet beweren van God te houden
die je nooit hebt gezien.

Als ik niet opkom voor de zwakste op het werk, op school,
raken ook de armen van Afrika mij niet.

Als ik niet delen kan met mijn huisgenoten,
is, wat ik ‘Broederlijk Delen’ noem, vals.

Als ik hier bij elke activiteit de baas wil zijn,
is mijn leven voor mensenrechten wat goedkoop.

Grote idealen zijn hol,
als ze niet te maken hebben
met ‘hier’ en ‘nu’.

Jezus, in uw nabijheid werd uw grote droom, het Rijk Gods,
elke dag tastbaar, echt ervaren.
Maak ons zachtmoedig en bescheiden,
zodat ons dagelijks leven
de kleine hartelijke basis wordt
van een oprechte inzet voor een betere wereld.
H. Van der Vurst en E. Poucke

Slotgebed 1

Heb je het al wat door
waar het om draait in de veertigdagentijd ? vraagt God.
Begrijp je dat mijn Verbond
jou een oneindige vreugde kan geven,
tenminste als je van je hart
een ‘huis’ wilt maken waar Ik welkom ben,
in plaats van een markthal
waar je wordt overspoeld door het alledaagse en oppervlakkige?
Ik wil naar je luisteren
en woorden van liefde in je oor leggen.
Ik wil je toefluisteren dat Ik van je hou
en dat Ik je graag zie.
En Ik wil met je spreken
over mijn droom van tederheid.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer,
leer ons kiezen voor echtheid:
moge, wat wij hier geloven,
ook te zien zijn in ons dagelijks leven.
Leer ons kiezen voor eerlijkheid:
moge de woorden die we spreken,
waarheid brengen voor onszelf en de anderen.
Leer ons opstandig zijn als Jezus:
in opstand komen tegen alles
wat mensen knecht en klein houdt,
wat onrechtvaardig of onecht is.
Dan zal de inzet voor uw Zaak
ook ons leven warm en zinvol maken. Amen.

Zending en zegen

Laten wij niet alleen in deze veertigdagentijd,
maar elke dag opnieuw
écht delen met elkaar,
niet van onze overschot
maar van al wat de aarde voortbrengt.
Die zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.