3e zondag van de vasten C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
3e zondag van de vasten C jaar (11 03 2007)

Begroeting

De vrede van God, (+) onze Vader,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
en het licht van de heilige Geest,
moge over ons neerdalen als dauw uit den hoge. Amen.


Openingswoord

In de evangelielezing van vandaag
vertelt Jezus een verhaal over iemand
die zijn hovenier op­dracht geeft in zijn tuin
een dode vijgen­boom om te kappen.
Maar de knecht stelt voor die boom nog een jaartje te laten staan.
Hij zal er nog eens extra tegenaan gaan:
de grond losspitten, besproeien, bemesten.
Misschien lukt het toch nog om die boom opnieuw vrucht te laten dragen.

Al te vaak leiden wij een leven als die dorre vijgenboom:
op onszelf gericht, weinig vruchtbaar voor anderen die onze hulp nodig hebben.
Maar de Heer maakt daarom nog geen brandhout van ons.
Hij geeft ons steeds opnieuw een kans,
een kans om het over een betere boeg te gooien.
Laat ons die kans met beide handen aangrijpen
en beginnen met Hem om vergeving te bidden.

Vergevingsmoment

Wij praten met mensen, we praten over mensen…
en toch ontmoeten we hen zo zelden écht.
We zijn ziende blind:
we wensen niet in te zien
dat hun overlevingsstrijd appél doet op onze verantwoordelijkheid.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wij pleiten voor gerechtigheid,
we beschouwen onszelf als partijgangers van de vrede…
Zo vaak zijn dat lege woorden:
want we kunnen zo moeilijk
onze ieder-voor-zich-mentaliteit loslaten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Vreemde volkeren vinden wij boeiend:
we bezoeken hun land,
we leren hun taal, we genieten van hun muziek…
en toch blijven wij vreemden voor elkaar.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn, ons omgeven met zijn barmhartigheid.
Hij roept ons op om ons leven te vernieuwen.
Hij wil daarin met ons meegaan, alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed

Als openingsgebed lezen we de tekst van een lied uit Thailand:

Heer, laat mij worden als water,
dat in de rivieren klatert en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt en overal leven brengt.

Heer, laat mij worden als water,
dat al wat vies is, wast,
dat toekomst geeft aan iedere mens die heling en bevrijding zoekt,
wie hij ook weze.

Heer, laat mij worden als water,
dat boten vol mensen en hun lasten, draagt naar een veilige haven.

Heer, laat mij worden als water,
bron van alle leven,
dat mensen samenbrengt om lief en leed te delen.

Heer, laat mij worden als water,
dat in uw richting stroomt om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken: meer mens te zijn voor iedereen. Amen.

Lezingen [Ex. 3,1-8a.13-15 ; Lc.13,1-9)
Luisteren wij naar de Heer die tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 3, 1-8a. 13-15)

Uit het boek Exodus.

1        Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro,
de priester van Midjan.
Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn
en kwam hij bij de berg van God, de Horeb.
2        Toen verscheen hem de engel van de Heer,
in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik.
Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond
en toch niet verbrandde.
3        Hij dacht:
`Ik ga eropaf om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?’
4        De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.
En vanuit de doornstruik riep God hem toe:
`Mozes, Mozes.’
Hij antwoordde: `Hier ben ik.’
5        Toen sprak de Heer:
`Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit,
want de plaats waar u staat is heilige grond.’
6        En Hij vervolgde:
`Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.’
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien.
7        De Heer sprak:
`Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien,
de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord;
Ik ken hun lijden.
8        Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte.
13       Maar Mozes sprak opnieuw tot God: `Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: ` `De God van uw vaderen zendt mij naar u”, en zij vragen:
`Hoe is zijn naam?”
Wat moet ik dan antwoorden?’
14       Toen sprak God tot Mozes:
`Ik ben die er is.’
En Hij zei:
`Dit moet u de Israëlieten zeggen:
`Hij die er is zendt mij naar u.”’
15       Bovendien zei God tegen Mozes:
`Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:
De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij naar u gezonden.
Dit is mijn naam voor altijd.
Zo moet men Mij aanspreken, door alle generaties heen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Kor., 10, 1-6, 10-12)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

1        Vergeet dit nooit, broeders en zusters:
onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk
en trokken allemaal door de zee;
2        zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee;
3        zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel
4        en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank,
want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok,
en die rots was Christus.
5        Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad;
immers, zij werden in de woestijn geveld.
6        Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les
om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden.
10
       En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben:
de verderver bracht hen om.
11       Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld;
het werd te boek gesteld als een waarschuwing,
omdat het einde der tijden op ons afkomt.
12       Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.

Evangelie (Lc., 10, 1-9)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

1        Op zeker ogenblik kwamen er mensen bij Jezus
met het bericht over de Galileeërs
van wie Pilatus het bloed met dat van hun offerdieren had vermengd.
2        Hij zei daarop:
`Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest
dan alle andere Galileeërs, omdat hun dit is overkomen?
3        Geen sprake van.
Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.
4        Of die achttien die gedood werden toen de Siloam-toren instortte,
denkt u dat zij schuldiger zijn geweest
dan alle andere inwoners van Jeruzalem?
5        Geen sprake van.
Maar als u zich niet bekeert, zult u allemaal, net als zij, omkomen.’
6        Hij vertelde deze gelijkenis:
`Iemand had in zijn wijngaard een vijgenboom staan.
Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen.
7        Toen zei hij tegen de wijngaardenier:
`Dit is nu al het derde jaar dat ik kom kijken
of er aan deze vijgenboom vruchten zitten, en er geen vind.
Hak hem maar om.
Waarom zou hij de grond nog verder in beslag nemen?”
8        De wijngaardenier antwoordde:
`Mijnheer, laat hem dit jaar nog staan,
zodat ik de grond eromheen kan omspitten en bemesten.
9        Wie weet draagt hij dan volgend jaar vrucht.
Zo niet, hak hem dan maar om.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
            Ik zou een visueel onderscheid maken tussen  de geloofsbelijdenis en de inleiding daarop; bv. door in te springen, en te eindigen op een dubbelpunt
         We krijgen van God steeds opnieuw de kans
om het over een betere boeg te gooien
en vruchtbaar te worden voor anderen.
Laten wij samen ons geloof in die God belijden:

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is.

Amen.

Voorbeden 1

Onze persoonlijke gebedsintenties mogen we neerleggen
op het altaar van de Heer en ze samen met onze gaven en dit brood en deze wijn aan Hem opdragen.

– God, wij bidden U voor allen,
die met handen en voeten gebonden zijn aan de goed­heid van anderen,
voor wie geweld en onrecht worden aangedaan,
voor hen, die altijd geduldig moeten zijn en wachten,
voor hen, voor wie oorlog en onvrij­heid eeuwig duurt.
Laten wij bidden…

– In U, God, voelen wij ons verbonden met alle ontwikkelingswerker en -werksters die zich niet laten ontmoedigen door rampen en andere tegenslagen,
maar zich blijven inzetten voor een leefbare toekomst voor iedereen.
Laten wij bidden…

– Wij bidden U, God, voor zovele mannen en vrouwen die,
waar ook ter wereld, kleinen en verdrukten broederlijk nabij zijn
en het beste van zichzelf met hen delen.
Moge zij zich gesteund weten door onze trouw en bewondering, door ons gebed.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij dat deze vastentijd
voor ons weer inhoud krijgt;
dat het niet een kwestie is van kuren, reinigen of afvallen,
maar van ons bezinnen over solidariteit en delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de projecten van deze vastentijd
werkelijk voor ons gaan leven
door onze daadwerkelijke belangstelling in mensen en toestanden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat deze vastentijd
ons doet stilstaan bij het feit
dat er op vele plaatsen in deze wereld door heel wat mensen
inspanningen worden gedaan om élk kind,
elke man of vrouw
een ‘menswaardig’ bestaan te verschaffen.
Laten wij voor hen bidden…
M.i. klinkt de tekst beter in het actief dan in het passief
Bidden wij dat wij in deze vastentijd
ons dankbaar realiseren
dat er op vele plaatsen
overal ter wereld
mensen zich inzetten
om elk kind, elke man, elke vrouw
een ‘menswaardig bestaan’ te verschaffen.
Laten wij voor hen bidden.
naar Rieke Mes

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Gastheer van alle mensen,
God, overal aanwezig waar gastvrijheid is,
doe ons inzien dat elkeen moet kunnen genieten
van de door U geschapen overvloed.
Herinner er ons steeds opnieuw aan
dat wij die met elkaar te delen hebben,
zoals Gij U deelt aan ieder van ons
in deze tekenen van beker en brood.
Laat ons, in alles wat wij geven en ontvangen,
uw vrijgevigheid herkennen
vandaag en al onze dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van alle leven,
in het teken van brood en wijn
gedenken wij uw Zoon.
Als de hongerigen gevoed worden
en de naakten gekleed;
als het brood en de zorg
voor de zwakken worden gedeeld
dan geven wij gestalte aan zijn boodschap.
Zegen deze gaven en onze bereidheid om Jezus’ voorbeeld te volgen,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
Amen.

Onze Vader

Wij, die naar verhouding rijk zijn,
zijn armzalige mensen als wij niet begrijpen
dat al wat de aarde te bieden heeft, ons door God geschonken werd
om het rechtvaardig te verdelen onder al zijn mensen­kinderen.
Bidden wij tot die liefdevolle Vader:
Onze Vader…

Vader van alle mensen,
Gij neemt geen vrede met deze wereld
zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat het anders wordt,
beter, rechtvaardiger, eerlijker.
Als wij ons daar met z’n allen voor inzetten,
zullen we vol verwachting mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn;
laat uw stem horen in mensen die geloofwaardig spreken en handelen;
laat uw licht schijnen in mensen die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Brekend en delend heeft God met ons een verbond gesloten.
Hij gaf zichzelf tot voedsel
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.
Dit is het Lam Gods….


Bezinning 1

Wees waakzaam
want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopgedrag.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd,
en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is
in het leven,
en dat jij toch ook
maar één keer leeft.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.

Bezinning 2

Als iemand bij je komt
en hij klaagt:
Ik heb honger –
wat zeg jij dan?
Ach mens,
het systeem en de structuren zijn rot.
Ik zou je kunnen helpen,
maar wat lost dat op? (= wat IK zeg)

Als iemand bij je komt
en hij klaagt:
Ik ben eenzaam –
wat zeg jij dan?
Ach mens,
je bent slachtoffer van een technocratische wereld.
Er zou weer liefde moeten komen van mens tot mens.
Wat is hij daarmee? (is geen uitspraak van IK. Is dat niet inconsequent?)

Als nu
jijzelf die iemand zou zijn
die zeggen zou
-ik heb honger
-ik ben eenzaam
wat zou jij dan graag hebben?
Ward Bruyninckx

Slotgebed

God, wij danken U voor Jezus van Nazareth,
bevrijding voor onderdrukten,
verlossing voor gevangenen,
een weg voor verdwaalden,
hoop voor ontmoedigden,
een man om van te houden,
iemand om het mee te wagen,
iemand die je vaak in het ongelijk stelt,
waar je veel van kan leren,
als je tenminste ècht naar Hem luistert.
Wij danken U voor deze mens
en vragen U:
zend ons zijn Geest van geloof in de toekomst,
zijn Geest van barmhartigheid en recht,
zijn Geest die niet verdeelt
maar ons allen samenbrengt als kinderen van dezelfde Vader. Amen.

Zending en zegen

Laat ons van hier weggaan in het spoor van de Barmhartige;
laat ons elke dag opnieuw
écht delen met elkaar:
niet van onze overschot
maar van al wat de aarde voortbrengt.
Die zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen:
in de naam + van de Vader, Zoon en H. Geest. Amen.


Begroeting
+/ De vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
het licht van de heilige Geest,
dale over ons neer als dauw uit den hoge. AMEN.

Openingswoord
Een eigenaar wou een dorre vijgeboom laten omkappen.
Maar de knecht stelde voor hem nog een jaartje te laten staan.
Hij zou er nog eens extra tegenaan gaan:
de grond losspitten, besproeien, bemesten.
Misschien lukte het toch nog om die boom opnieuw vrucht te laten dragen.

Wij leiden al te vaak een leven als die dorre vijgeboom uit onze evangelielezing:
op onszelf gericht
zonder vrucht voor anderen
ofschoon die onze hulp nodig hebben.
Elk redelijk mens zou er brandhout van willen maken.
Maar niet onze Heer.
Hij geeft ons steeds opnieuw een kans,
een kans om het over een betere boeg te gooien.

Laat ons die kans met beide handen aangrijpen
en om vergeving vragen voor onze laksheid.
         Schuldbelijdenis IV, blz. 27
Openingsgebed
Vader in de hemel,
betoon ons uw barmhartigheid,
en geef ons grond onder de voeten;
bekeer ons tot elkaar
om samen uw vrijheid tegemoet te gaan,
deze dag en al onze dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
Lezingen
                   Slechts twee lezingen
In beide lezingen gaat het over bekering.
De eerste brengt ons het verhaal van het ‘Brandend Braambos’. De gevluchte Mozes wordt door God teruggehaald om zijn volk uit Egypte weg te leiden.
Onze evangelielezing citeert een paar ‘krantenkoppen’ van toen die nogal wat stof deden opwaaien. Ook Jezus voorziet ze van zijn kritisch commentaar.

Geloofsbelijdenis
Als wij bereid zijn Gods vuur uit te dragen
laat ons daarvan getuigenis afleggen door samen ons geloof te belijden. [Boekje blz. 45]
Gebedsintenties
Gebed over de gaven
Heer onze God,
Gij zijt ons nabij gekomen als een stem, als adem en als vuur.
Gij hebt ons tot taak gegeven
ons leven uit te delen zoals dit brood,
ons leven weg te schenken zoals deze wijn.
Rond deze tafel bidden wij U:
maak ons waard uw toekomst tegemoet te gaan
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Tafelgebed   Tekstboekje blz. 98
Communie
Onze God is een trouwe God.
Om bij ons te kunnen blijven gaf hij zichzelf tot voedsel
aan hen die honger hebben en dorst naar meer gerechtigheid.

Voorbeden
(pr)             Bidden wij tot God, onze barmhartige Vader:
(L:)
– voor allen die kwaad met kwaad vergelden,
en een zondebok zoeken:
dat zij zich bekeren en weet krijgen
van de barmhartigheid die zijzelf nodig hebben.
Laat ons bidden.
– voor allen die ziek zijn
of door onzekerheid worden gekweld:
dat wij hen, door onze betrokkenheid,
levensmoed geven voor de dag van morgen.
Laat ons bidden.
– voor allen die vechten met hun eigen angsten
en geen vertrouwen meer hebben in anderen:
dat zij geraakt mogen worden
door de oprechte ogen van een ander mens.
Laat ons bidden.
Slotgebed
God, Gij die er wil zijn voor ons,
Gij hebt ons beloofd om met ons
mee te gaan op onze levensweg.
Ontsteek in ons uw vuur
opdat wij vrede brengen waar strijd heerst,
opdat wij toekomst scheppen
voor hen die geen toekomst meer zien.
Geef ons een gevoelig oor en opmerkelijke ogen
zodat wij handen en voeten kunnen geven aan uw belofte
van trouw en bevrijding. Amen.
Zegen
De Heer vroeg ons een eind te maken
aan onze zondebokkenmentaliteit,
en in plaats daarvan
zijn vuur in ons brandend te houden
en het door te geven aan de kleinen en verdrukten
die wij deze week op onze weg zullen tegenkomen.
Voor deze opdracht sterkt Hij ons met zijn zegen: +


Begroeting
+/
De vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus Christus, zijn Zoon,
en het licht van de heilige Geest,
dale over ons neer als dauw uit den hoge. Amen.

         (Mensen laten neerzitten)

Openingswoord
Op-weg-gaan naar Pasen betekent:
ons leven modelleren naar het Jezus’ leven.
“Wat gij voor de minsten van mijn broeders hebt gedaan,
hebt gij voor Mij gedaan.”

Het is nu het derde jaar
dat wij dat heel concreet maken
met onze inzet voor de voedingscentra in Nyangezi,
een dorpje in de buurt van het Congolese Bukavu.
Het hele jaar door is onze werkgroep ‘Derde Wereld’
in de weer voor – wat wij stilaan mogen noemen –
‘het eigen ontwikkelingsproject van Schilde-Bergen’.
Straks horen wij meer daarover,
en laten wij ook onze gastpredikant aan het woord,
pater Philippe De Vestele, Witte Pater van Afrika,
die jarenlang in die streek heeft gewerkt.

In de evangelielezing van vandaag
vertelt Jezus een verhaal over iemand
die zijn hovenier op­dracht geeft in zijn tuin
een dode vijge­boom om te kappen.
Maar de knecht stelt voor die boom nog een jaartje te laten staan.
Hij zal er nog eens extra tegenaan gaan:
de grond losspitten, besproeien, bemesten.
Misschien lukt het toch nog om die boom opnieuw vrucht te laten dragen.

Al te vaak leiden wij een leven als die dorre vijgeboom:
op onszelf gericht
weinig vruchtbaar voor anderen die onze hulp nodig hebben.
Elk redelijk mens zou er brandhout van willen maken.
Maar niet onze Heer.
Hij geeft ons steeds opnieuw een kans,
een kans om het over een betere boeg te gooien.

Laat ons die kans met beide handen aangrijpen en om vergeving vragen.

Schuldbelijdenis
(lector)
Wij praten over mensen, en met mensen…
en toch slagen wij er vaak niet in elkaar ècht te ontmoeten.
Heer, ontferm u over ons.

Wij pleiten voor gerechtigheid,
wij willen vrede…
en toch slagen wij er vaak niet in onze ieder-voor-zich-mentaliteit los te laten.
Christus, ontferm u over ons.

Vreemde volkeren vinden wij boeiend,
wij genieten van hun muziek, wij leren hun taal, wij gaan er op vakantie…
en toch blijven wij vreemden voor elkaar.
Heer, ontferm u over ons.

(priester)
Moge God ons genadig zijn, ons omgeven met zijn barmhartigheid
en ons te drinken geven van de bron van levend water. Amen.

Openingsgebed
Heer, laat mij worden als water,
dat in de rivieren klatert en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt en overal leven brengt.

Heer, laat mij worden als water,
dat al wat vies is, wast,
dat toekomst geeft aan iedere mens die heling en bevrijding zoekt, wie hij ook weze.

Heer, laat mij worden als water,
dat boten vol mensen en hun lasten, draagt naar een veilige haven.

Heer, laat mij worden als water,
bron van alle leven,
dat mensen samenbrengt om lief en leed te delen.

Heer, laat mij worden als water,
dat in uw richting stroomt om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken: meer mens te zijn voor iedereen.       lied uit Thailand

Lezingen [Ex. 3,1-8a.13-15 ; Lc.13,1-9)
Luisteren wij naar de Heer die tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Geloofsbelijdenis  [blz. 53]
We krijgen van God steeds opnieuw de kans
om het over een betere boeg te gooien
en vruchtbaar te worden voor anderen.
Laten wij samen ons geloof in die God belijden.

         GEBEDSINTENTIES

In alle vieringen:
Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen. (korte stilte)

En bidden we ook voor de gebedsintenties van onze parochiegemeenschap:
– God, wij bidden U voor hen, die met handen en voeten gebonden zijn aan de goed­heid van anderen, voor hen, die geweld en onrecht worden aangedaan, voor hen, die altijd geduldig moeten zijn en wachten, voor hen, voor wie oorlog en onvrijheid eeuwig duurt.

– In U, God, voelen wij ons verbonden met Mevrouw Masson en haar medewerkers die zich, ondanks plunderin­gen, droogte en andere tegenslagen, blijven inzetten voor de kinderen in Bukavu en omstreken, die van onze mildheid afhankelijk zijn om te kunnen overleven.

– Wij bidden U, God, voor de vele duizenden mannen en vrouwen die, waar ook ter wereld, kleinen en verdrukten broederlijk nabij zijn en het beste van zichzelf met hen delen. In het bijzonder bidden wij voor de missionarissen van onze parochie: Pater Gillain, werkzaam in Oeganda; Pater Stoffelen, Broeder Van Waes en Zuster Van Waes, die alledrie werkzaam zijn in Congo. Moge zij zich gesteund weten door onze trouw en bewondering, door ons gebed.

– Bidden wij voor Philippe Van Gerwen die wij door het doopsel mochten opnemen in onze geloofsgemeenschap.

– Gedenken wij ook hen, die ons, door de dood heen, zijn voorgegaan op de weg naar de Heer. En we noemen met name:

Te noemen in één welbepaalde viering
– zaterdag 18.30 u:
– zondag 8.30 u   :
– zondag 10 u     :
– zondag 11.30 u  :
– zondag 18.30 u  :

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven
Gastheer van alle mensen,
God, overal aanwezig waar gastvrijheid is,
Leer ons dat het goed is
dat allen genieten van de door u geschapen overvloed,
die wij met elkaar te delen hebben,
zoals Gij U
in deze beker en in dit brood
deelt aan ieder van ons.
Laat ons, in alles wat wij geven en ontvangen,
de vrijgevigheid herkennen
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed blz. 80

Onze Vader
Wij, die naar verhouding rijk zijn, zijn armzalige mensen
als wij niet begrijpen
dat al wat de aarde te bieden heeft,
ons door God geschonken werd
om het rechtvaardig te verdelen onder al zijn mensen­kinderen.
Bidden wij tot die liefdevolle Vader:
Onze Vader,…
Omgeef deze wereld, God, met uw troostende nabijheid,
Wees als een liefdevolle mantel om ons heen geslagen,
Wees de ruimte, waarin mensen mild en zachtmoedig worden voor elkaar,
waarin zij elkaar vinden als gelijken,
als beelddragers van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk,…

Gebed om vrede
Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn;
laat uw stem horen in mensen
die geloofwaardig spreken en handelen;
laat uw licht schijnen in mensen
die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.

Lam Gods

Communie
Brekend en delend heeft God met ons een verbond gesloten.
Hij gaf zichzelf tot voedsel
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning
Veertig dagen
slingert Pasen heen en weer
tussen gisteren en morgen,
doodswind en levensadem,
stem die doodt en stem die roept tot leven,
afgoden en de God die van je houdt.

Hij vecht vanbinnen en vanbuiten.
Hij wordt op de proef gesteld.
Hij lijdt honger en dorst.
Hij heeft het warm
en dan weer koud.
Hij struikelt en valt,
nu al, veel te vroeg.
Hij sterft aan zichzelf om te kunnen leven.
Leven kan niet zonder geboortepijn.
Het duurt soms lang,
wel veertig dagen!

Slotgebed
God, wij danken U voor Jezus van Nazareth,
bevrijding voor onderdrukten,
verlossing voor gevangenen,
een weg voor verdwaalden,
hoop voor ontmoedigden,
een man om van te houden,
iemand om het mee te wagen,
iemand die je vaak in het ongelijk stelt,
waar je veel van kan leren,
als je tenminste ècht naar Hem luistert.
Wij danken U voor deze mens
en vragen U:
zend ons zijn Geest van geloof in de toekomst,
zijn Geest van barmhartigheid en recht,
zijn Geest die niet verdeelt
maar ons allen samenbrengt als kinderen van dezelfde Vader. Amen.

Mededeling door de lezer

Zegen en zending
Laat ons van hier weggaan in het spoor van de Barmhartige;
laat ons elke dag opnieuw
echt delen met elkaar:
niet van onze overschot
maar al wat de aarde voortbrengt.
Die zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen: Vader, Zoon,…

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.