3e zondag van de vasten B 2021

07 03 2021

Begroeting

Genade en vrede van God, onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Altijd weer opnieuw willen mensen God vastleggen in woorden en stenen.
Daaruit blijkt hoezeer wij in ons leven naar zekerheden verlangen.
Maar God
ontsnapt aan onze greep.

Belangrijker dan het bouwen van een stenen huis voor God,
is het vinden van onze levenstaak
waarvoor het schema uitgetekend wordt in de ‘Tien Geboden’
– zoals wij ze noemen –
die Mozes destijds uit Gods handen kreeg aangereikt.
God wil ons daarin nabij zijn en blijven.
naar Levensecht

Openingswoord 2 (Exoduslezing)

De meeste mensen hebben het niet zo voor wetten en verplichtingen.
Ze kijken nogal eens uit naar achterpoortjes
om eraan te ontsnappen.
Toch weten we dat een samenleving niet kan functioneren
zonder wetten en afspraken.
De rechten van eenieder moeten gewaarborgd worden.
De Bijbelse ‘tien woorden’
– of ‘geboden’ zoals we ze meestal noemen –
tonen het bevrijdend karakter van de Levenswet aan.
Een richtsnoer in het hart van elke mens
dat ons vrij maakt en onze wereld leefbaar.

Gebed om ontferming 1

Wij bidden tot onze God
bij wie vergeving te vinden is.

-Wil ons vergeven, Heer,
als wij blijven steken in onze onmacht,
als wij niet meer kunnen geloven
in de oprechtheid van anderen,
als ons de moed ontbreekt om verder te gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wil ons vergeven, Heer,
als wij ons nestelen in de zelfgenoegzaamheid
van onze kleine idealen en zekerheden,
als wij ons afsluiten in de kleine vrede met onszelf,
en niet meer de moed opbrengen om ons te bekeren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wil ons vergeven, Heer,
als wij ongeduldig worden
bij het stoten op de grenzen van onze moed,
als we ons laten leiden door angst
en niet door uw Belofte.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven.  Amen

Gebed om ontferming 2

-Het christendom is er van bij zijn oorsprong op gericht
om mensen gelukkig te maken.
Jezus leerde dat aan de liefde de eerste plaats toekennen
een wereld van verschil maakt.
Wij geloven dat de weg van Jezus gaan
leidt naar meer rechtvaardigheid en vrede in onze wereld
en naar meer geluk voor de mensen, wie zij ook zijn.
Maar meer rechtvaardigheid en vrede komt er niet zomaar,
we moeten daartoe zelf stappen zetten,
zelf een ander de hand reiken.
Daarin blijven we vaak in gebreke.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt ons door uw houding tegenover de geldwisselaars in de tempel
duidelijk gemaakt dat uw Boodschap geen winsthandeltje is.
Integendeel.
Eerlijk en oprecht God en de medemensen dienen,
daar komt het op aan.
Dat laatste komt bij ons vaak op de tweede plaats.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, deze tijd van Broederlijk Delen nodigt ons uit
om extra na te denken over ook ons aandeel in het onrecht in de Derde Wereld.
We bezitten zoveel materiele dingen
die uiteraard ons leven aangenaam maken,
maar we zijn zo weinig bereid om heel bewust
een aantal daarvan te schrappen
of een eerlijker prijs ervoor te betalen,
want die goederen zijn in feite het resultaat van onteigening van grondstoffen aan de mensen in het Zuiden
of van hongerlonen die hun betaald worden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van alle mensen,
geef dat wij deze vastentijd gebruiken
om echt werk te maken van een eerlijker wereld
en wees ons nabij met uw mededogen als we
– ondanks onze goede bedoelingen – daar regelmatig niet in lukken. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
al te vaak zoeken we zekerheid en veiligheid in geld en goed.
We bouwen muren rond onze welvaart.
We lopen achter ‘andere goden’ aan, voelen ons sterk
en willen niet weten van de ‘dwaasheid’ van uw Koninkrijk.
Maak ons wakker,
roep ons terug naar U.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.
naar Broederlijk Delen

Openingsgebed 2

God, maak ons open voor uw Woord.
Breek datgene in ons af
wat het verstaan van uw goede Woorden in de weg staat.
Spreek ons toe met uw bevrijdend Woord
dat ons is verschenen in Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek

Lezingen

De eerste lezing belicht vandaag het Sinai-verbond
met de ‘Tien Woorden’ van dit Verbond.

In de tweede lezing spreekt Paulus
over de paradox van Jezus’ kruis.

En ook het evangelie nodigt uit tot bezinning
over de betekenis van Jezus’ kruisdood en verrijzenis:
Jezus spreekt er over de tempel die moet worden afgebroken
en die Hij in drie dagen zal doen herrijzen.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Ex, 20, 1-17)

Uit het boek Exodus

1           Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
2           `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
3           U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
4           U zult geen beelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
5           Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
6           Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
7           U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
8           Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
9           Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
10         Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet,
evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
11         Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
12         Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
13         U zult niet doden.
14         U zult geen echtbreuk plegen.
15         U zult niet stelen.
16         U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
17         U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.’
KBS Willibrord 1995

Hertaalde lezing uit het Boek Exodus

In het boek Exodus lezen we dat God zijn tien woorden aanbiedt aan de mensen als wegen naar een beter verstandhouding tussen mensen.
Zo kunnen we die nu lezen:

Omdat God onze bondgenoot is die ons uit de onvrijheid haalt en meeneemt in een nieuwe mogelijkheid van leven,
– zullen wij het juk afwerpen van die machten die zich goden wanen en die het geluk beloven, maar niet geven; hoeven we van God geen beeld te maken dat Hem vastlegt want Hij blijft in gesprek met ons;
– willen we geen oplichterij bedrijven met de naam waarmee we Hem mogen aanspreken;
– kunnen we van tijd tot tijd ons werk laten liggen om het leven te vieren als een godsgeschenk;
– willen we graag luisteren naar wat het voorgeslacht
van deze God heeft meegemaakt;
– geven we een ander de levensruimte die we zelf gekregen hebben;
– kunnen we een ander trouw blijven zoals God trouw is aan ons;
– zijn we bereid niet alles voor onszelf te houden, maar te delen;
– zullen we betrouwbaar zijn voor elkaar en elkaar niet omlaag halen met onze woorden;
– hoeven we niet altijd te kijken of we zelf wel genoeg hebben (en liefst meer dan een ander) en
– kunnen we ons verheugen in wat ons gegeven is.

Tweede lezing
(1 Kor., 1, 22-25)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.

Broeders en zusters,
22         Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.
23         Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
24         maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
Gods kracht en Gods wijsheid.
25         De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 2, 13-25)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13         Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14         en zag daar hoe men in de tempel
runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
15         Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16         En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17         Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18         De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20         Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21         Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22         Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
23
        Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
24         Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal kende:
25            niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom: mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

-Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart
waarin de Tien Geboden de richting wijzen van de weg naar gerechtigheid,
waarin men zorg heeft voor alle leven,
voor dat van nu en voor het leven dat komen gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart,
waarin de schijngoden van deze tijd ontmaskerd worden,
waarin niemand slaaf is van zijn werk of van wat dan ook,
waar het leven met God en met elkaar van harte wordt gevierd.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart,
waarin vrede heerst in plaats van oorlog,
waarin recht het onrecht overwint,
waarin elke mens telt,
maar de kleinsten en de zwaksten het eerst worden gezien.
Laten wij bidden…

God,
Gij alleen weet,
hoe wij uitzien naar een wereld
als een thuis voor alle mensen,
waar plaats is voor velen
en ruimte voor verscheidenheid.
Zegen ons met kracht. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Laten we, onderweg naar Pasen,
samen bidden tot de Heer, onze God.

-Bidden wij voor mensen die lijden
onder godsdienstige dwang en onmenselijke regels.
Dat zij bevrijding mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerken
wanneer zij broedplaatsen zijn
van angst en liefdeloosheid.
Dat de storm van de Geest van Jezus
er doorheen mag waaien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die de vrijheid liefhebben
en haar willen behoeden en bewaren.
Dat ze aanstekelijk mogen werken bij de anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons, christenen van vandaag.
Dat de tien geboden
als pijlers zijn onder het huis van ons leven,
als bomen langs de weg van ons bestaan.
Laten wij bidden…
                        Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht

Gebed over de gaven 1

God van alle leven,
Gij hebt ons uw tien geboden gegeven
als wegwijzers en richtlijnen ten leven
om uw weefwerk van gerechtigheid
wereldwijd vorm te geven.
Brood en wijn schenkt Gij ons
om ons er steeds weer aan te herinneren
dat wij allen door U zijn uitgenodigd
voor het grote wereldfeest
aan de tafel van verbondenheid,
aan de tafel waar voedsel is voor allen,
de tafel waaraan niemand wordt geweerd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
met brood en wijn hier op tafel
willen wij U aanwezig brengen.
Wij willen ons aansluiten bij uw droom van een samenleving
waarin de laatsten de eersten worden
en waarbij de onderste steen zal boven komen.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Lovendegem

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die Mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het Lichaam en het Bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot U willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
                        Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem
die als Mensenkind werd geboren,
als nieuwe Hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem
die muren openbreekt en grenzen uit­wist.
Zeggen wij dank om Hem
die het eerste Begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
                        Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Brekend en delend heeft God met ons een Verbond gesloten.
Hij gaf Zichzelf tot Voedsel
opdat wij onszelf zouden delen tot voedsel voor alle hongerigen.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

Samen op weg

Alleen op stap
is maar alleen
en vaak heel eenzaam.
Samen op stap,
in eenzelfde cadans geraken
van denken en doen.
Praten wordt delen
van adem en spirit.
Samen vloeken om onrecht
wordt zingen van hoop.
Dromen krijgen voeten,
meer dan twee.
Goddelijk visioen
krijgt handen,
meer dan twee.
Vasten is samen op weg gaan,
stap voor stap verrijzen
en Pasen bereiken.
Kathleen Boedt

Bezinning 2

Vasten
is samen aan de kar trekken
op weg naar de horizon
waar de zon schijnt,
ook voor mensen
achter die horizon.

Vasten
is de weg banen
voor een nieuwe Kerk
die zich naar mensen spoedt
in plaats van een Kerk
die op haar mensen wacht!

Vasten
is zichtbaar op weg gaan
en weten:
‘We gaan verder
en steeds opnieuw en verder
vol van hoop
de ongebaande wegen
die Hij ons voorging’
naar Hilde Welffens

Bezinning 3

Je bent niet écht mens,
als je alleen maar kunt praten over geld,
over je bezit en je salaris.

Je bent niet écht mens
als je de ander voortdurend bekritiseert
en zelf buiten schot wilt blijven.

Je bent niet écht mens
als je niet werkelijk betrokken bent
bij de medemens.

Je bent niet écht mens
als je niets meer verwacht
in je leven,
als je niet meer gelooft in de hoop.

Je bent niet écht mens
als je niet kunt liefhebben,
wanneer je alle goeds van je afhoudt.

Je bent niet écht mens
als je niet durft te praten over jouw God in je leven
en wat Hij je te zeggen heeft.
naar Kees Harte

Slotgebed 1

God, wij danken U voor Jezus van Nazareth,
Bevrijding voor onderdrukten,
Verlossing voor gevangenen,
een Weg voor verdwaalden,
Hoop voor ontmoedigden,
een Man om van te houden.
Iemand om het mee te wagen,
Iemand die je vaak in het ongelijk stelt,
van wie je veel kan leren,
als je tenminste echt naar Hem luistert.
Wij danken U voor deze Mens, die Gij uw Zoon hebt genoemd,
en vragen U:
zend ons zijn Geest van geloof in de toekomst,
zijn Geest van barmhartigheid en recht,
zijn Geest die niet verdeelt,
maar ons allen samenbrengt als kinderen van dezelfde Vader. Amen.

Slotgebed 2

God van leven,
als wij op uittocht gaan,
weg uit het welvaartsland,
dan vlecht Gij ons aaneen
tot een volk verbonden met alle volkeren wereldwijd.
Geef ons de kracht om heilige huisjes
en valse tempels neer te halen
en uw wereld in te richten
tot een huis van vrede voor al wat leeft. Amen.

Zending en zegen

“Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer” zegt de Heer.
Laat ons putten uit die bron van Levend Water.
Dan zal God zelf, Bron van Levend Water, in ons midden wonen.
En zijn zegen zal op ons rusten,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.