3e zondag van de vasten B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
derde zondag vasten B (15 03 2009)

Begroeting

Genade en vrede van God onze Heer.
Moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Bij deze derde halte op weg naar Pasen,
horen wij de ‘Tien Woorden’ van God
als bakens op onze levensweg.
‘Tien Woorden’ om van te leven,
maar wij hebben er soms verpletterende verboden van gemaakt.
Het zijn Woorden om te bevrijden,
wegwijzers voor een rechtvaardiger samenleving.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Altijd weer opnieuw willen mensen God vastleggen in woorden en stenen.
Daaruit blijkt het verlangen naar zekerheden in het leven.
Maar God,
zoals zoveel andere belangrijke dingen
zoals gerechtigheid en liefde,
ontsnapt aan onze greep.

Belangrijker dan het bouwen van een stenen huis voor God
is het vinden van onze levenstaak
waarvoor het schema uitgetekend wordt in de ‘Tien Geboden’
– zoals wij ze noemen –
die Mozes eens ontving van God.
God wil ons daarin nabij zijn en blijven.
naar Levensecht


Vergevingsmoment

Jezus heeft gezegd:
“Breek deze tempel af
en Ik zal hem doen herrijzen.”
Omdat ons geloof in een betere toekomst voor alle mensen
niet groot genoeg is om die toekomst mogelijk te maken:
Heer, ontferm U over ons.

Jezus heeft gezegd:
“Maak van het huis van mijn Vader geen markthal.”
Omdat wij in de wereld die God schiep en die dus ook zijn huis is,
lijdzaam toezien dat miljoenen mensen worden verhandeld voor geld,
Christus, ontferm U over ons.

God zei tot Mozes:
“Gij zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.”
Omdat wij in ons dagelijkse leven zoveel aandacht en energie besteden aan die andere goden die ons door onze maatschappij worden aangeprezen
en zo weinig aandacht en energie besteden aan U, God,
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

Barmhartige en getrouwe God van leven,
opdat wij niet eigenzinnig onze wegen zouden gaan
hebt Gij uw wet gegeven,
uw woord dat ten leven leidt.
Ga met ons op uittocht uit ieder slavenland
en leer ons te werken aan de uitbouw van uw land van belofte.
Geef ons dan van uw Geest
om in te zien dat waarachtig leven
geweven wordt door verbondenheid tussen mensen en volkeren,
door te kiezen voor gerechtigheid en vrede
in het spoor van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen

Openingsgebed 2

God, maak ons open voor uw woord.
Breek datgene in ons af
wat het verstaan van uw goede woorden in de weg staat.
Spreek ons toe met uw bevrijdend woord
dat ons is verschenen in Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek

Lezingen

Eerste lezing (Exodus 20,1-17)
Uit het boek Exodus

1           Toen sprak God al de woorden die hier volgen.
2           `Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
3           U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
4           U zult geen beelden maken,
geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel,
beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
5           Buig u niet voor hen neer en bewijs hun geen goddelijke eer,
want Ik, de Heer uw God,
Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God
die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen,
tot de derde en vierde generatie.
6           Maar voor hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden
ben Ik een God die goedheid bewijst tot aan de duizendste generatie.
7           U zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken,
want de Heer laat degenen
die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft.
8           Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
9           Zes dagen kunt u werken en alle arbeid verrichten.
10          Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God.
Dan zult u geen enkele arbeid verrichten:
uzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet,
evenmin als de vreemdeling die bij u woont.
11          Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee
en al wat ze bevatten gemaakt.
Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend
en tot een heilige dag gemaakt.
12          Eer uw vader en uw moeder.
Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt.
13          U zult niet doden.
14          U zult geen echtbreuk plegen.
15          U zult niet stelen.
16          U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.
17          U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste;
u zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste,
niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel,
op niets wat hem toebehoort.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,22-25)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
22          Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.
23          Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus,
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,
24          maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken,
Gods kracht en Gods wijsheid.
25          De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen,
en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes, 2,13-25)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

13          Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14          en zag daar hoe men in de tempel
runderen, schapen en duiven stond te verkopen
en geld zat te wisselen.
15          Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16          En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17          Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18          De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19          Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20          Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21          Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22          Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
23
         Tijdens zijn verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest
kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam
bij het zien van de tekenen die Hij verrichtte.
24          Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen,
omdat Hij ze allemaal kende:
25             niemand hoefde Hem over de mens iets te leren,
Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.


Voorbeden 1

Bidden wij tot God en leggen we Hem onze vragen voor.

– Wie uitkijkt naar een andere wereld
legt zich niet zomaar neer bij de ‘bestaande toestand’.
Wie een vermoeden heeft van een andere toekomst
laat zich niet inpalmen en programmeren
door pessimisme en moedeloosheid.
Weef uw droom, God, als een stevige draad door ons leven.
Laten wij bidden…

– Wie een beter leven voor mogelijk houdt,
klampt zich niet vast aan vooroordelen.
Van alles wat het leven biedt laat niets hem onverschillig.
Hij wordt geraakt, geboeid, beklemd of bevrijd
door wat gebeurt in de wereld.
Weef uw droom, God, als een stevige draad door ons leven.
Laten wij bidden…

Wie leeft met de hoop op Gods Rijk,
houdt zijn hart en ogen open voor wat bij God toekomst heeft:
vrede in aantocht,
gerechtigheid in wording,
en de aarde behouden.
Weef uw droom, God, als een stevige draad door ons leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart,
waarin de Tien Geboden de richting wijzen van de weg die wordt gegaan,
waarin men zorg heeft voor alle leven,
voor dat van nu en voor het leven dat komen gaat.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart,
waarin de schijngoden van deze tijd ontmaskerd worden,
waarin niemand slaaf is van zijn werk of van wat dan ook,
waar het leven met God en met elkaar van harte wordt gevierd.
Laten wij bidden…

Bidden we om een nieuwe wereld,
een wereld naar Gods hart,
waarin vrede heerst in plaats van oorlog,
waarin recht het onrecht overwint,
waarin ieder telt,
maar de kleinsten en de zwaksten het eerst worden gezien.
Laten wij bidden…

God,
Gij alleen weet,
hoe wij uitzien naar een wereld
als een thuis voor alle mensen,
waar plaats is voor velen
en ruimte voor verscheidenheid.
Zegen ons met kracht. Amen.
naar Gerard Koc

Voorbeden 3

God,
wij leggen onze gebeden voor U neer
in het geloof en het vertrouwen
dat Gij ons bidden verhoort
en dat Gij ons de weg wijst in het leven.

– Bidden we voor de politieke leiders in onze wereld.
Dat zij niet aarzelen ethische vragen
met de maatstaven van onze tijd te beantwoorden
en dat ze steeds blijven streven
naar het geluk van de mensen.
Dat hun mentaliteit er niet een is van wantrouwen,
maar van vertrouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de religieuze leiders.
Dat zij zich blijven inzetten voor de eenheid
van de geloofsgemeenschap
en zoekenden de weg blijven wijzen.
Dat zij steeds met allen in gesprek willen gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat wij steeds opnieuw mogen ontdekken
waar het op aankomt in het leven.
Dat wij kansen krijgen en kansen bieden.
Dat wij groei en ontwikkeling niet tegenwerken,
maar juist stimuleren.
Laten wij bidden…
naar Frans Van Den Brande

Gebed over de gaven

God van leven,
uw tien geboden hebt Gij ons gegeven
als wegwijzers en richtlijnen ten leven
om uw weefwerk van gerechtigheid
wereldwijd vorm te geven.
Brood en wijn schenkt Gij ons
om ons er steeds weer aan te herinneren
dat wij allen uitgenodigd zijn door U
voor het grote wereldfeest
aan de tafel van verbondenheid,
aan de tafel waar voedsel is voor allen,
de tafel waaraan niemand wordt geweerd. Amen
Tafelgebed
Heer, onze God,
wij zeggen U dank
om alles wat ons dagelijks bestaan
zin en betekenis,
toekomst en uitzicht biedt.
Gij nodigt ons daartoe uit
en toont ons de weg ernaar in Jezus, uw Zoon.
Wij danken U voor het spoor dat Hij getrokken heeft.
Wij mogen voor U zijn:
mensen onderweg,
die, in het licht van uw evangelie,
veertig dagen lang opgaan naar Pasen.
Zo zal ons leven gelijken op dat van Hem
en op dat van allen die ons reeds zijn voorgegaan
naar uw paasfeest dat geen einde kent.
Met hen, en met alle heiligen en engelen
danken wij U:
Heilig, heilig, heilig…
Gezegend is Hij die gekomen is
in de naam van de Heer,
om ons de weg te tonen naar Pasen.
Trouw aan zijn opdracht
heeft Hij blinden de ogen geopend
en aan armen de blijde boodschap verkondigd.

Hij roept ons op
om ook zijn weg te gaan,
om zijn testament uit te voeren
in ons leven van elke dag.

Toen zijn weg ten einde liep,
in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij brood, sprak de dankzegging uit,
brak het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan gij allen,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens de maaltijd nam Hij ook een beker,
sprak de dankzegging uit en gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en voor alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij niet te vergeten.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Zo gedenken wij dankbaar onze Heer en Verlosser,
die ons is voorgegaan naar Pasen.
Zend daarom Heer,
uw Geest hier in ons midden.
Dan kunnen wij ervaren wat het zeggen wil
met U en met elkaar verbonden te zijn in uw koninkrijk.
Door Hem en met Hem en in Hem
zij U, God en Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
alle eer en glorie
van nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij doen wat Jezus heeft gedaan,
laten wij bidden
tot zijn en onze Vader:

God, onze Vader,
die op de aarde zijt,
bekommerd om onze zorgen,
Uw naam smaakt naar rechtvaardigheid, hoop en vrede.
Onze Vader,
Gij zijt geen God die in uw hemel blijft.
Gij bezielt wie zich inzet voor rechtvaardigheid.
Gij staat bij wie opkomt voor het brood van zijn naaste.
Onze Vader,
die op de aarde zijt
geheiligd zij uw naam
in álle harten.

Vredewens

Solidariteit is altijd ten bate van de minsten,
die dagdagelijks uit de boot vallen,
of gewoon vergeten worden.

Solidariteit is bewust zijn
dat echt geluk slechts mogelijk is
als wij met z’n allen gelukkig zijn.
Zolang nog één mens tekort heeft aan wat dan ook,
mogen wij niet stilzitten.

Rechtvaardigheid en liefde
zijn wegen die leiden naar echte vrede,
naar die ene grote vrede die God ons eens heeft toegezegd.
Moge zijn vrede altijd met u zijn
en wensen ook wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

De woorden van de Heer zijn betrouwbaar.
Zij zijn waarachtig en rechtvaardig.
Zij zijn een licht en een baken voor de mensen.
De daden van de Heer zijn glashelder en blijven in eeuwigheid waar.
Zij zijn: breken en delen.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

            Tien geboden

Al zoveel moet ik van mezelf,
moet ik dan ook nog wat van U?
Ik stoot op woorden van graniet:
gij zult niet zus, gij zult niet zo.
Wat moet ik met die stelligheid?

Laat uw woorden liever pijlers worden
van een huis waarin ik wonen kan,
en zeg niet aldoor nee, zeg ja.
Zie hoe ik probeer te houwen in uw geest:
een hart van vlees
waarin haast als vanzelf liefde bedding vindt,
een ziel die zich niet verliezen wil in lomp gelijk
maar geduldig wachten durft en hoopvol verder groeien.

Uw woorden rol ik voor mij uit
zoals een loper waarop de toekomst open ligt;
of als een haag van bomen
plant ik ze langs de weg die ik met U wil gaan.
Paul Begheyn s.j.


Slotgebed 1

Maak ook van mij uw tempel, God,
waar Gij woont en liefhebt.
Help me mijn hart wagenwijd voor U open te zetten
opdat Gij in mij kunt leven
en door mij kunt beminnen.
Laat me voor velen
een icoon zijn van uw tederheid
en een spiegel van uw vriendschap.
En als ik moeite heb om te bidden,
laat me dan met Jezus voor U gaan staan
en laat zijn vuur van geloof
mijn hart opnieuw warm maken.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God,
vandaag willen we kijken naar al het goede
dat gebeurt in onze wereld,
het zoeken naar vrede,
het verlangen naar verdraagzaamheid,
het werken aan solidariteit.
Het zijn zoveel tekenen dat uw Geest werkzaam in ons is.
Wij bidden U,
dat wij de stuwing van uw Geest meer en meer volgen
zodat gerechtigheid en solidariteit
steeds meer verwezenlijkt worden
in ons midden en over heel de wereld,
vandaag, morgen en telkens opnieuw, tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Laten wij niet alleen in deze veertigdagentijd,
maar elke dag opnieuw
écht delen met elkaar,
niet van onze overschot
maar van al wat de aarde voortbrengt.
Die zin voor rechtvaardigheid wil God van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.