3e zondag van de vasten A 2017

19 03 2017

Begroeting

Welkom op deze derde zondag in deze veertigdagentijd,
een tijd waarin wij ons voorbereiden op Pasen,
het ultieme moment van Gods liefde voor ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag het gekende verhaal over Jezus en de Samaritaanse vrouw
aan de waterput.
Maar ook in de eerste lezing over Mozes met zijn volk in de woestijn,
gaat het over water.
Water is levensnoodzakelijk en tijdens hun lange woestijntocht
is de droogte voor de Israëlieten vaak onverdraagbaar.
Ze morren tegen Mozes en tegen God.
God heeft hun klachten aanhoord en laat Mozes water uit een rots slaan.
Het is voor hen levendgevend water,
want zonder waren ze inderdaad wel van dorst omgekomen.
De Samaritaanse vrouw geeft aan Jezus,
die een vreemdeling, een Jood is,
water,
putwater waarmee zij zichzelf en anderen in leven houdt.
Dankbaar voor haar vriendelijk gebaar belooft Jezus haar Levend Water.
En natuurlijk hoort daar een woordje uitleg bij.
Zij en velen van haar stadsgenoten erkennen in Jezus de Messias
en worden leerlingen van Jezus.
Geldt dit ook voor ons, na Jezus’ woorden in het evangelie?

Openingswoord 2

Bij de stadsbron van Sichar,
ontmoetingsplaats bij uitstek,
raakt Jezus in gesprek met een Samaritaanse.
Het loopt uit op een echte ontmoeting,
die altijd iets bevrijdends heeft.
Bij de vrouw gaan haar ogen open
en ze ziet in Jezus de man Gods,
die zelf ‘Bron van leven’ is.
naar Kerk in Herent

Vergevingsmoment 1 

-Heer, zoals de Israëlieten in de woestijn,
morren ook wij zo vaak,
omdat wij dorsten naar meer aandacht en waardering.
We vergeten daarbij uw nooit aflatende liefde.
We  gaan eraan voorbij dat Gij,
ook indien iedereen ons zou hebben verlaten,
er nog altijd voor ons zijt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Bron van levend water,
in uw Boodschap, in uw levenswijze,
hebt Gij ons de weg getoond
als wij verloren lopen in ons dagelijkse leven.
Omdat wij die dikwijls negeren,
Vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, deze vastentijd is bedoeld als een oase van rust en stilte,
om ons te herbronnen,
om U terug écht te kunnen ontmoeten.
Wij laten ons echter zo vaak verleiden door de vele ‘musts’
die door de reclame, door onze maatschappij worden aangeprezen
om gelukkig te zijn.
En toch voelen en weten wij dat zij slechts lapmiddelen zijn,
die ons geen echte vervulling schenken.
Omdat we zo vaak voorbijgaan aan U, de werkelijke Bron van Levend Water,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
help ons in deze veertigdagentijd
U steeds meer op het spoor te komen
en te leven naar uw Woord. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
als ik mezelf verlies
in de snelle stroming van het leven,
als ik verdwaal in de waanwereld van sensatie en illusie,
weest Gij dan de Bron
bij wie ik terug rust en klaarte vind.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
bij ons komt zuiver water zomaar uit de kraan.
Wij verspillen het
en staan er niet bij stil
dat voor miljoenen mensen het gebrek aan dit levensnoodzakelijke water
de dood betekent.
Voor onze onachtzaamheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
aan ons, christenen,
zou het moeten te zien zijn
dat wij vanuit uw Woord leven als blije, bevrijde mensen.
Vaak zijn wij echter maar lauwe christenen
van wie weinig sprankelends en levenwekkends uitgaat.
Daardoor worden anderen ook niet gestimuleerd om te zoeken naar onze Bron, naar U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God,
wij danken U omdat Gij voor ons
een Bron van levend water wilt zijn.
De bronnen waaruit wij leven zijn vaak opgedroogd
en ons hart is dor geworden.
Wees voor ons Levend Water
en word voor ons de Fontein
die opspringt tot het echte leven,
vandaag en alle dagen dat we leven. Amen.
naar Hein Schaeffer

Openingsgebed 2

Heer Jezus,
onze dorst is zo groot,
dorst naar dingen
die onbelangrijk zijn.
Help ons
te komen bij ons diepste verlangen
dat vaak verborgen is
onder de kleine drukte van elke dag,
onder zorgen
voor mensen en materie.
Breng ons
bij ons verlangen naar U,
de Enige die onze dorst
kan lessen,
de Enige die onze honger
kan stillen,
de Enige die ons door en door kent.

En zeg ons dan
zoals destijds aan de Samaritaanse
bij de put:
‘Ik heb Levend Water voor jou!
Geloof Mij: de Vader zoekt jou.
Ik ben degene op wie je zo wacht,
Ik ben het naar wie je zo tracht.
Ik heb Levend Water voor jou!’.
naar Iny Driessen

Lezingen

Water is het voornaamste beeld
in de Schriftteksten van deze viering.

God schenkt aan zijn volk, onderweg in de woestijn,
water uit de rots.

Jezus schenkt ‘levend water’ aan de Samaritaanse vrouw.
Dit water is een symbool voor Gods Woord,
dat de weg wijst naar het ware leven.

Of, om het met de woorden van Paulus
in de tweede lezing te zeggen:
het is ‘Gods liefden uitgestort in ons hart
door de heilige Geest die ons werd geschonken’.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Ex., 17, 3-7)

Uit het boek Exodus

3           In die dagen leden de mensen in de woestijn hevige dorst;
zij bleven tegen Mozes morren
en zeiden: `Waarom hebt u ons weggevoerd uit Egypte
als we toch met kinderen en vee van de dorst moeten sterven?’
4           Mozes klaagde zijn nood bij de Heer:
`Wat moet ik toch doen met dit volk?
Ze staan op het punt mij te stenigen.’
5           De Heer antwoordde Mozes:
`Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit,
neem de staf in uw hand,
waarmee u de Nijl geslagen hebt,
en ga op weg.
6           Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb.
Sla op die rots: er zal water uit stromen zodat de mensen kunnen drinken.’
Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten.
7           Hij noemde de plaats Massa en Meriba
vanwege de verwijten van de Israëlieten
en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen:
`Is de Heer nu bij ons of niet?’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 5, 1-2, 5-8)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
1             
Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.
2           Hij is het die ons door het geloof
de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
5           En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
6           Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.
7           Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige,
al zou misschien iemand de moed hebben
te sterven voor een goed mens.
8           God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor
dat Christus voor ons is gestorven
toen wij nog zondaars waren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 4, 5-15, 19b-26, 39a. 40-42)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

5
           Jezus kwam bij de Samaritaanse stad Sichar,
die in de buurt ligt van het stuk grond
dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven,
6           en waar zich de Jakobsbron bevindt.
Jezus, die afgemat was van de tocht,
was bij de bron gaan zitten.
Het was ongeveer het zesde uur.
7           Een Samaritaanse vrouw kwam water putten.
Jezus sprak haar aan: `Geef Mij wat te drinken.’
8           Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad.
9           De Samaritaanse vrouw antwoordde:
`Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?’
Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben.
10         Jezus hernam:
`Als u de gave van God kende,
als u wist wie het is die tegen u zegt: geef Mij te drinken,
dan had u Hem erom gevraagd
en Hij had u levend water gegeven.’
11         `Maar heer,’ zei de vrouw,
`U hebt niet eens een emmer en het is een diepe put.
Waar wilt U dat levende water dan vandaan halen?
12         Of bent u soms groter dan onze vader Jakob,
die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft,
evenals zijn kinderen en zijn kudden?’
13         Jezus antwoordde:
`Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst,
14         maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel:
het water dat Ik hem zal geven,
zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.’
15 `Heer,’ zei de vrouw,
`geef mij van dat water,
dan zal ik geen dorst meer hebben
en hoef ik hier niet telkens te komen putten.’
19 `Ik zie dat U een profeet bent.
20         Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden,
maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden.’
21 `Geloof Me,’ zei Jezus,
`er komt een uur dat men niet meer op die berg daar
en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden.
22         Jullie aanbidden wat je niet kent,
wij aanbidden wat we wel kennen;
de redding komt immers uit de Joden.
23 Er komt een uur, ja het is er al,
dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid:
dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet.
24 God is geest, en zij die Hem aanbidden,
moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.’
25 De vrouw antwoordde:
`Ja, er komt een Messias, dat weet ik.’
`Als die er is, zal Hij ons alles verkondigen.’
26         Daarop zei Jezus tegen haar:
`Dat ben Ik, degene die met u spreekt.’
39         Uit die stad waren vele Samaritanen in Hem gaan geloven.
40 Toen de Samaritanen naar Hem toe gekomen waren,
vroegen ze Hem bij hen te blijven.
Hij bleef daar twee dagen.
41 En nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord.
42 En ze zeiden het ook tegen de vrouw:
`Nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt;
we hebben Hem zelf gehoord en nu weten we:
dit is werkelijk de redder van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, onze Vader,
die de schepping aan de mens toevertrouwde
om ze volgens zijn droom verder uit te bouwen.

Ik geloof in Jezus,
die ons in woord en daad getoond heeft
hoe wij levend water kunnen zijn.

Ik geloof in de Geest,
die ons de kracht, moed en durf geeft
om dit waar te maken.

Ik geloof in een Kerk van mensen,
die samen bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. Amen.

viering Beveren

Voorbeden 1

“Wie van het water drinkt dat Ik Hem zal geven,
krijgt in eeuwigheid geen dorst meer”, zegt de Heer.
Aan die bron van Levend Water mogen we onze gebedsintenties toevertrouwen.

-Bidden wij in deze vastentijd om eerbied voor onze aarde.
Dat wij een halt toeroepen aan verspilling en vernieling.
Dat wij de toekomst veilig zouden stellen voor de generaties na ons
door zorgzaam om te springen met de natuur en de materie.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat vooral water
een basisgoed mag zijn voor iedereen
en niet enkel voor de ‘gegoeden’.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de kansarmen.
Dat ze niet verbitterd zouden worden
en dat er maatregelen worden getroffen
om armoede te voorkomen
en onrechtvaardige verhoudingen uit de wereld te helpen.
Moge wij, christenen, daarin het voortouw nemen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap hier.
Dat wij ons niet laten leiden door onze dorst naar bezit,
maar dat wij terug op zoek zouden gaan naar stromen van Levend Water,
op zoek naar U, God.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we voor alle christenen over de hele wereld.
Dat deze vastentijd voor allen een tijd van bekering mag worden,
een tijd van gebed en bezinning,
van nieuwe keuzes maken,
een tijd van inzicht naar een nieuw en solidair leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschappen.
Dat wij elkaar, in deze voorbereiding naar Pasen toe,
bemoedigen en bevestigen in het goede,
dat wij ons met elkaar verzoenen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de politieke leiders, vooral in de Afrikaanse landen,
waar er vaak een groot watertekort is.
Dat zij er een prioriteit zouden van maken om, samen met deskundigen,
oplossingen te zoeken
om van droge gebieden vruchtbaar land te maken
en hun inwoners van water te voorzien.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen in de Derde Wereld.
Dat wij, ook in perioden van misschien wat minder welvaart,
oog en oor zouden hebben voor mensen die reikhalzend uitzien
naar een rechtvaardig en menswaardig bestaan,
een leven waar er voldoende eten en water is voor vandaag, morgen en daarna.
Dat wij ons ervan bewust zouden zijn dat we pas echte christenen zijn
als wij hen daadwerkelijk de hand reiken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat ons geloof in U,
als Bron van Levend Water,
groot genoeg zou zijn
om erop te vertrouwen dat Gij ons altijd nabij zijt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Bij deze gaven van brood en wijn bidden wij:
moge wij, net als de Samaritaanse bij de put,
U echt ontmoeten, Heer.
Dan kunnen wij enthousiast getuigen
dat Gij de Bron van Levend Water zijt,
waaruit iedereen kan putten. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van Levend Water,
als een Bron welt Gij op in ons versteende hart
en brengt onze dor-geworden ziel
tot nieuw leven.
Zet ons aan om verfrissend te getuigen van uw Boodschap
en zo ook andere mensen weer op de been te helpen.
Dat vragen wij U, in naam van uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Tafelgebed 1

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de Geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed 2

Gij, Vader,
door alle tijden heen gezien en gevierd als Bron van Leven,
wij noemen U Leven, Liefde, Trouw,
een Hemel die ons wacht.
Wees gezegend Heer.

Gij van wie wordt gezegd
dat Gij de mens met zorg uit de aarde hebt geboetseerd
en hem uw levensadem hebt ingeblazen,
Gij, die wordt geroepen in nood
en wanneer het leven pijn doet,
die ons nabij blijft als anderen ons in de steek laten,
Gij hebt U laten zien in uw Zoon Jezus,
die het leven en de dood met ons heeft gedeeld.

Blij en onbekommerd keek Hij naar vogels en bloemen,
maar  huilde om de dood van een kind,
om het verlies van zijn vriend.
Hoog op de berg straalde Hij van geluk,
maar aan het kruis schreeuwde Hij vertwijfeld:
“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Toen Jezus de avond ervoor, zijn laatste avond met zijn vrienden,
aan tafel zat,
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Het mysterie dat zijn leven niet eindigde met de dood,
maar dat nieuw en eeuwig leven op Hem wachtte,
doet ons uitkijken naar zijn terugkeer in heerlijkheid.

Daarom durven wij U ook de namen in herinnering brengen
van allen die gestorven zijn.
Door Jezus weten we dat we allen eens bij U zullen samenzijn.

Heer, hou ons in liefde samen.
Laat er vrede en vreugde zijn voor alle mensen.
Dan zal uw droom voor deze wereld werkelijkheid worden,
uw Rijk Gods waarover Jezus ons vertelde.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
vrij naar Ten Bos

Onze Vader

Verbonden met alle christenen,
maar in deze veertigdagentijd speciaal met de mensen van de Derde Wereld, bidden wij:
Onze Vader…

Vader van alle mensen,
Gij neemt geen vrede met deze wereld
zolang nood en overvloed naast elkaar bestaan.
Gij wilt dat het anders wordt,
beter, rechtvaardiger, eerlijker.
Als wij ons allen daarvoor inzetten,
zullen we vol verwachting mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen
die barrières slopen waar wegen afgesloten zijn.
Laat uw stem horen in mensen die geloofwaardig spreken en handelen.
Laat uw licht schijnen in mensen die krachtig zijn in hun mededogen,
in mensen die mild zijn in hun oordeel.
Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen.
Moge die vrede van de Heer met u zijn.
En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit aan elkaar door.

Vredeswens 2

Als wij om ons heen kijken, moeten wij vaststellen
dat vrede vaak ver te zoeken is.
Jezus, Gij hebt altijd geprobeerd vrede te zoeken,
hebt mensen in hun waarde gelaten.
Ook mensen, die door iedereen verstoten waren
hebt Gij aangesproken, om water gevraagd,
de weg gewezen.
Leer ons die openheid, die verdraagzaamheid,
die eigenschappen zo noodzakelijk voor vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een teken van vrede.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Zalig zij die hongeren en dorsten naar Gods Woord
want zij zullen verzadigd worden
door Hem, die Zichzelf tot Voedsel gaf.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Wees waakzaam
want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopgedrag.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd,
en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat,
en ben je aangepast aan wat
‘de gewone gang van zaken’ heet.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
praat je mee
met wat ze allemaal zeggen:
dat het elk voor zich is
in het leven,
en dat jij toch ook
maar één keer leeft.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten.

Bezinning 2

Bij de bron

Als je de hitte van de dag moet dragen,
is het heerlijk om even te zitten bij de bron.
Gewoon om wat uit te rusten
of om even bij te tanken.
Het is weldadig om even uit te blazen
en om echt tot jezelf te komen.
Even zomaar zittend aan de bron,
mag je je gedachten laten gaan,
op zoek naar jezelf, naar je eigen ik.
In de vredige rust van de bron
ontdek je wie je bent.
Je voelt er de verbondenheid
met je eigen wortels, je oorsprong.
En daarin klinkt dan de roep
om te worden wie je in oorsprong bent:
een kind van mensen, van God.
Zittend bij de bron word je zelf een bron.
Thuiskomend bij jezelf
word je een thuis voor anderen.
Je mag er in gesprek gaan
met je diepste zelf, met de Gever van alle leven.
Je wordt er een ander mens van.
Zomaar even aan de bron zitten
is geen verloren tijd, maar kostbare tijd.
Het geeft nieuwe energie
om zelf een bron van levend water te worden.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, Bron van leven,
heel deze wereld, met al haar wel en wee,
gaat U ter harte.
Wees hier aanwezig
en besproei wat verdord is,
verkwik wie vermoeid is,
wek ten leven
wie en wat ten dode is opgeschreven.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij hebt uw Zoon Jezus naar de wereld gestuurd
om Levend Water te zijn voor alle mensen.
Hij zorgde ervoor
dat de vrouw bij de put tot nieuw leven kwam.
Doe zo ook met ons, God.
Laat ons uw Woorden verstaan,
zodat ons leven
dat soms een dorre woestijn lijkt,
tot een bron van leven wordt.
Een bron waaruit iedereen putten kan.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen 1

Het verhaal van de ontmoeting
tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw,
leerde ons dat wij ons moeten laten aanspreken
door het verlan­gen van elke vreemdeling en van elke ontheemde
naar een menswaardig bestaan.
Dan zal er geen dorst meer zijn of honger.
Dan zal God zelf, als bron van Levend Water,
in ons midden wonen.
en zijn zegen zal op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Moge wij voor elkaar als levend water zijn,
en moge God ons zegenen
met zijn zachte kracht die leidt tot leven:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Broederlijk Delen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.