3e zondag van de advent C 2018


16 12 2018

0ntsteken adventskaars

Hier mogen we even op adem komen,
en elkaar eraan herinneren
dat wij samen op weg zijn, op weg naar het Kind.
Als teken dat zijn geboorte nakend is
en dat wij daar verlangend naar uitzien
steken wij de derde kaars van onze adventskrans aan.
                        kaars aansteken

Begroeting

Verheug U, want de Heer is ons nabij!
Hij nodigt ons uit in zijn huis,
aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
“Wat moeten we doen?”
Johannes gaf heel concrete antwoorden,
inspelend op ieders persoonlijke situatie.
Niet iedereen zal gelukkig geweest zijn met wat hij of zij te horen kreeg.
En toch, aldus Johannes,
is dat de enige manier om klaar te staan
als, na mij, Diegene komt,
die groter en sterker is dan ik.

Die Sterkere waarover Johannes het heeft,
hoopt dat Hij weldra mag geboren worden onder ons.
Maken we ons hart klaar om Hem te ontvangen.

Openingswoord 2

Op de derde zondag van de advent
lopen wij elk jaar opnieuw aan
tegen de figuur van Johannes de Doper.
Op weg naar Kerstmis
nodigt hij ons uit tot een radicale voorbereiding
op de komst van het nabije Godsrijk.

Dat Godsrijk is niet iets
dat zomaar uit de hemel komt vallen.
Neen,
de realisatie ervan hangt af van onze inzet.
Daartoe roept Johannes ons op.
Ingaan op die uitnodiging veronderstelt bekering,
vraagt bezinning op onze manier van leven
wanneer wij onszelf ‘gelovigen’ durven noemen.

Daarom is het goed dat wij deze samenkomst beginnen
met een moment van stilte en inkeer.

Vergevingsmoment 1

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

-Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen,
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, Bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Laten we nu in gedachten
in die lange rij van mensen gaan staan
die zich door Johannes lieten dopen
en daarmee erkenden
dat ze vergeving nodig hadden.

-We leven in een eendimensionale wereld.
We gaan volledig op in de drukte van het leven
en bouwen te weinig tijd in
voor de binnenkant van het leven,
voor de ontmoeting met God.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ons leven is volgeboekt met zinvolle activiteiten.
Maar nogal wat mensen vallen uit de boot
omdat ze niet uit de voeten kunnen,
omdat ze afhankelijk zijn van ons initiatief.
We geven te weinig tijd en aandacht aan onze medemens.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De straten hangen weer vol feestelijke verlichting.
Ook wij hangen weer lichtjes in onze kerstboom.
Moge Kerstmis in ons leven meer betekenen
dan wat sentiment in onze harde wereld.
Moge onze lichtjes ook stralen voor en warmte geven aan mensen
die elke dag moeten knokken om er te komen.
Moge onze solidariteit ook verwijzen naar de Lichtbron,
Jezus Christus, Bron van hoop en vertrouwen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Heer, heel uw schepping is uitdrukking
van uw bekommernis om de mens.
Doe ons, in al wat wij geven en wat ons gegeven wordt,
uw gaven zien.
Heb geduld met onze aarzelingen en vergissingen.
Breek niet wat in ons is geknakt.
Doof niet wat in ons nog smeult,
maar kom ons tegemoet en help ons,
door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Advent is niet alleen een tijd om je voor te bereiden
op de komst van mijn Zoon – zegt God –
het is ook een tijd om je hart open te stellen
voor arme en gekwetste mensen binnen handbereik.
Durf solidair te zijn met hen
en ervaar hoe die solidariteit je leven rijker maakt.
In kleine en eenvoudige mensen
met een warm hart en met handen vol liefde
wil Ik geboren worden,
om door hen de wereld een stukje mooier te maken
en mijn droom van vrede
werkelijkheid te laten worden.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 3 (Welzijnszorg)

Heer,
laat ons de tekenen van hoop zien,
de vele lichtpunten in deze duistere wereld,
de kleine stappen van mensen die anderen dragen
en een stukje verder dragen in het leven.

Leer ons de sterren van hoop te zien,
de inzet van vele mensen om ons heen,
het durven en riskeren,
het zich kwetsbaar opstellen in het voorgaan in de creatieve naastenliefde,
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,
na angst en pijn.

Heer, leer ons de sterren van hoop te zien,
de mensen met een open blik,
mensen met een blik-vooruit,
hun innerlijk oog geïnspireerd door uw Geest.

Leer ons zien, Vader,
hoe Jezus geboren wordt
hier en nu en midden onder ons. Amen.
Welzijnszorg

Lezingen

Volgens de profeet Sefanja moet de tijdsgeest ons niet bang maken,
als we maar blijven vertrouwen in de Heer.
Maar dat vergt bekering, zegt Johannes De Doper,
want Hij die groter is dan ik, doet weldra zijn intrede.

Eerste lezing (Sef., 3, 14-18a)

Uit de profeet Sefanja

14
Jubel, dochter van Sion!
Juich, Israël.
Verheug u en wees blij met heel uw hart,
dochter van Jeruzalem!
15 De Heer heeft uw vonnis tenietgedaan,
Hij heeft uw vijanden weggejaagd.
De koning van Israël, de Heer, Hij is binnen uw muren:
u hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
`Wees niet bang, Sion;
laat uw handen niet verslappen.
17 De Heer uw God is binnen uw muren,
een reddende held.
Hij zal zich verheugen in vreugde om u
en zijn liefde stilzwijgend laten blijken.
Hij juicht uit vreugde over u.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil., 4, 4-7)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

4 Verheug u altijd in de Heer.
Nog eens: verheug u!
5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
6 Wees niet bezorgd,
maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken
en door een dankgebed te zeggen.
7 En de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 3, 10-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

10         Eens vroegen de mensen aan Johannes de Doper:
`Wat moeten wij dan doen?’
Hij gaf hun ten antwoord:
`Wie twee stel kleren heeft,
moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft,
moet hetzelfde doen.’
12         Ook tollenaars kwamen zich laten dopen en zeiden:
`Meester, wat moeten wij doen?’
13         Tegen hen zei hij:
`Vorder niet meer dan u is voorgeschreven.’
Ook soldaten stelden hem de vraag:
`En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij:
`Pers niemand geld af, ook niet onder valse voorwendsels,
maar wees tevreden met uw soldij.’
15         Het volk leefde in gespannen verwachting,
en allen vroegen zich af of Johannes niet de messias was,
maar Johannes gaf hun allen ten antwoord:
`Ik doop u met water.
Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik;
ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer op te ruimen;
het graan verzamelt Hij in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Zo en op vele andere manieren
verkondigde hij met klem aan het volk
de Goede Boodschap.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God, die ons oproept
om in woord en daad van zijn Boodschap te getuigen.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de Kern, de Bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

Bidden we voor hen die niet meegeteld worden,
die niemand zijn, op wie niemand zit te wachten.
Dat zij hun geloof in de mens niet verliezen
wanneer zij telkens weer worden afgewezen.
Moge Gods belofte van trouw
gestalte krijgen in mensen met open armen,
in mensen die licht brengen in andermans duister­nis.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerken.
Dat zij Gods Boodschap van liefde en gastvrijheid zó verkon­digen
dat zij blij in de oren klinkt van armen, daklozen en vluchtelingen.
Dat zij díe mensen zoeken en in de armen sluiten
die door niemand worden gezocht.
Dat zij vind­plaatsen worden van Gods komende Rijk.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf.
Dat wij de moed opbrengen om tot in de verste uithoeken van onze ziel te kijken. Vragen wij aan het komende Kerstkind
dat Het ons hart openbreekt en ons inspireert
om mee te bouwen aan meer warmte en rechtvaardigheid in deze wereld.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Omdat wij geloven in de kracht van Jezus Messias, uw Zoon,
die de Sterkere is,
bidden wij tot U, Heer, onze God.

-Geef ons de H. Geest,
dat wij dit samen-vieren
niet zouden zien als een vervanging
voor onze verantwoordelijkheid in deze wereld,
maar dat ons samenzijn juist ten goede zou komen
aan het heiligste in uw schepping:
elke mens-naar-uw-beeld.
Laten wij bidden…

-Geef ons de daadkrachtige Geest
om ons meer dan dubbel bezit
daadwerkelijk te laten renderen
voor wie tekortkomen.
Om meer vertrouwen in úw Sterkte
dan in de kracht van het geld,
van de macht of van het geweld.
Om liever eerlijk te zijn dan slim,
liever eenvoudig dan ondoorzichtig,
liever naïef dan wantrouwend.
Laten wij bidden…

-Geef ons de ware Geest,
zodat wij, die ons voorbereiden op het Kerstfeest,
ons niet verliezen in bijkomstigheden,
maar ons openstellen voor allen
die zich afgeschreven voelen, doelloos en leeg,
mensen naar wie niemand omziet.
Dat wij onszelf niet afsluiten voor hen
voor wie Kerstmis ongeloofwaardig is geworden en koud.
Dat wij bij hen blijven met onze aandacht,
met onze oren en ons hart.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden we voor hen die hun levensweg nog moeten vinden,
voor alle jonge mensen die vol verwachtingen hun toekomst tegemoet gaan.
Dat zij niet verloren lopen,
maar in degenen die hen omringen
iets ondervinden van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun weg in het leven menen gevonden te hebben,
voor alle mensen in de kracht van hun jaren.
Dat zij niet zelfgenoegzaam worden,
maar in hun omgang met anderen
beeld zijn van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die reeds een lange tocht hebben afgelegd,
voor ouderen en bejaarden, door het leven gerijpt.
Dat zij zich niet opsluiten in hun kleine kring,
maar met hun levenservaring en relativeringsvermogen
onze samenleving van dienst blijven,
om zo, in woord en daad, te getuigen van U, God die bevrijdt.
Laten wij bidden…

Wij vragen U, Heer,
laat solidariteit geen loos woord worden in onze harde wereld.
Help ons die zo gekende ‘werken van barmhartigheid’
ook toe te passen in uw naam,
vanuit de bezieling van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
zo goed zijt Gij voor ons
dat Gij ons hier samenbrengt
als één grote mensenfamilie rond dezelfde tafel.
Gij schenkt uw gaven van brood en wijn
voor ons,
voor onze naaste vrienden,
maar ook voor verre lotgenoten.
Geef dat wij ons geluk delen,
muren afbreken en deuren openen,
in navolging van Jezus van Nazareth,
uw Zoon, die onze Broeder is geworden. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij God, die onze toekomst zijt,
maak van dit brood en deze wijn
tastbare en feestelijke tekens van uw droom voor de mensen.
Zend uw Geest over deze gaven en over dit samenzijn,
opdat wij daarin de kracht mogen vinden
om te komen tot een daadwerkelijk antwoord
op uw liefde voor ons. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘houden van’,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als Brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem die Mensenkind werd, nieuwe Hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem die muren openbreekt en grenzen uitwist.
Zeggen wij dank om Hem die het eerste Begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar de komst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Schenk ons moed en vertrouwen, Heer,
om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist,
waar tweedracht verleden tijd is,
waar vluchtelingen zich mogen thuis voelen,
waar wij allen samen tochtgenoten zijn naar uw Rijk van vrede.
Op weg naar dat Land zij de vrede van de Heer altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Vredeswens 2

God, help ons uw weg te vinden
door ons op het spoor te zetten van onze naasten,
opdat wij met hen zouden delen
wat Gij ons genadevol ten geschenke geeft.
Zo zullen we mogen thuiskomen bij U,
in uw Rijk van vreugde en vrede.
naar Sipke Draisma
            En die vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

God geeft Zichzelf tot Voedsel
om de steppen en woestijnen van ons leven te laten openbloeien
tot vlakten vol voedzame weiden voor velen.
Kom en schuif aan aan zijn tafel
en eet van het levende Brood dat Hij ons aanbiedt.
Zie het Lam Gods….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Die ene kaars
op de koperen kandelaar
is warmer
en heeft meer gevoel
dan duizend neonlichten
in de stad.

Een kaarsvlam
in een stille kerk
staat in de plaats
van wat in elk gebed
onzegbaar blijft:
het speels verlangen
naar mysterie
en het voortdurend reiken
naar wat niet bereikbaar is.

De binnenste warmte
van de vlam
is dat beetje goede wil
dat onder ’t rukken
van de wind
zich plooit en pluimt
maar standhoudt
en toch vaardig blijft.

En als het avond wordt
en eenzaamheid
de ruimte van ons leven vult
dan zal die ene kaars
op de koperen kandelaar
een lichtpunt
in het donker zijn
en heel ons leven
met deemstering omhullen
als met een mantel
die beschermt, beschut
en toch bereikbaar brengt
wat nooit bereikbaar bleek.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Kom
in ons midden,
groei in ons
van harte,
wees
hier en nu,

Gij die
leven liefde heet,
Gij die
Vader God
wordt genoemd,
Gij die
zijt gezien
in een Kind
vol beloften,
zonder woorden
alles zeggend,
machteloos
onweerstaanbaar,
op liefde en trouw aangewezen,
geheel en al.

God, kom
in ons midden,
groei in ons
van harte,
wees
hier en nu. Amen.
P. Verhoeven

Bezinning 3

Verheugt U, weest blij:
dat is de boodschap zo midden in de Advent.
Een uitnodiging om ons niet klein te laten krijgen
door noodlot of pijn, door verdriet of ziekte.
Er wordt al een tipje van de sluier opgelicht.
Het is een knipoog naar Kerstmis:
er is Licht in aantocht,
het duister zal het onderspit delven.
De profeten van toen zijn realist genoeg
om geen valse hoop te geven.
Ze stonden zelf midden in het harde bestaan.
Onderdrukking en onrecht
stonden hen dagelijks voor ogen.
Het was hun levenskunst
om Licht te blijven zien
in hun donkere en bange dagen.
Hun boodschap is: God is er ook nog.
Hij staat naast je, Hij laat je niet vallen.
Hij is de Grond van je bestaan,
waardoor je gaande mag blijven.
God is als een reddende Held.
En als Hij zo voor ons is,
dan wij ook voor elkaar.
We mogen ons ten diepste verheugen,
als we mensen naast ons weten,
die ons niet loslaten,
die voor ons redding, zicht op leven betekenen.
Wat een geluk als je zulke mensen mag ontmoeten.
Het is een reden tot grote vreugde.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Gij, God, die voor mensen Vader, Moeder, Kind wilt zijn,
onze wereld wacht op uw Woord.
Ons vaak harteloos bestaan snakt naar uw zegen.
Mensen, ontdaan en ontluisterd,
zien uit naar uw bevrijding.
Maak ons, door de geboorte van uw Zoon,
tot nieuwe mensen,
tot doeners van het Goede Nieuws dat Gij waakt over uw volk,
altijd en tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Wat moet ik doen om me voor te bereiden op uw komst, Heer?
Soms stel ook ik me die vraag wel eens,
net zoals de mensen ten tijde van Johannes.
En niet altijd is het antwoord even duidelijk.
Ik voel wel dat U mij uitdaagt om solidair te zijn.
Maar hoe ik dat concreet kan maken in het leven van elke dag,
blijft vaak moeilijk.
Open daarom mijn ogen, God,
om te zien waar en in wie U vandaag opnieuw geboren wordt. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Goede God,
bij U is er plaats voor iedereen,
maar vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt.
Laten wij nooit iemand aan de kant zetten.
Wil ons helpen om in deze advent te groeien
en ons hart wijd open te zetten,
zodat de wereld mag worden zoals Gij hem hebt bedoeld:
een wereld waar uw Licht van vrede mag schijnen. Amen.

Zending en zegen

Op onze tocht als boodschappers van daadwerkelijke vrede en gerechtigheid
wil God ons begeleiden met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.