3e zondag van de advent B 2017

17 12 2017

Begroeting

Verheugt u, want God-die-naar-ons-toekomt is nabij!
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken adventskaars

Advent roept ons op om licht en warmte te zijn voor anderen.
Solidair met al wie de energie niet heeft
om ten volle te kunnen leven.
Ommekeer brengen
voor mensen aan wie onrecht wordt aangedaan.
Ademruimte creëren
voor wie in armoede opgesloten zitten.
Licht en warmte zijn voor elkaar
in plaats van elkaar tot doolhof te zijn.
Daarvoor steken we onze derde adventskaars aan.

Openingswoord 1

Deze derde zondag van de Advent
heeft in de liturgie een speciale naam:
‘Gaudete’, verheugt u,
de zondag van de blijheid.
Die sfeer van blijheid is ook merkbaar in de kleur van de li­tur­gie:
het donkere paars van de adventsverwachting
wordt doorbroken door het lichtere roze:
licht komt er aan.
Kerstmis is in zicht.

Van dat komende Licht
legt Johannes de Doper vandaag getuigenis af.
En voor ons is dat een uitnodiging
om hem in zijn voetstappen te volgen.

Omdat wij in deze christelijke opdracht
al te vaak tekortschieten
vragen wij bij het begin van deze viering
aan de Heer en aan elkaar vergiffenis.

Openingswoord 2

Johannes De Doper wordt in de bijbel voorgesteld
als de voorloper van Jezus,
hij die moet getuigen van het Licht.

Mensen tasten vaak in het duister
bij het zoeken naar antwoorden op hun levensvragen.
Soms wordt zelfs de twijfel als enige waarheid, als enige wijsheid
naar voor geschoven,
terwijl Jezus daarover geen twijfel laat bestaan:
“Ik ben het Licht der wereld.”
Getuigen wij van dat Licht?
Als wij daarin tekortschoten,
doen we er goed aan God om vergeving te vragen.

Gebed om ontferming 1

-God, Vader van alle mensen,
wij bidden U:
zegen ons met uw aanwezigheid,
blijf bij ons in deze donkerste dagen van het jaar.
Wees een licht op onze weg,
wees een hand op onze schouder,
wees een broer die naast ons staat.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, Vader van alle mensen,
wij danken U voor het leven dat ons gratis geschonken is,
voor de mensen die ons gegeven zijn,
voor de kansen die we gekregen hebben,
voor zoveel liefde en trouw waarin uw aanwezigheid gestalte krijgt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Vader van alle mensen,
wij bidden U om vergeving voor de gemiste kansen,
voor ons gebrek aan geloof in elkaar,
voor ons tekort aan hoop
waardoor we de angst lieten heersen in ons hart,
voor onze veel te berekende liefde
waardoor we voor anderen ongenietbaar werden.
Om vergeving bidden we
voor onze te enge verwachtingen
die enkel afgestemd waren op ons eigen kleine profijt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

God houdt van alle mensen,
hoe ze ook zijn.
Maar wij zien in mekaar te weinig het goede.
Daarom vragen wij eerst om Gods barmhartige vergeving.

-De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we vriendelijk zijn voor elkaar,
maar soms deden we elkaar toch pijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we ja-zeggen en dienstbaar zijn,
maar onze inzet was soms heel miniem.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De advent is al meer dan halfweg.
Elke dag konden we delen met mekaar,
maar we hielden het beste liefst voor onszelf.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Ekeren

Openingsgebed 1

God van Licht en Leven,
meer dan wij vermoeden zijt Gij ons nabij,
meer dan onze ogen durven geloven
zijt Gij in Jezus van Nazareth als een Licht ons voorgegaan.
Vervul ons met warme aandacht voor de minste medemens,
en help ons te geloven dat,
waar mensen elkaar van harte dragen,
Gij midden onder hen aanwezig zijt. Amen.

Openingsgebed 2

“Straks zal de Messias komen”, zegt Johannes.
“Hij zal komen om armen de Blijde Boodschap te verkondigen.
Zorg dat je Hem herkent.”
Dit is ook een oproep aan ons.
Jezus herkennen in de andere die het moeilijk heeft,
die bijzondere aandacht en zorg nodig heeft.
God, laat ons kiezen voor een toekomst waarin elke mens
mag ervaren dat hij erbij hoort.
God, wees ons nabij
en help ons trouw te zijn aan uw oproep. Amen.
naar Elsum

Lezingen

Laten wij met gespitste oren luisteren naar de Boodschap van de Schriften.

Eerste lezing (Jes., 61, 1-2a, 10-11)
Uit de Profeet Jesaya
1                                                                                             De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
2                                                                                       om het genadejaar van de Heer te melden.
10
Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
11 Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Tess., 5, 16-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica

Broeders en zusters,

16 Wees altijd verheugd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
19 Blus de Geest niet uit,
20 kleineer de profetische gaven niet,
21 keur alles, behoud het goede.
22 Houd u ver van alle soort kwaad.
23 De God van de vrede,
moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 1, 6-8, 19-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

6                                                                            Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
7                                                                    Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8                                                                     Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
19
                                                                                          Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten
op hem afgestuurd met de vraag:
`Wie bent u?’
20                                                                                                 Onomwonden kwam hij ervoor uit:
`Ik ben de Messias niet.’
21 `Wie dan wel? Bent u Elia?’ vroegen ze.
`Die ben ik ook niet’, antwoordde hij.
`Bent u soms de profeet?’ – `Nee’, zei hij.
22 `Wie bent u dan?’ drongen ze aan.
`We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt u over uzelf?’
23                                                                           Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn:
`Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
24                                                      De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25                                                                                                       drongen verder aan en vroegen:
`Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?’
26                                                                                                      Johannes gaf hun ten antwoord:
`Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
27                                Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’
28                                                            Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van al wat bestaat,
een goede Vader
die alle mensen wil zien leven
in vrijheid en gerechtigheid.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om te leven volgens zijn wil:
mee verantwoordelijkheid opnemen
voor mens en samenleving.

Ik geloof in Jezus Christus,
Beeld van God,
gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden,
om ons de weg ten Leven te tonen.
Vernederd tot de kruisdood
heeft God Hem hoog verheven
als eerste van de mensen.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om Hem te volgen:
niet gefocust zijn op eer, bezit en macht
maar hongeren en dorsten naar gerechtigheid voor allen.

Ik geloof in de heilige Geest,
Kracht van God,
die mensen wil bezielen
met het vuur van zijn grenzeloze Liefde.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om me door Hem te laten bewegen
tot woorden en daden van gerechtigheid
alle dagen van mijn leven. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot de Heer, onze God,
die ons oproept tot inkeer en getuigenis.

-God van licht,
wij bidden voor onze wereld,
waar de duisternis het nog vaak
wint van het licht,
waar oorlog en honger
sterker zijn dan vrede.
Laat uw licht schijnen.
Laten wij bidden…

-God van licht,
wij bidden voor hen
die in het donker leven.
Die geen licht meer zien
door rampen, ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.
Laten wij bidden…

-God van licht,
wij bidden voor onszelf,
gelovig en ongelovig tegelijk.
Laat uw licht over ons schijnen.
Laten wij bidden…

God van licht,
wij danken U voor het licht dat schijnt.
Voor ieder straaltje door een kier
en voor het volle Licht
waarover wij mogen gaan vertellen.
Laat uw Licht blijvend schijnen. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we dat er altijd mensen zullen zijn
die, zoals de profeet Jesaja, de Blijde Boodschap brengen aan mensen,
die verlangen naar vrede voor iedereen
en er ook iets voor doen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die soms denken dat zij er te veel zijn:
bejaarden naar wie niemand omziet,
mensen die, door omstandigheden, geen plaats vinden op de arbeidsmarkt,
vluchtelingen die van het kastje naar de muur worden gestuurd,
kinderen die door de jeugdrechter geplaatst worden.
Laten wij bidden…

Bidden we voor onszelf.
Dat wij mensen zouden worden zonder dikke nek.
Dat wij ons niet beter zouden voelen dan andere mensen.
Dat wij zouden proberen te leven zoals Johannes de Doper:
bescheiden en tegelijkertijd dapper getuigend van de Messias.
Laten wij bidden…

Vader, geef ons open ogen en een warm hart,
opdat wij in woord en daad getuigen worden van uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
Gij aanvaardt ons, gewoon zoals we zijn.
Laat U kennen in deze gaven van brood en wijn
aan elke mens die op zoek is,
aan ieder die op weg is naar U en naar elkaar.
Maak ons hart open en dienend voor elkaar.
Zo wachten we hoopvol op de komst van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 2

Laat uw Geest rusten op deze gaven en op ons
die brood en wijn willen worden voor elkaar.
Dat in het breken en delen van ons leven
uw Blijde Boodschap mag klinken
voor de minste medemensen.
Dat van onze gemeenschap een kracht mag uitgaan
die genezend en bevrijdend werkt
voor mensen die gebroken zijn.
Laat uw Licht schijnen in ons leven. Amen.
Dadizele en Levensecht

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Overal ter wereld bidden christenen het gebed
tot ‘onze Vader’, zoals Jezus ons voordeed:
Onze Vader…
Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
                                                                                                     Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

God,
zolang er nog onrecht en armoede is
kan er geen vrede zijn,
kan de droom van uw Koninkrijk geen werkelijkheid worden.
Leer ons rechtvaardig te delen met elkaar,
zodat iedereen met vreugde kan uitkijken naar de komst van uw Zoon
en met Kerstmis de engelen opnieuw kunnen zingen:
‘Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.’
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.

Vredeswens 2

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar bruggen gebouwd worden over de kloof tussen sociale klassen,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

Onze God wil een God van mensen zijn.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die Zichzelf brak en uitdeelde
tot Voedsel voor ons allen.
Zie het Lam Gods dat wegneemt….

Bezinning 1

Zoals ieder jaar
kijken wij uit naar uw komst.
We verwachten U,
maar waarschijnlijk
te passief.

Want in U geloven
wil zeggen:
naar U toekomen
in eenvoud en bekering,
met U meegaan
naar mensen toe.
Het is uw weg gaan
bij tij en ontij,
in liefde en vol vertrouwen.
Het is opstaan door opstandigheid om onrecht en liefdeloosheid,
verrijzen in kracht van uw Geest,
en er voor mensen willen zijn.

Bezinning 2

Onze wereld wacht, bewust of onbewust,
op een boodschap van hoop.
Deze wereld met zijn 1 miljard christenen
en zijn vele nationale en internationale christelijke organisaties,
wacht tot er eindelijk iets te zien zal zijn
van die kinderen van God.

De wereld wacht niet op een soort geestelijke deurwaarders
die de goddelijke rekening komen presenteren
of op dienstknechten die hun plicht doen en het daarbij laten.
De wereld wacht ook niet op hoogmoedige vromen
of sentimentele halleluja-zangers
die vooral bekommerd zijn om het behoud van hun eigen ziel.

Neen, de wereld wacht op die kinderen van God
die in woord en daad enthousiast getuigen
van zijn liefde voor alle mensen.

De wereld wacht met spanning op u.
vrij naar A. Ostenk

Bezinning 3

Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper
die de woestijn aandurven,
de stilte, het alleen staan
en het dorre eenzaam vechten met de diepste levensvraag:
‘Wat ga ik van mijn leven maken?
God, wat wil je dat ik doe?’

Er zijn er niet zoveel
die na de eigen ommekeer
ook ommekeer bij anderen gaan vragen,
en blijven doorgaan
ook al gaat hun roep verloren in woestijnen van onbegrip.

Er zijn er niet zoveel als Johannes de Doper,
zo gelouterd, zuiver van bedoeling,
dat het waar was wat hij zei:
‘Ik doe het niet voor mezelf.
Het gaat om Hem die na mij komt.
Het gaat om beter leven met allen.’

Van zulke mensen zegt het evangelie:
hij getuigde van het Licht, met woord en daad.

Dat is onze bestemming:
Gods licht doorlaten,
Hem laten schijnen in ons leven.

Slotgebed 1

Vandaag wil ik U danken, God,
voor alle mensen die me ooit de weg naar Jezus hebben gewezen
en voor hen die dat ook nu nog doen.
Voor mij zijn zij een beetje
als Johannes de Doper.
Geef me de kracht om zelf ook zo te worden
en te getuigen van het geluk
dat ik bij U heb gevonden.
Laat me solidair zijn met de kansarmen
zodat ik Hem in hen kan herkennen,
Hij die midden onder ons is als Heer en Vriend. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Net zoals Johannes
wil Ik ook jou zenden – zegt God –
om te getuigen van het licht van mijn liefde en tederheid,
vooral bij armen en bij kleinen.
Het is geen gemakkelijke opgave die Ik je toevertrouw
en heel wat mensen zullen met je lachen of je niet ernstig nemen.
Toch hoop Ik dat je volhoudt
en dat je mijn vuur in je binnenste niet laat doven,
door niets of niemand.
Probeer aanstekelijk te werken
door je dienstbaarheid en je vreugde.
Straal tederheid en warmte uit
en blijf van mensen houden, wie ze ook zijn
en wat ze ook gedaan hebben. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Beste mensen,
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent.”
Kijk goed rond,
zoek Hem niet te ver,
want Hij leeft in elke mens die hunkert naar zijn komst.
Opdat wij de Heer echt zouden vinden,
wil de barmhartige God ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Zorg voor het welzijn van de zwaksten onder ons.
Met die opdracht zendt de Heer ons heen.
Hij vergezelt ons met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen met de tags . Bookmark de permalink.