3e zondag van de advent B 2014

ZONDAGSVIERINGEN
3e zondag advent B website 2014

Begroeting

Verheugt u, want de Heer is ons nabij!
Hij nodigt ons uit in zijn huis, aan zijn tafel,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Welzijnszorg

Aansteken adventskaars

Hier mogen we even op adem komen,
en elkaar eraan herinneren
dat wij samen op weg zijn,
op weg naar het Kind.
Als teken dat zijn geboorte nabij is
en dat wij ernaar verlangend uitzien,
steken wij de derde kaars van onze adventskrans aan.

Openingswoord 1

Advent moet een tijd zijn die onrustig maakt,
een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer,
een tijd van omzien naar de arme
die wordt verdrukt en uitgesloten,
een tijd van geloven dat de liefde het ooit zal winnen van de haat,
dat het recht ooit zal zegevieren.

Advent moet een tijd zijn van profeten
die uitzien naar de geboorte van de Messias,
naar de komst van Hem die omziet naar de verdrukte
en opkomt voor het recht van de zwakke.

Advent moet een tijd zijn
waarin wij, net als de profeten, schreeuwen
dat het niet langer kan dat armen worden uitgebuit,
een tijd waarin wij geloven dat Hij komen zal,
de Messias die door God werd beloofd.
naar Don Boscovieringen

Openingswoord 2

God toonde zijn oneindige liefde voor de mens
in de menswording van zijn Zoon Jezus.
Hij wil tonen dat zijn hart klopt voor elke mens,
zeker voor hen die het moeilijk hebben.
En advent is Gods hartslag voelen.
Het is een oefenschool
om zijn hartslag te zijn,
vooral voor hen naar wie Jezus’ aandacht in de eerste plaats ging.
Dat is ook het appél dat Welzijnszorg op ons doet.

Vergevingsmoment 1

Vergeving vraagt moed en durf.
Vergiffenis schenken is het mooiste
wat een mens een ander kan geven.

-Heer, wij vragen U om vergeving,
omdat wij het leven
dat Gij als geschenk in onze handen legt,
niet genoeg bewonderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij vragen U om vergeving
omdat wij niet creatief genoeg zijn
en vele kansen onbenut laten.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij vragen U om vergeving
omdat wij vaak weigeren
mee te werken aan dat stukje nieuwe hemel en nieuwe aarde
dat Gij ons belooft hebt als wij van goede wil zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
wij vragen om vergeving
omdat wij soms mensen uitsluiten,
omdat we voor sommige medemensen weinig respect betonen,
omdat wij hen achteloos voorbij lopen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
wij vragen om vergeving
omdat wij wel weet hebben van een ‘vierde wereld’ hier,
maar met die ‘wetenschap’ niets daadwerkelijk voor hen doen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij vragen om vergeving
omdat wij te weinig onze handen uitsteken
om kloven te overbruggen
denkend dat we zo onze eigen materiële en maatschappelijke welstand
kunnen veilig stellen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Openingsgebed 1

Gij God, die voor ons Vader, Moeder, Kind wilt zijn,
wij willen hier uitspreken dat wij bereid zijn
de levenswarmte van Jezus’ menslievendheid uit te dragen.
Zijn Geest willen we tot de onze maken.
En daarom durven wij tot U zeggen:
ja, wij willen samen Kerk zijn zoals Gij die droomt.
Ja, wij willen luisterend oor zijn
voor de vragen en de bekommernissen van wie ons levenspad kruisen.
Wij willen een zorgzaam oog hebben voor zwakken, zieken, eenzamen,
voor wie arm is of op de vlucht, hoe dan ook.
Ja, wij willen samen een hartelijke Kerk vormen
waarin iedereen zich mag thuis voelen
en waarvan Gij de hartslag zijt.
Moge uw Geest de stuwkracht zijn van onze zending. Amen.
Welzijnszorg 2008

Openingsgebed 2

God en Vader,
wellicht zijn deze viering, zelfs de vier weken van de advent, te kort
om echt tot ommekeer te komen.
Maar wil ons stimuleren
om steeds opnieuw te proberen te kiezen
voor uw Boodschap van liefde voor elke mens,
uw Boodschap die Gij hebt laten geboren worden in Jezus,
uw Zoon en Kerstekind. Amen.
vrij naar Peter Biesbrouck

Lezingen

Laten wij met gespitste oren luisteren naar de Boodschap van de Schriften.

Eerste lezing (Jes., 61, 1-2a, 10-11)

Uit de Profeet Jesaya

1           De geest van de Heer God rust op mij,
want de Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
2           om het genadejaar van de Heer te melden.
10 Ik verheug mij uitbundig vanwege de Heer,
ik jubel en juich om mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet
en de bruid zich met haar juwelen siert.
11 Want zoals de aarde groen voortbrengt
en een tuin het opgenomen zaad laat ontkiemen,
zo laat de Heer God uw heil ontkiemen,
uw luister voor het oog van alle volken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tess., 5, 16-24)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

16 Wees altijd verheugd.
17 Bid zonder ophouden.
18 Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
19 Blus de Geest niet uit,
20 kleineer de profetische gaven niet,
21 keur alles, behoud het goede.
22 Houd u ver van alle soort kwaad.
23 De God van de vrede,
moge Hij u heiligen, geheel en al;
moge u volkomen, naar geest, ziel en lichaam,
ongerept bewaard blijven
tot de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 6-8, 19-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

6           Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
19         Dit dan is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en Levieten
op hem afgestuurd met de vraag:
`Wie bent u?’
20         Onomwonden kwam hij ervoor uit:
`Ik ben de Messias niet.’
21 `Wie dan wel? Bent u Elia?’ vroegen ze.
`Die ben ik ook niet’, antwoordde hij.
`Bent u soms de profeet?’ – `Nee’, zei hij.
22 `Wie bent u dan?’ drongen ze aan.
`We willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben.
Wat zegt u over uzelf?’
23         Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn:
`Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’
24         De afgevaardigden, die uit de kring van de farizeeën kwamen,
25         drongen verder aan en vroegen:
`Maar als u de Messias niet bent en ook Elia niet of de profeet,
waarom doopt u dan?’
26         Johannes gaf hun ten antwoord:
`Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
27         Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’
28         Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat is verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld. Amen.

Voorbeden 1

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij al wat ons hart beroert
aan Hem voor.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en beden aan.

-Bidden wij voor de Kerken.
Dat zij vindplaatsen mogen zijn van Gods komend Rijk.
Dat zij de Jezusbood­schap zó mogen ver­kon­digen
dat ze in de oren van de armen klinkt
als een woord van bevrijding.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrijwilligers die zich via allerlei projecten inzet­ten
voor een betere toekomst voor mensen die in armoede leven.
Dat zij zichtbaarheid geven aan onze God
die een hart heeft voor kleinen en armen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze beleidsmakers.
Dat zij wetgevend werk maken
om de hardheid van de vrije markteconomie te corrigeren.
Dat zij zorgen voor een sociale zekerheid
die ten goede komt aan hen die daaraan het meest behoefte hebben.
Dat zij initiatieven ondersteunen die zich inzetten voor mensen
die, om welke reden dan ook, alsnog door de mazen van het net vallen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die proberen aan stemlozen stem te geven,
die zich daarvoor dienstbaar engageren,
wereldwijd maar ook vlak bij onze deur.
Dat hun appél aan ons, gelovige gemeenschap,
gehoord en beantwoord moge worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de armsten onder de armen
die van alles tekortkomen om menswaardig te kunnen leven.
Dat zij mensen vinden
die begrip opbrengen en die hen bijstaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de meest kwetsbaren onder ons,
die zorg, warmte en liefde tekortkomen.
Dat ze waardering en aanmoediging mogen krijgen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die hun ogen nooit sluiten voor de nood van anderen
en voor hen die blijven geloven
in een betere wereld.
Dat zij bij ons gehoor vinden.
Laten wij bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede God,
wij vragen uw zegen over dit brood en deze wijn.
Laat ons in dit samenzijn opnieuw beseffen
dat Gij met ons op weg zijt,
dat Gij ons vreugde en hoop geeft.
Wij vragen U:
maak ons in deze adventstijd ontvankelijk
voor uw Boodschap ten Leven. Amen.
naar Don Boscovieringen

Gebed over de gaven 2

Heer, maak dat we mensen niet breken
door ons gebrek aan geloof,
door het feit dat we ze in hokjes plaatsen
en geen hand naar ze uitsteken.
Leer ons daarom deze gaven te delen
en elkaar tot voedsel en tot leven te zijn.
naar Peter Biesbrouck

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als wij uw kinderen zijn, God,
dan zijn wij één grote familie, één weefsel,
een vangnet voor elkaar,
en mogen wij U noemen: onze Vader.
En daarom mogen wij samen bidden:
Onze Vader…

Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Heer Jezus Christus, open onze ogen en verruim ons hart,
zodat wij met open handen werken aan de vrede
waarop de wereld al zolang zit te wachten.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.
naar Liturgische vieringen

Vredeswens 2

Moge wij vandaag
en in heel deze adventstijd
voor elkaar een licht zijn in de duisternis.
Gods vrede zij altijd met u.
Laten we ook elkaar die vrede toewensen.
naar parochie St.-Jan Geboorte

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed, dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
“Dit is mijn lichaam. Ik wil er zijn voor u.”
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Donkere dagen,
de zon laat zich nauwelijks zien….
Duisternis,
de nacht duurt..
Beelden van geweld,
natuurrampen, hongersnood..
De wereld lijkt richtingloos,
de mens is een zwerver,
doelloos, niet wetend wat te doen.

Hoor, een stem klinkt:
“Verheugt u en wees blij!”
Is dat naïef?
Nee, dat getuigt van moed en vertrouwen!
De dagen zullen lengen,
de zon zal klimmen, hoog aan de hemel….
En ik…?
Ik zie jou en jij ziet mij,
en wij weten wat te doen:
voor elkaar het leven licht maken,
niet meer nemen dan nodig is,
levensruimte scheppen voor de ander.
Parochie Sint-Jan Geboorte

Bezinning 2

Getuigen van het Licht

Een man, bijgenaamd de Doper,
staat aan de oever van de Jordaan.
Een profeet, die de weg wijst
naar een nieuw Beloofd Land.
Opnieuw moet zijn volk
door het water heen trekken.
De Doper dompelt mensen onder
tot een nieuw bestaan.
Hij haalt hen door het duister
en zegt nieuw Licht aan.
In woord en in daad getuigt hij
dat leven in Gods Licht
nieuw perspectief biedt.
Hijzelf is niet het licht,
hij is eerder richtingwijzer.
Hij doopt mensen
om andere wegen te gaan:
wegen van licht, van toekomst.
Hij maakt als Godsgezant
mensen attent op
de Mens van God bij uitstek.
Johannes getuigt van het Licht,
dat deze Mensenzoon uitstraalt
en geeft aan wie in het duister zit.
Hij roept op om naar Hem uit te zien;
dat Hij niet langer
een Onbekende, Onbeminde, is,
maar een Licht,
dat alle duisternis overwint.
De Doper is daarvan de aanzegger:
Johannes is zijn naam.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Met zijn handen heeft Jezus melaatsen gereinigd,
zieken van hun koorts bevrijd
en doden overeind geholpen.
Wij bidden U, God,
leer ook ons de handen uit de mouwen te steken
en onze tijd en onze rijkdom zinvol te delen.
Genees onze dorheid
en laat ons opkomen voor hen
die van het leven te weinig kansen krijgen.
Leer ons echte noden zien voorbij de grens van ons eigen leventje,
leer ons vreugde brengen aan hen
die wij te gemakkelijk over het hoofd zien.
Wij vragen U dit door Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Slotgebed 2

Heer Jezus,
schenk ons uw liefde zonder maat,
opdat we mateloos deze liefde mogen doorgeven
aan allen die onze levensweg kruisen:
de arme die vraagt om brood,
de naakte die vraagt om kleding,
die zieke die vraagt om heling en zorg,
de zondaar die vraagt om vergeving.
Alleen wanneer we het brood en de kleding,
de zorg en de vergeving
met liefde geven,
met een overmaat van liefde,
zal de arme verzadigd,
de naakte gekleed,
de zieke geheeld
en de zondaar echt vergeven worden,
omdat het uw Liefde is
die hen echt voedt, kleedt, heelt en vergeeft. Amen.
Welzijnszorg

Zending en zegen 1

Als wij onze ogen en oren openen en ons hart openstellen voor elkaar,
dan is de Heer onder ons.
Laten wij elkaar dan tot zegen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Liturgische vieringen

Zending en zegen 2

Beste mensen,
“Midden onder u staat Hij die gij niet kent.”
Kijk goed rond,
zoek Hem niet te ver,
want Hij leeft in elke mens die hunkert naar zijn komst.
Opdat wij de Heer echt zouden vinden,
wil de barmhartige God ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.