3e zondag van de advent A 2013

15 12 2013

Begroeting

Hij die komt, nodigt ons uit rond zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Ontsteken van de derde adventskaars 1

God, in de derde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord als antwoord op uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat uw naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar wordt in het werk van onze handen
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
            kaars aansteken

ntsteken van de derde adventskaars 2(Welzijnszorg)

Heer,
in de wereld van vandaag roept Gij ons op
om getuige te zijn van het Licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht voor de minste medemens
en help ons te geloven dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
            kaars aansteken

Openingswoord 1

Ook in de derde week van de advent
is de figuur van Johannes de Doper duidelijk aanwezig.
Hij stelt een heel indringende vraag:
“Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?”
Het Rijk Gods verwachten en de weg bereiden
is een riskante onderneming.
Dat heeft Johannes geprobeerd:
hij heeft het onrecht aangeklaagd.
Maar juist daarom heeft Herodes hem
in de gevangenis gegooid.

Klagen ook wij het onrecht aan
in onze maatschappij,
in het leven van anderen,
onrecht in ons eigen leven?
Zien wij waarop Jezus ons wijst:
blinden zien en lammen lopen?

Openingswoord 2 (Welzijnszorg)

‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,’
zei de profeet Jesaja toen zijn volk in nood verkeerde.
Aan de leerlingen van Johannes de Doper zei Jezus:
‘Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op en aan armen wordt de Goede Boodschap verkondigd.’
Met andere woorden:
voor al die mensen is er hoop,
want er is iemand die voor hen in de bres springt.
Die iemand is Jezus, een Mens zo goed als God.
Zulke mensen zijn er ook vandaag.
Overal zijn ze te zien.
Ze nemen het op voor hen
die nog geen volwaardige plaats krijgen in onze gemeenschap,
voor hen die af te rekenen hebben met tegenslagen
die ze moeilijk te boven komen.
Wij, christenen, worden ertoe geroepen om ook vandaag zulke mensen te zijn.
Op deze derde zondag in de advent
willen we dan ook bijzondere aandacht besteden aan Welzijnszorg.
Want Welzijnszorg wil ons ervan bewust maken
dat de komst van het Godsrijk,
de komst van God in ons midden,
in onze handen ligt.
naar Jos Devijver

Openingswoord 3

Advent moet een tijd zijn die onrustig maakt,
een tijd van uitzien naar de geboorte van de Heer,
een tijd van omzien naar de arme,
een tijd van geloven dat de liefde het ooit zal winnen van de haat,
dat ooit het recht zal zegevieren.

Advent moet een tijd zijn van profeten
die uitzien naar de geboorte van de Messias,
naar de komst van Hem die omziet naar de verdrukte
en opkomt voor het recht van de zwakke.

Advent moet een tijd zijn waarin wij, net als de profeten,
schreeuwen dat het niet langer kan
dat van kleinen wordt geprofiteerd,
een tijd waarin wij, waakzaam en vol vertrouwen,
uitzien naar de komst van de Koning van vrede,
een tijd waarin wij geloven dat Hij komen zal,
de Messias die door God werd beloofd.

Vergevingsmoment 1

Vergeving is een hoopvol gebeuren
omdat wij daardoor opgeroepen worden
om anders te zien naar ons samenleven.

-Wij kijken soms zo negatief naar ons samenleven
waardoor wij geen nieuwe mogelijkheden zien
tot vrede en gerechtigheid,
geen ruimte maken voor het zoeken van mensen
naar geborgenheid en nabij zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kijken soms zo zwart-wit naar ons samenleven ,
waardoor de verscheidenheid geen kansen krijgt
en  wij geen kansen geven aan de eigenheid van ieder mens,
waardoor we geen ruimte geven aan dromen
van samenhorigheid en verbondenheid.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij kijken soms zo pessimistisch naar ons samenleven
waardoor vooroordelen alle kansen krijgen
om geen ruimte te geven aan wat groeiende is
aan nieuwe mogelijkheden van samenwerking.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge wij ons laten bezielen
door Gods Geest
om op een nieuwe manier te kijken
naar ons  samenleven
en ruimte te maken
voor de menswording van ieder mens. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Vragen wij om vergeving
omdat wij onszelf dikwijls al te vaak voor het voetlicht plaatsen
en niet willen inzien dat wij de anderen daardoor in de schaduw duwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vragen wij om vergeving
omdat wij deze voorbereidingstijd op Kerstmis
al te lichtzin­nig laten voorbijgaan
en er geen tijd van bezinning van maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vragen wij om vergeving
omdat wij in onze leefwereld
het beeld van Christus te weinig weerspiegelen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons begeleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 3

Laten wij stil worden en bidden wij om Gods nabijheid
die ons op weg kan zetten naar betere tijden.

-Heer, Gij die komen zult
en ons oproept om geduldig te zijn
en open te staan voor de zwakken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die komen zult
en ons oproept om geen vernietigend oordeel te vellen over anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die komen zult
en ons oproept
om met een open hart onze medemens tegemoet te gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Levende God,
vol vreugde openen wij ons hart
voor de komst van uw Zoon.
Laat uw vreugde binnenstromen
in elke mens, in elk van ons,
in onze gemeenschap.
Moge onze gemeenschap zo
een oase van leven worden
voor de kleinen van onze wereld.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle mensen,
met het zenden van uw Zoon
wordt onze toekomst minder angstig,
krijgt de zwakke mens weer hoop.
Wij bidden U:
geef dat wij ons openstellen
voor de genezende kracht
die in Jezus geboren wordt. Amen.

Openingsgebed 3

Heer,
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw Zoon:
met ogen die niet alleen kijken
maar ook kunnen zien,
met oren die niet alleen horen
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat
maar ook kan aanspreken,
met een hart dat niet alleen klopt
maar ook bewogen kan zijn.
Want zo kunnen wij elkaar tot zegen zijn. Amen.
naar Oppuurs

Lezingen

En luisteren we nu naar de lezingen uit de Schrift.
We horen een hoopvolle Jesaja en een weifelende Johannes de Doper.

Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10)

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
1           Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
2           weelderig bloeien als de krokus;
laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon,
de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de Heer zien,
de luister van onze God.
3           Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
4           Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5           Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6a          Dan danst de kreupele als een hert
en juicht de tong van de stomme.
10
        De verlosten van de Heer keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Jak., 5, 7-10)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,

7           Heb geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt.
8           U moet ook geduldig zijn, en moedig,
want de komst van de Heer is dichtbij.
9           Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan;
anders valt u zelf onder het oordeel.
Denk eraan: de rechter staat al voor de deur.
10         Broeders en zusters,
neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 11, 2-11)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

2           Toen Johannes in de gevangenis hoorde
over de daden van de Messias,
liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen:
3           `Bent U het die komen zou,
of hebben we een ander te verwachten?’
4           Jezus gaf hun ten antwoord:
`Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet:
5           Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Goede Boodschap verkondigd.
6           Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’
7           Toen ze vertrokken,
begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
`Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
8           Waarom ging u dan?
Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen,
vind je in de paleizen van de koningen.
9           Maar waarom ging u dan?
Om een profeet te zien?
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.
10         Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om voor U de weg te banen.
11         Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
mijn ongeziene Vader, mijn ongekende Moeder.
Voor alle mensen heeft Hij deze wereld geschapen.

Daarom neem ik geen genoegen
met de verdeling van mensen in rijken en armen,
in machthebbers en verdrukten.

Ik geloof in God
die mij niet toestaat
dat zijn kinderen behandeld worden als knechten.

Ik geloof in Jezus Messias.
Alle mensen zijn zijn broers en zusters.

Daarom neem ik geen genoegen
met de verdeling van mensen in eersterangs en tweederangs burgers.
Zijn dood heeft alle mensen dezelfde vrijheid gebracht.
Zijn opdracht is: je vrijheid met anderen te delen.

Ik geloof in Jezus Messias,
die ons is voorgegaan
in het bevrijden van elkaar
en zo te bouwen aan Gods komend Rijk.

Ik geloof in de heilige Geest.
Hij vuurt ons aan tot durf en fantasie.

Daarom leg ik mij niet neer
bij wat in Kerk en maatschappij ‘bestaande orde’ heet.
De Geest brengt vijanden ertoe
elkaar te vergeven en vrede te sluiten.
Hij geeft ons oog
voor wie zwak, verstoten en gebroken zijn.
Ik geloof in de heilige Geest
die ons bijeen waait tot mensen voor mensen. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij nu dat God onze ogen en ons hart opent.

-Omwille van de armsten onder de armen,
omwille van hen die tekortkomen om menswaardig te kunnen leven,
omwille van hen die de schulden hebben opgestapeld.
Dat zij mensen vinden die hen begrijpen en bijstaan.
Laten wij bidden…

-Omwille van de meest kwetsbaren onder ons,
omwille van kinderen die zorg, warmte en liefde ontberen,
omwille van mensen voor wie geen menswaardig leven mogelijk lijkt.
Dat ze waardering en aanmoediging mogen krijgen.
Laten wij bidden…

-Omwille van de ouders die hun kinderen proberen te begrijpen
bij de keuzes die ze maken en de wegen die ze gaan,
omwille van leerkrachten en opvoeders
die jonge mensen niet alleen onderwijzen, maar hen ook op het wonder wijzen.
Dat ze blijvend oog hebben voor het unieke van elk mens.
Laten wij bidden…

-Omwille van de profeten in onze dagen,
omwille van hen die hun ogen nooit sluiten voor de nood van anderen,
omwille van hen die blijven geloven in een betere wereld.
Dat zij bij ons gehoor vinden.
Laten wij bidden…

Barmhartige God, hoor ons bidden en ons vragen
en schenk ons wat goed is voor de samenleving
waartoe wij behoren en waarvan U deel uitmaakt,
vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we tot God
in wiens huis plaats is voor velen.
Voor mensen met een huis vol problemen
omdat gebrek aan comfort en veiligheid
hun leven bemoeilijkt
en voor spanningen zorgt in het gezin.
Dat ze kansen zouden krijgen om van hun huis
een thuis te maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vreemdeling in ons land.
Voor asielzoekers die naar hier gekomen zijn
om de uitzichtloze situatie in hun land te ontvluchten.
Voor de gelukszoekers onder hen
die hopen hier een nieuwe toekomst op te bouwen.
Dat er voor hen in deze advent iets nieuws mag beginnen:
gastvrijheid in onze steden en dorpen,
respect voor hun cultuur en verleden,
nieuwe hoop dat zij die dat willen,
kunnen terugkeren naar hun land
in vrijheid en vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen.
Dat wij niet doelloos en gevangen door oppervlakkige schijn
door het leven zouden gaan.
Maar dat wij naar wegen zouden zoeken
om dienstbaar te zijn aan elkaar,
attent voor de nood van anderen.
Laten wij bidden…
vrij naar Oppuurs

Voorbeden 3

-Bidden wij voor hen
die niet gehoord worden in onze samenleving
omdat hun stem te zwak is of hun vraag te bedreigend.
Dat zij ondersteuning mogen vinden in hun zoeken.
Laten wij bidden. ..

-Bidden wij voor hen
die doof zijn geworden voor de stem van hun medemensen.
Dat zij opnieuw leren openstaan
voor de vraag om aandacht van mensen uit hun omgeving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij ruimte en tijd durven maken
om echt te luisteren naar de mens naast ons.
Dat wij de vraag naar echt leven durven horen
en misschien aarzelend een antwoord zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze gemeenschap.
Dat wij gehoor durven geven
aan concrete noden van mensen om ons heen
en de durf vinden om in woord en gebaar
hen tegemoet te treden.
Laten wij bidden…

God,
geef dat wij doorheen ons bidden
gevoelig worden
voor het verlangen in elke mens
om gehoord en gezien te worden
en te weten dat Gij aanwezig zijt
in het mens-worden van elke mens. Amen.

Gebed over de gaven 1

Rond deze tafel van verbondenheid
zijn wij samengekomen, God van bevrijding,
om met tekenen van brood en wijn
onze bereidheid te tonen en te vieren.
Om steeds meer gegeven mensen te zijn
die uw naam hooghouden door dáár te zijn
waar uw aanwezigheid het meest nodig is.
Zo willen wij Hem belijden als de Levende,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2 (Welzijnszorg)

Heer, onze God,
wij willen ons inzetten voor een wereld
waarin alle mensen aan hun trekken komen.
Daarom willen wij actief meedoen aan acties zoals Welzijnszorg.
Neem dit brood en deze wijn aan.
Zoals Jezus willen wij deze gaven met hen delen.
Geef ons de kracht om een beetje te lijken op Jezus
die zijn leven voor ons heeft gegeven. Amen.
naar Pastonet

Gebed over de gaven 3

God, Bron van leven,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
en spoort ons aan tot breken en delen met elkaar.
Zie in de gaven die wij U aanbieden,
ons verlangen naar een nieuw begin.
Bevrijd ons van onze donkere kanten
en maak ons bezorgd om elkaars welzijn.
Doe ons zo de vrede vinden van Jezus, de Messias. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader….

Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredeswens 1

Heer, het is onze wens en de uwe
om de wereld te leiden naar gelijkheid voor iedereen.
Gij verlangt dat er eenheid en vrede heerst onder alle mensen.
Leer ons naar elkaar te luisteren.
Maak van ons ‘vredebrengers’.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook mekaar toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar.

Lam Gods

Communie 1

Aan de tafel van de Heer is geen plaats voor onenigheid,
enkel voor liefde en verbondenheid.
Hij nodigt ons uit om, samen met Hem,
ons leven te breken en te delen met alle mensen,
in het bijzonder met de armsten en de zwaksten.
Zalig wij die genodigd worden aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Communie 2

Geven wordt ontvangen, delen wordt rijkdom
als wij in dit samenzijn willen getuigen
dat wij bereid zijn tot solidariteit en zorg voor allen.
Laten wij in dit gebroken brood Gods Licht herkennen,
laten wij het delen tot ieders geluk.
Gelukkig zijn wij die op deze uitnodiging mogen ingaan.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.
Je merkt het aan zoveel dingen …
Kerstmis vieren …
Maar sta je er nog bij stil
om wát het gaat?
Of beter: om Wie het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden
werd een Kind, kwetsbaar en klein,
geboren om mens te zijn
naar het hart van God.

Een vreemde God is onze God …
Om een beslissende Boodschap te brengen
begint Hij zijn verhaal
met een hulpeloos Kind.

Voor ons, gelovigen, begon daar
op die onooglijke plaats in Bethlehem,
een onvermoede stap in de mensengeschiedenis.
Een stap die richting geeft aan ons bestaan
tot op vandaag.
God begon heel klein met Jezus,
een riskant begin.
Zo klein, dat wij in onze wereld van grote mensen
Hem niet meer zien …
“Gods verhaal begint in jou”, Iny Driessen            


Bezinning 2
(Welzijnszorg)

Zij bestaan
de mensen die buitenspel staan
in de samenleving.

In hun ogen lees je de vraag,
de Jezusvraag:
“Wie zeg je dat ik ben?
Wat denk je van mij?
Ben ik ook voor jou
de niet te vertrouwen mislukkeling?
Heb ik ook voor jou
schuld aan mijn eigen armoede?
Of zeg je: Jammer, pech gehad.”

Wie zeg jij dat ik ben?

Met die vraag kun je vele kanten uit,
maar dit is zeker:
je moet kiezen:
voor of tegen,
met of zonder hen.

Je antwoord is bepalend
voor hen,
en voor jezelf.

Bezinning 3

Wij bidden om advent
dat elk van ons een weg mag vinden
in de wildernis
van zoveel mediagedrang
en zoveel lege woorden
en zoveel gemis.
Een weg, begaanbaar
en met zekerheid dat er een bestemming is
en dat w’ er ooit wel komen.

Een ruige man wees ons de weg,
Johannes is zijn naam.
Zijn ogen stonden scherp
op de woestijn gericht
waar de aardse horizon
met de hemel aan het dansen gaat.
Zijn woorden als een wervelwind
draaiden altijd rond bekering
en verandering van leven.

Misschien zou hij in onze tijd
ons doen kijken naar de uiteindelijke
einder van het leven
en ons allemaal bezweren
om een stuk van onze welstand
op te geven,
en wat minder hevig te gaan leven
en veel intenser te genieten
van de vreugden van het hart en van de geest.

Wij bidden om advent
dat Iemand ons de weg zal tonen
naar een leven, zoveel inniger,
zoveel echter dan de speeltijd
van het westen,
bidden om te weten
waar het echt op aan komt:
dat stukje vrede
dat mensen aan elkander kunnen geven.
Manu Verhulst

Bezinning 4

Heer,
van kindsbeen aan hoor ik spreken over U:
duizend en één namen voor U,
visies en verhalen die de ronde doen.
Vele antwoorden zijn gegeven,
maar gebleven is mijn vraag:
‘Zijt Gij de Komende, ook voor onze tijd?’

Heer,
antwoord niet met een ‘ja’ zonder meer,
maar open mij – mijn ogen en mijn oren –
voor al wat onder mensen gebeurt in uw naam.

Laat mijn leven van alledag
een gezicht zijn van uw Gelaat.
Kom in mijn schamel praten en bezig zijn
nabij, voor mensen.

En dan zal ik weten
dat Gij inderdaad de Komende zijt,
de lang Verwachte.
Sylvester Lamberigts

Slotgebed 1

God van alle mensen,
met de komst van uw Zoon
wordt uw belofte van verlossing
tastbaar en concreet.
Wij bidden U:
help ons in het dagelijks bestaan
de weldaad van zijn bevrijding gestalte te geven.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam. Amen.
André Janssen, Uw woord, onze bede

Slotgebed 2

Blinden kan ik niet opnieuw laten zien, God.
Ik kan wel hun hart openen voor alles wat mooi is.
Kreupelen kan ik niet laten lopen
en doden niet doen opstaan,
maar aan armen kan ik wel
uw Boodschap van geluk en vrede verkondigen.
Wil mij daartoe uw liefdeskracht schenken.
Laat uw vrede doordringen tot in de kern van mijn leven,
zodat ik van kop tot teen
en in alles wat ik zeg en doe
van U kan getuigen en
mensen ‘nieuw’ kan maken in uw naam. Amen.

Slotgebed 3

Goede God,
bij U is er plaats voor iedereen,
vooral voor wie klein is of uitgesloten wordt.
Laat ons nooit iemand aan de kant zetten,
maar help ons in deze advent te groeien
en ons hart wijd open te zetten.
Dan kan de wereld worden zoals Gij hem hebt bedoeld,
een wereld waarin uw licht van vrede mag schijnen. Amen.

Zending en zegen

God,
door meer aandacht en begrip voor onze medemensen
maken wij ons hart klaar voor Kerstmis.
Zegen onze inzet voor elkaar
en ga met ons mee op weg
naar een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.