3e zondag door het jaar C 2016

Begroeting

God wil met ons zijn.
Openen wij ons hart voor zijn zegen
in  de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 (eenheid van de christenen)

De christelijke Kerken vieren elk jaar tussen 18 en 25 januari
de week van de eenheid van de christenen.
Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus getuigen
van Gods liefde voor de mensen
en van zijn droom over een Rijk van vrede en rechtvaardigheid voor allen.
Al twintig eeuwen lang hebben miljoenen Jezus’ voetspoor gevolgd,
maar om allerlei redenen raakten die christenen verdeeld,
kregen zij zelfs een eigen naam:
rooms-katholieken, Griekse en Russisch- orthodoxen, protestanten, angelicanen en nog anderen.
De gebedsweek voor de eenheid van de christelijke Kerken
is een gelegenheid om samen met christenen uit de verschillende Kerken
te vieren
dat God de Bron van leven is
en dat we willen leven naar Jezus’ voorbeeld.
Wij willen allen bidden dat dit de drijfveer moge zijn
voor meer respect en toenadering naar elkaar.

Openingswoord 2

In zijn eerste grote optreden in de synagoge van Nazareth
doet Jezus eigenlijk niets anders
dan de tekst van de profeet Jesaja
actualiseren en toepassen op Zichzelf.
De Schrift is een boek voor alle tijden
en de oude woorden die daarin staan
moeten wel met de ogen van nu gelezen worden.
Dan kunnen zij voor ons,
mensen van deze tijd,
nog steeds een Goede Boodschap zijn.

Vergevingsmoment 1 (eenheid van de christenen)

-God, Gij nodigt ons uit
om te luisteren naar uw Woord
en in uw naam
goed te zijn voor onze medemensen.
Vergeef ons als we dit niet doen
omdat andere dingen zoveel belangrijker lijken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, Gij hebt gebeden opdat uw leerlingen
éénsgezind zouden zijn in hun geloof
en in hun inzet voor mensen.
Vergeef ons als we vooral de verschillen zien bij de andere Kerken
en te weinig samenwerken
in dienst van alle mensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw naam betekent ‘Ik zal er zijn voor u’.
Vergeef ons als wij er niet zijn voor onze medemensen
en niet zien waar en hoe wij hen kunnen helpen en troosten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2 (eenheid van de christenen)

God, we willen wel vrede en eenheid,
maar soms verhinderen wij die door onze woorden en houding.

-Als we ons in bochten wringen om eigen profijt en eigen gelijk,
als we daarom de waarheid naar onze hand zetten,
dan bouwen we niet aan vrede en eenheid.
Daarom vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als we over onze medemensen oordelen
en ze veroordelen,
dan bevorderen wij geen vrede en eenheid.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
zo lang als wij praten over vrede en verdraagzaamheid,
maar het bij woorden laten,
dan bouwen wij niet aan de eenheid.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede en barmhartige God,
vergeef onze zwakheid en verdeeldheid
en leid ons op de weg
van het evangelie: ‘Samen één zijn’.
vrij naar Omer Bogaert

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1 (eenheid van de christenen)

Heer Jezus,
in uw naam zijn wij hier bij elkaar.
Er is onder ons een band gegroeid,
een eenheid, een verbond,
waarvoor Gij hebt gebeden.
Strek uw zegenende hand uit over wat hier gebeurt.
Laat ons nog meer beseffen,
dat wij eenheid en vriendschap moeten maken
overal waar wij gaan en staan.
Dat vragen wij U in naam van Jezus
die met U en de Geest
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Wendy Asselberghs en Tine De Coninck

Openingsgebed 2 (eenheid der christenen)

God van Liefde,
wij richten ons tot U:
wijs ons de weg om mensen te worden
met een open oog voor elkaar,
met handen die bereid zijn om te helpen,
met een stem die opkomt voor rechtvaardigheid
en met een hart waarin ruimte is voor de medemens. Amen.

Lezingen

Een geloofsgemeenschap is zoiets als ons lichaam, schrijft Paulus.
Alle ledematen, alle organen – hoe verschillend ook –
hebben elkaar nodig om het geheel goed te laten functioneren.
In de evangelielezing horen we hoe Jezus,
om aan zijn zending inhoud te geven,
zich laat inspireren door oude Woorden uit de Schrift.
Laten we daar nu samen naar luisteren.

Eerste lezing (Neh., 8, 2-4a. 5-6. 8-10)

Uit het boek Nehemia

2         Ezra, de priester, bracht in die dagen de leer
bij de vergadering van mannen en vrouwen
en iedereen die de voorlezing kon volgen.
Het was de eerste dag van de zevende maand.
3         Vanaf de dageraad tot de middag
las Ezra eruit voor op het plein voor de Waterpoort,
verstaanbaar voor de mannen en vrouwen
en iedereen die het kon volgen.
Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing
van het boek van de leer.
4         Ezra, de schriftgeleerde, ging op een houten verhoging staan
die voor die gelegenheid gemaakt was.
5         Tegenover heel het volk opende Ezra het boek;
hij stak immers boven iedereen uit.
Op dat ogenblik ging iedereen staan.
6         En Ezra prees de Heer, de grote God,
en heel het volk antwoordde: `Amen, amen!’
Zij staken hun handen omhoog,
zij bogen het hoofd en zij vielen neer voor de Heer,
met het gezicht op de grond.
8         Zij lazen voor uit het boek van Gods leer,
legden het uit en verklaarden de betekenis,
zodat iedereen de lezing begreep.
9         Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd,
Ezra, de priester en schriftgeleerde,
en de Levieten die de uitleg gaven tegen heel het volk:
`Deze dag is gewijd aan de Heer uw God.
Wees dus niet treurig en ween niet.’
Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten
toen het de woorden van de leer hoorde.
10        En ze zeiden hun:
`Kom, ga eten en drink er zoete drank bij,
en deel met wie niets heeft,
want deze dag is gewijd aan onze Heer.
Wees niet bedroefd,
maar laat de vreugde die de Heer u schenkt uw kracht zijn.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 12, 12-30)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

12             Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13        Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
14        Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele.
15        Veronderstel dat de voet zegt:
`Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’,
hoort hij dan niet tot het lichaam?
16        En als het oor zou zeggen:
`Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam’,
hoort het dan niet tot het lichaam?
17        Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor?
Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk?
18        God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk
hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft.
19        Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden,
waar bleef dan het lichaam?
20        In feite echter zijn er vele lichaamsdelen,
maar is er slechts één lichaam.
21        Het oog kan niet tegen de hand zeggen:
`Ik heb je niet nodig’,
en evenmin het hoofd tegen de voeten:
`Ik heb jullie niet nodig.’
22        Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn,
zijn onmisbaar.
23        En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar,
eren wij des te meer.
Onze minder edele delen worden daarom
met grotere kiesheid behandeld;
24        de andere delen hebben dat niet nodig.
God heeft het lichaam zo samengesteld
dat hij aan het mindere meer eer gaf,
25        opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn
en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen.
26        Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden;
wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde.
27        Welnu, u bent het lichaam van Christus,
en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel.
28        Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld,
allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren;
voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen,
te besturen en in talen te spreken.
29        Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar.
Kunt u allen wonderen doen?
30        Hebt u allen de gave om te genezen,
in talen te spreken en uitleg te geven?
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lc., 1, 1-4; 4, 14-21)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1               Velen hebben zich er al toe gezet het verhaal te doen
van wat zich bij ons heeft voltrokken,
2         aan de hand van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen
die dienaar van het Woord zijn geworden.
3         Nu heb ook ik besloten alles van voren af aan
nauwkeurig na te gaan en voor u, geachte Teofilus,
ordelijk op schrift te stellen,
4         zodat u zich kunt overtuigen
van de betrouwbaarheid van de berichten
die u hebt ontvangen.
14
Jezus keerde terug naar Galilea in de kracht van de Geest.
Zijn faam verbreidde zich over heel die streek.
15 Hij gaf onderricht in hun synagogen en werd door iedereen geëerd.
16 Zo kwam Hij in Nazareth, waar Hij was opgegroeid,
en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.
Hij stond op om voor te lezen,
17 en kreeg een boekrol van de profeet Jesaja aangereikt.
Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:
18 De Geest van de Heer rust op mij;
daartoe heeft Hij mij gezalfd.
Om aan armen de Goede Boodschap te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen
en aan blinden het licht in hun ogen,
om verdrukten in vrijheid te laten gaan,
19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.
20 Daarna rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
De ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.
21 Toen begon Hij hen toe te spreken:
`Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede;
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een Mensenkerk
die werkt aan de droom van God:
aan arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1 (eenheid der christenen)

“Moge allen één zijn,
en moge de wereld geloven
dat Ik door U, Vader, gezonden ben”, bad Jezus.
De Heer verwacht van ons
dat wij, christenen, ons daadwerkelijk inzetten
voor eenheid in verscheidenheid.

-Bidden wij voor allen
die samen dat éne lichaam van Christus vormen.
Dat wij elkaar bemoedigen
om te blijven geloven in die eenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen:
protestanten, anglicanen, orthodoxen en katholieken.
Dat zij zich niet laten leiden door onderlinge verschillen,
maar met respect en liefde zoeken naar wat hen bindt.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de leiders van de christelijke Kerken.
Dat zij, geïnspireerd door het Woord van de Schrift,
concrete stappen zetten naar mekaar toe
zodat de Kerken kunnen uitgroeien tot één grote gemeenschap rond Christus.
Laten we bidden…

God,
dit zijn onze wensen:
dat uw Kerk een thuis mag worden voor velen
en een levend teken van eenheid en vrede. Amen.

Voorbeden 2

Bidden wij tot de Heer
die in ons midden woont en zijn Rijk onder ons wil vestigen.

-Bidden wij voor alle mensen die niet meer weten
wie zij moeten geloven in onze dagelijkse wereld.
Dat zij tussen al die vele verschillende opvattingen en meningen
een eigen visie zouden opbouwen waarin plaats is voor God en zijn Liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle angstige mensen,
voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven.
Dat de schoonheid van het leven zich ook aan hen mag laten zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die het Koninkrijk van God niet ervaren
omdat zij ongelukkig zijn:
omdat het leven hen heeft pijn gedaan door tegenslag, geweld en vernedering.
Dat er mensen zouden zijn die voor hen een steunpilaar willen zijn.
Laten wij bidden…
Malfet-Potters

Gebed over de gaven 1 (eenheid der christenen)

Heer,
Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek tot ons uw scheppend Woord
en maak ons tot het ene lichaam van Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
zoals vele korrels zijn geworden tot dit ene brood,
en vele druiven tot deze ene wijn,
moge wij evenzo verbonden worden tot uw ene Kerk:
mensen die elkaar dienen in liefde.
Zo zullen wij Kerk zijn naar het hart van Jezus, uw Zoon. Amen.
Omer Bogaert

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke Mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader 1

Leggen we biddend ons leven in de handen van God, onze Vader.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw Liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader 2 (eenheid der christenen)

Als er één gebed is
dat door alle christenen gekend en gebeden wordt,
dan is dat het ‘Onze Vader’,
het gebed dat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde.
Laten we dat nu samen bidden.
Onze Vader, …

Vredeswens

Heer Jezus,
laat uw Geest over ons komen.
Laat ons leven vanuit de liefde en de vrede
die Hij ons schenkt.
Dan worden wij mensen van vrede,
meer en meer één met elkaar en met U.
De vrede van God zij altijd met u.
En geven we die Godsvrede ook van harte door aan elkaar.
Omer Bogaert

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zussen en broers het brood van deze wereld delen,
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Eenheid
misschien een utopie,
waarom?

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
-uit de grond van hun hart-
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.

Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat rijk
van gerechtigheid en liefde.
Emmanuël Dobbelaere

Bezinning 2

De Bijbel is een moeilijk boek,
uit een andere tijd en cultuur.
Soms is het onbegrijpelijk.
Met de beste wil van de wereld:
je kunt er niets mee doen.
Het lijkt een boek voor geleerden
en voor vrome zielen.
Bij ons staat het vaak ongeopend
en onder het stof op de boekenplank.

En toch vraagt het om geopend te worden.
Het kan namelijk veel vertellen:
over onze gevoelens, over onze bestemming.
Het zegt ons iets over onze levensrichting.
Het zingt onze opstandigheid uit,
maar ook onze dankbaarheid en ons verlangen.
Het is een uitdagend boek.
Je kunt het niet vrijblijvend lezen.
Het vraagt steeds om een antwoord.
Er staan Woorden in die in alle tijden
en in alle omstandigheden waar moeten worden.
De Bijbel is een boek
dat oproept
tot bevrijding en tot anderen bevrijden.
Het vertelt ons hoe God met mensen omgaat
en hoe mensen elkaar het leven moeten gunnen.
Het wil licht en toekomst aanreiken,
maar dan wel licht en toekomst
die we zelf nog moeten waarmaken.

De Bijbel is een moeilijk boek.
Niet alleen om te lezen,
maar vooral om het tot ons te laten spreken.
Het vraagt dat wij de Woorden en verhalen
door ons heen laten gaan en ons eigen maken.
En dan het moeilijkste nog:
ze willen gerealiseerd worden,
vandaag en morgen,
door ieder van ons.
Razend moeilijk, maar wel de moeite waard!
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, voortgestuwd door uw Geest van vriendschap,
heeft Jezus aan iedereen
die het wilde horen
een Goede Boodschap gebracht.
Vandaag geeft gij die opdracht
ook aan ieder van ons.
Zend ons daarom naar alle mensen
die warmte en genegenheid missen.
En geef ons de durf om altijd
met vreugde te laten zien
dat wij uw vrienden zijn,
tot in eeuwigheid. Amen.
naar Liturgische vieringen

Slotgebed 2  (eenheid van de christenen)

Heer, onze God, op deze plaats hebben wij Jezus mogen ontmoeten
en hebben we de eenheid met Hem gevierd.
Geef dat de mensen overal ter wereld zijn oproep verstaan
en met elkaar kunnen aanzitten aan zijn tafel.
Laat ons ervaren dat Hij ieder van ons zonder onderscheid opneemt in zijn huis, want voor ons allen is Hij de Messias.
Asselberghs-De Coninck

Zending en zegen

Moge God ons zegenen
met zijn kracht die leidt tot eenheid:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Omer Bogaert

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.