3e zondag door het jaar B 2021

24 01 2021

Begroeting

Welkom jullie allemaal
die samengekomen zijn om gehoor te geven aan de Boodschap van God,
die ons roept en leidt in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Levensecht

Openingswoord 1

Natuurlijk is wat je gelooft van groot belang.
Maar minstens zo belangrijk is hoe je gelooft.
Geloven is niet zozeer een verstandsaangelegenheid.
Het is allereerst een act van vertrouwen,
vertrouwen stellen in Iemand,
een liefhebbende overgave,
je met heel je hart en heel je ziel en al je krachten gewonnen geven
aan Hem, onze God.

Het evangelie is ‘de Goede Boodschap van God’.
Als ons geloof ons en anderen geen vreugde verschaft,
als wij en anderen aan ons geloof geen deugd beleven,
dan is er iets mis met ons geloven.

Openingswoord 2

Zoveel verschillende levensopvattingen, zoveel verschillende meningen
en iedereen die ‘altijd’ wel ‘eigen gelijk’ heeft.
Niet te verwonderen dat in onze tijd de oproep van Jezus en zijn evangelie
voor de meeste mensen vaak veel te radicaal klinkt.
En toch weten of vermoeden wij
dat enkel ‘liefde tot het uiterste’
vruchten afwerpt  en sporen nalaat.
Ook vandaag zegt Jezus tot ons:
“Bekeer u en geloof in de Goede Boodschap!” “Kom en volg Mij!”
naar Grimbergen

Gebed om ontferming 1

-Heer, als ons geloven wereldvreemd wordt,
als we ons niet wagen buiten onze eigen kleine kring,
maak dan met ons een nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als ons hopen zonder veel vertrouwen is,
als we niets kunnen loslaten van onze eigen zekerheden,
maak dan met ons een nieuw begin.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, als ons liefhebben niet verder reikt dan de eigen omgeving,
als we onszelf niet durven openstellen voor een ander,
maak dan met ons dat nieuw begin.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Diest

Gebed om ontferming 2

Keren wij ons tot God, in wie geen verdeeldheid is.

-Heer,
in een wereld waarin culturen en godsdiensten
soms lijnrecht tegenover elkaar staan,
bidden wij:
breng ons samen van mens tot mens, van volk tot volk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer,
blijf ons oproepen,
voorkom dat wij indommelen en deze wereld maar laten betijen.
Help ons ‘ja’ te zeggen op uw oproep.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
hou ons alert
als de zorgen van het leven ons dreigen te overrompelen.
Maak ons ontvankelijk voor uw Woord dat leven geeft.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij brengt alles met liefde tot stand
en bewaart het in uw goedheid.
Geef ons de moed ware leerlingen te zijn van Jezus
en naar zijn Woord te handelen. Amen.
Grimbergen

Openingsgebed 2

Heer, onze God, Bron van leven voor alle mensen,
Gij kijkt niemand naar de ogen.
Voor U zijn wij allen uw geliefde kinderen.
Moge ook wij ons van harte toekeren
naar U en naar elkaar.
Vorm en kneed ons
tot diegene waartoe Gij ons geschapen hebt:
tot uw beeld en gelijkenis.
Wij bidden U erom,
daartoe geïnspireerd door Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

God wil het welzijn van alle mensen.
Hij kijkt niet naar kleur of rijkdom, aanzien of afkomst.
In de eerste lezing wordt de profeet Jonas geroepen
om naar een heidense stad te gaan
om de mensen daar erop te wijzen
dat ze hun leven anders moeten inrichten.
Het is verbazend te vernemen
hoe mensen naar Gods Woord luisteren en ernaar handelen.

Eerste lezing (Jon. 3, 1-5. 10)

Uit de profeet Jona

1           Het woord van de Heer werd voor de tweede maal tot Jona gericht:
2           `Sta op, ga naar Nineve, de grote stad,
en kondig haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.’
3           En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de Heer bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
4           Jona ging de stad in, één dagreis ver.
Toen riep hij:
`Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!’
5           Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit
en iedereen, van groot tot klein, trok boetekleren aan.
10         En God zag wat zij deden;
Hij zag dat zij terugkwamen van hun slechte wegen.
En God kreeg spijt dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 7, 29-31)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
29         De tijd is kort.
Laten daarom zij die een vrouw hebben,
doen alsof zij er geen hadden;
30         zij die huilen, alsof zij niet huilden;
zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;
zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden.
31         Zij die met het aardse omgaan, moeten er niet in opgaan,
want de wereld die wij zien gaat voorbij.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 14-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

14         Nadat Johannes gevangen genomen  was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15 en zei: `De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’
16         Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij Simon en Simons broer Andreas
op het meer hun netten uitgooien;
want het waren vissers.
17         Jezus sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
18         En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem.
19         Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes;
ze waren in hun boot de netten aan het klaren.
20 Meteen riep Hij hen;
en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter
en gingen achter Hem aan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zal zijn al onze dagen

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap
geroepen om deze wereld van dienst te zijn.

Ik geloof in het leven
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Biddend treden wij voor God met onze noden en vragen.

-Voor hen die menen geen bekering nodig te hebben.
Dat zij zich bewust worden van hun tekortkomen.
Laten we bidden…

-Voor hen die oppervlakkig leven.
Dat zij ontdekken waar het in het leven op aankomt.
Laten we bidden…

-Voor hen die op zoek zijn naar een houvast.
Dat zij geloven in het evangelie van Jezus.
Laten we bidden…

-Voor hen die enkel praten over het Koninkrijk Gods.
Dat zij de daad bij het woord voegen.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
uw Koninkrijk komt
waar mensen hart en handen hebben voor elk-ander,
waar zij niet enkel dromen,
maar ook bereid zijn de prijs te betalen
om deze dromen waar te maken.
Wij bidden U:
bekeer ons tot inzet,
help ons metterdaad te geloven
in het evangelie van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Sylvester Lamberigts

Voorbeden 2

-Bidden we om meer barmhartigheid in Kerk en wereld,
om mildheid voor wie faalt,
om geduld met wie niet mee kan,
om begrip voor wie ongeduldig is.
Laten wij bidden…

-Bidden we om meer moed in Kerk en wereld,
om wijsheid voor wie regeert,
om liefde voor wie onderwijst
om steun voor wie geen kracht meer heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we om meer solidariteit in Kerk en wereld,
om verbondenheid tussen klein en groot,
om zorg voor wie gebroken is
om bereidheid om van harte te delen en niet louter uit medelijden.
Laten wij bidden…
naar Diest

Voorbeden 3 (internationale bidweek)

Leggen we onze vreugden en vragen,
onze zorgen en ons verdriet
bij mekaar
om ze biddend aan God toe te vertrouwen.

-In deze internationale bidweek
bidden we om eenheid en verbondenheid
tussen belijders van verschillende religies.
Moge zij steeds opnieuw putten
uit de liefdesbron die God zijn mensen aanbiedt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen en volkeren
die met elkaar in onmin leven.
Dat ze blijven geloven in toenadering
en bereid zijn mee te werken aan verzoening.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die, in Jezus’ naam, van mensen houden.
Dat ze zich laten voeden door Gods Goede Geest
die waait overal waar Hij wil,
in ons eigen midden, maar ook daarbuiten.
Laten wij bidden…

-Vooral om eensgezindheid bidden wij U, Vader.
Blijf ons ombouwen tot uw volk,
tot die ene mensenfamilie
waarvoor Jezus heeft geleefd en waarvoor Hij gestorven is.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
Gij voedt uw volk niet alleen met woorden
om van te leven,
maar ook met brood om te breken en te delen.
Zegen deze gaven
en laat ze een teken
van liefde en verbondenheid zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Rond dit brood en deze wijn, Vader,
vormt Gij ons om tot één grote mensenfamilie.
Reik ons de gist aan
die het deeg van ons samenleven
doet rijzen
tot de volle rijkdom van Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, Bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw Weg te tonen,
om aan armen uw Blijde Boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het Evenbeeld
en de Gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan.
Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.”
Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd:
Onze Vader…

Vergeef ons Heer, wanneer wij kronkelwegen gaan.
Neem ons, in uw barmhartigheid, bij de hand
en houd ons op de rechte weg.
Maak ons hart onrustig
wanneer wij dreigen de ogen te sluiten
als mensen andere mensen onrecht aandoen.
Geef ons rust en hoop
wanneer wij opgesloten zitten in onszelf.
Omdat Gij ons nabij wilt zijn
mogen wij hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van u is het Koninkrijk….

Vredeswens

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn,
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat ook volkeren deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Brood breken, een eenvoudig gebaar.
Maar je leven breken,
elke dag voor elke mens die bij je binnenkomt,
is niet zo eenvoudig.
Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God heeft je lief

Overal waar mensen liefhebben
is God werkzaam aanwezig.
God is aanwezig in elke goede mens
die van je houdt,
die jou de moeite waard vindt,
die met je meegaat en bij je blijft als de avond valt.
God kijkt je aan met de zachte ogen van elke mens
die begrip voor je heeft.
Hij is aanwezig in ieder goed woord
dat een steun en troost voor je is.
Hij is de hand op je schouder
die je de moed geeft
en je liefdevol terechtwijst als je donkere wegen gaat.
God is aanwezig in de mond
die je met liefde kust.
Het is de warmte van zijn hart
die je voelt in elke omhelzing.
Phil Bosmans

Bezinning 2

Die zachte fluistering,
was jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?

dat ik het eerst niet hoorde?
Luisterde ik niet goed?
Sprak Jij te stil?
Of hoorde ik Je niet
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is?
Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.
Ik mocht Je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg op mijn levensweg,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
jouw roep naar mensen,
en naar mij.
Blijf ons toch roepen, God!
4-ingen

Slotgebed 1

Kom Vader, hou ons de hand boven het hoofd
en wij zullen leven.
Kom Heer Jezus, wees ons nabij,
opdat ook wij bij U zouden zijn met heel ons hart, één en onverdeeld.
Kom H. Geest, vernieuw onze geest
met uw vuur, uw licht, uw kracht, uw liefde.
Geef onze aarde een nieuw gezicht, God,
en moge wij, uw kerkvolk, de wereld daarin voorgaan. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
niet om voorspoed en welvaart bidden wij U,
maar om uw nabijheid in goede en kwade dagen.
Niet om eer en aanzien bidden wij U,
maar om uw zegen die ons tot zegen maakt.
Niet om ons te behoeden voor mislukking bidden wij U,
maar om kracht en moed om telkens opnieuw te beginnen.
Niet om een ongestoord bestaan bidden wij U,
maar om een leven waarin liefde en lofzegging de toon aangeven.
Laat voorspoed noch tegenspoed ons van U scheiden.
Laat geluk noch ongeluk ons zo kortzichtig maken
dat we geen oog meer hebben voor anderen. Amen.

Zending en zegen

Jezus verkondigde in Galilea de Blijde Boodschap van het Rijk van God.
Aan ons de taak dat Rijk gestalte te geven in onze wereld,
in telkens andere situaties.
Een mooie opdracht.
Maar zij vraagt inspanning en creativiteit.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Grimbergen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.