3e zondag door het jaar A 2020


26 01 2020


Begroeting

Wij groeten elkaar van harte in de naam van onze God,
+ de Vader die ons licht is,
Jezus die ons roept
en de H. Geest die ons tot eenheid brengt. Amen

Openingswoord 1

Vandaag laat de evangelist Mattheus ons Jezus zien
als rondtrekkende leraar.
Hij verkondigt de komst van het Rijk Gods
niet alleen met woorden,
maar Hij nodigt mensen ook persoonlijk uit
om samen met Hem de handen aan de ploeg te slaan.
“Kom en volg Mij”, roept Hij hen en ons toe.

Openingswoord 2

Jezus roept vissers achter zich aan,
doodgewone mensen zoals wij.
Zij hoeven geen strak uitgetekende wegen te gaan,
maar paden van licht en leven aan te wijzen.
Hoop geven, muren afbreken,
vreemden tot vrienden maken,
mensen de weg voorgaan die Jezus liep.
Waar mensen zo bijeenkomen,
komen God en zijn Rijk in zicht.
Moge dat ook in ons midden gebeuren.

Gebed om ontferming 1

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
die al wat leeft in zijn liefde omvat.

-Mensen zijn soms vastgelopen,
verstrikt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Mensen voelen zich soms minderwaardig,
zitten in zichzelf gevangen.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Mensen komen soms tot inkeer,
gaan een heel nieuw leven tegemoet.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die trouw is aan zijn belofte,
ons barmhartig zijn.
Moge Hij waar wij tekortschieten,
ons bij de hand nemen
en ons brengen naar het licht van zijn Koninkrijk. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als wij Jezus’ leer misbruiken
door misdeelden zoete compensaties te beloven
in het eeuwig leven,
vergeef ons dan, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij uit egoïsme of laksheid de mond vol hebben
over rechtvaardige verdeling van arbeid en goederen,
maar concreet daarvoor geen moeite doen,
vergeef ons dan, Heer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wijzelf verdeeld zijn, enggeestig of onverzoenlijk,
en daardoor Jezus’ Boodschap besmeuren
en geen vrede aan de wereld brengen,
vergeef ons dan, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Eeuwige God,
nog voor wij tot U roepen
komt Gij tot ons met uw Woord
dat ons nodigt tot uw Koninkrijk.
Wij vragen U:
bekeer ons tot U
opdat wij uw Woord volbrengen
in het voetspoor van Hem
die ons is voorgegaan: Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Henk Jongerius

Openingsgebed 2

God,
naar de kleine mensen en de zieken,
hebt Gij uw Zoon gezonden.
En ook ons zendt Gij.
Laat ons lichtbrengers en mensenvissers zijn.
Mensen die oog en oor en hart hebben voor elke medemens. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt in de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 8, 23b-9, 3)

Uit de Profeet Jesaja

23b In het verleden bracht God vernedering
over het land van Zebulon en over het land van Naftali,
In de toekomst brengt hij weervoorspoed in dit gebied aan de zee,
in het land over de Jordaan
en ook in de streek waar de heidenen wonen.
1           Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2           Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3           Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 1, 10-13. 17)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

10
        In de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters,
doe ik een beroep op u:
wees allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
wees volkomen één van zin en één van gevoelen.
11         Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
12         Ik bedoel dit:
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.’
`Ik van Apollos.’ `Ik van Kefas.’
`Ik van Christus.’
13         Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?
14         God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve dan Crispus en Gajus.
15         Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent.
16         O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb.
17         Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen;
en dat niet met geleerde woorden,
want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 4, 12-23 of 12-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

12
Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was,
nam Hij de wijk naar Galilea.
13 Met voorbijgaan van Nazareth
vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer,
in het gebied van Zebulon en Naftali,
14 opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is:
15 Land van Zebulon en land van Naftali,
aan de weg naar zee,
aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen!
16 Het volk dat in duisternis zit
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.
17 Vanaf toen begon Jezus te verkondigen.
Hij zei: `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer;
want het waren vissers.
19 Hij sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes;
ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren.
Hij riep hen.
22
 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
 23 Hij trok rond in heel Galilea,
terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf,
de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk,
en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Jezus,
die ons tot kerkgemeenschap heeft omgevormd
opdat niemand door de mazen van het net verloren zou gaan.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor hen die,
nuchter en vastberaden het Rijk van God gestalte willen geven:
afwegend of het goede kan worden gerealiseerd,
overwegend hoe het kwaad kan worden geweerd.
Dat wij hun overleg niet afdoen als arglistig of berekenend.
Dat wij hen ondersteunen en aanmoedigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die
bezield en bevlogen werken aan de opbouw van het Rijk van God.
Voor hen die durven verder kijken dan de feiten,
die durven zeggen: hoe wij ook rekenen en cijferen,
Gods plan met mens en schepping gaat door.
Dat wij hun enthousiasme niet wegwuiven als onpraktisch en niet ter zake.
Dat wij hen bevestigen en aanmoedigen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons die hier samen zijn:
de één met de gaven van het hoofd,
een ander met de gaven van het hart,
en weer een ander met de gaven van de helpende handen.
Dat wij juist in die verscheidenheid Gods droom gestalte mogen geven.
Dat wij juist in onze verschillen samen mensen mogen blijken van de ene God.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Voor de Kerk van Christus bidden wij.

-Dat zij zich elke dag ervan bewust mag zijn
dat haar enige taak en zending is
getuigenis af te leggen van de waarheid.
Laten wij bidden…

-Dat zij zich meer en meer ervan bewust mag zijn
dat niet uiterlijke schijn en status heil brengen,
maar innerlijke kracht.
Laten wij bidden…

-Dat alle christenen de zaligsprekingen zouden beschouwen
als het richtsnoer van hun leven
en dat dit zichtbaar mag worden in hun denken en handelen.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
aanvaard in onze gaven onze bereidheid
Jezus te volgen
en laat uw Koninkrijk op aarde komen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Henk Jongerius

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij gunt ons het goede.
Aanvaard uit onze handen deze bescheiden gaven van brood en wijn
en maak ons tot een gemeenschap,
verbonden met U en met elkaar.
Doe ons samenzijn in de geest van Jezus van Nazareth,
vandaag en alle dagen dat we leven mogen. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.
Kom en bid met Mij tot mijn en uw Vader, zoals Ik het u heb geleerd”:
Onze Vader…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vrees niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens

God,
wat wij ‘vrede’ noemen,
is vaak geen ‘vrede’ in uw ogen.
Laat ons niet berusten in valse vrede,
niet zwijgen uit zelfbehoud,
niet buigen voor geweld,
maar laat ons onze stem verheffen voor ontrechten en minder bedeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal geboren worden wat de engelen destijds bedoelden met:
“vrede op aarde aan alle mensen”.
Die Godsvrede zij altijd met u
En geven wij die van harte aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Dit is de tafel van eenheid,
de tafel die ons tot gemeenschap maakt
met elkaar en met de Heer.
Moge Hij ons met zijn Geest doordringen,
opdat wij zouden worden wat wij in wezen zijn:
het Lichaam van Jezus Christus.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Dat wij in elkaar zien
wat Gij in ons ziet:
uw beeld en gelijkenis.

Wie die ander ook is,
niemand minder
dan uw mens is hij.

Dat wij hem noemen
bij zijn diepste naam,

hem aanspreken
op zijn glanzende kern.

O God
dat wij elkaar
herkennen en omhelzen

als scheppingen
van één en dezelfde hand,

als kinderen
van één en dezelfde Vader.
Hans Bouma

Bezinning 2

Mij inzetten voor uw Kerk?
Met zo weinig mensen nog…
Met zo’n grijs publiek…
Rondom mij zegt men:
‘Dat is vergeefse moeite.’
Maar diep in mij
blijft Gij mij onweerstaanbaar voortstuwen.
Gij doet een appél op mij.

Mij inzetten voor uw Kerk?
Met zulke trage veranderingen…
Met zoveel tegengestelde meningen…
Rondom mij lacht men:
‘de Kerk loopt op haar einde.’
Maar diep in mij
drijft een kracht mij voort
om uw Boodschap door te geven.
Gij doet een appél op mij.

Mij inzetten voor uw Kerk?
Met meer vragen dan antwoorden…
Met grote onwetendheid over morgen…
Rondom mij leeft men anders:
‘er is ook leven zonder Kerk.’
Maar diep in mij
brandt het onblusbaar verlangen
om met uw mensen op weg te gaan.
Gij doet een appél op mij.

Iets in mij – sterker dan mezelf –
blijft mij aantrekken in uw Kerk.
Uit haar verleden licht voor mij haar toekomst op.
Ze is te zoeken in de verhalen
over nieuwe Geestkracht
doorheen ballingschap,
over nieuw Opstaan
na eerst loslaten en sterven.

Als ik dan toch maar weer eens voel:
het haalt allemaal niets uit,
als ik dan toch maar weer eens denk:
ik geef het beter op,
doe dan weer een appél op mij, God.
naar Jean-Paul Vermassen

Bezinning 3

Een groot licht

Johannes de Doper was gevangen genomen.
Voor Jezus, zijn volgeling,
zat er niets anders op
dan de wijk te nemen.
Hij trok naar het donkere noorden,
naar het Galilea van de heidenen.
In dat grensgebied, ver van Jeruzalem,
daar begon Hij zijn prediking.
Daar ook zocht Hij zijn eerste medestanders
om daadwerkelijk gestalte te geven
aan zijn Boodschap van licht en bevrijding.
In de duisternis van het leven
kwam Hij genezend en weldoend aan het licht.
Zo werd de profetie van Jesaia waar:
Hij was als de zon,
die de schaduw van de dood verdreef.

Zijn leven is ook voor ons een licht.
Hij roept ons op
om solidair te zijn in zorgen en nood,
om samen de duisternis te verdrijven.
Hem volgen is: in woord en daad
lichtdragers zijn.
Zijn licht kan blijven stralen,
als wij mensen worden als Hij:
levend in het licht van God
en delend van zijn levensnabije warmte.
Alleen zo komt zijn Koninkrijk nabij.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
wij danken U voor het Woord dat ons wegroept
uit duisternis en dood
en leven doet in de ruimte van uw licht.
Doe alle mensen op aarde uw barmhartige zorg ondervinden
die ons omringen zal tot in eeuwigheid. Amen
Henk Jongerius

Slotgebed 2

God en Vader,
het is tijd voor uw Koninkrijk.
Als wij hier buiten gaan,
geef ons dan de moed mee om van U te getuigen.
Geef ons de stilte
om ons hart open te zetten,
alle dagen,
een leven lang,
en te luisteren naar uw Stem.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die ons oproept om uw wondere daden te doen. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

“Vissers van mensen maak Ik van jullie” zegt Jezus tot zijn vrienden.
Naar zijn woord en voorbeeld moeten ook wij weldoende rondgaan:
zieken genezen, voedsel geven aan wie hongeren naar gerechtigheid,
lam geslagenen weer leren lopen,
en wie gevangen zitten in zichzelf, bevrijden.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.