3e zondag door het jaar A 2017

22 01 2017

Begroeting

Gij die gehoor hebt gegeven aan Jezus’ uitnodiging ‘Kom en volg Mij’,
van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Na de doop door Johannes
gaat Jezus zijn eigen weg,
vertrekkend vanuit Galilea
waar ‘het volk woont dat in duisternis zit’, schrijft de evangelist.
Van het begin blijkt
dat de verkondiging van ‘het Rijk der hemelen dat op handen is’
voor Jezus geen eenmanszaak is.
Hij vraagt doorsnee-mensen om met Hem mee te doen,
om samen met Hem,
mensen op te vissen
uit hun duisternis en hun eenzaamheid.

Die oproep om medewerking: ‘Kom achter Mij aan’
herhaalt Hij, generatie na generatie,
een hele mensengeschiedenis lang,
dus ook in onze tijd.
Hoe staat het met onze bereidheid
om onze privé-boot achter ons te laten
en met Hem mee te trekken,
om te doen zoals Hij deed:
anderen uit hun duisternis opvissen?

Openingswoord 2

Vandaag horen we hoe Jezus predikt in Kafarnaüm.
Deze druk bezochte plaats op het kruispunt van de wegen,
vlakbij het meer van Galilea,
is een trefpunt voor een bonte menigte mensen.
En juist daar gaat Jezus mensen uitzoeken,
eenvoudige vissers,
om zijn Boodschap mee uit te dragen.
Hij maakt van hen ‘mensenvissers’.
Mensen opvissen, om hen geven,
is essentieel in het Rijk dat Jezus komt prediken.
Het is ook onze opdracht vandaag
als wij, christenen,
leerlingen van Jezus willen zijn.
naar viering werelddag van de melaatsen

Openingswoord 3 (week voor de eenheid van de christenen)

Tweeduizend jaar geleden ging Jezus rond bij de mensen.
Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld
en leerde dat God voor hen zorgt als een liefhebbende vader.
Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld.
Nu, tweeduizend jaar later, leeft die droom nog verder
bij miljoenen mensen in heel de wereld.
Maar in die tussentijd is er heel wat gebeurd.
Die grote gemeenschap raakte verdeeld.
Ieder kreeg zijn eigen naam:
er zijn protestanten, rooms-katholieken, Grieks- en Russisch-orthodoxen,
anglicanen en zo meer.
Met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen
vieren wij dat God de bron is van ons leven
en dat wij allemaal willen samenwerken aan zijn Rijk
naar het voorbeeld van Jezus en in zijn Geest.
naar viering van Vosselaar

Vergevingsmoment 1

-Maak mij wakker, God,
en vergeef mij als ik vaak wegkijk
van andermans verdriet en zorgen,
omdat ik me liever concentreer op mijn eigen wereldje.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maak mij wakker, God,
en open mijn ogen en oren
voor mensen die op mij
een beroep doen of willen doen,
maar me niet durven aanspreken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maak me wakker, God,
en doorprik de voorwendsels
waarachter ik mij verschuil
om niet te moeten ingaan op uw roep:
“Kom achter Mij aan”.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

De Heer moge ons vergeving schenken voor ons tekortschieten.
Moge Hij ons begeleiden op onze weg door het leven,
opdat wij eenmaal bij Hem thuis mogen zijn. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, uw Zoon Jezus nodigde eenvoudige vissers uit
om zijn leerlingen te worden en Hem te volgen,
om Gods Koninkrijk te verkondigen
in woorden en zorg voor mensen.
Vergeef ons als wij op andere christelijke kerken neerkijken
en niet samen werken aan uw droom over deze wereld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, in heel Palestina door zijt Gij rondgetrokken
om het Goede Nieuws over uw Vader te vertellen
en Gij hebt hulp geboden aan wie op U een beroep deden.
Vergeef ons als we geen tijd maken
om te luisteren naar andere mensen
of om mensen te helpen en hen moed in te spreken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, telkens opnieuw roept Gij mensen op
om uw Zoon Jezus te volgen
en Hem te ontmoeten in gebed,
in het breken van het brood
en de hartelijke zorg voor medemensen.
Vergeef ons als we uw Koninkrijk
te radicaal vinden
en gemakshalve liever niet luisteren naar uw uitnodiging.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.
Wij danken U voor de mensen om ons heen,
voor hun zorg, hun steun en hun vriendschap.
Zij leerden ons dat uw Boodschap mensen bemoedigt.
Geef ons diezelfde moed,
diezelfde kracht om, op onze beurt,
vreugde uit te dragen, verlossing te brengen en te helen.
Zo zal uw Rijk werkelijkheid worden,
een Rijk van vredevolle, blije mensen,
zoals Gij het destijds hebt gedroomd. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
in deze wereld met al zijn goed en kwaad
zoeken wij de weg van Jezus, uw Zoon.
Hij heeft ons leven geleefd,
onze vreugden gedeeld
en in liefde ons lijden op zich genomen tot voorbij de dood.
Voor alle tijden en alle mensen
is Hij de ware weg ten leven.
Maak ons bereid Hem te volgen,
hoe moeizaam en aarzelend ook.
Dan zullen we uitkomen bij het Licht
waar Hij leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 3 (week eenheid van de christenen)

Heer,
samenleven in broederlijke eensgezindheid
schijnt een wat hopeloze taak.
En toch verwacht Gij dat van ons.
Leer ons door uw Woord
de weg vinden naar elkaar.
Laat uw Geest ons leiden
en ons de kracht geven
om deze weg tot het einde toe te gaan. Amen.

Openingsgebed 4 (week eenheid van de christenen)

God, omdat Gij de Vader van ons allen zijt,
zijn wij ook broers en zussen van elkaar.
Leer ons liefhebben zoals Gij ons liefhebt.
Help ons de scheidsmuren die ons van elkaar vervreemden, af te breken.
Dan zullen wij niet alleen onze vrienden liefhebben,
maar alle mensen, zonder onderscheid. Amen.
naar viering Vosselaar

Lezingen

In de eerste lezing belooft God helder licht en vreugde aan het volk
dat nu nog ronddwaalt in de duisternis.
Dat Licht is verschenen in de persoon van Jezus,
verkondigt de evangelist Mattheüs.
Laten we samen luisteren naar deze twee Schriftlezingen.

Eerste lezing (Jes., 8, 23b-9, 3)

Uit de Profeet Jesaja

23b In het verleden bracht God vernedering
over het land van Zebulon en over het land van Naftali,
In de toekomst brengt hij weervoorspoed in dit gebied aan de zee,
in het land over de Jordaan
en ook in de streek waar de heidenen wonen.
1           Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2           Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3           Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 1, 10-13. 17)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

10
        In de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters,
doe ik een beroep op u:
wees allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
wees volkomen één van zin en één van gevoelen.
11         Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
12         Ik bedoel dit:
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.’
`Ik van Apollos.’ `Ik van Kefas.’
`Ik van Christus.’
13         Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus soms voor u gekruisigd?
Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?
14         God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve dan Crispus en Gajus.
15         Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent.
16         O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt;
verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb.
17         Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen,
maar om het evangelie te verkondigen;
en dat niet met geleerde woorden,
want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 4, 12-23 of 12-17)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

12
Toen Jezus hoorde dat Johannes overgeleverd was,
nam Hij de wijk naar Galilea.
13 Met voorbijgaan van Nazareth
vestigde Hij zich in Kafarnaüm bij het meer,
in het gebied van Zebulon en Naftali,
14 opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet Jesaja gezegd is:
15 Land van Zebulon en land van Naftali,
aan de weg naar zee,
aan de overkant van de Jordaan,
Galilea van de heidenen!
16 Het volk dat in duisternis zit
heeft een groot licht gezien,
en over hen die in het land
en in de schaduw van de dood zitten,
over hen is een licht opgegaan.
17 Vanaf toen begon Jezus te verkondigen.
Hij zei: `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
18 Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep,
zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer;
want het waren vissers.
19 Hij sprak hen aan:
`Kom achter Mij aan,
en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.’
20 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem.
21 Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes;
ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan het klaren.
Hij riep hen.
22
 Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem.
 23 Hij trok rond in heel Galilea,
terwijl Hij in hun synagogen onderricht gaf,
de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk,
en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God bij mij is, dat Hij mijn Vader is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus
gezonden heeft naar de aarde.

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen
om mij te bevrijden van zonde en schuld.

Ik geloof dat de Geest van Christus
in mij leeft en werkt.

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.
Ik geloof dat om mij heen de grote gemeenschap van de Kerk is,
waartoe ook ik wil behoren.

Ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan weglopen,
dat terugkeer niet meer mogelijk is.
Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,
dat God mij niet naar Zich toe wil trekken.

Ik geloof dat God voor mij het leven wil,
en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet.

Ik geloof dat Hij bij mij is,
vandaag en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor mensen
die dreigen weg te zinken in een zee van ver­driet en eenzaamheid.
Dat er vissers van mensen mogen opstaan
die hen bevrijden en een eind met hen meegaan.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die zich, ambtshalve of als vrijwilliger,
willen engageren in de kerkgemeenschap.
Dat ontmoediging hen bespaard moge blijven,
dat zij mogen standhouden ook als zij zich onmach­tig voelen.
Dat zij blijven vertrouwen in Hem
die hen uitzond om als vissers
mensen op te vangen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen
die het evangelie willen uitdragen in woord en daad.
Dat zij medestanders mogen ontmoeten
die hen bemoedi­gen en hun creativiteit stimuleren.
Laten wij bidden…

– Bidden we samen met allen die binnen en buiten de christelijke Kerken
onvermoeibaar op zoek zijn naar eenheid,
die streven naar wereldwijde broeder- en zusterschap.
Dat zij gaandeweg mogen ontdekken
dat dit Gods droom is voor al zijn mensen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle mensen van het woord.
Voor hen die wikken en wegen,
voor hen die spreken en getuigen,
voor hen die schrijven en zingen.
Wij bidden voor allen die voeding geven aan Gods droom,
die nieuwe wegen durven wijzen
en anderen weten te bezielen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle mensen van de daad.
Voor hen die niet wachten tot morgen, maar vandaag al beginnen.
Voor hen die heelmaken en genezen,
voor hen die troosten en bemoedigen.
Wij bidden voor allen die zich steeds weer laten raken door de nood van anderen,
die helpen waar zij kunnen
en gewoon doen wat moet worden gedaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die geloven.
Voor hen die zoeken en niet vinden,
voor hen die vastzitten.
Wij bidden voor alle mensen die de moed opbrengen
om te blijven groeien in eenheid en verbondenheid over alle scheidsgrenzen heen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onze zieken,
voor hen die in nood zitten,
voor allen die door verdriet getroffen zijn.
Voor allen die wij missen.
Laten we bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 3 ( week eenheid van de christenen)

-Bidden wij voor alle mensen
die niet meer weten wie zij moeten geloven in onze dagelijkse wereld.
Dat zij uit al die verschillende opvattingen en meningen
een eigen visie zouden opbouwen
waarin plaats is voor God en zijn liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle angstige mensen,
voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven.
Dat ook zij de schoonheid van het leven mogen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die geen Koninkrijk van God kunnen waarnemen omdat zij ongelukkig zijn.
Het leven heeft hen pijn gedaan door tegenslag, geweld en vernedering.
Dat mensen zich zouden ontpoppen tot steunpilaar.
Laten wij bidden…
uit Tijd voor het Koninkrijk

Wij danken U, God, om uw Zoon Jezus.
Hij die op zijn beurt anderen uitzond
om uw bekommernis om mensen
wereldwijd uit te dragen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
moge in ons huis en in ons hart,
– door U gezegend –
plaats zijn voor velen.
Leer ons mild, bedachtzaam en dankbaar
het brood te breken en de beker rond te reiken
zoals uw Zoon het ons voordeed,
zoals Hij het blijft doen
voor ons en voor allen, niemand uitgesloten,
vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 2 (week van de eenheid)

Heer,
Gij roept uw mensen bijeen rond uw tafel.
Laat de eenheid van dit brood
en de vreugde van deze beker
alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen.
Spreek uw Scheppend Woord
en maak ons één,
één van hart en één van Geest,
zoals Jezus ons heeft gedroomd. Amen.
naar viering Puurs

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.

Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.

Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons lief hebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is ‘mijn Leven, mijn Liefde voor jullie, een leven lang.’

Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die Boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.

Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Kom achter Mij aan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.
Kom en bid met Mij tot mijn en uw Vader, zoals Ik het u heb geleerd”:
Onze Vader…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vrees niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
overal waar Gij mensen roept om U te volgen,
krijgt uw vrede meer diepgang.
Schenk die vrede ook aan ons,
vrede die één maakt wat verdeeld is,
vrede die heelt wat gewond is,
vrede die blijft voor tijd en eeuwigheid.
Die Godsvrede zij altijd met u
En geven wij die van harte aan elkaar door.

Vredeswens 2

God van liefde,
zoals een moeder haar kinderen loslaat en toch bijeenhoudt,
zo brengt Gij ook ons samen tot uw ene volk
dat Gij omgeeft met tederheid en zorgzame liefde.
Wees voelbaar in ons midden aanwezig.
Overtuig ons van de zachte kracht van uw vrede
opdat wij op onze beurt
uw vrede voor elkaar voelbaar en beleefbaar zouden maken.
Die zachte kracht van Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die godsvrede van harte toe.

Vredeswens 3 (week van de eenheid)

Heer, onze God,
nu wij bidden om meer eenheid en verbondenheid
tussen allen die, hoe dan ook, geloven in uw Bevrijdende Boodschap,
vragen wij U:
help ons om bruggenbouwers en vredebrengers te zijn
in deze versplinterde wereld.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die godsvrede aan elkaar van harte door.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop zit…
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Zei Jezus tot de eerste vrienden:
‘Laat je netten los
en laat je bootje achter op het water.
Geloof dat God al bezig is,
Hij komt, geruisloos als de lente.
Hij breekt de winterknoppen
van je leven open.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog bedroefd was
breekt nu de blijdschap open.’

‘Laat je netten los…
Blijf niet verstrikt in alledaagse  dingen.
Laat God,
in al zijn heerlijkheid,
de felle lente zijn
die in jouw korte leven
een grote liefde
doet ontspringen.’
Manu Verhulst

Bezinning 2

Heer,
wij zijn al lang geen vissers meer,
onze roep is verstomd
en onze kerken lopen leeg.

Maar
telkens wij uw naam durven noemen
komt er iets
als de smaak van zout
in onze mond
en het verlangen naar de open zee.

Heer,
wij hebben de hele nacht gezwoegd
en niets gevangen
maar op uw Woord
en aangespoord door uw Geest
werpen wij vandaag nog
de netten over een andere boeg –

dan bezingen wij opnieuw
de kracht van het water
en de golven waarop het Petrus droeg –

schenk ons één Woord, Heer,
dat is genoeg.
Christina Ceulemans

Bezinning 3 (week van de eenheid)

Broederlijk en zusterlijk op één rij:
katholieken, protestanten, orthodoxen,
mannen en vrouwen,
leiders en volk,
christenen van verschillende geaardheid,
maar bezield met eenzelfde verlangen
en verenigd in gezamenlijk gebed voor gerechtigheid en vrede,
voor het behoud van de schepping.

Oecumene is meer dan een vrome wens,
meer dan een intentie van een week.
Oecumene wordt een werkelijkheid
waar de Blijde Boodschap christenen samenbrengt en inspireert,
waar ieder zijn beperktheden erkent, muren sloopt en bruggen bouwt,
waar wij de weg gaan naar Hem die zijn leven voor ons gaf.
naar Levensecht

Bezinning 4

Hem achterna

Het lijkt zo eenvoudig.
Op een kort woord van Jezus
laten twee keer twee broers
alles in de steek
om Jezus achterna te gaan.
Ze moeten brood in hem gezien hebben,
brood om van te leven.
Het brood van hun dagelijks leven
laten ze daarvoor schieten.
Ze krijgen geen tijd om na te denken.
Vader Zebedeüs wordt in de boot achtergelaten.
Ze hebben geen tijd voor een goed afscheid.
Jezus maakt blijkbaar zo’n haast met het Rijk Gods,
dat er onmiddellijk gereageerd moet worden.

Hem achterna gaan is niet vanzelfsprekend.
Het is meer dan gedoopt zijn.
Het is meer doen dan het gewone.
Het is in je dagelijkse bezigheden
doen zoals Hij.
Hij roept daar waar je werkt en leeft,
daar waar je liefhebt
en de pijn van het leven voelt.
Roeping is niet ver weg, niet hoogverheven.
Hij roept, terwijl je je werkkleding nog aan hebt,
midden in het gewone alledaagse bestaan.

Hem achterna gaan is niet gemakkelijk.
Hij vraagt dat we geen gewone vissers zijn,
maar mensenvissers.
Hij vraagt dat wij in het gewone
buitengewoon proberen te zijn.
En daarvoor is elk ogenblik
de tijd rijp.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Soms is het
alsof ik in mijn binnenste
uw stem hoor, Heer,
en ik me uitgenodigd voel
U van dichtbij te volgen
en in uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen.
Ik zou graag op uw verzoek willen ingaan,
maar vaak schrik ik terug
voor de radicaliteit van die keuze.
Wil het dan niet opgeven met mij, God!
Blijf aandringen,
blijf kloppen op de deur van mijn hart,
totdat ik de schrik overwin
om mij helemaal aan U te geven.
Dank, Heer, voor uw geduld met mij. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ik heb je nodig – zegt God.
Ik wil dat je moeder of vader van mensen wordt
en dat je zorg voor hen draagt zoals Ik het zou doen.
Zoek mensen om je heen die willen delen in die opdracht
en maak af en toe tijd vrij om tot Mij te bidden.
Ik zal naar je luisteren
en Ik zal met je gaan, waarheen jouw weg ook leidt.
Durf je dat: in de voetsporen van Jezus gaan
en alles achterlaten om Hem te volgen?
Ik hoop het, zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Eens, zo hoorden wij vandaag,
kwam Jezus voorbij aan de oever van het meer.
Hij zag enkele vissers en riep hen.
Zij lieten alles achter om Hem te volgen.
Vandaag komt Jezus bij ons voorbij
en wenkt ons om mee op weg te gaan.
Ga dan, zoals Jezus, al weldoende door de wereld.
Heel wat gebroken is.
Breng licht waar duisternis heerst.
En moge God jullie allen zegenen
zodat jullie ook voor elkaar een zegen kunnen zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Viering Puurs

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.