3e zondag advent A 2016

11 12 2016

Begroeting

Hij die komt, nodigt ons uit rond zijn tafel
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken van de derde adventskaars 1

Advent,
de tijd van hoopvol uitzien naar en wachten op de geboorte van Gods Zoon.
In het vertrouwen dat Gods Licht
gaandeweg al wat duister is, zal overwinnen,
steken wij onze derde kaars aan.

Ontsteken van de derde adventskaars 2

Hier mogen we even op adem komen
en elkaar eraan herinneren
dat wij samen op weg zijn,
op weg naar het Kind.
Als teken dat zijn geboorte dichterbij komt
en dat wij verlangend ernaar uitzien
steken wij de derde kaars van onze adventskrans aan.
      kaars aansteken.

Openingswoord 1 (Welzijnszorg)

Kerstmis begint met de geboorte van een Kind,
maar we mogen niet vergeten dat dit Kind in de wereld is gekomen
om Mens te zijn te midden van mensen.
We moeten niet alleen vertederd glimlachen,
maar onze ogen en oren openen
voor God die Zich steeds weer openbaart in de nood van mensen om ons heen.
Op die mensen willen wij in deze adventstijd speciaal onze aandacht richten.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Ook in de derde week van de advent
is de figuur van Johannes de Doper duidelijk aanwezig.
Hij stelt een heel indringende vraag:
“Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?”
Het Rijk Gods verwachten en de weg bereiden
is een riskante onderneming.
Dat heeft Johannes geprobeerd:
hij heeft het onrecht aangeklaagd.
Maar juist daarom heeft Herodes hem
in de gevangenis gegooid.

Klagen ook wij het onrecht aan
in onze maatschappij,
in het leven van anderen,
onrecht in ons eigen leven?
Zien wij waarop Jezus ons wijst:
blinden zien en lammen lopen?

Vergevingsmoment 1

-Vragen wij om vergeving
omdat wij onszelf dikwijls al te vaak voor het voetlicht plaatsen
en niet willen inzien dat wij de anderen daardoor in de schaduw duwen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vragen wij om vergeving
omdat wij deze voorbereidingstijd op Kerstmis
al te lichtzin­nig laten voorbijgaan
en er geen tijd van bezinning van maken.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vragen wij om vergeving
omdat wij in onze leefwereld
het beeld van Christus te weinig weerspiegelen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven,
en ons begeleiden naar het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Laten wij stil worden en bidden om Gods nabijheid
die ons op weg kan zetten naar betere tijden.

-Heer, Gij die komen zult
en ons oproept om geduldig te zijn
en open te staan voor de zwakken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die komen zult
en ons oproept om geen vernietigend oordeel te vellen over anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die komen zult
en ons oproept
om met een open hart onze medemens tegemoet te gaan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 3

Het huis van mijn hart is eng en klein, Heer.
Verruim het, zodat Gij erin kunt wonen.
Het huis van mijn hart is bouwvallig.
Herstel het.
Er zijn dingen die uw ogen kunnen kwetsen,
ik beken het, ik weet het.
Maar wie anders dan Gijzelf,
kan het weer geschikt maken voor uw komst?

Kom, Heer Jezus,
vervul mij met uw liefde
en wil geboren worden in mijn hart.
                                Sint Augustinus

Openingsgebed 1

Goede Vader,
wij willen uw kinderen zijn
en wonen in uw huis van vrede en geluk.
Samen met U willen wij dromen van een wereld
waarin alle mensen menswaardig en gelukkig kunnen leven.
Daag ons uit en wijs ons de weg
om te doen wat goed is,
om van deze wereld een stukje paradijs te maken.
Help ons om iedere dag meer in de voetstappen van Jezus te treden,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Pastonet

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
niets van wat Gij hebt geschapen
laat Gij verloren gaan.
Laat uw Woord doorklinken in Jezus, uw Zoon,
opdat wij leven vinden
dat gekleurd is door hoop, liefde en gemeenschap. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

De schriftlezingen van deze zondag nodigen ons ertoe uit
geduldig te kijken naar de tekenen
van Gods komst in ons midden.

De steppe zal bloeien, weet Jesaja,
de ogen van de blinden gaan open
en zij aanschouwen de glorie van de Heer.

De boer ziet geduldig uit naar de vrucht van zijn land,
leert Jakobus.

En in het evangelie
laat Jezus aan Johannes in de gevangenis weten,
wat er van het komende Rijk Gods
al te horen en te zien is.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10)

Uit de Profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer:
1     Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen,
de wildernis jubelen en bloeien,
2     weelderig bloeien als de krokus;
laat haar uitbundig juichen en jubelen.
Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon,
de luister van Karmel en Saron.
Dan zal men de glorie van de Heer zien,
de luister van onze God.
3     Geef de zwakke handen weer kracht,
maak de bevende knieën sterk.
4     Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5     Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6a    Dan danst de kreupele als een hert
en juicht de tong van de stomme.
10
   De verlosten van de Heer keren terug;
met gejubel zullen zij Sion binnenkomen,
hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond.
Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen,
droefheid en gezucht zullen wegvluchten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Jak., 5, 7-10)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,

7     Heb geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt.
8     U moet ook geduldig zijn, en moedig,
want de komst van de Heer is dichtbij.
9     Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan;
anders valt u zelf onder het oordeel.
Denk eraan: de rechter staat al voor de deur.
10    Broeders en zusters,
neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt 11, 2-11)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

2     Toen Johannes in de gevangenis hoorde
over de daden van de Messias,
liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen:
3     `Bent U het die komen zou,
of hebben we een ander te verwachten?’
4     Jezus gaf hun ten antwoord:
`Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet:
5     Blinden zien weer en kreupelen lopen,
melaatsen worden rein en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Goede Boodschap verkondigd.
6     Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’
7     Toen ze vertrokken,
begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken:
`Waarom bent u naar de woestijn gegaan?
Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind?
8     Waarom ging u dan?
Om iemand in verfijnde kleren te zien?
Mensen die verfijnde kleren dragen,
vind je in de paleizen van de koningen.
9     Maar waarom ging u dan?
Om een profeet te zien?
Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet.
10    Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,
om voor U de weg te banen.
11    Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn,
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen.

Ik geloof niet in het recht van de sterkste,
noch in de macht van wapens of die van verdrukking.
Ik geloof in de mensenrechten,
in solidariteit tussen alle volkeren.

Ik geloof niet dat de dood het einde is van alles,
dat God een verminkte wereld heeft gewild.

Maar ik durf te geloven
in de kracht waarmee God de wereld omvormt en vernieuwt,
en zo zijn belofte volbrengt
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar rechtvaardigheid en vrede bloeien. Amen.
                                               naar: Wereldbrief, december 1990.

Voorbeden 1

Wenden wij ons vol vertrouwen tot de Heer
en leggen wij Hem alles voor wat ons hart beroert.
Bieden wij Hem, samen met dit brood en deze wijn,
onze gaven, onze vragen en onze beden aan.

Laten wij bidden voor alle christenen.
Dat wij een Kerk mogen zijn
die ten dienste staat
van al wie uit de boot valt.
Dat wij de moed zouden hebben om naar die mensen toe te stappen
om hen die Boodschap van vrede, vreugde,
van warmte en licht te brengen
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor iedereen
die niet het geluk heeft voldoende te hebben om te leven.
Bidden we voor iedereen die elke dag
moet tellen om rond te komen.
Dat zij kansen zouden krijgen om als mens mee te tellen.
Laten wij bidden…

-Laten wij ook bidden voor onszelf,
niet om meer en beter,
maar om de durf en de moed
om het op te nemen voor hen die anders zijn,
voor hen die minder kansen kregen.
Dat wij blijven geloven
in die Boodschap van een nieuwe wereld
waaraan wij daadwerkelijk kunnen bouwen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen die net zoals Johannes de Doper
protesteren tegen onrecht
of opkomen voor meer levenskansen
en voor de rechten van anderen.
Dat ze bondgenoten vinden in hun volgehouden inzet voor medemensen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die de moed opgeven
omdat ze geen resultaat zien van hun inzet,
of ervaren dat hun keuzes en hun idealen niet begrepen worden.
Dat zij medemensen ontmoeten
die hen nieuwe moed geven.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor al wie meewerken aan de campagne van Welzijnszorg,
om moed en vastberadenheid in hun engagement
Laten we bidden…

-Bidden wij voor onszelf en voor alle christenen.
Dat Jezus’ bevrijdende manier van omgaan met mensen
ons aanzet om het op te nemen voor medemensen
die rekenen op onze steun.
Laten we bidden…
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
als Gij de moed niet opgeeft
om aan deze wereld iets te veranderen,
waarom zouden wij het dan wel doen?
Maak ons beschikbaar,
breekbaar als levend brood
voor de toekomst van de minsten.
Maak ons genietbaar als tintelende wijn
voor hen met wie wij samenleven.
Zo komt Gij midden onder ons
en groeit zienderogen in deze wereld
uw Koninkrijk van recht en vrede,
door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Oppuurs

Gebed over de gaven 2

God van licht en leven,
Brood en Wijn waren en zijn de symbolen van uw oneindige liefde.
In dit brood en deze beker willen wij ook onszelf geven,
zoals we zijn,
met onze goede en minder goede kanten,
met onze hunkering naar heelheid en eeuwig leven.
Kom ons tegemoet in de geboorte van uw welbeminde Zoon
En doe ons steeds meer mensen worden van liefde en vrede. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen wij samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader….

Beweeg ons hart tot verzoening,
zet ons aan tot daden van solidariteit,
dan kunnen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij roept ons op tot vrede.
Gij zijt ons voorgegaan op de weg van gerechtigheid en vrede.
Maak ons attent op tekenen
die wijzen op het kiemen van vrede,
en geef ons de kracht die te koesteren en ze verder te laten groeien.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven we alvast elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

God geeft Zichzelf tot voedsel
om de steppen en de woestijnen van ons leven
te laten open bloeien
tot vlakten vol lelies.
Kom, en schuif aan aan zijn tafel
en eet van het levende Brood dat Hij ons aanbiedt.
Zie het Lam Gods….

Bezinning 1

Wij bidden om advent
dat elk van ons een weg mag vinden
in de wildernis
van zoveel mediagedrang
en zoveel lege woorden
en zoveel gemis.
Een weg, begaanbaar
en met zekerheid dat er een bestemming is
en dat w’ er ooit wel komen.

Een ruige man wees ons de weg,
Johannes is zijn naam.
Zijn ogen stonden scherp
op de woestijn gericht
waar de aardse horizon
met de hemel aan het dansen gaat.
Zijn woorden als een wervelwind
draaiden altijd rond bekering
en verandering van leven.

Misschien zou hij in onze tijd
ons doen kijken naar de uiteindelijke
einder van het leven
en ons allemaal bezweren
om een stuk van onze welstand
op te geven,
en wat minder hevig te gaan leven
en veel intenser te genieten
van de vreugden van het hart en van de geest.

Wij bidden om advent
dat Iemand ons de weg zal tonen
naar een leven, zoveel inniger,
zoveel echter dan de speeltijd
van het westen,
bidden om te weten
waar het echt op aan komt:
dat stukje vrede
dat mensen aan elkander kunnen geven.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Uitkijken naar Jezus is
zoals Johannes de Doper vragen:
zijt Gij het
of moeten we een ander verwachten?

Uitkijken naar Jezus is
zoals Zacheüs boven het gewone uitstijgen,
hoe hard de mensen ook oordelen.

Uitkijken naar Jezus is
uitkijken naar Iemand die niet oordeelt,
die de lasten niet afwentelt op de zwakken,
maar die te gast wil zijn
als niemand meer wil komen.

Uitkijken naar Jezus is
herboren willen worden,
is geloven dat je mens kan worden,
een mens naar het werkelijke beeld van God.
Frans Weerts

Slotgebed 1

Ik heb je nodig – zegt God –
om aan arme en gekwetste mensen
een Goede Boodschap te vertellen, net zoals Jezus.
Ik hoop dat je eenheid kunt brengen waar verdeeldheid heerst,
liefde waar haat is
en licht en vreugde waar mensen in duisternis leven.
Blinden zullen dan weer zien
en kreupelen lopen.
Doden zullen opstaan en nieuw leven vinden, voor altijd.
Durf je vorm geven aan mijn Rijk van liefde?
Probeer het maar!
Het zal je gelukkig maken! – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Gij zijt de komende, God.
Geen ander hebben wij te verwachten
dan U
die blinden doet zien
en lammen laat lopen.
Gij zijt de Toekomende, de Langverwachte.
Laat het ook aan ons te zien zijn
dat wij met U willen mee doen,
dat wij in deze wereld
uw naam tot Blijde Boodschap
willen maken voor wie arm en uitgesloten zijn,
vandaag en morgen, telkens opnieuw,
tot aan uw komst in heerlijkheid. Amen.

Zending en zegen

Ook wij worden vandaag gezonden
om Gods Rijk te dienen,
om overal, waar maar iets van dat Rijk te ontdekken valt,
dit te bemoedigen en te stimuleren.
Moge God ons daartoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.