3e Paaszondag C 2022

01 05 2022

Begroeting

Van harte welkom vandaag in deze viering.
Jezus is daadwerkelijk in ons midden,
ook al zien wij Hem niet met onze ogen,
maar wij herkennen Hem wel in het symbool van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.c

Openingswoord 1

In de eerste lezing staan Petrus en de zijnen
voor de Hoge Raad terecht
omdat ze het spreekverbod dat hun was opgelegd,
overtreden hebben.
“Sorry, heren van de Hoge Raad,
maar over Jezus kunnen wij niet zwijgen”, is hun reactie.

Dat is een duidelijk antwoord
aan al wie beweren dat godsdienst privé-zaak is.
Leven volgens het evangelie
is geen louter binnenskamerse zielsaangelegenheid,
maar heeft wel degelijk ook te maken
met de manier waarop wij invulling geven
aan onze persoonlijke relaties
én met onze standpunten op het publieke forum
in kwesties waar rechtvaardigheid en menswaardigheid in het geding zijn.

Openingswoord 2

Mensen kunnen na een verlies
lang blijven steken in verdriet en depressie.
Begrijpelijk is dat.
En toch is er na een tijd aanvaarding nodig
en de moed om verder te leven.
En we weten uit ervaring dat dit mogelijk is.

Dat overkwam ook de leerlingen na Jezus’ dood.
Het duurde een hele tijd vooraleer Pasen ook Pinksteren werd.
Eerst wilden de apostelen het opgeven.
Bijzondere religieuze ervaringen schonken hen echter nieuw uitzicht.

Moge het ook ons overkomen in deze viering.
Nieuw inzicht. Nieuw uitzicht.
Nieuwe durf. Nieuwe kracht.

Laten we daarvoor eerst even bidden
in de stilte van ons eigen hart.
 Emmaüsviering (Aalst)


Gebed om ontferming 1

Zorg dragen voor mensen
is ruimte scheppen tot echt samenleven,
is samen op weg durven gaan,
jij en ik, hoe verschillend ook.

-Als ik mij opsluit in het verleden
en wat gebeurd is blijf herkauwen,
dan sluit ik het leven op,
dan is er geen ruimte voor echte liefde en vriendschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als ik mensen opsluit in het verleden
en wat er mis ging blijf herhalen,
dan sluit ik het samenleven af,
dan is verbondenheid en samenhorigheid onmogelijk.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als ik niet aanspreekbaar ben
voor woorden van vergeving en vertrouwen,
dan blijft de deur naar die nieuwe ruimten
voor samenleven en zorg voor elkaar, gesloten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Je laten raken door Woorden met toekomst
opent het leven,
opent wegen naar morgen
om samen te gaan. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Mensen hebben zoveel gemeenschappelijks
maar toch laten wij onze aandacht steeds gaan
naar datgene waarin wij verschillen.
Voor al die keren dat wij om die verschillen
mensen lieten vallen,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij zoeken uw liefde vaak ‘hoog en ver weg’,
terwijl Gij ons verschijnt in het gewone, in het alledaagse.
Wij kijken daardoor vaak aan U voorbij.
Voor al die keren dat wij U niet herkenden,
vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
zoals Gij aan Petrus hebt gevraagd,
vragen Gij en onze medemens aan ons:
“Heb je mij lief?”
Voor al die keren dat we die vraag ontweken,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze tekortkomingen
en neem ons op in uw oneindige Liefde. Amen.
vrij naar Buizingen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God, wij zijn vandaag hier bij U samengekomen.
Bange mensen zijn wij vaak,
die zich klein voelen tegenover de dagelijkse realiteit.
Sommigen zijn tegen muren aangelopen,
anderen voelen zich buitengesloten,
weer anderen zijn voortdurend op zoek….
Allemaal zijn we zo erg bezig
met onze eigen bekommernissen
dat wij vaak niet meer zien hoe Gij bij ons wilt zijn.
Gij staat voor ons klaar met uw Liefde die ons kan optillen.
Gij hebt ons door Jezus laten zien
dat Gij er zomaar voor ons wilt zijn.
Maak ons los van onze menselijke krampachtigheid
en geef ons weer de moed
om, op uw Woord, onze netten opnieuw uit te gooien
en de toekomst hoopvol en zonder vrees tegemoet te zien. Amen.
naar Broechem

Openingsgebed 2

Heer, Gij weet dat wij tot uw volk willen behoren,
dat wij U willen volgen.
Samen met Petrus antwoorden wij U
dat wij trouw willen blijven aan onze opdracht.
Vervul ons met uw Geest en uw Liefde
zodat wij enthousiast kunnen getuigen van U,
de levende Heer. Amen.
naar Olen

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Heer,
die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 5, 27b-32. 40b-41)

Uit de Handelingen van de apostelen

27         Op een dag vroeg de hogepriester aan de apostelen:
28         `Hebben we u niet ten strengste verboden
onderricht te geven met een beroep op de naam van Jezus?
Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer;
u wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?’
29         Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord:
`God moet men meer gehoorzamen dan de mensen.
30         De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt,
die u vermoord had door Hem aan een kruis te hangen.
31         Hem heeft God een hoge plaats gegeven
aan zijn rechterhand als leidsman en redder,
om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven.
32         Wij zijn daarvan de getuigen,
samen met de heilige Geest,
die God gegeven heeft aan wie Hem gehoorzamen.’
40         De hogepriester verbood het hun om te verkondigen
met een beroep op de naam van Jezus,
en lieten hen vrij.
41         Zij verlieten het Sanhedrin,
blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam
smadelijk behandeld te worden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 5, 11-14)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

11         Terwijl ik, Johannes, keek,
hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon
en de dieren en de oudsten;
hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen;
12         en zij riepen luid:
`Waardig is het lam dat geslacht werd,
de macht en de rijkdom,
de wijsheid en de kracht,
de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’
13         En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee,
en alles wat daarin is hoorde ik roepen:
`Aan Hem die zetelt op de troon
en aan het lam lof en eer en heerlijkheid
en kracht tot in alle eeuwigheid!’
14         En de vier dieren zeiden:
`Amen’,
en de oudsten vielen in aanbidding neer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 21, 1-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1           Jezus heeft zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard,
bij het Meer van Tiberias.
Dit geschiedde als volgt.
2           Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs
en nog twee andere leerlingen.
3           Simon Petrus zei tegen hen:
`Ik ga vissen.’
`Dan gaan wij mee’, antwoordden ze.
Ze gingen dus op weg en klommen aan boord,
maar die nacht vingen ze niets.
4           Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
5           Hij riep hun toe:
`Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’
`Nee’, riepen ze terug.
6           `Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij,
`daar zul je wel iets vinden.’
Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in
dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.
7           Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus:
`Het is de Heer.’
Nauwelijks had Simon Petrus gehoord `Het is de Heer’,
of hij schortte zijn kiel op
– het enige wat hij aan had –
en sprong in het water,
8           terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen
– ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el –
en het net met de vissen achter zich aan sleepten.
9           Toen ze aan land waren gestapt,
zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd,
met vis erop en brood ernaast.
10         Jezus zei tegen hen: .
`Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’
11         Simon Petrus ging dus weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het zat vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.
12         Daarna zei Jezus: `Kom nu en eet.’
Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: `Wie bent U?’
Ze wisten nu dat het de Heer was.
13         Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.
14         Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde
sinds zijn opwekking uit de doden.
15         Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus:
`Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’
`Ja, Heer,’ zei hij,
`U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn kudde.’
16         Nogmaals vroeg Hij: `Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
`Ja, Heer,’ zei hij, `U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Wees dan een herder voor mijn schapen.’
17         Nog een derde keer vroeg Hij:
`Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’
Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg
of hij van Hem hield, en hij zei:
`Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn schapen.
18         Waarachtig, Ik verzeker je:
als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde;
als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen,
en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.’
19         Hiermee kondigde Hij aan
door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken.
En na deze voorspelling zei Hij tegen hem:
`Volg Mij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om,
even vrijmoedig als Petrus,
te getuigen van de Verrezen Heer.

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de Verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij dienstbaar zijn aan elkaar.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

-Verrijzen is:
altijd opnieuw bouwen aan je leven
met de stenen van je stoutste dromen,
met de stenen van je hele persoonlijkheid.
Daarom bidden wij U
dat wij altijd opnieuw zouden geloven dat het kan:
al die stenen van ons leven bijeenvoegen tot een huis van liefde
voor wie wij ontmoeten.
Laten wij bidden…

-Verrijzen is:
altijd opnieuw op weg gaan
en dansen op een koord
met de zekerheid
om om de hoek Gods liefde te ontmoeten
in een glimlach, een arm om ons heen,
maar soms ook in pijn of verdriet.
Laten wij bidden…

-Verrijzen is:
altijd opnieuw aanvaarden
door de diepste nacht te gaan
en zaad te zijn dat sterven moet.
Daarom bidden wij U
dat we altijd opnieuw zouden geloven en vertrouwen
dat aan de verste einder ons ‘nieuw’ leven wacht.
Laten wij bidden…
naar Rijmenam

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die ons door hun getuigenis herinneren aan onze opdracht als christenen:
catechisten, opvoeders, bezielers van sociale bewegingen
en allen die pastoraal actief zijn.
Dat hun inzet ons mag sterken in ons geloof in de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…

Bidden we voor alle christenen.
Dat zij een echte gemeenschap van liefde mogen vormen
waar plaats is voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze eigen Kerkgemeenschap.
Dat we nooit zouden vervallen in routine of sleur,
maar steeds alert zouden blijven voor de tekenen van onze tijd
en voor Gods uitnodiging daarin
om ons te engageren voor zijn Goede Boodschap.
Laten we bidden…
vrij naar Frans L. Van den Brande

Voorbeden 3

-Bidden wij voor alle gelovigen
die zich gedragen weten
door de verrijzenis van de Heer.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen
die ook bij tegenstand
trouw blijven aan hun opdracht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mannen en vrouwen
die zich met al hun talenten
beschikbaar stellen voor anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor diegenen
die de regie van hun leven
uit handen durven geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf
die elkaar hopen te bezielen
tot een nieuwe, christelijke aanpak van ons bestaan.
Laten wij bidden…

God van alle leven,
Jezus is uit de doden opgestaan.
Help ons
de levende Kracht van uw Verrezen Zoon
voor elkaar gaande te houden,
alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar André Janssen

Gebed over de gaven 1

God en Vader, in het breken van het brood
herkenden de leerlingen uw Zoon Jezus.
Laat ook ons de Heer herkennen
die voor ons
Voedsel is voor onderweg,
onze Weg door het leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

Zoals een opengebarsten bolster zicht geeft op het hart van de vrucht
en een broodje met gebarsten korst iets laat vermoeden
van het zachte kruim binnenin,
zo willen wij onszelf openbreken, Heer,
zodat onze kern van liefde voor U en voor elkaar
zichtbaar wordt.
Aanvaard daarom dit brood en deze wijn als tekenen
van onze bereidheid daartoe.
En moge wij daarbij geruggensteund  worden
door de kracht van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Waregem

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn Bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wij bidden om mensen met allerlei talenten,
die de Boodschap van bevrijding en hoop gestalte geven.
Wij bidden om leiderschap dat ontvankelijk en stimulerend is.
Wij bidden met de woorden, die we door de eeuwen heen ontvingen:
Onze Vader…

Vandaag en morgen heeft de Heer meer dan ooit mensen nodig
die zonder om te zien naar anderen willen toe gaan
om voor hen zijn Brood te breken,
om voor hen zijn Woord te spreken van liefde, verwachting en eeuwig leven.
Zij leren ons hoopvol uit te zien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Vanaf de oever roept Iemand
van wie veel mensen denken dat Hij monddood is
en voor altijd uitgepraat.
Hij zegt iets merkwaardigs:
gooi je net,
gooi je leven over een heel andere boeg,
wees getuige van hoop en liefde.
Dan kunnen wij uitgroeien tot zijn volk van vrede.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het Brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
“Vrede zij u, kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot Voedsel voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God, hemelse Vader,
steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus dat ook aan mij vraagt:
“Hou je van Mij?”
En als ik denk met heel mijn leven
een antwoord klaar te hebben,
dan vraagt Hij het opnieuw
en moet ik mijn antwoord vaak inslikken,
omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben.
Open daarom mijn hart.
Leer mij van U en van Jezus te houden
en mij door U te laten beminnen.
En geef mij ook de durf om uw liefde voor mij
en mijn liefde voor U
een concreet gelaat te geven
in de zorg voor armen en kleinen.
Erwin Roosen

Bezinning 2

Ik wil luisteren naar je vragen,
je helpen zoeken naar een antwoord.
En ook als er geen antwoord is,
weet dan
dat Ik gewoon naar jou wil luisteren,
bij jou wil zijn.

Je mag je hart uitspreken,
je verdriet uitwenen,
je kwaadheid uitschreeuwen.
Je moet niet,
maar het mag.
Doe het niet voor Mij,
voel je niet gedwongen,
ga gerust je eigen weg
op zoek naar leven.

Ik wil alleen maar dat je weet:
Er is Iemand
bij wie het kan.

Dit is mijn zorg:
dat ook jij
ruimte vindt
om te leven en te beminnen.

Bezinning 3

We kijken op een bepaalde manier naar mensen.
Hun inkomen bepaalt hun aanzien.
Het lijkt of je meer mens wordt
naarmate je meer bezit.
Het evangelie gooit het
over een andere boeg.
Het zegt, dat leven meer is dan hebben,
meer dan rijkdom vergaren.
Leven is delen:
delen van je geld,
delen van je aandacht,
vooral delen van je liefde.
Waar we daadwerkelijk delen,
daar ontstaat een overvloed voor iedereen.
Waar delen een gewoonte wordt,
daar wint het leven aan waarde.
Het geeft anderen ruimte.
Het brengt mensen op een hoger plan.
Mensen gaan dan samen in dezelfde richting kijken.
Ze dromen dezelfde dromen van recht en vrede,
van toekomst en leven.
Daarom mogen we ons telkens laten uitnodigen
om het in ons leven over een andere boeg te gooien,
om los te komen van onze vooroordelen
en om ruimte te geven aan anderen.
Dat stelt ons overvloed
in het vooruitzicht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Hoed mijn schapen,
draag zorg voor kwetsbaar leven.
Dat was Jezus’ opdracht aan Petrus en de zijnen.
Die opdracht van toen
mogen wij vandaag tot de onze maken,
opdat de wereld van vandaag en morgen
zou worden wat Jezus ervan hoopte:
een wereld van mensen
die behoeders willen zijn van elkaars geluk en vrede.

Slotgebed 2

Goede God,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Ze zeggen dat Hij na zijn dood werd gezien door zijn leerlingen.
Hij is verrezen, zeggen ze.
En wij mogen geloven
dat Hij midden onder ons is
als wij proberen te leven zoals Hij.
Leer ons echt geloven, God,
zodat wij kunnen leven met een groot vertrouwen in Hem,
en help ons dat geloof ook te realiseren in daden
en zo mee te bouwen aan uw Rijk van vrede. Amen.

Zending en zegen

Hoed mijn schapen.
Draag zorg voor kwetsbaar leven.
Die opdracht gaf Jezus door aan Petrus en diens vrienden.
Die opdracht van toen mogen wij tot de onze maken.
Zo bouwen we mee
aan een wereld zoals Jezus die droomde:
een wereld van mensen
die behoeders willen zijn van elkaars geluk en vrede.
Die inzet wil God van harte zegenen
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Jacques Verhees

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.