3e paaszondag C 2016

10 04 2016

Begroeting

Van harte welkom vandaag in deze viering.
Jezus is daadwerkelijk in ons midden,
ook al zien wij Hem niet met onze ogen,
maar wij herkennen Hem wel in het symbool van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Zeven weken lang, tot en met Pinksteren, vieren we Pasen.
En die tijd hebben we ook nodig
wanneer we recht willen doen
aan het getuigenis van de eerste leerlingen
die maar niet uitgesproken geraken over het verschijnen van hun Heer.
In het paasverhaal van deze zondag
verschijnt de Heer bij het meer van Tiberias,
het werkterrein van de zeven vissers.
Hij, Jezus, betreedt hun eigen wereld.
Dat verhaal kan ook ons verhaal worden vandaag.
We mogen elkaar toewensen dat de Heer ook aan ons mag verschijnen,
nu wij hier in zijn naam bijeen zijn.
Kees Pannekoek

Openingswoord 2

In deze viering gaat het over de nacht van Petrus.
Bedoeld zijn niet alleen die lange donkere uren op het meer,
de tijd dat hij vruchteloos zat te wachten
bij zijn lege netten.
Bedoeld zijn vooral ook die eerste weken ná Pasen
die voor Petrus de kleur hadden van de nacht:
angst en moedeloosheid
hebben ertoe geleid dat hij er de brui aan gaf.
Dat bleef zo tot Jezus hem persoonlijk aanpakte
en hem op de man af vroeg:
Simon, hebt gij Mij lief?
En toen voltrok zich het wonder.
Als het er op aankwam om voor Jezus te getuigen,
dan liep Petrus vanaf dat moment voorop,
vrank en vrij, soms zelfs onstuimig.

Ook in ons mensen,
vandaag en hier bijeen,
kan dit wonder gebeuren.
De Heer kan ook ons verleden louteren.
Hij wil ook ons vergeven als wij Hem verloochend hebben.
Laat dat wonder over je heen komen.
Dan kunnen wij samen vreugde delen
en samen vieren dat we de Heer herkennen in ons midden.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
het is niet eenvoudig
om in de drukte van elke dag uw stem te horen,
om onmiddellijk rekening te houden met uw oproep en erop in te gaan.
Al te dikwijls schuiven we U opzij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vaak klinkt uw Boodschap te radicaal in onze oren,
want ze vraagt een grondige verandering van houding
tegenover onze medemens en tegenover materieel bezit.
Al te dikwijls gaat ons dat te ver.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt aan uw apostelen gevraagd
om hun netten over een andere boeg te gooien.
Het werd een wonderbare visvangst,
een veel grotere buit dan ze ooit hadden durven dromen.
Als Gij ons vraagt onze vooroordelen opzij te zetten,
vertrouwen we er te weinig op
dat we zo kunnen groeien in medemenselijkheid en christelijke naastenliefde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-We weten dat Jezus verrezen is
en toch leven we telkens weer in twijfel
en vragen naar tastbare zekerheden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ontgoochelingen en tegenslagen in ons leven
staan ons geloof in de Verrezen Heer soms in de weg.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Toen brood en vissen werden gedeeld
herkenden de leerlingen de Verrezen Heer.
Het zou goed zijn
mochten medemensen God kunnen herkennen
doorheen onze woorden en daden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Open de oren van ons hart, God,
voor de Woorden van Leven die Jezus ons toevertrouwt.
Maak vruchtbaar wat Hij in ons uitzaait
opdat wij, zoals zovelen vóór ons,
licht voor de wereld zouden worden.
Moge zijn Geest ons bezielen,
zodat ook wij herders en behoeders worden
van andermans geluk.
Moge Hij tot leven komen
in onze aandacht voor kwetsbare levens,
in onze inzet voor vrede die wij met velen mogen delen. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God,
drie weken na Pasen
is er van de verrijzenisvreugde in ons leven
maar weinig meer te merken.
Toch geloven wij dat Gij aan Jezus
eeuwig leven hebt geschonken
én dat Gij dat ooit ook aan ons zult schenken,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Thomasvieringen

Lezingen

In de evangelielezing legt Petrus als het ware
zijn gelofte van liefde en trouw aan Jezus af.
Ook als ze later, onder druk van de hogepriester, op de proef wordt gesteld, blijven Petrus en zijn vrienden hun belofte gestand
– zo horen we in de eerste lezing.
Luisteren wij samen naar die twee schriftverhalen.

Eerste lezing (Hand. 5, 27b-32. 40b-41)

Uit de Handelingen van de apostelen

27        Op een dag vroeg de hogepriester aan de apostelen:
28        `Hebben we u niet ten strengste verboden
onderricht te geven met een beroep op de naam van Jezus?
Toch is Jeruzalem door uw toedoen vol van uw leer;
u wilt zeker het bloed van die man op ons laten neerkomen?’
29        Daarop gaf Petrus namens de apostelen ten antwoord:
`God moet men meer gehoorzamen dan de mensen.
30        De God van onze vaderen heeft Jezus tot leven gewekt,
die u vermoord had door Hem aan een kruis te hangen.
31        Hem heeft God een hoge plaats gegeven
aan zijn rechterhand als leidsman en redder,
om Israël te bekeren en het zijn zonden te vergeven.
32        Wij zijn daarvan de getuigen,
samen met de heilige Geest,
die God gegeven heeft aan wie Hem gehoorzamen.’
40        De hogepriester verbood het hun om te verkondigen
met een beroep op de naam van Jezus,
en lieten hen vrij.
41        Zij verlieten het Sanhedrin,
blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam
smadelijk behandeld te worden.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 5, 11-14)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

11        Terwijl ik, Johannes, keek,
hoorde ik de stemmen van talloze engelen rondom de troon
en de dieren en de oudsten;
hun getal was tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen;
12        en zij riepen luid:
`Waardig is het lam dat geslacht werd,
de macht en de rijkdom,
de wijsheid en de kracht,
de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’
13        En elk schepsel in de hemel en op de aarde
en onder de aarde en in de zee,
en alles wat daarin is hoorde ik roepen:
`Aan Hem die zetelt op de troon
en aan het lam lof en eer en heerlijkheid
en kracht tot in alle eeuwigheid!’
14        En de vier dieren zeiden:
`Amen’,
en de oudsten vielen in aanbidding neer.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 21, 1-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1         Jezus heeft zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard,
bij het Meer van Tiberias.
Dit geschiedde als volgt.
2         Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs
en nog twee andere leerlingen.
3         Simon Petrus zei tegen hen:
`Ik ga vissen.’
`Dan gaan wij mee’, antwoordden ze.
Ze gingen dus op weg en klommen aan boord,
maar die nacht vingen ze niets.
4         Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever,
maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.
5         Hij riep hun toe:
`Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’
`Nee’, riepen ze terug.
6         `Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij,
`daar zul je wel iets vinden.’
Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in
dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.
7         Daarop zei de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus:
`Het is de Heer.’
Nauwelijks had Simon Petrus gehoord `Het is de Heer’,
of hij schortte zijn kiel op
– het enige wat hij aan had –
en sprong in het water,
8         terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen
– ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd el –
en het net met de vissen achter zich aan sleepten.
9         Toen ze aan land waren gestapt,
zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd,
met vis erop en brood ernaast.
10        Jezus zei tegen hen: .
`Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’
11        Simon Petrus ging dus weer aan boord
en sleepte het net aan land.
Het zat vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks,
en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.
12        Daarna zei Jezus: `Kom nu en eet.’
Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: `Wie bent U?’
Ze wisten nu dat het de Heer was.
13        Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.
14        Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde
sinds zijn opwekking uit de doden.
15        Toen ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus:
`Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’
`Ja, Heer,’ zei hij,
`U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn kudde.’
16        Nogmaals vroeg Hij: `Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’
`Ja, Heer,’ zei hij, `U weet dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Wees dan een herder voor mijn schapen.’
17        Nog een derde keer vroeg Hij:
`Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’
Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg
of hij van Hem hield, en hij zei:
`Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’
Daarop zei Jezus: `Zorg dan voor mijn schapen.
18        Waarachtig, Ik verzeker je:
als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde;
als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen,
en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.’
19        Hiermee kondigde Hij aan
door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken.
En na deze voorspelling zei Hij tegen hem:
`Volg Mij.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt te onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Heer, de apostelen vingen 153 vissen in hun netten.
Uw Kerk omvat ook minstens evenveel soorten mensen.
Wij brengen vaak weinig begrip op
voor mensen die anders zijn dan wij.
Toch zijn wij allemaal uw mensen.
Daarom bidden wij.

-Voor de conservatieven in onze Kerk,
recht in de leer van Rome.
Zo radicaal en consequent eerlijk
dat wij er ons ongemakkelijk bij voelen.
Ook zij zijn één van die 153.
Laten wij hen respecteren en voor hen bidden…

-Voor hen die resoluut kiezen voor de armen,
die zich kunnen vinden in de bevrijdingstheologie
en een autoritaire kerkstructuur niet meer zien zitten.
Ook zij zijn één van de 153.
Laten wij hen respecteren en voor hen bidden…

-Voor de progressieven in onze Kerk
die vinden dat de kerkleiding aan de tekens van deze tijd voorbij gaat.
Daarom willen zij op stap gaan met de gelovigen zelf,
op het ritme van de plaatselijke geloofsgemeenschap,
eerder dan de klemtoon te leggen op de universaliteit.
Ook zij zijn één van die 153.
Laten wij hen respecteren en voor hen bidden…

-Voor de vele vrouwen die zich met hart en ziel inzetten
voor Jezus’ Boodschap van liefde en solidariteit,
maar die zich door de Kerk niet au sérieux genomen voelen
als het op verantwoordelijkheid en erkenning aankomt.
Ook zij zijn één van die 153.
Laten wij hen respecteren en voor hen bidden…
vrij naar Buizingen

Voorbeden 2

Onze God is barmhartig en laat zijn mensen nooit in de steek.
Daarom mogen wij onze gebedsintenties aan Hem toevertrouwen.

-Heer, wij bidden U voor alle mensen
die door lijden en verdriet van hun stuk worden gebracht,
voor alle mensen die niet meer weten waar zij moeten zoeken.
Dat de kracht van de Verrezene hen mag begeleiden
en hen mag behoeden voor wanhoop.
Laten wij bidden…

-Heer, geef ons kerkmensen
die warmte uitstralen, hoop wekken
en uw Kerk maken tot een gastvrij huis.
Laten wij bidden…

-Heer, geef herders aan uw Kerk, geduldige vissers,
met netten die niet scheuren.
Vissers die luisteren en spreken
met aandacht voor de taal en de gevoeligheden van deze tijd,
die bestand zijn tegen ontgoochelingen
en die sterkte vinden bij U en bij elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ouders en kinderen,
voor leerlingen en leerkrachten,
voor mannen en vrouwen,
voor christenen en moslims,
voor autochtonen en allochtonen.
Dat zij mogen leren dat het geloof in Gods liefde
in staat is alle verschillen te overbruggen – hoe moeilijk dat soms ook mag lijken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het vieren van de eucharistie geen loos gebaar zou zijn,
maar dat elke viering ons mag helpen groeien in liefde en menselijkheid,
in de gezindheid van Jezus de Christus.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze gemeenschappelijke maaltijd
bestaat niet uit brood en vis bij een vuurtje op het strand,
maar uit brood en wijn op een altaartafel.
Maar even wonderbaarlijk als daar op het strand
is uw aanwezigheid hier in ons midden.
Aanvaard dit brood en deze wijn en deel het met ons
als teken dat het leven de dood heeft overwonnen
in Jezus van Nazareth, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
laat dit brood en deze wijn
voor ons een uitnodiging zijn
om met open handen en een warm hart
naar mensen toe te gaan
en hen te omringen met luisterende aandacht. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer, onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn Liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Wij bidden om mensen met allerlei talenten,
die de Boodschap van bevrijding en hoop gestalte geven.
Wij bidden om leiderschap dat ontvankelijk en stimulerend is.
Wij bidden met de woorden, die we door de eeuwen heen ontvingen:
Onze Vader…

Vandaag en morgen heeft de Heer meer dan ooit mensen nodig
die zonder om te zien naar anderen willen toe gaan
om voor hen zijn Brood te breken,
om voor hen zijn Woord te spreken van liefde, verwachting en eeuwig leven.
Zij leren ons hoopvol uit te zien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Vanaf de oever roept Iemand
van wie veel mensen denken dat Hij monddood is
en voor altijd uitgepraat.
Hij zegt iets merkwaardigs:
gooi je net,
gooi je leven over een heel andere boeg,
wees getuige van hoop en liefde.
Dan kunnen wij uitgroeien tot zijn volk van vrede.
En die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het Brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
“Vrede zij u, kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot Voedsel voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heb je Hem gezien
in die bange ogen van een kind?
Heb je Hem gezien
in die vrouw die moedig
afscheid nam van haar zoon?
Heb je Hem gezien
in die zieke die de pijn verbeet?
Heb je Hem gezien
in die eenzame vreemdeling
die niet durfde kloppen aan jouw deur?
Wees niet bevreesd
als je het even was vergeten.
Hij staat alweer klaar
om met je mee op weg te trekken…
Broechem

Bezinning 2

Een hele nacht gezwoegd, niets gevangen.
Om moedeloos van te worden.
Alles voor niets.
Dat was de ervaring van Petrus en de zijnen.
Ook ons komt dat niet onbekend voor.
Het bevel van Jezus
moet voor hen geklonken hebben als een vloek.
’s Morgens gaan vissen, op een ongewone manier,
het over een andere boeg gooien:
dat is hetzelfde als het onmogelijke vragen.
En dan blijkt de vangst overweldigend.
Hun leven neemt opnieuw een andere wending,
want ze hebben de Heer, de Verrezene, herkend.
Hij die de wereld omgekeerd wil,
Hij wijst hen een nieuwe richting.
Hij geeft leven en vrucht in overvloed.

Ook in ons leven vangen we vaak bot.
Alles waar we op hadden gehoopt,
komt anders uit dan verwacht.
Gezondheid verandert in ziekte.
Ons werk moeten we verruilen voor thuiszitten.
Soms lijkt ons leven een donkere nacht.
Ook voor ons klinkt dan de Boodschap:
“Gooi het over een andere boeg,
ga niet bij de pakken neerzitten.
Want wie je ook bent: je mag rechtop gaan.
Je mag gaan Jezus van Nazareth achterna:
van dood naar leven,
van angst en pijn
naar een nieuwe toekomst.”
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vandaag vraag Ik het ook aan jou – zegt God:
Hou je van Mij? Zie je Mij graag?
En wordt die liefde voor Mij ook zichtbaar in je liefde voor anderen,
in het bijzonder voor armen en kleinen?
Je moet niet te snel antwoorden,
Ik zal het je nog wel eens vragen
en Ik zal vooral naar je manier van leven kijken:
hoe je zorg draagt voor je medemensen
en hoe teder je met anderen omgaat.
Ik vraag geen onmogelijke dingen van je,
alleen dat je liefhebt, in mijn Naam en met mijn Hart.
Alleen zo kun je in de voetsporen van mijn Zoon gaan
en ‘mens van liefde’ worden – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus dat ook aan mij vraagt:
‘Hou je van Mij?’
En als ik denk
met heel mijn leven een antwoord klaar te hebben,
dan vraagt Hij het opnieuw
en moet ik mijn antwoord vaak inslikken
omdat ik er toch niet helemaal zeker van ben.
Open daarom mijn hart, God.
Leer mij van U en van Jezus te houden
en mij door U te laten beminnen.
En geef mij ook de durf
om jullie liefde voor Mij en mijn Liefde voor jullie
een concreet gelaat te geven in de zorg voor armen en kleinen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Volg Mij.” Zo luidde het laatste Woord van onze evangelielezing.
Die Woorden van toen gelden tot op vandaag.
Moge God ons zegenen, opdat wij, door Hem uitgezonden,
zouden getuigen van zijn manier van leven:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.