3e Paaszondag B 2021

18 04 2021

Begroeting

Welkom in de naam van
+ de Vader die zich onder ons heeft laten zien
in zijn Zoon, Jezus Chris­tus,
en in de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de ‘verschijningsverhalen’ horen we
dat de Paasboodschap  Jezus’ leerlingen overweldigde,
dat zij heel wat moeite hadden
om te geloven dat Hij werkelijk leeft.
De leerlingen van Emmaüs hebben Jezus pas herkend
bij het breken van het brood
en Thomas herkende Hem aan de littekens in zijn lichaam.
Vandaag laat Jezus zijn leerlingen inzien
wat er over Hem in de Schriften staat
én draagt Hij hen op
van Hem te gaan getuigen.
Getuigen van die levende Heer is ook onze opdracht als christenen.
Maar vaak gaat die getuigenis niet verder dan de muren en deuren van dit kerkgebouw.
Daarom bidden we om vergeving.

Openingswoord 2

Wie heeft het nog niet meegemaakt
dat iets overduidelijk is,
maar dat je het op dat moment toch niet ziet?
Het gebeurt dan wel eens dat je na de feiten zegt:
“Hoe heb ik daaraan toch kunnen twijfelen?”
Zo was het ook bij Jezus’ leerlingen.
Leren begrijpen
– om ervan te leven – dat Jezus verrezen is en leeft,
is een lang proces,
niet alleen voor de apostelen, maar ook voor ons.

Gebed om ontferming 1

-Deuren en vensters waren gesloten
en toch kwam Jezus binnen om zijn leerlingen zijn vrede te brengen.
Als wij, egocentrisch, de deuren en vensters van ons hart gesloten houden
voor U en onze naaste,
ontferm U dan over ons, Heer.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus zond zijn leerlingen uit
om van Hem te gaan getuigen.
Onze levenswijze is soms allesbehalve christelijk
en is helemaal geen getuigenis van Gods liefde.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus brak het brood en deelde het uit
tot voedsel voor ons allemaal.
Zo genereus zijn wij meestal niet,
want vaak hebben we de neiging het grootste deel voor onszelf te houden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Ze herkenden Hem, horen we vandaag in het evangelie.
Wij doen soms onze ogen dicht
om Christus niet te herkennen in medemensen
en als we onze ogen openen is het om ze op onszelf te richten.
Onze zelfgenoegzaamheid is soms groot.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.

-Ze herkenden Hem bij het breken van het brood,
lezen we in het evangelie.
Wij breken brood maar houden het al te dikwijls voor onszelf
en als we delen is het vaak met mondjesmaat
of in de hoop een en ander terug te krijgen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-‘Onmiddellijk stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem’,
horen we straks in het evangelie.
Wij blijven misschien teveel thuis
als het er op aankomt getuigenis af te leggen van de Blijde Boodschap,
een Boodschap van vrede en liefde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze tekortkomingen vergeven
en ons meer doen lijken op zijn Zoon. Amen.

Lofprijzing


Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
wat oud is, vernieuwt Gij,
wat dood is, brengt Gij tot leven.
Dat uw Zoon leeft in ons midden
opent nieuwe horizonten,
geeft uitzicht in uitzichtloze situaties,
brengt hoop in hopeloze harten…
Maar dan moeten er wel mensen zijn
die uw Verrijzenisboodschap uitdragen.
Maak ons tot waardige getuigen, God,
laat uw Geest spreken
door onze mond en door onze handen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
laat ons in dit uur van samen-vieren
op weg gaan
om U te ontmoeten.
Laat ons steeds meer ontdekken
hoe dichtbij Gij blijft als wij U willen zien.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, de Levende. Amen.

Lezingen

In de evangelielezingen horen wij hoe de verrezen Jezus
zich aan zijn leerlingen laat kennen als de Levende.
Als gezondenen dragen zijn leerlingen
die Blijde Boodschap verder uit,
zo horen we in de eerste lezing.
Laten we samen luisteren naar die getuigenissen uit de Schrift.

Eerste lezing
(Hand., 3, 13-15. 17-19)

Uit de Handelingen der Apostelen

In die dagen zei Petrus tot het volk:
13         De God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob,
de God van onze vaderen,
heeft zijn knecht verheerlijkt,
Jezus, die u hebt uitgeleverd en voor Pilatus hebt verloochend,
toen die Hem wilde vrijlaten.
14         U hebt de heilige en rechtvaardige verloochend,
en verzocht om de vrijlating van een moordenaar.
15         De leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht,
maar God heeft Hem opgewekt uit de doden;
daarvan zijn wij getuigen.
17         Welnu, broeders,
ik weet dat u in onwetendheid hebt gehandeld,
net als uw leiders.
18         Zo heeft God in vervulling laten gaan
wat Hij bij monde van alle profeten tevoren had aangekondigd,
namelijk dat zijn Messias zou lijden.
19         Kom daarom tot inkeer en bekeer u,
opdat uw zonden worden uitgewist.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 2, 1-5a)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1              ik schrijf u dit met de bedoeling dat u niet zou zondigen.
Maar ook al zou iemand zonde doen:
we hebben een helper bij de Vader,
Jezus Christus, die rechtvaardig is,
2           die onze zonden uitwist, en niet alleen die van ons,
maar die van de hele wereld.
3
          Hoe weten wij dat we God kennen?
Doordat we ons houden aan zijn geboden.
4           Wie zegt dat hij Hem kent,
maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet.
5           Maar in een mens die Gods woord bewaart.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lc., 24, 35-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

35         In die tijd vertelden de twee leerlingen
wat er op weg naar Emmaüs was gebeurd
en hoe ze Jezus hadden herkend
bij het breken van het brood.
36
        Terwijl zij dit aan het vertellen waren,
stond Hij opeens in hun midden.
`Vrede!’ zei Hij tegen hen.
37         In hun opwinding en hun schrik
dachten ze dat ze een geest zagen.
38         `Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij.
`Waarom die twijfel in je hart?
39         Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,
Ik ben het zelf.
Betast Me en je zult het zien.
Een geest heeft immers vlees noch been,
zoals jullie zien dat Ik heb.’
40         Nadat Hij dat gezegd had,
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.
41         Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:
`Hebben jullie hier iets te eten?’
42         Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.
43         Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.
44         Hij zei:
`Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:
alles wat er in de Wet van Mozes
en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat,
moet in vervulling gaan.’
45         Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.
46         Hij zei: `Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47         en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48         Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de Liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Gij die onze ogen opent,
toon ons uw gelaat in de werkelijkheid van elke dag.
Laat ons uw liefde ervaren.
Reik ons uw hand,
opdat wij naar de ander leren kijken
zoals Gij dat doet.
Laten wij bidden…

-Gij die onze weerstand breekt
en uw hand reikt in de tekenen van het leven zelf.
Moge wij ons toevertrouwen aan U,
in levend geloof.
Laten wij bidden…

-Gij, eeuwig geheim in ons midden,
wees aanwezig
in ons tastend zoeken naar U,
in ons twijfelend geloven,
in ons aarzelend toevertrouwen.
Maak ons open voor uw mysterie.
Vorm ons om tot mensen
die met handen en voeten getuigen
van uw liefde voor alle mensen.
Laten wij bidden…
naar Rianne Jongstra

Voorbeden 2

-Bidden we voor mensen die geen bevrijding kennen:
vluchtelingen,
slachtoffers van geweld en oorlog,
mensen die niet gezien of geacht worden.
Dat ze respect en waardering mogen ondervinden.
Dat ze ruimte krijgen om te leven.
Dat ze bevrijding mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die
de Boodschap van vrede en gerechtigheid uitdragen.
Dat ze de moed niet verliezen.
Dat ze geïnspireerd mogen blijven.
Dat ze vrijmoedig blijven getuigen van Gods aanwezigheid in deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we niet verharden,
maar blijven openstaan voor Gods Goede Boodschap
en dat we ingaan op zijn uitnodiging om nieuwe mensen te worden,
bezield door zijn Geest.
Laten wij bidden…

God van alle mensen,
alles wat er omgaat in ons hart
leggen wij in uw handen.
Wij vragen U:
wees met ons begaan,
wees ons nabij,
maak ons open en vrij
en leid ons naar U toe. Amen.
naar Huub Welzen

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij danken U voor uw Zoon Jezus
die door zijn leerlingen werd herkend
toen Hij met hen at en dronk.
Wij bidden U:
moge ook wij Hem herkennen,
nu wij verenigd zijn rond dit brood en deze beker.
Laat Hem in ons midden komen
om ons te bevestigen in het geloof
dat het leven sterker is dan de dood. Amen.
Levensecht

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
verenigd rond deze gaven bidden wij U:
moge wij uw Zoon Jezus herkennen in het breken van het brood
en moge wij, etend van dit brood,
gevoed worden tot zijn manier van leven.
Zo krijgen wij deel aan uw Rijk van gerechtigheid en vrede,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Levensecht

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit Woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Als de zon ondergaat en het duister wordt,
als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben,
ook dan blijft God ons nabij.
Ook dan mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Moge ons hart branden wanneer de Schriften ons ontsloten worden.
Laten wij aanschuiven aan de tafel die de Heer ons bereidt.
Dan zullen wij gevoed worden met Gods Geest
en Geest-driftig uitzien naar de wederkomst van Jezus, Messi­as, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Telkens de Verrezen Heer zijn vrienden tegemoet treedt,
wenst Hij hun ‘vrede’ toe.
Moge wij dit Woord van vrede en vreugde tot het onze maken,
zodat wij uitgroeien tot dragers van Gods vrede.
Dan zal zijn vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus Christus,
Gij hebt uw leerlingen de opdracht gegeven
overal waar zij kwamen,
een vredegroet te brengen in uw naam.
Wij bidden U:
laat die vredegroet
ook hier in ons midden klinken,
van harte en welgemeend.
            Die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.
Uit: ‘Gebeden rond de tafel’ p. 14

Vredeswens 3

Telkens de Verrezen Heer aan zijn leerlingen verschijnt
wenst Hij hen vrede toe.
Vrede wil elke mens, maar vaak is die afwezig,
omdat er geen vrede komt zolang we elkaar niet alle goeds gunnen,
zolang we jaloers zijn op anderen,
zolang we niet willen delen met anderen.
Vrede komt er niet zomaar aanwaaien,
we moeten er zelf aan werken.
Laten we de handen uitsteken naar elkaar
en laat liefde de boventoon voeren.
Dan wordt Gods liefde en vrede zichtbaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar alvast een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

In dit gebroken Brood
is Jezus Messias aanwezig in ons midden.
Hij wil ons tot Voedsel zijn,
ons begeesteren tot zijn getuigen.
Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Er was eens een bloem, die
– niemand weet hoe en waarom –
stond te bloeien tussen de stenen.

Er kwam een man voorbij.
Hij vond die bloem zo mooi,
en dacht:
“Ik neem die bloem mee naar huis,
dan kan iedereen in de stad
genieten van haar schoonheid.”
Na enkele dagen echter
verwelkte de bloem.

Er was eens een bloem, die
– niemand weet hoe en waarom –
stond te bloeien tussen de stenen.

Er kwam een kind voorbij.
Het dacht:
“Die bloem is zoals ik:
alleen, verlaten,
zo maar langs de straat.”
Het kind zorgde voor de bloem:
het bracht aarde aan
en water en mest.
De bloem werd een tuin…
vrij naar Heitor Frisotti [Brazilië]

Bezinning 2

Zij die geboren worden
zijn bestemd om te sterven…
De doden bestemd om te herleven.

Geloven is nooit vanzelfsprekend.
Het wordt vaak aangevochten,
niet alleen van buitenaf,
maar ook van binnenuit,
vanuit het hart van de mens die zegt:
dat kan toch niet,
opstaan uit de dood, leven na de dood.

Tegen die aanvechting van het geloof in de verrijzenis
is maar één geneesmiddel:
“Raak Mij aan”, zei Jezus.
Zijn wonden aanraken,
niet om Hem op aarde lijfelijk bij te houden.
Dat kan niemand.
Maar je kunt wel de wonden van zoveel medemensen aanraken.
En helpen dat het ook voor hen
Pasen wordt:
verrijzenis,
leven,
hoop
en toekomst.

Bezinning 3

Heer, ga met ons mee,
ga met ons mee op weg…

’t Kan in de morgen van ons leven zijn als alles zonnig schijnt
en wij een toekomst zien waarin we bouwen aan geluk
en willen leven naar de weg die Gij getekend hebt.

Het kan ook middag zijn als alles om ons heen zo woelig is
en wij wel duizend dingen doen voor U,
voor de hele mensheid menen wij,
maar ook een stukje voor ons zelf.

Het kan ook avond zijn:
als heel ons leven in verre vlakte ligt,
heel even nog beschenen door een rijpe zon met hier en daar een vale vlek,
een schaduw die men schuchter schuwt.

Bezinning 4

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor hoe wij het brood van ons hart te breken hebben
en met geschudde korven met anderen te delen.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor hoe wij de wijn van geluk te schenken hebben,
uit eigen broze kruiken vol warme genegenheid.

Heer, schuif nu de bank waarop Gij zit nog dichter bij de tafel…
dan kunnen wij – als Gij verdwijnt uit onze verbaasde ogen –
op deze plaats misschien,
een broer of zuster zien…
naar Ward Bruyninckx

Bezinning 5

De gemartelde Jezus leeft.
Zijn handen en voeten,
het eten van geroosterde vis,
zijn onvoldoende bewijs daarvan.
Met wonden en al
kan Hij herkend worden
in het breken van het Brood
en in het lezen van de Schriften.
Hij komt tot leven
waar mensen aan delen toekomen.
Gebroken, gedeeld brood,
gedeelde inspiratie:
zij zijn vindplaats
voor de Verrezen Jezus.

Delen van wat we hebben
en van wat we voor elkaar zijn:
daarin komt de trouw van God
hartverwarmend aan het licht.
Waar we er helemaal zijn voor elkaar,
daar laat God zich zien
als een God van levenden.
Hij schenkt toekomst,
Hij is een bevrijder,
zelfs uit de afgrond van de dood.
Zo is Hij onze God
volgens de Schriften:
een en al Belofte en Leven,
toen en ook vandaag
voor alle mensen van goede wil.
Wim Holterman osfs

Bezinning 6

God, het is wel eens moeilijk
om in een wereld te leven
die telkens vraagt om bewijzen.
Waarin mensen zeggen: ‘Je kunt well zo veel beweren,
laat maar eens zien.’
Een wereld waarin je niet zomaar op je woord wordt geloofd,
maar met harde feiten moet komen aanzetten.
Een wereld waarin geen plaats is voor wonderen en ervaringen,
die met U te maken hebben.

We hebben soms moeite met de geloofsverhalen
die in de bijbel staan.
We zoeken naar bewijzen voor uw bestaan
en voor alles wat we niet kunnen verklaren.
Maar wat we ook proberen,
we kunnen U niet aantonen met een scheikundig proefje
of met een logische redenering.
We moeten het doen met onze eigen ervaringen
en de verhalen van anderen.

Doe ons ervaren dat
dat genoeg is.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 7

Gij die in ons midden zijt,
wij geloven het niet.
Gij die een kind optilt,
wij geloven het niet.
Gij die alle leed op U neemt,
wij geloven het niet.
Gij die de wereld draagt,
wij geloven het niet.

Wij geloven niet dat Gij grote dingen doet,
dat goedheid tussen mensen in U geboren is,
dat vrede tussen mensen in U zijn oorsprong vindt.

Wij laten U niet binnen.
Gij klopt en wij doen niet open.

Uit woorden van mensen, kennen wij U.
Uit woorden van Jezus, kennen wij U.
Uit woorden gesproken in uw naam, kennen wij U.

God van mensen, laat ons niet zeggen:
wij hebben U nooit gezien,
wij kennen U niet.
Uit Kruispunt

Bezinning 8

Toen die twee, moe en teleurgesteld,
na Jezus’ kruisiging en dood,
van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren,
kwam Hij bij hen lopen…
maar ze herkenden Hem niet.
Vreemd voor mensen die Hem toch zo goed gekend moeten hebben.

Terug bij vrienden in de stad
kwam Jezus in hun midden
en wenste hen allen vrede toe.
Maar ze zagen Hem aan voor een geest.
Vreemd voor mensen die Hem toch zolang hebben meegemaakt.

Maar blijkbaar is de Verrezen Heer voor hen
niet dezelfde als Jezus van Nazareth.
Blijkbaar is Hij niet meer de rabbi
in wie ze een profeet zagen,
machtig in woord en daad;
van wie ze hoopten en verlangden
dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetting.
Blijkbaar is Hij na zijn dood
voor hen heel iemand anders geworden.
Ze zijn Hem met andere ogen gaan zien,
ze zijn Hem toen pas echt gaan kennen:
wie Hij was en wat Hij bedoelde;
wat en wie Hem bezielde;
in wie en wat Hij heilig geloofde;
op wie en wat Hij vertrouwde.
Een mens zo eigen met God,
dat Hij Hem Vader noemde en diens wil zijn weg was.
Een mens die heilig geloofde in de uiteindelijke voltooiing
en vanuit dit volste vertrouwen God en mens tot het uiterste trouw was.
Deze Jezus daagde pas voor hen op
nadat Hij was gestorven.
Hij was voor hen onherkenbaar veranderd.
Peer Verhoeven

Bezinning 9

God op bezoek krijgen,
dat is geen utopie.
Maar je merkt het pas achteraf,
je bent je ervan pas bewust,
als de Heer is voorbijgegaan
en je blinde ballast heeft meegenomen.
Ook de Emmaüsgangers zagen Jezus pas,
als Hij van hen was weggegaan.
Eerst toen gingen hun ogen open
en ze beseften dat Hij het was
die met hen het brood brak.

God op bezoek krijgen,
het is de tafel dekken
met het eenvoudige kleed van het samen-zijn,
het is met een woord van vergeving
de kring van vreugde openen voor elkaar.
Ongezien komt de Heer mee aanzitten
en stapt met ons de dag in.
Pas daarna, onverwacht dringt zijn Woord door
en je weet wat zijn bezoek beduidde:
de vrede en de vreugde van de Heer op bezoek bij jou.
Theo Willemen

Slotgebed 1

Gij, God, zijt met ons op weg gegaan.
Gij kunt ons ook thuisbrengen
en voltooien wat Gij in ons begonnen zijt.
Wij bidden U:
dat Jezus onze Gids mag zijn,
dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht.
Laat ons groeien in het geloof
dat Hij voor ieder van ons
Hoop en Toekomst is. Amen.

Slotgebed 2

Heer, Gij zijt met ons op weg gegaan,
Gij hebt U in ons gesprek gemengd
en in het breken van het Brood
hebben wij U opnieuw herkend.
Blijf bij ons, ook als het avond wordt.
Moge wij met U door het leven gaan
en eenmaal delen in uw heerlijkheid
waar Gij leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed 3

Waarom die twijfel in je hart – vraagt God –
waarom die onzekerheid?
Ik heb toch mijn eigen Zoon gegeven
en Hem, spijts het kruis,
doen opstaan en weer doen leven.
Liefde sterft immers niet.
Liefde sterft nooit.
Wie liefheeft
leeft
én geeft leven,
overal en altijd.
En omdat Ik ook jou liefheb
wil Ik jou vrede, geluk en leven schenken.
Heb vertrouwen in Mij – zegt God –
Ik heb het beste met je voor.
Je bent mijn kind, mijn droom.
Erwin Roosen

Slotgebed 4

Ik geloof wel, God, dat ik Jezus kan ontmoeten
wanneer ik met vrienden samenkom
om eucharistie te vieren,
of wanneer ik met een open hart
durf kijken in de ogen van een arme of een zieke.
Maar vaak is dat geloof toch maar heel klein
en lukt het me niet om te zien
hoe Hij in mijn leven aanwezig is.
Daarom vraag ik U, God,
dat U me helpt om op een enthousiaste manier
van mijn verrijzenisvreugde te getuigen.
Erwin Roosen

Slotgebed 5

God, onze Vader,
aan de tafel van uw Woord,
aan de tafel van Brood en Beker hebt Gij uw Leven geopenbaard.
Wij danken U daarvoor en bidden:
schenk ons telkens de vreugde en de verbazing om uw aanwezigheid onder ons.
Moge wij geboeide mensen zijn
die doen wat Gij vraagt,
die vol vertrouwen getuigen van het nieuwe Leven
in en door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 6

Levengevende God,
het kruis van uw Zoon
bevrijdt de mens niet van de dood,
maar door pijn en sterven heen
schenkt Gij waarachtig Leven.
Wij bidden U:
houd ons gaande
in het spoor van de Verrezene.
Maak ons tot deelgenoten
in zijn nieuw bestaan.
Dit vragen we U door Jezus
die ons is voorgegaan. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus’ naam,
is Hij in ons midden.
Telkens wij voor anderen een zegen zijn,
strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.