33e zondag door het jaar C 2019

07 11 2019

Begroeting

Genade zij u en vrede van + God, onze Vader,
van Jezus Christus, zijn Zoon
en van zijn H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Kijkend naar de pracht van de tempel van Jeruzalem,
waarschuwt Jezus ons in het evangelie van vandaag voor mooie uiterlijkheden:
deze zijn niet blijvend.
Alles is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Er zullen oorlogen, aardbevingen, zelfs vervolgingen komen, zegt Hij,
maar laat u daardoor niet ontmoedigen.
Leef en getuig als een echte christen
en Ik zal er zijn voor u, belooft Hij.

Wij leven, zowel kerkelijk als maatschappelijk, in een chaotische tijd.
Veel onzekerheid en pessimisme,
maar ook hoop.
Uit onze houding als christenen spreekt echter vaak zo weinig perspectief.
Wij zijn zwartkijkers en doemdenkers geworden.
Het is aan ons niet te merken
dat wij dragers zijn van een ‘Goede Boodschap’.
In moeilijke omstandigheden is ons vertrouwen op God
gemakkelijk zoek.
Vragen wij daarom om vergeving.

Openingswoord 2

Op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar,
belanden we weer bij hetzelfde hoofdstuk van het Lucasevangelie,
waarmee we op de eerste zondag van de advent begonnen zijn,
namelijk de toespraak van Jezus over het einde van de wereld.
Lucas verwacht dat einde niet dadelijk.
Het kan nog een hele tijd duren…
Daarom: houd u niet bezig met speculaties over het wanneer en het hoe
van Jezus’ wederkomst, zegt hij.
De komst van het Rijk Gods kunt ge immers niet waarnemen.
Men kan niet zeggen: hier is het of daar is het,
want het Rijk Gods is midden onder u.
Het is altijd komend,
het is een groeiende realiteit.
En de Geest van de Heer zal werkzaam blijven
als we getuigenis afleggen van Gods liefde.
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

In het vooruitzicht dat bij U, God,
de balans van ons leven zal worden opgemaakt,
is het goed nu reeds ons tekortschieten onder ogen te zien
en te erkennen dat wij behoefte hebben aan uw vergeving.

-Omdat wij weinig leven in het vooruitzicht van de komst van de Heer…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, denkend aan het levenseinde, eerder bang zijn dan vertrouwvol…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat wij niet hoopvol uitzien en niet volharden in waakzaamheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons genadig,
vergeef ons tekortkomen,
zuiver ons hart
en geleid ons tot in uw eeuwig leven. Amen.


Gebed om ontferming 2

Heer, onze God,
onze standvastigheid en ons vertrouwen,
groeien zo traag en moeizaam.
Daarom willen wij bidden om uw ontferming.

-Heer, wees ons nabij
als onheil en ongeluk ons in ons leven overvallen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wees ons nabij
als we nood hebben aan wijsheid en standvastigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wees ons nabij
als ons hart in de greep is van onmacht, ongeloof of angst.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
en ons heil en redding schenken tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Lovendegem

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij zijt trouw in goede en kwade dagen.
In Jezus hebt Gij ons geleerd
hoezeer Gij van ons houdt en wij dus niets te vrezen hebben.
Schenk vreugde aan wie U met een oprecht hart dienen.
Schenk ons een standvastig geloof,
zodat wij niet ontmoedigd geraken
wanneer via de media
grote rampen en leed onze huiskamer binnendringen.
Help ons dan onze verantwoordelijkheid tegenover onze naaste op te nemen,
zoals uw Zoon het ons heeft geleerd. Amen.

Openingsgebed 2

Gij die op ons wacht voorbij de grens van tijd en ruimte,
wij bidden U:
bevrijd ons van angst en schuld,
vermeerder ons geloof,
bevestig onze hoop,
maak de liefde die ons bindt oprecht en hecht.
Dat wij uw naam, God, eer aan doen
en ooit mogen aankomen bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992

Lezingen

Ook in tijden van angst en verschrikking blijven,
voor wie gelooft, de vooruitzichten hoopvol,
zo blijkt uit de schriftverhalen van vandaag.

Eerste lezing 1 (Mal., 3, 19-20a)

Uit de profeet Maleachi

19         Weet wel: hij gaat komen,
de dag die zal branden als een oven.
Al degenen die God trotseren
en al degenen die kwaad doen,
zij worden kaf.
De dag die gaat komen steekt hen in brand
– zegt de Heer van de machten –
de dag die wortel noch tak van hen overlaat.
20         Maar voor u,
die mijn naam vreest,
gaat dan de zon van de gerechtigheid op,
die met haar vleugels genezing brengt.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing 2

Uit de profeet Maleachi 3 ,19-20a

Het boek Maleachi werd geschreven in de vijfde eeuw voor Christus
toen vele volksgenoten teruggekeerd waren uit ballingschap in Babylonië.
De schrijver reageert op klachten van medemensen.
Ze vragen zich af waarom ze God moeten eren en de zwakke medemens helpen. Ze zien hoe anderen hoogmoedig zijn, zich daar niets van aantrekken
en toch veel succes kennen.
De auteur laat God een antwoord geven
en gebruikt het beeld van het vuur van een oven.

Namens de Heer zegt Maleachi:
‘Wees gerust, mijn volk. Het duurt niet lang meer voordat Ik kom.
De dag dat Ik kom, zal verschroeiend heet zijn, zal branden als een oven.
Alle trotse mensen en zij die anderen kwaad berokkenen,
zullen eenzaam sterven in die hitte.
Ze zullen als kaf zijn, strostoppels die verschroeien.
Er blijft niets van hen en van hun rijkdom over.
Maar jullie hebben eerbied voor Mij, jullie zijn goed voor elkaar.
Voor jullie zal die dag de zon opgaan, de zon van gerechtigheid.
Die brengt vrede onder jullie allen en genezing van kwetsuren.’
                                                                       Hendrik Van Moorter
Catechesehuis
           
Tweede lezing
(2       Tess., 3, 7-12)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica

Broeders en zusters,
 7          U weet immers zelf wel hoe u ons moet navolgen;
wij hebben bij u geen werk geschuwd
8           en niemands brood zonder betaling gegeten.
Dag en nacht hebben wij gearbeid,
met veel moeite en inspanning,
om niemand van u op kosten te jagen.
9           Niet dat wij daar geen recht op hebben,
maar wij wilden een voorbeeld geven
dat het waard is om gevolgd te worden.
10         Ook toen wij bij u waren,
hielden wij u telkens deze regel voor:
iemand die niet wil werken,
zal ook niet eten.
11         Wij hebben namelijk gehoord
dat sommigen bij u de arbeid schuwen,
alle inspanning uit de weg gaan,
maar zich wel met alles bemoeien.
12         In naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen
dat zij regelmatig moeten werken
en hun eigen brood moeten verdienen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 21. 5-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5           In die tijd merkten sommigen op dat de tempel
was versierd met fraaie stenen en wijgeschenken.
Maar Jezus zei:
6           `Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet
geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’
7           Daarop vroegen ze Hem:
`Meester, wanneer zal dat plaatsvinden?
En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’
8           `Kijk uit’, zei Hij,
`dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht.
Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
`Ik ben het”, of: `De tijd is gekomen.”
Loop niet achter hen aan.
9           Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten,
wees dan niet verontrust.
Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’
10         Toen zei Hij hun:
`Het ene volk zal opstaan tegen het andere
en het ene koninkrijk tegen het andere.
11         Er zullen zware aardbevingen zijn
en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest;
en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel.
12         Maar voordat dit allemaal gebeurt
zal men u oppakken en vervolgen,
u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten.
U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam;
13         dat geeft u de gelegenheid om te getuigen.
14         Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken
hoe u zich zult verdedigen.
15         Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen,
zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken.
16         U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters,
uw familie en vrienden worden uitgeleverd
en sommigen van u zal men ter dood brengen;
17         u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam.
18         Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
19 Als u volhardt, zult u uw leven winnen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in onze God die toekomst garandeert.

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons een voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
treden wij biddend God tegemoet met onze vragen en noden.

-Bidden wij voor de pessimisten, voor hen die alles donker inzien.
Dat zij licht mogen vinden en moed vatten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie eenzaam zijn en bang.
Dat zij vriendschap en zekerheid mogen ervaren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die enkel hun eigen moeilijkheden zien.
Dat zij de nood van medemensen zouden ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen die hoop uitstralen,
om mensen die goed doen vanzelfsprekend vinden:
zij zijn de moderne profeten die aan Kerk en wereld hun warme ziel geven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf.
Dat wij christen mogen zijn en blijven,
ook als problemen ons boven het hoofd dreigen te groeien.
Dat we onze ogen gericht houden op de Heer, die ons altijd nabij blijft.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die een leidende taak hebben in Kerk en wereld.
Dat ze profetisch durven omgaan met hun verantwoordelijkheid
en de kunst verstaan
om anderen in hun verantwoordelijkheid te laten delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle kleine, onopvallende profeten
in de beperkte kring van geloofsgemeenschappen,
op de werkvloer,
of in familie- of vriendenkring.
Dat naar hun taal en wijsheid mag geluisterd worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen
die in één van de meest welvarende landen ter wereld wonen.
Dat we mogen beseffen dat Jezus ons oproept
om zijn Boodschap door te geven,
maar niet te vuur en te zwaard of met holle woorden,
maar door ervan te getuigen met onze eigen levenswijze als christen.
Laten wij bidden…
naar Frans Van Den Brande

Voorbeden 3

-Bidden wij voor allen die de toekomst somber tegemoet zien
en voor hen die hun levensvreugde verliezen
omwille van zoveel lijden in de wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die vervolgd en belachelijk gemaakt worden
omwille van hun geloof.
Dat zij, ondanks alles, trouw blijven aan hun keuze.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk en voor allen die daarin een thuis vinden.
Dat zij in tijden van verdrukking het geloof in U behouden
en durven getuigen van U en van uw komend Vredesrijk.
Laten  wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die ons God hebben leren kennen
en ons hebben laten ervaren dat geloven de moeite waard is.
Laten wij bidden…

God,
omdat we geloven dat Gij van ons houdt,
vertrouwen wij U deze beden toe.
Laat het aan ons dan ook te zien zijn dat Gij ons gelukkig maakt.
Dat vragen wij U, door Christus, onze Heer. Amen.
Thomasvieringen

Gebed over de gaven 1

Goede God, met brood en wijn gedenken wij Jezus, uw Zoon.
Hij reikte ons hoop en uitzicht aan
over dood en wanhoop heen.
Schenk ons zijn Geest, vervul ons met zijn levenskracht
zodat wij op Hem gaan gelijken
en hoop en levenskracht uitdragen rondom ons. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene Mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw Evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het Woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend Woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn Woord en Brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
menselijkheid doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

God van hemel en aarde, geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij uw vrede en liefde hebben uit te dragen
in ons gezin, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij te gepasten tijde
onze oren en ogen,
onze handen en monden openen om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij een volk van vrede worden,
één van hart en één van ziel.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Vredeswens 2

We leven in een wereld van menselijk pogen en falen, van chaos en disharmonie.
‘Laat je daardoor niet uit het veld slaan…’ zei Jezus ons.
Als wij ons hart openen legt God-met-ons daarin zijn vrede.
Die vrede mogen wij, samen onderweg, verder uitstralen op onze levensweg.
En moge wij elkaar bemoedigen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

“Geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden.
Als ge volhardt, zult ge uw leven winnen” zei Jezus.
Om te kunnen stand houden, ook als het moeilijk wordt,
biedt God ons zijn Zoon aan als blijvend Voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Op een nacht had een man een droom…
Hij droomde dat hij langs het strand liep met de Heer.
De lucht was gevuld met momenten uit zijn leven.
Voor elk moment merkte hij twee paar voetstappen in het zand.
Eén paar behoorde hem toe, het andere de Heer.
Wanneer het laatste moment van zijn leven
zich aan hem had vertoond,
keek hij om naar de voetsporen in het zand.
Hij merkte dat op een aantal momenten in zijn leven
er slechts één voetspoor te vinden was
en dat steeds op de extra moeilijke en harde momenten.
Dat zat hem echt dwars, en hij vroeg de Heer:
“Heer, Gij hebt gezegd dat, wanneer ik U volgde,
Gij mij heel de weg zoudt vergezellen,
maar ik bemerk dat gedurende de moeilijkste momenten in mijn leven
er slechts één paar voetsporen te vinden is.
Ik snap niet dat
– wanneer ik U het meest nodig had –
Gij mij alleen liet.”
De Heer antwoordde:
“Mijn lief kind,
Ik hou van jou
en zou jou nooit alleen laten.
Tijdens die moeilijke momenten,
waar je slechts één afdruk ziet,
het was dan,
dat Ik jou droeg.”

Bezinning 2

Het is niet de pijn die zeer doet,
maar wel de angst
en de onzekerheid,
het gevoel een drenkeling te zijn
en geen oever meer te zien.

Het is niet de pijn die zeer doet,
maar wel geen grond meer te voelen,
geen hand te kunnen grijpen
en geen enkel lichtpunt te zien
in het duister van de nacht.

Vlak naast de pijndrempel
ligt de afgrond van de levensvragen,
en die is beangstigend diep.
Waarom? Waartoe?
En voor wie en voor wat?

Het is niet de pijn die zeer doet,
maar: geen antwoord te weten,
zich verraden en verloren te voelen
– als een speelbal in de wind –
tussen toeval en twijfel.

Zijn grootste pijn
was niet op Golgota,
maar in de boomgaard van Olijven.
Zijn angst werd bloed en zweet
en schreeuwen naar de Vader.

Daar heeft Hij voor ons een weg gebaand:
“Ik ben verrezen en nog bij jou.
Mijn hand ligt op je schouder.
Ik blijf bij jou tot alles is volbracht.”

Als de angst verstilt…
en Hij aanwezig is in jouw wezen,
dan zwijgen alle vragen.
Dan is de pijn het strakgespannen koord
dat jou met Hem verbindt.
Manu Verhulst

Bezinning 3

God, geef mij de tijd,
een stukje van de eeuwigheid,
een stukje leven,
verpakt in lucht die adem wordt,
een stukje heimwee
naar uw oneindigheid,
verpakt in alledaagse hunker
die nooit vervuld
en nooit voldragen wordt.

God, geef mij de tijd
om naar U op weg te gaan
in kleine stappen,
elke dag opnieuw
een stukje weg
met velen samen,
in een bonte groep
en soms, geheel alleen,
op een veel te lange baan.

God, geef mij de tijd
om telkens terug te keren
als ik onderweg verdwaal
en zonder spoor
in duisternis en nevel
verloren loop.
Geef mij dan de tijd om,
met het eerste morgenlicht,
U weer op het spoor te zijn.

God, geef mij de tijd
om nog op deze wereld
uw kind te mogen zijn
en als een vrije vogel
zwevend in de wind
en tussen witte wolken
niets anders
dan uw beeld
en uw gelijkenis te zijn.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Vandaag wil Ik je vragen – zegt God –
dat je standvastig blijft
en dat je van Mij blijft getuigen.
Ik hoop dat je liefde groot genoeg is
om mensen te laten ervaren
dat Ik van hen hou,
dat je geloof sterk genoeg is
om vol te houden
en op Mij te blijven vertrouwen,
en dat je hoop voldoende houvast heeft
om aan iedereen die het wil horen
een boodschap van vreugde te brengen.
Als je blijft liefhebben
zal geen haar van je hoofd verloren gaan.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Gij die op ons wacht,
geef dat wij U zien door angst en donkerte heen.
Gij die ons nabij zijt gekomen
in Jezus, Broeder en Mensenvriend,
leg ons zijn Woorden in de mond,
doe ons zijn wegen gaan.
Dat wij uw naam, God, eer aan doen
en ooit mogen aankomen bij U in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht, 1992.

Zending en zegen

De toekomst hoeft niet altijd rooskleurig te zijn,
zo leerde ons de evangelielezing.
Maar de Heer wil ons steeds nabij blijven,
en Hij blijft ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Liturgische vieringen met de tags . Bookmark de permalink.