33e zondag door het jaar B 2018

18 11 2018

Begroeting

Moge de Heer ons zegenen met vrede
en met het licht van zijn Liefde
nu wij hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het liturgisch jaar B is bijna ten einde.
Volgende week nog het feest van Christus Koning
en daarna start alweer de advent van het jaar C.
Toen de evangelist Marcus zijn evangelie schreef
beleefden Joden en christenen beroerde tijden:
hun tempel in Jeruzalem was verwoest
en christenvervolgingen waren dagelijkse kost geworden.
Geen wonder dat die mensen dan vreesden voor het einde van de wereld,
met alle mogelijke nare scenario’s van dien.
Hebben ook wij soms dit gevoel niet:
op zovele plaatsen oorlog, steeds meer op elkaar volgende natuurrampen,
aanhoudende vluchtelingenstromen, aanslagen, opruiende taal,
extremere regimes, terug opflakkerende wapenwedloop…
Echte hoop en betere vooruitzichten, daar durven we ons niet meer aan wagen.
“En toch, zegt Jezus.
kijk naar de vijgenboom,” – of bij ons naar de kale bomen –
zij dragen al de kiem van nieuw leven in zich.
‘Vertrouw op mijn Woord, God laat niemand los.’

Openingswoord 2

In elk mensenleven komen er perioden voor
waarin pessimisme en ondergangsgedachten de overhand hebben.
Moedeloos onderneem je niets meer:
je gaat bij de pakken neerzitten.
Niet alleen voor jou, maar voor zovelen lijkt het leven één puinhoop.
En toch…
toch zijn er altijd mensen die in donkere dagen de ogen wijd open houden,
mensen die het goede in stilte zien groeien,
die te midden van alle ellende lichtpuntjes zien,
mensen met een onverwoestbaar vertrouwen in God
dat zijn Woorden niet zullen voorbijgaan.
Laten wij in geloof en vertrouwen op zijn Woord
de handen uit de mouwen steken
om Gods Rijk werkelijkheid te laten worden.
vrij naar Kees Pannekoek

Gebed om ontferming 1

-Heer, op momenten dat het ons goed gaat,
denken we soms niet verder dan onze neus lang is,
doen we net alsof er geen morgen en geen zorgen zijn.
Dat er op dat moment wél zorgen zijn bij andere mensen,
daar gaan we onachtzaam aan voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, via de vergelijking met de lelies op het veld
hebt Gij ons geleerd hoe mooi God  de wereld heeft geschapen
en hoezeer Hij houdt van zijn schepping en de mens.
Maar even goed hebt Gij ons gewezen op onze taak
elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen,
zeker voor de zwaksten het meest.
Als wij onze ogen bewust willen openen voor hen,
kunnen wij U in hen herkennen,
maar we lopen hen al te vaak voorbij.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt ons geen leven vol rozengeur en maneschijn beloofd,
maar zelfs bij geringe tegenslag laten we zo vlug de moed zakken,
alsof de hele wereld vergaat.
We vergeten daarbij al te snel
dat uw naam is: ‘Ik ben bij u’,
en uw belofte van leven na de dood.
Omdat we in moeilijke omstandigheden al te vaak vergeten
dat uw Woorden eeuwigheidswaarde hebben, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, leer ons te luisteren naar uw Woord
en erop te vertrouwen. Amen.

Gebed om ontferming 2

Wij hebben allemaal onze goede kanten,
maar we zijn ook mensen met tekortkomingen en kleine kanten.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

-Heer, Gij zijt altijd bij ons aanwezig.
Open onze ogen voor uw liefdevolle aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij weet wat er in ons omgaat.
Gij kent onze vragen en verdriet.
Wees ons nabij met uw liefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij kent onze zwakheden.
Wees onze sterkte
wanneer wij ons niet genoeg inzetten voor uw droom met ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           vrij naar Heeswijk

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer, hemel en aarde gaan voorbij,
maar niet uw goedheid, niet uw liefde.
Sterk ons in de overtuiging dat Gij ons opwacht,
en dat wij eens uw glorie zullen zien
van aanschijn tot aanschijn,
levend in tijdloos geluk,
zoals Jezus de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Gij hebt dromen van vrede en gerechtigheid
in ons hart gelegd.
Wij bidden U:
help ons, om in tijden van onzekerheid en angst,
de hoop en het vertrouwen niet te verliezen.
Maak ons ontvankelijk voor uw droom van vrede
en leer ons, desnoods door tranen heen, te geloven
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dat vragen wij U door Jezus,
Hoop voor alle mensen in tijd en eeuwigheid. Amen.

Lezingen

De lezingen brengen een boodschap van hoop en bemoediging
en zijn een uitnodiging
om ook in de moeilijkste omstandigheden te blijven volharden.
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood en vervolging kende,
vertolkt de profeet Daniël in de eerste lezing
de hoop op een leven na de dood.
In de evangelielezing spreekt Jezus in beeldrijke taal
over het einde der tijden.
Het kwaad krijgt niet het laatste woord,
maar wordt door Christus overwonnen.

Eerste lezing (Dan., 12, 1-3)

Uit de profeet Daniël

1
           In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn,
zoals er eerder nog geen is voorgekomen
zolang er volken bestaan.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
2           En velen van hen
die slapen in het land van het stof zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.
3           Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 10, 11-14, 1Smilie: 8)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
11         Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
12         Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
13         nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.
14         Want door één offer heeft Hij voor altijd hen
die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.
18         En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 13, 24-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
24
         In die dagen na de verschrikking
zal de zon verduisterd worden,
en de maan haar licht niet meer laten schijnen,
25         en zullen de sterren van de hemel vallen
en de hemelse machten wankelen.
26         En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,
met veel macht en heerlijkheid.
27         Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
28         Leer van het beeld van de vijgenboom:
als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.
29         Zo moeten jullie ook weten:
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur.
30         Ik verzeker jullie,
deze generatie gaat niet voorbij
voordat dit allemaal gebeurd is.
31         Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn Woorden zullen niet voorbijgaan.
32         Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand,
de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet,
maar alleen de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij worden aangespoord om te vertrouwen en te blijven getuigen.
Laten wij die raad opvolgen en samen ons geloof belijden.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn Liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de Liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk.
Dat ze getuigen van Gods trouw en van Jezus’ belofte
dat er ondanks zoveel leed, geweld en onrecht
toch toekomst is, geluk en vrede voor mensen.
Laten wij bidden

-Bidden we voor alle mensen die een moeilijke tijd doormaken
en twijfelen aan de toekomst;
voor allen die ontgoocheld zijn in mensen.
Dat ze zich gedragen weten door mensen
die met hen meegaan en zo Gods zorg en trouw ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we elkaar zouden bemoedigen en steunen
in geloof en vertrouwen op een hoopvolle toekomst.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij dat onze wereld
die moet uitgroeien tot ‘de stad van God’,
niet zou ten ondergaan
aan hebzucht en heerszucht.
Laten wij bidden…

-Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij voor hen die het onderspit moeten delven in een samenleving
waarin het recht van de sterkste
telkens weer de kop opsteekt.
Laten wij bidden…

-Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij – naar aanleiding van de week van de senioren –
dat zij die de avond van hun leven hebben bereikt,
dankbaar mogen terugblikken
op het goede dat ze mochten beleven,
en vol vertrouwen mogen uitzien
naar wat God voor hen heeft bereid.
Laten wij bidden…

– Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij voor hen die gestorven zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden we om mensen met een profetische uitstraling
die bij alles wat zij doen
verder kijken dan het hier en het nu,
en toekomstgericht durven denken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om leiders met een visie
die niet dingen naar de gunst van het publiek,
maar de vinger weten te leggen op de zere plekken
en de uitbuiting van onze aarde een halt toeroepen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen met vertrouwen en een groot geloof,
die doemdenkers het zwijgen opleggen
en de onwil en de moedeloosheid weten te doorbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen, blijmoedig van aard,
die bakens van hoop durven uitzetten
en tekens van leven blijven zien.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

God, wanneer de bomen
weer geel en rood beginnen te kleuren,
weten wij dat het jaar zijn voltooiing nadert.
Heer, moge wij ook uw toekomst herkennen
wanneer wij samen de tekens delen
die Gij ons gegeven hebt:
brood en wijn. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
onze Lotgenoot wilt zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem Mensenzoon genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar wij worden opgewacht door Hem,
die voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader,…..

Vergeef ons, Vader,
wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s
wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Met iemand spreken over vrede is eenvoudiger
dan iemand anders de vrede toewensen.
Als je elkaar de vrede toewenst,
is er sprake van een persoonlijke band,
hoe minimaal die band soms ook moge zijn.
Als wij elkaar hier de vrede toewensen,
zijn wij een teken hoe God mensen samen wil zien.
Laten wij daarom bidden:
Heer Jezus,
Gij die te midden van uw leerlingen sprak: ‘Vrede zij u,’
open onze ogen en reik ons uw hand,
opdat wij U herkennen mogen
in de vredeswens van onze naaste,
Gij die onze vrede zijt, in eeuwigheid.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar met een hartelijk teken vrede toe.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Doorheen de conflicten en moeilijkheden in ons eigen leven en wereldwijd
moeten wij, christenen, ons toch blijvend inzetten
om de komst van Christus’ liefde te verhaasten
en ze niet in de weg te staan.
Hij vraagt dat wij nú, vandaag, kiezen voor de liefde,
voor de lijn en de bedoeling die Hij in onze wereld heeft gelegd.
Wij mogen die keuze niet uitstellen en geen tijd verliezen.
“Mijn woorden gaan niet voorbij!”
Wij geloven dat onze God eeuwig trouw is,
en dat is voor ons de uiteindelijke reden
waarom wij elke dag opnieuw
vol hoop durven uitzien naar zijn komst.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben ….
naar Oudenaarde

Bezinning 1

God, als we het gevoel hebben dat de grond onder onze voeten verdwijnt,
help ons dan omhoog te kijken
en te ontdekken dat we ook nog gedragen kunnen worden
door wat we hopen en dromen
en door het vertrouwen op uw Woorden.

Als we alleen nog maar schaduw zien van donkere wolken
en ons bedreigd voelen door al het kwaad dat geschiedt,
help ons dan te zoeken naar lichtpuntjes
die onze hoop aanwakkeren
en onze blik richten
op wat U met de toekomst voorhebt.
naar Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 2

Er zijn altijd mensen geweest
die in verwarde tijden
het hoofd koel hielden,
die in de ijskoude wereld
het hart warm hielden,
die in donkere dagen met open ogen waakten
en die de oren niet sloten
als het kwaad als een spook te keer ging.

Zij waren ervan overtuigd
dat de onderdrukker niet eeuwig zal zegevieren,
dat het kwaad het niet zal winnen van het goede,
en dat wat kwaad is in zich,
zijn eigen ondergang tegemoet gaat – vroeg of laat.
Zij waren ervan overtuigd
dat “reuzen op lemen voeten”
eens ineen zullen storten … vroeg of laat.

Ze zochten naar woorden,
naar beelden en gebaren,
om hun geloof te verwoorden
en met anderen te delen.
Ze schilderden grote visioenen:
zon en maan, aarde en sterren,
weer en wind, water en lucht …
heel de schepping werd erin betrokken.

Het is alsof ze zeggen wilden:
“Er is iets op handen dat verder reikt dan wat je nu ziet …
Er is méér dan wat je in handen hebt,
meer dan wat je onder controle hebt …”
Het zijn deze mensen
die ons telkens weer over een dood punt heen helpen.

Slotgebed 1

God en Vader,
hemel en aarde wilt Gij vernieuwen in Jezus, onze Heer.
Breng ons zijn Woorden, zijn goedheid en zijn trouw in herinnering
als wij U zoeken in goede en kwade uren,
in nood en verdrukking,
in oorlog en ergernis.
Houd in ons de hoop levendig
dat uw vrede komen zal,
dat Gij goedheid zult doen zegevieren,
dat Gij alles eens tot voltooiing zult brengen
en dat Gij alles in allen zult zijn
in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd tevoorschijn komen.
De zin van elke crisis is
een opnieuw geboren worden uit de onzin van een dwaas verleden.
De nieuwe tijd begint aan de basis
bij mensen die niet bang zijn,
die opkomen voor vrede en gerechtigheid.

Goede God,
al wat leeft, duurt slechts zijn tijd.
Niets dat uit onze handen komt
zal eeuwig duren.
Maar uw Trouw is eeuwig,
uw Liefde blijft.
Sta ons bij
en wees onze steun om, in de wisseling der tijden,
het echte leven niet uit het oog te verliezen,
het leven dat ons werd aangereikt
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

Vrees de tekens aan hemel en aarde niet,
de vele berichten, het slechte nieuws.
Vrees niet: er is nog licht genoeg.

Vrees de stormen van dit jaargetijde niet,
het vallende blad, de verhullende mist.
Vrees niet: er is nog licht genoeg.

Vrees niet als je soms alleen bent:
je bent in Gods hand.
We stonden hier samen in zijn Licht.

Ga van hieruit op weg,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.