33e zondag door het jaar B 2015

15 11 2015

Begroeting

Wij worden gezegend met Gods genade en vrede
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie denkt nooit eens bij zichzelf: dit loopt op niets uit?
Je ziet hoe rijke landen omgaan met arme landen.
Je ziet het lot van miljoenen vluchtelingen.
Je ziet en leest over de opwarming van de aarde…
Of je krijgt klappen te incasseren in je leven waarvan je soms moedeloos wordt.
De zin om iets nieuws te ondernemen is dan ver weg.

Vandaag worden we uitgenodigd de andere kant op te kijken.
Want er is, ondanks alle moedeloosmakende narigheid,
toch ook veel hoop en toekomstverwachting onder de mensen.
Er zijn mensen die zich niet uit het veld laten slaan
door het negatieve dat om hen heen gebeurt.
Altijd zijn er mensen die in de diepste winter
de twijgen van de vijgenboom zacht zien worden
en opgetogen aan iedereen vertellen: de zomer is in aantocht!
Altijd zijn er mensen die de handen uit de mouwen steken
en doen wat moet worden gedaan.
Wensen wij elkaar toe dat wij één van die mensen zijn.

Openingswoord 2

In de herfst, naar het einde van het kerkelijk jaar toe,
worden de schriftlezingen alsmaar somberder.
Er worden verhalen en visioenen opgehangen
over het einde en de ondergang van de wereld.
Het lijken wel zware dreigementen…
Maar wie goed luistert
zal ook sporen vinden van mensen
die speuren naar tekens van hoop en dageraad,
tekens die hen over de dode punten van het leven heen kunnen tillen.
Wanneer de twijgen van de vijgenboom al zacht zijn
en beginnen te botten, zo lezen we bij Marcus vandaag,
dan weet je dat de zomer in aantocht is.
Levensecht

Vergevingsmoment 1

-God, Gij zijt altijd met ons begaan
en Gij nodigt ons uit om te groeien in geloof
en hoopvolle mensen te zijn.
Vergeef ons als we de tekenen van hoop niet zien.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij nodigt ons uit om waakzaam te zijn
en elke dag te vertrouwen op Gods zorg en nabijheid tot de laatste dag.
Vergeef ons als we te weinig luisteren naar medemensen
en niet getuigen van dit geloof.
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, Gij nodigt ons uit om op U te vertrouwen
en uw aanwezigheid te zien
in de liefde en de inzet van zovele mensen.
Vergeef ons als we ongeduldig worden
of de moed verliezen bij het geweld en het onrecht in onze tijd.
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Federatie Kana

Gebed om ontferming 2

Bij het begin van deze viering
willen wij bidden om mensen die dat geloof hoog houden,
die warmte uitstralen,
die in donkere dagen de ogen wijd open houden.

-Wij danken U, God, voor mensen die wijze woorden spreken,
die onze droefheid verlichten
en onze vreugde versterken.
Help ons ook zulke mensen te worden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij danken U, God, voor de wijsheid
die komt uit de mond van kinderen,
wijsheid die gesproken wordt door mensen van de derde leeftijd.
Zij geven kleur aan ons bestaan.
Leer ons te luisteren naar zulke mensen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij danken U, God, voor alle mensen
die voor ons een teken van hoop zijn.
Wij danken U voor het kleine wonder van elke dag.
Help ons opdat ook wij voor anderen tekens van hoop mogen zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij zijn op weg naar uw Rijk van vrede en vreugde
dat Gij in onze handen hebt gelegd.
Als wij er zelfvoldaan beslag op leggen,
dan hopen wij mensen te ontmoeten
die ons vrijmaken van onszelf
en ons weer op weg zetten naar een toekomst
die Gij ons bereidt, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede God,
al wat leeft, duurt slechts zijn tijd.
Niets dat uit onze handen komt
zal eeuwig duren.
Maar uw Trouw is eeuwig,
uw Liefde blijft.
Sta ons bij
en wees onze steun om, in de wisseling der tijden,
het echte leven niet uit het oog te verliezen,
het leven dat ons werd aangereikt
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Vandaag wil Ik je uitnodigen
mijn Woorden van liefde te laten spreken
in het diepste van je hart – zegt God –
en te ervaren dat Ik je een bron van vreugde aanreik
die nooit zal opdrogen.
En later, wanneer je sterft,
zal Ik de rivier van je leven laten uitmonden
in een oceaan van tederheid.
Ik zal je omarmen
en je van harte welkom heten in je nieuwe thuis.
Want iedereen die in Mij gelooft,
zal Ik samenbrengen
als kinderen van één familie
en Ik zal hun God en Vader zijn.
Erwin Roosen

Lezingen

Laten wij aandachtig luisteren naar twee, niet zo gemakkelijk verteerbare lezingen uit de Schrift:
twee verhalen over het einde der tijden,
twee verhalen over God die het goede zal doen zegevieren.

Eerste lezing (Dan., 12, 1-3)

Uit de profeet Daniël

1
         In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn,
zoals er eerder nog geen is voorgekomen
zolang er volken bestaan.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
2         En velen van hen
die slapen in het land van het stof zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.
3         Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 10, 11-14, 18)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
11        Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
12        Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
13        nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.
14        Want door één offer heeft Hij voor altijd hen
die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.
18        En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc. 13, 24-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
24
        In die dagen na de verschrikking
zal de zon verduisterd worden,
en de maan haar licht niet meer laten schijnen,
25        en zullen de sterren van de hemel vallen
en de hemelse machten wankelen.
26        En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,
met veel macht en heerlijkheid.
27        Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
28        Leer van het beeld van de vijgenboom:
als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.
29        Zo moeten jullie ook weten:
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur.
30        Ik verzeker jullie,
deze generatie gaat niet voorbij
voordat dit allemaal gebeurd is.
31        Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn Woorden zullen niet voorbijgaan.
32        Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand,
de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet,
maar alleen de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen,
en  in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Heer, geef ons een teken van uw toekomst
via woorden van bemoediging van de voorgangers in uw Kerk
en van allen die uw gemeenschap leiden.
Dat hun boodschap mag bijdragen aan de opbouw van uw Rijk.
Laten wij bidden…

-Heer, geef ons een teken van uw toekomst
via daden van solidariteit en het streven naar gerechtigheid van uw volgelingen.
Dat hun inzet het welzijn van elke mens dichterbij mag brengen.
Laten wij bidden…

-Heer, geef een teken van uw toekomst aan mensen
die gebukt gaan onder zorgen, verdriet en tegenslagen.
Dat zij medemensen mogen vinden
die hen helpen en nabij zijn,
zodat uw licht en vrede kan doorbreken aan het einde van hun moeilijke weg.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Voorbeden 2

Wenden wij ons tot God en leggen wij Hem de noden voor
waarvoor wij willen bidden.

-Bidden wij voor hen die intens verlangen naar vrede,
naar een wereld zonder haat en geweld.
Dat zij zich gesteund weten.
Bidden wij voor allen die zich daarvoor met hart en ziel inzetten.
Laten we bidden…

-Bidden wij om jonge mensen met lef
die hun talenten willen inzetten om middelmatigheid te doorbreken
en te bouwen aan een leefbare wereld.
Laten we bidden…

-Bidden wij om vrouwen en mannen
die Jezus’ Boodschap van liefde uitdragen
en hun leven in dienst stellen van Gods Rijk op aarde.
Laten we bidden…

God,
Gij zijt de Bron
van ons verlangen naar een betere wereld.
Verhoor onze gebeden.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
rond deze tekens van brood en wijn
vormen wij gemeenschap in en met U.
Wij danken U
dat mensen met zulke eenvoudige dingen
mekaar en U nabij kunnen zijn.
Wij danken U vooral voor uw Zoon Jezus
die ons hierin uw toekomst aanreikt. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
onze Lotgenoot wilt zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem Mensenzoon genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar wij worden opgewacht door Hem,
die voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader,…..

Vergeef ons, Vader,
wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s
wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
Gij hebt ons de weg gewezen naar vrede en liefde,
de weg van het Verbond.
Blijf met ons begaan,
rust ons toe met de kracht van uw Woord
opdat wij vrede zouden brengen in onze verscheurde wereld.
Moge uw vrede altijd met ons zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede en vriendschap.
naar Heeswijk

Vredeswens 2

In deze drukke, soms chaotische tijd
blijven wij waakzaam
en willen wij ieder teken van verzoening steunen.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Mensenzoon,
Gij hebt uw leven gegeven
opdat wij – verzoend en bemoedigd –
uw Boodschap van vrede zouden dienen.
Moge uw vrede altijd met ons zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

Om te kunnen standhouden als het moeilijk wordt
biedt onze God ons zijn Zoon aan
als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel:
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Soms is het leven om te huilen.
Ziekte en dood zijn dichtbij.
In machteloze woede moeten we aanzien,
dat mensen uit elkaar worden gerukt.
Toekomst wordt in duigen geslagen.
Licht verandert in dreigende duisternis.
Hoop verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Hoezo geloven in de goedheid van God?
Hij lijkt zo vaak de grote afwezige.
Ons wereldbeeld is vaak zo somber,
dat we God nauwelijks kunnen ontdekken.

Geloven is opstaan,
is licht ontsteken en warmte verspreiden.
Het is in de koude donkere winter van het leven
de zachte, op springen staande twijgen ontdekken.
Geloven is blijven hopen en vertrouwen,
dat we samen aan de basis mogen staan
van nieuw leven, van een nieuwe toekomst.
Het is weten, dat de kleine goedheid
het zal winnen van het grote kwaad.
De zomer komt zoals een knop in een twijg,
bijna onzichtbaar, maar onweerstaanbaar.
De zomer is in aantocht.
Het is een kwestie van zien, soms even.
naar Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Toen Hij, met een meesterlijk gebaar, het kwaad bezwoer
en een bezeten mens weer terugbracht bij zichzelf…
Toen Hij, met niets dan liefde in zijn blik,
een jonge man weer ogen gaf om mee te kijken…
Toen Hij de vrouw van Magdala zalig prees
om al de liefde die ze had be­toond…

Telkens hadden zij vermoed,
onder elkaar gefluisterd,
dat Hij niet van deze wereld was.

Maar toen Hij,
na al het lijden dat Hem was aangedaan,
na het verraad
en de laffe terugtocht van zijn vrienden,
geen dreiging, geen verwijt,
maar enkel vrede bracht,
toen wisten zij het zeker:

Hij is niet van bij ons,
Hij is van God.
En om voortaan met Hem te spreken
keken ze omhoog,
nog verder dan de wolken drijven.

Zo doen wij nog altijd.
Om Hem te vinden kijken wij omhoog.
Want elk stukje blauw achter de wolken
vertelt dat Hij zo ver en zo nabij kan zijn,
als toen Hij mensen
weer zichzelf liet worden,
hun nieuwe ogen gaf,
en een nieuwe toekomst.
naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Vandaag wil Ik je uitnodigen
mijn Woorden van liefde te laten spreken
in het diepste van je hart – zegt God –
en te ervaren dat Ik je een bron van vreugde aanreik
die nooit zal opdrogen.
En later, wanneer je sterft,
zal Ik de rivier van je leven
laten uitmonden in een oceaan van tederheid.
Ik zal je omarmen
en je van harte welkom heten in je nieuwe thuis.
Want iedereen die in Mij gelooft,
zal Ik samenbrengen als kinderen van één familie
en Ik zal hun God en Vader zijn.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Maak ons ontvankelijk, Heer,
voor de tekenen van deze tijd.
Laat ons het goede zien,
de ‘goodwill’,
het zoeken naar vrede,
de drang naar gelijkheid,
de medemenselijkheid en verdraagzaamheid
als zovele tekenen van uw Geest die werkt in mensen van nu.
Leer ons ingaan op de goede verlangens
die in onszelf worden geboren
en laat ons geluk brengen aan elkaar.
Laat uw Geest van ons bezit nemen
zodat vrede, vriendschap en vreugde
aanwezig zijn waar mensen samenleven. Amen.
Ward Bruyninckx

Zending en zegen

Levend vanuit Gods Woord
kunnen wij heel maken wat gebroken is,
genezen wat verwond is,
verzoenen wat verscheurd is.
Moge God ons daartoe sterken en zegenen:
in de naam van +de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.