33e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
33e zondag B (18/11/2012)

Begroeting

Moge de Heer ons zegenen met vrede
en met het licht van zijn Liefde
nu wij hier samenzijn in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De herfst inspireert ons tot bezinning
over wat voorbij is en wat nog komen gaat.
Dood, oordeel, hemel en hel:
het zijn realiteiten waarbij we liever niet blijven stilstaan.
En toch is de dood een feit
waarmee we dagelijks geconfronteerd worden
via pers en televisie: rampen, hongersnood, terreur…
Misschien allemaal ver van ons bed,
tot we te maken krijgen met de dood in eigen kring…
En toch worden we vandaag opgeroepen
ons niet vast te klampen aan dit leven,
maar te werken aan eeuwig leven,
nu reeds.
naar Levensecht


Openingswoord 2

In de herfst, naar het einde van het kerkelijk jaar toe,
worden de schriftlezingen alsmaar somberder.
Er worden verhalen en visioenen opgehangen
over het einde en de ondergang van de wereld.
Het lijken wel zware dreigementen…
Maar wie goed luistert
zal ook sporen vinden van mensen
die speuren naar tekens van hoop en dageraad,
tekens die hen over de dode punten van het leven heen kunnen tillen.
Wanneer de twijgen van de vijgenboom al zacht zijn
en beginnen te botten, zo lezen we bij Marcus vandaag,
dan weet je dat de zomer in aantocht is.
Levensecht


Vergevingsmoment

God,
wij maken ons toch zo bezorgd om dagelijkse dingen:
wat we zullen eten en drinken,
wat we hebben en wat we nog allemaal wensen.
Maar die zorgen hebben meestal alleen betrekking op onszelf en ons gezin.
Zelden gaan die uit naar anderen die het met veel minder moeten stellen.
Voor ons voortdurend bezig zijn met onszelf:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
in feite is elke dag een geschenk uit uw hand,
maar we zijn ons daarvan zo zelden bewust.
Voor onze achteloosheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

God,
onze neiging om boven anderen uit te steken,
om groter, beter en meer te willen zijn,
drijft zwakkere en kwetsbare mensen nog verder naar de rand.
Dat ons gedrag zulke gevolgen heeft,
daar staan we zelden bij stil.
Voor ons haantjesgedrag,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
wij houden onze ogen op U gericht,
ons hart voor U geopend,
want Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Zegen ons hier met nieuwe hoop en goede moed,
opdat wij volharden in ons geloof
en Jezus blijven belijden als onze Broeder, onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

Vandaag wil Ik je uitnodigen
mijn woorden van liefde te laten spreken
in het diepste van je hart – zegt God –
en te ervaren dat Ik je een bron van vreugde aanreik
die nooit zal opdrogen.
En later, wanneer je sterft,
zal Ik de rivier van je leven laten uitmonden
in een oceaan van tederheid.
Ik zal je omarmen
en je van harte welkom heten in je nieuwe thuis.
Want iedereen die in Mij gelooft,
zal Ik samenbrengen
als kinderen van één familie
en Ik zal hun God en Vader zijn.
Erwin Roosen


Lezingen

De lezingen brengen een boodschap van hoop en bemoediging
en zijn een uitnodiging
om ook in de moeilijkste omstandigheden te blijven volharden.
In een tijd waarin het Joodse volk grote nood en vervolging kende,
vertolkt de profeet Daniël in de eerste lezing
de hoop op een leven na de dood.
In de evangelielezing spreekt Jezus in beeldrijke taal
over het einde der tijden.
Het kwaad krijgt niet het laatste woord,
maar wordt door Christus overwonnen.


Eerste lezing
(Dan., 12, 1-3)

Uit de profeet Daniël

1
           In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn,
zoals er eerder nog geen is voorgekomen
zolang er volken bestaan.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
2           En velen van hen
die slapen in het land van het stof zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.
3           Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 10, 11-14, 18)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
11         Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
12         Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
13         nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.
14         Want door één offer heeft Hij voor altijd hen
die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.
18         En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 13, 24-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
24
         In die dagen na de verschrikking
zal de zon verduisterd worden,
en de maan haar licht niet meer laten schijnen,
25         en zullen de sterren van de hemel vallen
en de hemelse machten wankelen.
26         En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,
met veel macht en heerlijkheid.
27         Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
28         Leer van het beeld van de vijgenboom:
als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.
29         Zo moeten jullie ook weten:
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur.
30         Ik verzeker jullie,
deze generatie gaat niet voorbij
voordat dit allemaal gebeurd is.
31         Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32         Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand,
de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet,
maar alleen de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen bidden als mensen van geloof, hoop en liefde.

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
En ik noem Hem God en Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die zich samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede
dat wij nu eens verbergen, dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven.
En dat niet aan de dood
maar aan het leven en de liefde
het laatste woord toekomt. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we om mensen met een profetische uitstraling
die bij alles wat zij doen
verder kijken dan het hier en het nu,
en toekomstgericht durven denken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om leiders met een visie
die niet dingen naar de gunst van het publiek,
maar de vinger weten te leggen op de zere plekken
en de uitbuiting van onze aarde een halt toeroepen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen met vertrouwen en een groot geloof,
die doemdenkers het zwijgen opleggen
en de onwil en de moedeloosheid weten te doorbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we om mensen, blijmoedig van aard,
die bakens van hoop durven uitzetten
en tekens van leven blijven zien.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden we voor alle mensen van goede wil
die geschokt zijn door het dagelijks geweld in onze wereld
– geweld waaraan maar geen einde lijkt te komen.
Dat zij de moed niet verliezen
en oog krijgen voor al het goede dat in stilte gebeurt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gelovigen
die de naam van God aanroepen als hun steun en toeverlaat.
Dat zij de liefde van God mogen ervaren,
Hij die het geluk wil van elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we – vanuit ons geloof – leren omgaan
met tijden van onzekerheid.
Dat wij ons in alle omstandigheden
durven toevertrouwen aan onze oneindig liefdevolle God.
Laten wij bidden…
naar Jozef Essing


Gebed over de gaven

Heer, onze God,
doe ons beseffen dat de levende Heer Jezus, uw Zoon,
­alleen aanwezig kan zijn onder de mensen,
wanneer die bereid zijn
van harte samen brood te breken en te delen.
Maak ons tot een hechte gemeenschap,
zet ons op het spoor van uw liefde
en geef dat wij elkaar behoeden.
Dan zullen wij leven als uw kinderen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Tafelgebed

God, Gij die onze Voorvechter in menswording zijt,
onze ingeboren Zoeker naar gerechtigheid en vrede,
onze Schepper die geen rust heeft tot heel de aarde land van allen is.

Gij zijt onze Gids
die ons de aarde toont zoals ze nog niet is
en de mensen
zoals ze nog lang niet zijn.
Wij danken U daarvoor.

Onze God zijt Gij,
onze Vriend en Toeverlaat,
die zwijgend de waarheid spreekt,
die ons omhult en ons hoofd en hart zijt
waar wij ten dode zijn en waar ten leven,
waar wij afbreuk doen
en waar wij bijdragen aan uw komend Rijk.

Onze Toevlucht zijt Gij,
iemand die onze angst herscheppen wil tot mededogen,
die ons gebed om aandacht voor onszelf
beantwoordt met het stemgeluid
van ongehoorde medemensen.
Wij danken U daarvoor.

Onze God zijt Gij,
Vader van Jezus,
die ons zeggen doet zoals Hij:
het is mijn spijs en mijn drank de wil van God te doen.
Daarom roemen wij U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar wij worden opgewacht door Hem,
die voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader,…..

Vergeef ons, Vader,
wanneer wij uw Boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s
wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredeswens 1

God is groter dan ons hart en ons verstand.
Er is geen pijn, er is geen verdriet
dat we niet aan Hem mogen voorleggen.
Al wie iets vraagt, krijgt antwoord,
al is het soms anders dan verwacht.
Maar zijn liefde en zijn vrede weigert Hij aan niemand.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede van harte aan elkaar door.


Vredeswens 2

In deze drukke, soms chaotische tijd
blijven wij waakzaam
en willen wij ieder teken van verzoening steunen.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus Christus, Mensenzoon,
Gij hebt uw leven gegeven
opdat wij – verzoend en bemoedigd –
uw Boodschap van vrede zouden dienen.
Moge uw vrede altijd met ons zijn.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vreugde en vrede.


Lam Gods

Communie

Om te kunnen standhouden als het moeilijk wordt
biedt onze God ons zijn Zoon aan
als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel:
Zie het Lam Gods…


Bezinning

Zou ik als dorre vijgenboom
het voorteken kunnen zijn van een naderende herfst
en van de winter van het leven,
onheil voorspellend?
Zou ik de voorbode kunnen zijn
van een wereld in verval,
van hel op aarde?
Ja, ik zou…

Maar zou ik ook als uitbottende vijgenboom
het groeiend voorteken van een nieuwe zomer kunnen zijn,
tegen alle doemdenken in,
heil en zegen verkondigend?
Zou ik in deze wereld in verval
voorbode kunnen zijn
van hoop en toekomst,
van stralend nieuw begin?

Zou ik met takken van geloof kunnen reiken naar de hemel toe?
Zouden al mijn bloesems en bladeren
tekens kunnen zijn van nieuwe hoop?
Zouden de vruchten die ik draag
vruchten van liefde kunnen zijn?
Zou ik een boom kunnen zijn
die er toe doet en aan zijn vruchten wordt gekend en geacht?
Ja, ik zou…

Slotgebed 1

Soms heb ik de indruk
dat alles en iedereen tegen mij is, God,
en dat ik uitgelachen word
omdat ik in Jou geloof.
Wil mij helpen ook op die momenten
overeind te blijven.
Leer mij om mij heen
de tekenen van hoop
en de stralen van liefde zien.
En later, wanneer ik zal sterven,
wil mij dan de vreugde geven
Jou heel nabij te weten
en Jou te ontmoeten van Hart tot Hart!
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer,
Gij kent onze noden,
ons vaak wankel geloof,
ons roepen om richting in de chaos,
om orde in de verwarring.
Wij leggen dit alles bij U neer,
in de hoop dat Gij ons tegemoet zult komen.
Houd ons waakzaam en alert
opdat wij zien, horen en weten
dat Gij komen zult in onze wereld, in onze tijd,
en alles zult vervullen en voltooien. Amen.


Zending en zegen

Vrees de tekens aan hemel en aarde niet,
de vele berichten, het slechte nieuws.
Vrees niet: er is nog licht genoeg.

Vrees de stormen van dit jaargetijde niet,
het vallende blad, de verhullende mist.
Vrees niet: er is nog licht genoeg.

Vrees niet als je soms alleen bent:
je bent in Gods hand.
We stonden hier samen in zijn licht.

Ga van hieruit op weg,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.