33e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
drie-endertigste zondag B (15/11/09)

Begroeting

Wij worden gezegend met Gods genade en vrede
door + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Elk jaar, in november, als de bladeren van de bomen vallen,
staat de liturgie stil bij het einde der tijden.
Dat hoeft ons niet bang te maken.

Jezus stelt ons immers gerust:
elk einde betekent een nieuw begin
want God blijft trouw tot voorbij dat einde.
Het gelovig weten dat de Heer ons ooit tegemoet zal komen
om ons in zijn liefde op te nemen,
kan voor ons leven in deze wisselvallige wereld
rust en vertrouwen betekenen.

Openingswoord 2

De liturgie van deze zondag
vraagt om een onbegrensd vertrouwen in de toekomst:
het evangelie verwijst naar de vijgenboom,
die een nieuwe zomer en een nieuwe toekomst aankondigt.
Dat beeld van een betere toekomst moge ons sterken, ook als de tekenen van de huidige tijd niet zo hoopvol zijn
als we wel zouden willen.
Levensecht

Vergevingsmoment

Bij het begin van deze viering
willen wij bidden om mensen die dat geloof hoog houden,
die warmte uitstralen,
die in donkere dagen de ogen wijd open houden.

– Wij danken U, God, voor mensen die wijze woorden spreken,
die onze droefheid verlichten
en onze vreugde versterken.
Help ons ook zulke mensen te worden.
Heer, ontferm U over ons.

– Wij danken U, God, voor de wijsheid
die komt uit de mond van kinderen,
die gesproken wordt door bejaarden.
Zij geven kleur aan ons bestaan.
Leer ons luisteren naar zulke mensen.
Christus, ontferm U over ons.

– Wij danken U, God, voor alle mensen
die voor ons een teken van hoop zijn.
Wij danken U voor het kleine wonder van elke dag.
Help ons dat ook wij voor anderen tekens van hoop mogen zijn.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij zijn op weg naar uw rijk van vrede en vreugde
dat Gij in onze handen hebt gelegd.
Als wij er zelfvoldaan beslag op leggen,
dan hopen wij mensen te ontmoeten
die ons vrijmaken van onszelf
en ons weer op weg zetten naar een toekomst
die Gij ons bereidt vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer, hemel en aarde gaan voorbij,
maar niet uw goedheid, niet uw liefde.
Sterk ons in de overtuiging dat Gij ons opwacht,
en dat wij eens uw glorie zullen zien
van aanschijn tot aanschijn,
levend in tijdloos geluk,
zoals Jezus de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

God,
Gij hebt dromen van vrede en gerechtigheid
in ons hart gelegd.
Wij bidden U:
help ons, om in tijden van onzekerheid en angst,
de hoop en het vertrouwen niet te verliezen.
Maak ons ontvankelijk voor uw droom van vrede
en leer ons, soms door tranen heen, te geloven
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Dat vragen wij U door Jezus,
hoop voor alle mensen in tijd en eeuwigheid. Amen.


Lezingen

Laten wij aandachtig luisteren naar twee, niet zo gemakkelijk verteerbare lezingen uit de Schrift:
twee verhalen over het einde der tijden,
twee verhalen over God die het goede zal doen zegevieren.


Eerste lezing
(Daniël 12,1-3)

Uit de profeet Daniël

1
           In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn,
zoals er eerder nog geen is voorgekomen
zolang er volken bestaan.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
2           En velen van hen
die slapen in het land van het stof zullen ontwaken,
sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de vernedering van een eeuwige schande te ondervinden.
3           Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 10,11-14, 18)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
11          Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op,
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
12          Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God,
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
13          nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden
als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd.
14          Want door één offer heeft Hij voor altijd hen
die zich laten heiligen
tot volmaaktheid gebracht.
18          En waar deze vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 13,24-32)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
24
          In die dagen na de verschrikking
zal de zon verduisterd worden,
en de maan haar licht niet meer laten schijnen,
25          en zullen de sterren van de hemel vallen
en de hemelse machten wankelen.
26          En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen,
met veel macht en heerlijkheid.
27          Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
28          Leer van het beeld van de vijgenboom:
als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.
29          Zo moeten jullie ook weten:
wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur.
30          Ik verzeker jullie,
deze generatie gaat niet voorbij
voordat dit allemaal gebeurd is.
31          Hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
32          Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt,
weet niemand,
de engelen in de hemel niet,
de Zoon niet,
maar alleen de Vader.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij worden aangespoord om te vertrouwen en te blijven getuigen.
Laten wij die raad opvolgen en samen ons geloof belijden.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij dat onze wereld,
die moet uitgroeien tot ‘de stad van God’,
niet zou ten ondergaan
aan hebzucht en heerszucht.
Laten wij bidden…

– Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij voor hen die het onderspit moeten delven
in een samenleving waarin het recht van de sterkste
telkens weer de kop opsteekt.
Laten wij bidden…

– Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij – naar aanleiding van de week van de senioren –
dat zij die de avond van hun leven hebben bereikt,
dankbaar mogen terugblikken
op het goede dat ze mochten beleven,
en vertrouwvol mogen uitzien
naar wat God voor hen bereid heeft.
Laten wij bidden…

– Hoopvol wachtend op de wederkomst van Jezus Messias
bidden wij voor hen die gestorven zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Met groot vertrouwen mogen wij nu bidden tot God.

– Bidden we voor alle mensen die het moeilijk hebben in deze tijd
door oorlog en geweld,
door vervolging en terreur,
door discriminatie en uitsluiting.
Dat zij, door onze liefdevolle nabijheid
kunnen blijven geloven
dat God hen nooit in de steek zal laten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor armen en zieken,
voor vluchtelingen en opgejaagden,
voor slachtoffers van natuurrampen.
Dat God, via ons, voor hen een redder en een bevrijder mag zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor christenen die ontmoedigd zijn,
voor Kerken die de hoop verloren hebben,
voor pastores die het niet meer zien zitten.
Dat zij, door onze bemoediging,
mogen horen dat God hen roept en blijft roepen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor ieder van ons, hier aanwezig.
Dat wij God op het spoor mogen komen,
dat wij naar Gods stem willen luisteren,
dat wij aan Gods goede boodschap
handen en voeten geven.
Laten wij bidden…
naar Marcel Verhelst


Gebed over de gaven 1

God, wanneer de bomen
weer geel en rood beginnen kleuren,
weten wij dat het jaar zijn voltooiing nadert.
Mogen wij ook uw toekomst herkennen
wanneer wij samen de tekens delen
die Gij ons gegeven hebt:
brood en wijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, onze toevlucht,
overtuigd van uw liefde
en verzekerd van uw trouw
nemen wij hier brood en wijn in onze handen.
Mogen wij, door U bemind, door U gevoed,
mensen worden naar uw hart,
die vrede brengen en recht doen zoals Jezus. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
onze lotgenoot wilt zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem Mensenzoon genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Biddend willen wij op weg gaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waar wij worden opgewacht door Hem,
die voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…
Vergeef ons, Vader,
wanneer wij uw boodschap naar onze hand zetten.
Doorprik onze alibi’s
wanneer wij onszelf proberen af te schermen
voor de consequenties van uw gebod van liefde en rechtvaardigheid.
Kom ons nabij met uw barmhartigheid
en breng ons tot bekering.
Dan mogen wij hoopvol uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Bemoedig ons met uw woord, Heer.
Blijf tot ons spreken in de dagen die komen.
Wees ons nabij met uw genade
opdat wij rechte wegen gaan,
wegen van gerechtigheid en vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

Om te kunnen stand houden als het moeilijk wordt
biedt onze God ons zijn Zoon aan
als blijvend voedsel.
Hij nodigt ons aan zijn tafel:
Zie het Lam Gods…


Bezinning 1

Er zijn altijd mensen geweest
die in verwarde tijden
het hoofd koel hielden.
Die in de ijskoude wereld
het hart warm hielden,
die in donkere dagen met open ogen waakten
en die de oren niet sloten
als het kwaad als een spook te keer ging.

Zij hielden staande dat de onderdrukker niet eeuwig zal zegevieren,
dat het kwaad het niet zal winnen op het goede,
en dat wat kwaad is in zich,
zijn eigen ondergang tegemoet gaat – vroeg of laat.
Zij hielden staande dat “reuzen op lemen voeten”
eens ineen zullen storten … vroeg of laat.

Ze zochten naar woorden,
naar beelden en gebaren,
om hun geloof te verwoorden
en met anderen te delen.
Ze schilderden grote visioenen:
zon en maan, aarde en sterren,
weer en wind, water en lucht …
heel de schepping werd erin betrokken.

Het is alsof ze zeggen wilden:
“Er is iets op handen dat verder reikt dan wat je nu ziet …
Er is méér dan wat je in handen en onder controle hebt …”
Het zijn deze mensen
die ons telkens weer over een dood punt heen helpen.


Bezinning 2

Ik koester een droom
dat mensen eens zullen opstaan en zullen inzien
dat ze geschapen zijn
om als broers en zussen te leven met elkaar.
Ik heb een droom
dat op een dag
de rechtvaardigheid neerstroomt als water
en dat gerechtigheid vloeit als een stroom.

Ik koester een droom
dat eens op een dag oorlogen eindigen,
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers,
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan
en niemand meer aan oorlog denkt.

Ik draag een droom in mij
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal zijn op aarde
en goede wil bij alle mensen.
Die dag zal een dag van glorie zijn
en de Mensenzoon zal zich erover verheugen.

Slotgebed 1

God en Vader,
hemel en aarde wilt Gij vernieuwen in Jezus, onze Heer.
Breng ons zijn woorden, zijn goedheid en zijn trouw in herinnering
als wij U zoeken in goede en kwade uren,
in nood en verdrukking,
in oorlog en ergernis.
Houd in ons de hoop levendig
dat uw vrede komen zal
dat Gij goedheid zult doen zegevieren,
dat Gij alles eens tot voltooiing zult brengen
en dat Gij alles in allen zult zijn
in eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd tevoorschijn komen.
De zin van elke crisis is een opnieuw geboren worden
uit de onzin van een dwaas verleden.
De nieuwe tijd begint aan de basis bij mensen
die niet bang zijn,
die opkomen voor vrede en gerechtigheid.

Goede God,
al wat leeft, duurt slechts zijn tijd.
Niets dat uit onze handen komt
zal eeuwig duren.
Maar uw trouw is eeuwig,
uw liefde blijft.
Sta ons bij
en wees onze steun om, in de wisseling der tijden,
het echte leven niet uit het oog te verliezen,
het leven dat ons werd aangereikt
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Levensecht


Zending en zegen

Gesterkt in ons vertrouwen en onze standvastigheid
gaan wij van hier weg
om ervan te getuigen
dat God zorgt dat ‘eind goed, al goed’ is.
Hij wil ons nabij blijven met zijn zegen:
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.