33e zondag door het jaar A 2020

15 11 2020


Begroeting

Een week is weer voorbij.
Misschien was het een week van pijn en verdriet,
misschien een week van geluk en van vreugde.
Wat ons ook bezig houdt,
hier mogen we het neerleggen
in de handen van  + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag worden mensen geprezen
die risico’s aandurven.
Geloven houdt in dat men zich aan God durft toevertrouwen,
ook als men niet bij voorbaat weet waarop het zal uitdraaien.
God houdt er niet van
dat wij de rijkdom van ons geloof oppotten, opbergen.
Hij vindt dat we die moeten laten renderen voor een betere wereld.
Ook de eerste lezing zwaait alle lof toe
aan de energieke, talentvolle vrouw en huismoeder
die van aanpakken weet.

Soms brengen wij die moed en die inzet niet op,
deinzen we ervoor terug om het met God te wagen.
Daarom bidden we Hem om steun en ontferming.

Openingswoord 2


Allerheiligen en Allerzielen
die net achter ons liggen,
maakten ons gevoeliger
voor de eindigheid van een mensenleven.
De liturgie sluit daar bij aan
door enkele zondagen na elkaar,
de aandacht te richten op de eindtijd.
De parabels die ter sprake komen
kunnen in onze oren misschien wat bedreigend klinken.
Maar dat is niet de bedoeling.
Integendeel.
Enerzijds willen zij ons vertrouwen bieden,
hoop en uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Anderzijds roepen zij ons op tot bekering
opdat wij zouden klaarstaan
om de komende God van eeuwigheid te ontmoeten.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
soms verwijten wij mensen dat ze niets doen,
maar we vergeten daarbij
dat wijzelf hen daartoe geen kans geven,
dat wij hen te weinig vertrouwen geven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
ons vertrouwen in U is vaak zo klein
dat wij het niet aandurven om ons in te spannen voor uw Rijk.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij kunnen zo moeilijk loslaten
en houden krampachtig vast wat we bezitten.
Wij willen immers niets verliezen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
Gij schenkt uw volle vertrouwen aan elke mens.
Help ons te leven naar uw voorbeeld. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer Jezus, Gij schenkt ons het licht van het geloof
en Gij verwacht dat wij het laten schijnen,
maar regelmatig verduisteren wij dat licht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij schenkt ons de kracht van de hoop
en Gij verwacht dat wij van daaruit leven,
maar vaak is ons vertrouwen in die kracht zo klein.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer Jezus, Gij schenkt ons het vuur van uw liefde
en Gij verwacht dat wij dat niet doven,
maar dikwijls is onze houding slecht lauw in plaats van vurig.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                        naar Kees Pannekoek

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij hebben allemaal talenten,
maar vaak vergeten wij die voor elkaar te gebruiken.
Wij hebben zo veel van U gekregen:
gezondheid, geluk, vrede en vriendschap, geloof …
Dit alles kunnen wij voor geen geld kopen.
Het is onbetaalbaar.
Help ons onze talenten in te zetten
voor elkaar en voor uw Koninkrijk. Amen.
 Kind op Zondag.68(3) blz.24.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
geef dat wij vreugde vinden
in onze toewijding aan U,
want alleen als wij U dienen,
zal ons geluk volkomen zijn en duurzaam,
Gij die de Oorsprong zijt van alles en allen.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Met zijn parabel houdt Jezus ons voor dat we, met de ons geschonken talenten, moeten meewerken aan de realisatie van zijn Rijk.
Maar eerst luisteren we naar een lofrede op de sterke vrouw,
uit het boek der Spreuken.
Zij wordt geprezen om de wijze waarop zij haar talenten gebruikt.
Luisteren wij naar die Gods Woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31)

Uit het boek der Spreuken

10         Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!
11         Het hart van haar man vertrouwt op haar
en het zal hem aan winst niet ontbreken.
12         Zij brengt hem geluk, geen ongeluk,
alle dagen van haar leven.
13         Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit
en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
19         Zij strekt de handen uit naar het spinrokken
en houdt de weefspoel in haar vingers.
20         Zij opent haar hand voor de behoeftige
en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
30         Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,
maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
31         Bejubel haar om de vrucht van haar handen
en roem haar in de poorten om haar werken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Tes. 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
1           Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.
2           U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt
als een dief in de nacht.
3           Terwijl ze zeggen:
`Er heerst vrede en veiligheid’,
juist dan overvalt hen plotseling het verderf,
zoals weeën een zwangere vrouw,
en is er geen ontkomen aan.
4           Maar u, broeders en zusters,
u leeft niet in de duisternis,
zodat de dag u als een dief zou verrassen.
5           U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis.
6           Laten wij dan ook niet slapen als de anderen,
maar wakker blijven en nuchter zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 25, 14-30)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

Jezus hield volgende gelijkenis voor:
14         Het is als met iemand die naar het buitenland ging.
Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.
15         Aan de een gaf hij vijf talenten,
aan een ander twee en aan een derde één,
overeenkomstig ieders bekwaamheid.
En hij vertrok naar het buitenland.
16         Degene die de vijf talenten gekregen had,
ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.
17         Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij.
18         Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven
en stopte daar het geld van zijn heer in.
19         Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug
en hield afrekening met hen.
20         Degene die de vijf talenten gekregen had,
kwam naar voren met nog vijf talenten en zei:
`Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.”
21         Zijn heer zei tegen hem:
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.”
22         Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei:
`Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd.
Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”
23         Zijn heer zei tegen hem:
`Uitstekend, goede en trouwe slaaf,
in het kleine ben je betrouwbaar geweest,
over veel zal ik je aanstellen.
Kom delen in de vreugde van je heer.”
24         Ook degene die het ene talent had gekregen,
kwam naar voren en zei:
`Heer, ik heb u leren kennen als een streng man;
u oogst waar u niet hebt gezaaid
en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.
25         Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt.
Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.”
26         Maar zijn heer antwoordde hem:
`Slechte, lamlendige slaaf,
je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.
27         Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten.
Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.
28         Neem hem daarom het talent af
en geef het aan hem die de tien talenten heeft.
29         Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig.
Maar aan degene die niet heeft,
zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.
30         Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.
‘ Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons vertrouwen uit in God
die ons zozeer vertrouwt,
dat hij het beheer van zijn Blijde Boodschap aan ons durft toe te vertrouwen.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan
dat Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij tot God, onze Vader,
om een geest van waakzaamheid en ijver.

-De dienaar met vijf talenten verdiende er vijf bij.
Bidden wij voor hen die leiding geven aan anderen.
Dat zij zich laten leiden door Gods goede Geest
en echt luisteren naar de vragen en zorgen van mensen.
Laten wij bidden…

-De dienaar met twee talenten verdiende er twee bij.
Bidden wij voor allen die zich in onze wereld inzetten
ten bate van armen, van mensen zonder perspectief.
Dat zij de kracht bewaren om positief te kijken
en inspiratie vinden bij Jezus zelf.
Laten wij bidden…

-De dienaar met twee talenten verdiende er twee bij.
Bidden wij voor mensenrechtenorganisaties
die stem geven aan de slachtoffers van onrecht en machtsmisbruik.
Moge hun inspanningen vrucht dragen.
Laten wij bidden…

-De dienaar met één talent werd alles ontnomen.
Bidden wij voor onszelf.
Dat ons geloof niet zou worden besmet
door angst voor een straffende God,
maar dat wij ons telkens weer zouden bekeren tot zijn liefde.
Laten wij bidden…

-De dienaren met vijf en twee talenten
mochten deelnemen aan het feestmaal van de Heer.
Bidden wij voor onze overledenen.
Dat zij bij God mogen leven in de eeuwige vreugde.
Laten wij bidden…

God, goede Vader,
als dienaren van uw Rijk
bidden wij dat Gij onze vragen en beden
wilt verhoren,
op voorspraak van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Rik Renckens

Voorbeden 2

-Bidden we dat we oog mogen hebben voor talenten
als tekenen van Gods aanwezigheid in ons midden.
Dat wij er behoedzaam mee omgaan en ze zorgvuldig beheren,
zodat ze vrucht mogen dragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we oog mogen hebben voor de talenten van hen
met wie wij het leven delen:
voor de speelsheid en de onschuld van kinderen,
voor de trouw van zovele mensen,
voor het idealisme van jongeren en van minder jongeren
die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld voor iedereen,
voor de geestkracht van de voorgangers in onze geloofsgemeenschap.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we oog mogen hebben voor mensen
die bang zijn om aan de slag te gaan met hun talenten.
Dat zij niet krampachtig vasthouden aan zekerheden,
maar ruimte scheppen voor openheid en bevrijding.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we oog mogen hebben
voor het kwetsbare maar onweerstaanbare talent dat ‘vrede’ heet:
vrede in onze thuissituatie en op het werk,
vrede in onze samenleving en in de Kerk.
Dat wij met dit talent uitgroeien tot mensen
waaraan God zelf zijn hart kan ophalen.
Laten wij bidden…
naar Baptiste Tuin

Voorbeden 3

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die leiding geven in de Kerk en in de wereld.
Dat zij met wijsheid en zorgzaamheid hun taken uitvoeren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die werkzaam zijn in onderwijs en opvoeding.
Dat zij jongeren begeleiden met wijsheid en zorgzaamheid.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen – waar ook ter wereld – die zich inzetten voor vrede.
Dat zij hun werk met vreugde en vol vertrouwen kunnen doen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die te bang zijn
om de talenten die hun werden toevertrouwd, ten volle te benutten.
Dat zij hun angsten kunnen overstijgen
en in geloof en vertrouwen hun weg durven gaan.
Laten we bidden…

Genadige God,
wil onze beden verhoren,
ons leven richting geven
en ons vertrouwen in U doen groeien. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van de schepping,
in brood en wijn gedenken wij de liefde en de overgave
waarmee Jezus gezegend was.
Aanvaard deze gaven
en maak ons in zijn geest
bezorgd om deze aarde
en toegewijd aan elkaar.
Dat vragen wij U door Hem die de aarde diende en de hemel won,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
vorm dit brood en deze wijn om tot voedsel
dat ons de nodige moed geeft om op U te vertrouwen,
en ons krachtig genoeg maakt om,
zorgzaam en liefdevol,
te bouwen aan een wereld zoals Gij hem hebt gedroomd
op de dag van de schepping. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
            Onze Vader,….

Heer, Gij die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo te gebruiken
dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij iedere mens op onze weg in zijn waarde laten
en hem proberen te zien met uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van een nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen
dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede kan worden gekeerd
als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vrede en vreugde.

Lam Gods

Communie

Zie het brood, door mensenhanden gemaakt,
maar door God gekneed
om talenten te voeden en sterker te maken.
Kom en proef de smaak die ons tot eenheid brengt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Uiteindelijk
wordt je leven niet gemeten
naar de grootte van je bezit
of naar hoeveel en welke
gaven en talenten en mogelijkheden
je gegeven zijn.
Een mens die veel heeft en veel kan
is daarom niet meer mens dan een andere.
En wat je hebt en wat je kan
is eigenlijk bijkomstig en doet niet ter zake in Gods ogen.
Uiteindelijk wordt een mensenleven gemeten aan de vraag
wat je ermee hebt gedaan: met dat bezit,
met die gaven en talenten.
Met andere woorden :
is de wereld en de mens er iets beter van geworden,
– een beetje meer wereld en mens van God ?
Is God in jou gebeurd?
Aan die vraag kan elke dag
van een mensenleven gemeten worden.

Bezinning 2

God heeft aan elke mens talenten gegeven,
talenten die je mag gebruiken.
God heeft de mens een heel bijzonder talent gegeven.
Het talent om iemand lief te hebben.
Dit is een heel mooi talent,
want zo kun je die ander gelukkig maken,
én je maakt je zélf gelukkig,
en je maakt God gelukkig.
Wees je bewust van het al het mooie
wat je hiermee kan doen.
Gebruik dit talent.
Daar wordt de wereld weer een stukje mooier van.
En God ziet dat het goed is.
naar Thomasvieringen

Slotgebed

Of je nu veel of weinig talenten hebt gekregen,
doet er eigenlijk niet toe – zegt God.
De vraag is wat je met die talenten hebt gedaan
en of je ze in dienst hebt gesteld
van het geluk van je medemensen.
Als dat zo is,
wil Ik je graag laten delen in mijn vreugde,
omdat je, op je eigen manier,
aan mijn droom van een nieuwe wereld
een gezicht
en handen en voeten hebt gegeven. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

De Heer rekent erop dat wij de talenten
die Hij ons heeft toevertrouwd,
zullen inzetten om werk te maken
van een samenleving zoals Hij die voor ons heeft gedroomd.
Die inzet wil Hij graag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.